Yhát

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search
Yhát
[ʏˈhat]
Period c. 2400 YP
Spoken in unknown
Total speakers unknown
Writing system unknown
Classification Edastean
 Dāiadak
  Central Dāiadak
   Yhát
Typology
Basic word order VSO
Morphology fusional
Alignment NOM-ACC
Credits
Created by Starsinger

Yhát is a language of the Edastean family, spoken around 2400 YP. It is descended from E'át.

Genealogy

Yhát has at least two daughter languages itself. These are Öhat and Erhadzy.

Sample

  • Tsínqan, tsískazar, tsísken Qáles, maláqan sám an sál, évvon tsif: Ilálpaj vin afpaqáken maládzin, aqóna hetsísklasa ádza rúlasa sin.
  • [ ˈʦiɴ.qən | ˈʦis.kə.zaʁ | ˈʦis.ken ˈqa.les | məˈla.qən sam an sal | ˈev.von ʦif ‖ iˈlal.paj vin əf.pəˈqa.ken məˈla.ʣin | əˈqo.nə heˈʦis.klə.sə ˈa.ʣə ˈʁu.lə.sə sin ]
  • Tsínqan, greatking, king-POSS-3SG Qa=land, brother-POSS-3SG sun and moon, speak-PERF-3SG thus: SPRV-sit-INF 1SG-NOM on-throne-POS-3SG father-POSS-1SG, act.hostile-HAB-3PL PL-country-PL all-PL foreign-PL 1SG-DAT

(taken from the Tsinakan text)

See also