Aríe

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search
Aríe
[ˈɑ.ɹiː.e]
Period c. 3700 YP
Spoken in unknown
Total speakers unknown
Writing system unknown
Classification Edastean
 Dāiadak
  Northern Dāiadak
   Aríe
Typology
Basic word order VSO
Morphology fusional
Alignment ABS-ERG
Credits
Created by TzirTzi

Aríe is a language of the Edastean family, spoken around 3700 YP. It is a descendant of Zhaj.

Genealogy


A descendant of Aríe itself is Arie (without the acute).

Sample

  • Khénejin Shéŋanwur lhíphwamwur arírwu’wur, arírwu’wur Khwálha, míu’wur aréjma wón thwára, sý: Ýrnw wétalwu’in aréi wój khejrezla é’a mýrér, ‘éx! Weŋin worwyraj urwurirwukar wowire’wo ýr aréi.
  • [ ˈkʰeː.ne.jin ˈʃeː.ŋɑ.nʷuɹ ˈɮiː.pʰʷɒ.mʷuɹ ˈɑ.ɹiː.ɹʷu.ʔʷuɹ | ˈɑ.ɹiː.ɹʷu.ʔʷuɹ ˈkʰʷɒː.ɮɑ | ˈmiːɯ.ʔʷuɹ ˈɑ.ɹeːj.mɑ woːn ˈtʰʷɒ.ɹɑ | sʉː ‖ ʉːɹnʷ ˈwøː.tɑ.lʷu.ʔin ˈɑ.ɹeː.i woːj ˈkʰej.ɹe.tɬɑ ˈeː.ʔɑ ˈmɨː.ɹeːɹ | ʔeːx | ˈwø.ŋin ˈwo.ɹʷʉ.ɹɑj ˈɯ.ɹʷu.ɹi.ɹʷu.kɑɹ ˈwo.wy.ɹe.ʔʷo ɨːɹ ˈɑ.ɹeːi ]
  • PST.PERF-speak Shéŋan-NPOS.ERG mighty-NPOS.ERG king-NPOS.ERG, king-NPOS.ERG Khwálh-POS.NSP.OBL, brother-NPOS.ERG sun-POS.NSP.OBL and moon-POS.NSP.OBL, this-NPOS.OBL: before PST.IMPF-sit 1SG-OBL on throne-POS.NSP.OBL of father-POS.SP.OBL, alas! COP.PST.IMPF PL-foreign all.PL-kingdom PL-hostile to 1SG-OBL

(taken from the Tsinakan text)

See also