User:Pole, the/pr0

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

Let's compare personal pronouns.

(Possessive affixes are welcome, too.)

Grouping Language 1sg 1pl 2sg 2pl 3sg 3pl
Isles
Proto-Isles háy túq
Thokyunèhòta a ìthyú tu tòthyú i èthyú
Naxuutayi xayi xeuxi tu7i tuuuxi xinami xinauxi
Mûtsipsa' he tuu sii
Máotatšàlì æ`
Zele razh tsuhi shanam
Ppãrwak háa túp shí
Affanonic ei ekwi toi tokkwi ri rikwi
Macro-Edastean
Tlaliolz -i -ik -to -tok -a -ak
Zod xi xić grahta grahtak ha hak
Proto-Xoronic e ikkuk, hik əto tuk a, su ok
Habeo -a -e:kukʷ, -ak -ta -tukʷ -e, -su -akʷ, -sukʷ
Edastean Ndak Ta i ik do, laingko dok, laingkok a ak
Ndok Aisô i ik deu dok eu ok
Buruya Nzaysa e wi lɛñɔ wɛñɔ loru, loyo wəru, wayo
Delta Naidda e ove liño wiño loro, la'a, lojon wamar, wajon
Wippwo ahei hoβe ežou žong a awer
Komejech i, izei ech, ichech cos, ljekos coch, ljekoch as, ejei ach, agach
Qedik hehek, ki- heheg'u, eg'u- heheki, eki-
E. Dāiadak Adāta i ik do lākhok a ak
Kuyʔūn i, -i ik/yonno, -iš/-yonno to, -yo toq, -yoq a, ʔe aq, -ʔek
Pencek -i -ik -ato -aro -ak
E. D. Lasomoran Æðadĕ je, -aj jeg, -ajg ðo, -aðo ðog, -alaw æ, -ag æg, -aga
Yād ye, -ē yeg, -ēg dho, -au dhog, -aug e, -ā eg, -āg
Zhaj zhe ıvojn zon, lojku ın, ına ojn
Aríe aréi ýwojn arwán, rwái’wu arwýn, rwýi’wu én, ín, ýn wén, wín, wán
Arie are arwon ehn, ihn join rweu wehn, wihn
ʔAghïyï -aghe -awina -ena
Yēt -īk -eyo -eyok -ēk
E. D. Athalēran Aθáta in ix θon lax an ax
E'át -in -ix -(ei)'an -(a/i)lax -an, -en -ax, -ex
Yhát vin, -in vi, -y le, -ejon dzo, -ala en e
Öhat vin, -(h)ün vi, -(ü)r ren, -(h)ö zö, -(e)n seif/en, -(h)öün e, -(h)e
Erhadzy wíƞ dzó éƞ é
E. D. Tharāran Ayāsthi ì ìċ jòc à àċ
A'gɑf ˈøxø ˈøxɔk gɔk ˈɑxø ˈɑxɔk
Yïåf üyhüö, oh yuòc, öhòc gügüö, oï guguòc, oïòc åhüö, åh yuyuòc, åhòc
Ghaf yehyö, oh vuk, hok gyö, oğ guk, oghok vähyö, ah vëvuk, ahok
E. D. Khalanuran Mavakhalan jê, -ej i, -ei ðo, -oðo loxo, -olov a, -aka o, -ako
Ājat he-Heloun ji əizi do loh a o
E. D. Koyic Koyek i ik do lakûk a ak
Kozado e ek do lakhu o a
E. Faralo Fáralo i, æč luki, æčih lewku, æglewku do, æŋu a, ægə ak, ægah
Puoni i luzi leki do a ia
Namɨdu i, yets luki, yetsi leku, yeku do, yeñu a, ya ok, yeya
Nåmúþ i lúk lék do a ok
Farwo n-Abebbu i, yeth luk, yethi leik, yelku da, yenyu a, yei ak, yeya
Fallo na Mendia i luki leku do a ak
Woltu Falla i, aš luki, ačī lyöku, allyöku do/ak, angu/agā a, aga ga, gaga
Cəssın e, ac- lök, ac- lyo, aŋ- dok, aŋ- a, ag- ak, ag-
Eigə-Isthmus
Proto-Eigə-Isthmus *da *gurk, *gurt(s) *tujn, *θujn *we(r/w) *njo(r/w), *ŋO(r/w) *lu(w)dz
Proto-Isthmus da guʈ tujn fe njo, mis ludz
Proto-Ferogh da gutʃ tɨn nɨ, miʃ lur
Faraghin da gotʃ tʃin fa ni, meʃ lor
Feråjin goʃ tin fe ni, miʃ loː
Eastern Isthmus da gʷuʈ tʰʷo:nʲ fe nʲo, mʲis lʷuts
Meshi ta kur sen ve wu lud
Western
Proto-Western na, na- sa, ʔĩkʷa- ta, če- tak, ʔiʔkʷe- ya-, ʔe- ya-, kʷe-
Gezoro no, so nok, sok to tok jɔu, jɔt jɔːk, jɔtak
Empotle7á ná, ná- sá, 7empo- tá, tsé- lao, 7ie- é, 7é- ek, ko-
Tmaśareʔ na, na- sa, ǫk- ta, ć- tkwe, ik- ya-, e- yoʔ, k-
W. Coastal Proto-Coastal-Western na, na- nah, ʔìła- ta, dze- tah, tłe- -ja-, ʔe- -ja-, łe-
Ìletlégbàku na, na- nà, ìle- ta, chè- tà, tle- chè, e- chè, le-/gè-
Ishoʻu ʻOhu na, na- ʻna, ìsha- da, zé- da, che- -zé-, ʻe- -zé-, she-/gé-
Doayâu na, ni- nà, si- ta, da- tà, tsa- a- sa-/ga-
W. Steppe Iŋomœ́ no, no- sa, iŋo- to, ce- to:, íɡœ- e- kœ-
Satnímʔa no, nÓ- naa, sa, n(ə)- to, kÁ- too, k(ə)- Á- ə(ʔ)-
ʔuuleomoh no nææ, sæ ta taa ʔuu, ʔoo
Hāňheliubľ no, n- ha, eŋ- loẓ, lẓɯ, to, š- loẓɯ:, to:, eh- h- k-
W. Lake Çetázó na, na- sa, igwa- ta, ce- tak, igwe- ja-, e- ja-, kwe-
Šetâmol na, na- sa, uga- ta, se- tak, uke- ja-, e- ja-, pe-
Shtåså na sak ta tak ja jak
Óhylvídós na, na- nágu, í- sa, sji- ságu, yki- ja-, i- ja-, tji-
Ayčasamo na, na- noqu, i- sa, ši- soqu, ki- yaʔ, i- yawoq, či-
Lukpanic
Proto-Lukpanic ŋma, ŋmu ŋmaŋma gi, gu gugu sa, su susu
Kpitamoa ma mau, mãma gi gu sa su
Lokud
Dimana Lokud zu oso en kwa beyo ladu
Peninsular
Proto-Peninsular *fŋ[-rix] *fŋ-hr *nax[-rix] *nax-r *i- *i-hr
Lotoka we wewe na nana je jo
Gaadràmarneš vúrɛ vúr nɛɛr naar iddwaħaam iddwaħàrma
Kibülʌiṅ haṅre hāṅr' nare nagar' egare, ere egār', ijar'
Merneha həreh hər naheh nəra ira, ireh irar, ir
Vylessa výdrē vȳ́ar narḗ nêr kýrē kýar
Team-1
Cednìtıt dop, e- ithep, de- ıwp, thı- nudep, di- both, mupu- both, o-
Hkətl’ohnim tu, nē sa, tā la, łā nya, kā u, mō na, nō
Teyetáti ömèti, to-, nì- nǒmèti, (i)s- ilnòzte, il-/ïl-, c-/ji- yènòzte, c-/ye- ömèfe, -, pù- nǒmèfe, nù+
Omari toe, niu si, dįų ri, sįų gi, gįų katti gatti
Tumetıęk tı, nı̨ru sı, tęru nı, nąru grı, kıęru bru- nu-
Tari to-, nĩ is-, tu yu-, cu ĩci-, cu -, õpu nã-, nãu
T1 Yalanic Old Yalan nīčā tāčā ŝīčā čīčā vī, ī
Early North Yalan nič deč šič džič vi, i ni
West Yalan nica taca fica cica i ni
East Yalan nai ta sai cai vai, ai nai
Dumic
Proto-Dumic *ti, *ku[ta] *ma *kan, *tum
Wokatasuto shishi, həhə mama hoho, soso
Kataputi ti, kuda ma ka, tu
Tetey toha, kuha meha koka, tuka
Tetlo cal, qual mal is, tuos
Potɑnsʉti ti, kota ma kɑ, tʉn
Trinesian ti, ku ma kan, tum
Jouki Stəy ti, kuta ma kan, tun
Kamaistzoch dže gwà, dò
West Tuysafan
Proto-Mbingmik bao/duoh rəŋgaʔ, ndəy sun, niiŋ, nəw syan, nɨk pha, kha, tɛɛ, ksɔɔ raa, ŋgwae
Pre-Wendoth *bu/doɦ *sun-bu/muɦU-doɦ, *ruka/doɦ-doɦ *su(n)/muɦU *niŋ/muɦU-muɦU -
Wendoth be/ḍã sebe/sube/umḍã, heko/aḍḍã süng/se/mu ni/ne-/ummu -
Kopian
Jamna Kopiai taa, aago sii ai
Team-A
Proto-A -aŋ- -utuŋ-, -uːŋ- -at- -uːt- -aʈʼ- -uːʈʼ-
Kpijah -ag -dug, -ug -ad -ud -ap -up
Numsuric
Pre-Numəsūr *mäx *nin-mäx *täl *nuan *ïx *nin-ïx
Numəsūr num ŋą ī nənī
Leic
Kopoıves dai grai gvu, gŋo boı, gaı, te go, noı
Vijiš ji jêjta ma mawta bi, ša bawta, na
Wihəs yə̀ yòiñtə mau mauñtə mì, sai mòañtə, na
Endayin i iñet muñ mįget pa, sei, tem ne
Sanap Þoi katir wom, nat kaþwom, kaþnat pau, kô nau
Deraighaw *li *laigad(z) *muyngo *pa *kad(z)
Ɫɑccekkɔmɔ lùk ɫạ̀ɫ ɫạ̀ɾ ɫò bɔŋɑ bɔ, ɫɑni, tɛni ɫɑ, nɑ
Hamoluan l- lən- ŋ- ŋən- ñə-, mo-, y- ŋa-, n-
Ronquian
Proto-Ronquian *na *haj *muŋ *wor *gi, mdo *do
Rrób Tè Jĕhnò nyâ háí
Ree Rɛɛ Kıbyaa ra hee ɔɔ ur gi, puu, do ŋgi, mbuu, ndıı
Mhakh Thandim na hai mung ki, mro gli, to
Ronc Tyu ne hei mun wae tśi, to ndźí, ndáo
A-Rox Ŋʷoskʷuɣmʲa nʲe ʔenʲi ŋʷux vonrʷi kʲi, ŋʷa ʁixnʲi, to
Əktoś Duəmeuk na anś mon oas tən kıə