Ayāsthi

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search
Ayāsthi
[ˈɑ.jɑːs.θɨ̆]
Period c. 1600 YP
Spoken in Kingdom of Thāras
Total speakers c. 2.5 million
Writing system adapted
Tjakori script
Classification Edastean
 Dāiadak
  Ferahic
   Ayāsthi
Typology
Basic word order (T)VSO
Morphology fusional
Alignment NOM-ACC
Credits
Created by Zhen Lin

Ayāsthi (native: àjāsṫı), or Late Thārāran Vulgar Adāta (native: àjāsṫı ah-āmáï ah-ṫárah mìh), was the spoken language of the Kingdom of Thāras approximately 800 years after the collapse of the Empire of Athalē, or approximately 1,600 years after the death of the prophet Zārakātias. It is a language of the Edastean family, descended from the north-central dialects of Imperial Adāta.

Genealogy

 • Ndak Ta (c. -1900 YP)
  • Adāta (c. 0-200 YP)
   • Adhāsth (Old Ayāsthi) (c. 800-1000 YP)
    • Ayāsthi (c. 1600 YP)


A descendant of Ayāsthi itself is A'gɑf.

Sample

 • Әr-àuıw şìp, Sìnacaṅ, àeıen’aċ şèatşeıoac ġèzoar, ən-àeıen’aċ şèatşeıoac’a làh’a Cáġat, ən-àeıen’aċ méċat’a zàma əṅ tsálo: Éılany àfeıen’aı əv-ōfáċāseı’a mèşş’aı, èşş làh ġèıl əċ-ər-vèʒy àfeıen’aċa ēıll-ìṅ as’-géċoṁ.
 • [ əˈɹɑ.wy.u ˈʃip | ˈʃi.nɑ.kɑ̃ | ˈɑ.e.ɛ.nɑx ˈʃɛ.ɑ.ʧe.ɔk ˈɦɛ.zɔ˞ | əˈnɑ.e.ɛ.nɑx ˈʃɛ.ɑ.ʧe.ɔ.kɑ ˈlɑ.hɑ ˈkɑː.ɦɑt | əˈnɑ.e.ɛ.nɑx ˈmɛː.xɑ.tɑ ˈzɑ.mɑ ə̃ ˈʦɑː.lo ‖ ˈeː.lɑ.nɨ ˈɑ.ɸe.ɛ.næ ə.woːˈɸɑː.xɑː.se.ɑ ˈmɛʃ.ʃæ | ˈɛʃː ˈlɑh ˈɦel ə.xəɹˈwɛ.ʒɨ ˈɑ.ɸe.ɛ.nɑ.xɑ eːlˈlĩ ɑsˈʔɛː.xɔ̃ ]
 • 3SG-AFF-speak-AOR.HON thus, Sinacan, PST.SG-PTCP-3SG emperor great, and=PST.SG-PTCP-3SG emperor-POSS country-POSS Caghad, and=PST.SG-PTCP-3SG brother-POSS sun and moon: before sit-PTCP-1SG ADESS=throne-POSS father-1SG, all country foreign 3PL-AFF-be.PST.PL-IMP sit-PTCP-3PL ALLAT-1SG INST-hostile

(taken from the Tsinakan text)

See also