User:Zhen Lin

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

y'r-àts ʒənlìn.

Some poetry?

nonṓs ēzestassí, ōmomoī́ mīvī́ni, momalé ōskhelḗi, momykhá eieí. lenkȳsái khḗ? aōphintythé dasseí. gyrēsái khḗ? meiūmínto teirḗni. lymbrioíri hýmei sȳzōkhó abríou. eānintythé fimnḗri.

νονώς ἠζεστασσί, ὠμομοί μιϝίνι, μομαλέ ὠσχελήι, μομυχά εἰεί. λεγκυσάι χή; ἀωφιντυθέ δασσεί. γυρησάι χή; μειυμίντο τειρήνι. λυμβριοίρι ὕμει συζωχό ἀβρίου. ἐανιντυθέ ϝ̔ιμνήρι.

nonɔː́s ɛːd͡zestasːí | ɔːmomoiː́ miːwiː́ni | momalé ɔːskʰelɛː́i | momʉkʰá eːeː́ ‖ leŋkʉːsái kʰɛː́ ‖ aɔːpʰintʉtʰé dasːeː́ ‖ ɡʉrɛːsái kʰɛː́ ‖ meːuːmínto teːrɛː́ni ‖ lʉmbrioɪ̯́ri hʉ́meː sʉːd͡zɔːkʰó abríoː ‖ eaːnintʉtʰe ʍimnɛː́ri ‖

no.nó.as en.ǰes.ta.čhí, om.o.mo.yī́ miv.ŋī́.ni, mo.ma.lhé on.skhe.la.á.yi, mo.mu.khá ei.feí. leŋ.kunts.á.yi khā́? ā.yo.phin.tu.thé da.čheí. ŋu.rants.á.yi khā́? mei.vum.ín.to tei.řen.i. lum.bri.oí.ri sú.mei šun.żuō.khó a.brí.u.yo. e.ŋa.en.in.tu.thé fim.no.á.ri.

A distraction

Airre fini, tiré lerstœu henoini foijen hagnon trizèscecoute toidré mai fessien mai tertlou.

Foisses-héme etou chejèrsque. « Tiré lai, edroime toidre mai aivré. Éve fernessoime, cèrebroili meçai? Tierle, umernaisse eguisse! »

Tirés-héme riène mémircœu etou chejèrsque. « Annemai, foisse lai. Neroime emœne tenchefière. Umernessoime lène ontroilce mai zoili. Tierle neran fernaisce mai tessé. »

ˈɛr ˈfini | tiˈre lɛrsˈtø əˈnwani ˈfwaʒãn‿aˈɲɔ̃ trizɛsˈkut ˈtwadre ˈme fəˈsjɛ̃ ˈme tɛrˈtlu ‖

ˈfwas ˈzem əˈtu ʃəˈʒɛrsk ‖ tiˈre ˈle | əˈdrwam ˈtwadr ˈme ˈɛvre ‖ ˈev fɛrnˈswam | sɛrˈbrwali məˈse ‖ ˈtjɛrl | ymɛrˈnɛs əˈɡis ‖

tiˈre ˈzem ˈrjɛn memirˈkø əˈtu ʃəˈʒɛrsk ‖ anˈme | ˈfwas ˈle ‖ nəˈrwam əˈmœn tɛ̃ʃˈfjɛr ‖ ymɛrnˈswam ˈlɛn ɔ̃ˈtrwals ˈme ˈzwali ‖ ˈtjɛrl | nəˈrã fɛrˈnɛs me təˈse

Numbers

  1. ptéte πτέτε → tiède
  2. ptépto πτέπτο → tèpte
  3. méro μέρο → mière
  4. laí λαί → lai
  5. trā́nte τράντε → trente
  6. mómir μόμιρ → meumer
  7. nérton νέρτον → nièrte
  8. leuló λευλό → lelœu
  9. rhilýpte ῥιλύπτε → relépte
  10. rhéte ῥέτε → riède