Proto-Coastal-Western

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search
Proto-Coastal-Western
Period c. -1800 YP
Spoken in Lukpanic coast
Total speakers to be determined
Writing system to be determined
Classification Western languages
 Proto-Coastal-Western
Typology
Basic word order SOV
Morphology agglutinating/fusional
Alignment ergative
Credits
Created by TzirTzi
(Sound changes by Legion)

Proto-Coastal-Western (or PCW for short) is a language of the Western language family, spoken c. -1800 YP in the eastern half of the Lukpanic coast. It is the common ancestor of the coastal branch of the Western languages. Most descendants of PCW have been heavily influenced by languages of the Lukpanic group; however, there are no clear traces of this in PCW itself. It is therefore likely that increased contact between Coastal Western and Lukpanic peoples did not occur before the breakup of PCW.

Descendants

Sample

  • Ğejoʔu gòdu łèziʔi mòğuh dzeľdàbàgeta. ʔàzìʔi tagoguka mòğuʔu thula besàbàgotshu, geľeʔi zuduka mòğuh ğlaʔtàbàgeta, ľeʔi nolkuguka mòğuh wodzedzàbàgeta. Mètsoguka mòğuh gogùzèʔajèbàta, wułu khajoʔu tabe.
  • [ ɣe.jo.ʔu ɡò.du ɬè.zi.ʔi mò.ɣuh ʣeʎ.dɐ̀.bɐ̀.ɡe.tɐ ‖ ʔɐ̀.zì.ʔi tɐ.ɡo.ɡu.kɐ mò.ɣu.ʔu tʰu.ɫɐ be.sɐ̀.bɐ̀.ɡo.ʦʰu | ɡe.ʎe.ʔi zu.du.kɐ mò.ɣuh ɣɫɐʔ.tɐ̀.bɐ̀.ɡe.tɐ | ʎe.ʔi noɫ.ku.ɡu.kɐ mò.ɣuh wo.ʣe.ʣɐ̀.bɐ̀.ɡe.tɐ ‖ mè.ʦo.ɡu.kɐ mò.ɣuh ɡo.ɡù.zè.ʔɐ.jè.bɐ̀.tɐ | wu.ɬu kʰɐ.jo.ʔu tɐ.be ]
  • hill-SG.CON on horse-SG.ERG sheep-ABS see-REP-3.SG.ERG-VI. woman-SG.ERG first-VI sheep-SG.CON wool-SG.ABS cut-REP-3.SG.ERG-VIII, child-SG.ERG second-VI sheep-ABS milk-REP-3.SG.ERG-VI, man-SG.ERG third-VI sheep-ABS kill-REP-3.SG.ERG-VI. fourth-VI sheep-ABS cook-PASS-REP-VI, IX--PL.CON fire-SG.CON on

(taken from The horse and the sheep)

Links