User:Pole, the/numb3rs

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

Just a numeral comparison.

Grouping Language 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100
Isles
Proto-Isles sí huy sá tayq katah katah sí katah sá katah tayq sí katah huy sá katah sá katah sí sá katah sá
Thokyunèhòta v.1 i ihwi the kata katàhi katàhihwi katàthe katàthyu katàthìhi katàthìhihwi
Naxuutayi xi xa tee katåå tee xakašu xa xakašu (xi) xakašu xaka(tåå) xaka xi xaka xa
Máotatšàlì ìšỳs kazà azàš zàšỳs katǽ ìka àgazàš gašỳs
Edastean
Ndak Ta ke ngi wos bu dau ets mam sudn nil ro imbi
Ndok Aisô ke ngi wos bu doi ets mab sud nil reu tsima
Buruya Nzaysa ñe wo bo du si sud nəl əbe
Naidda ni wo bo du ïshï mëm son nïl ro
Wippwo ke ni woa boa du mem son nil roa
Komejech kei je zos pu tei mai zun neu rou ibei
E. Dāiadak Adāta ke ia bu es man huda nil ro iphi
Kuyʔūn ke ya iyo po to leh man ʔoy no lo, keʔo iʔi, keyʔi
E. D. Lasomoran Æðadĕ gi vwe ðō is mæn hweð njel ru jepi
Yād ji ye zūzū ve dhū is men hwedh ñel yēp
Arie ari ih rworo ai lwon is mehn xy ŋy rwo
E. D. Athalēran Aθáta ce ia so fu θo es man úθa nil ro, céro ífi
E'át ca i'á sa fa ton as man uu'a njil ra ivl
Yhát ihá tún ás mán ohé ngíl ílf
Erhadzy yhá túƞ ás máƞ ŏhé níl rhá káī, íı
E. D. Tharāran Ayāsthi èh màṅ ġòï ņìl (ce)rò (ceı)ìpfə
A'gɑf dæʊ gæʊ øh gɔk gøl øɰ ˈepʰø
Yïåf cüö güö dau büö gau öh müö guòc gör efüö
Ghaf kyö gyö daw brö gaw öh mrö guk gör ëğ efrö
E. D. Khalanuran Mavakhalan ke ja vôv ðô e ða ňjêl (ke)ro (ke)jêfʼ
Ājat he-Heloun kəi ja zy dy ə̀itu mou dàtu ňil ro, kəiř kīju
E. D. Koyic Koyek gje ya zo bu do es man hud njü gjer ipj
Kozado ša io zu by du za mo yd ñe šar iph
E. Fáralo Fáralo če ŋi wos bu dou mæm hude nil ro iəb
Puoni ce ni uio bu do ie mia rude nei ro rovo
Namɨdu tse ñi wos bu dwa es myem hudde nił ro ɨbweddu
Nåmúþ še ñi vås bu es ñem húþ nik ro ep, uvéþ
Farwo n-Abebbu the nye was bu dwa es myem hou nyu ro ei
Woltu Falla če gi wos bu do mam huda nil ro īb
Cəssın ca ŋe os bo du mam hor nel ro yam
Eigə-Isthmus
Proto-Eigə-Isthmus *pat *tsu(r/w)n
Proto-Isthmus *pat *tsun
Faraghin pat sun
Western
Proto-Western takʷa- ši- nałtu- mẽca- ʔudza- mẽči- nalši- ñaγʷa-
Empotle7á tawo- sí- nalló- mená- 7otla- mení- nallé- ŋawo- ŋalesé
Tmaśareʔ takwa- śi- nahto- męca- ora- męći- nalći- ńaho-
W. Coastal Proto-Coastal-Western tago- zi- nolku- mètsa- ʔuga- mìdzi- neľzi- ňağo-
Ìletlégbàku tagbà shì nùkpu mece igè mìchì néishì nawà
Ishoʻu ʻOhu dagó si nogu mèza ugá mìzí nesi nyaho zényaho
Doayâu tugo- ri- naupu- màtsa- oa- mìri- nairi- nigo-
W. Steppe Iŋomœ́ tóɡo- si- nú:tɯ- mœ́nha- ɯ́ja- ɯjatóɡo- nóusi- ŋúso-
Satnímʔa toho- si- nuuti- mötni- ija- gətóho- nousi- ŋuso-
ʔuuleomoh ši- nuur- mon'- naa- ŋuh-
Hanheliubl taħ še noḍ miunh ē ēḍaħ nạ̄voš ŋof
W. Lake Çetázó tagwa çi naɬtu medza uza meɟi nælçi ñaγwa móla
Šetâmol taga ši nátu meza uza mezi nalši ñawa ñawataga ñawaši môra
Shtåså tab shi nastï nheddh us mech naish nhab mål
Óhylvídós sáwa sjy naltu méda vúha médjy nelsji njáwa móla
Ayčasamo sowa še nantu mita wüʔa mič(e) nelši nowa mula
Tulameya
Proto-Tulameya apu het lem heke pil
Lukpanic
Proto-Lukpanic supu ŋmib hul deau nium tapagbu ueaŋmib ueahul ueadu ŋmibai papa
Lokud
Dimana Lokud gai inu van yun poti wele shan pauska lamelid hlæd
Peninsular
Proto-Peninsular pta-ta ptaptu maru luaxi trŋs-ta mamir nartŋ lalux srilupta sria-ta paik-ta
Lotoka pado- papu- mawo- luwø- došy, doš- mami- nade, nadeŋ- lelo- šylupo- šødo- biko-
Gaadràmarneš ibba ibbabbu mɔr lwɛɛħ idriŋŋ mamir nardà lalwa isrilubb isryaad
Kibülʌiṅ ttej ttʌtu maru loi treṅ' s mʌmer' nartʌṅ elo tilutt trej peitt
Merneha cər-u pəcur-u mər-u wərer-u təs-u məmir-u nətər-u ləlah-u hilucer-u hədər-u
Vylessa ptéte ptépto méro laí trā́nte mómir nérton leuló rhilýpte rhéte peíkte
Team-1
Proto-T1 *no *ñak *sa *qep *re *toq *mul *fe *ola *an(V)ta *an(V)tena
Yetsedic nɪ͡u nʲit ha͡ɪ tɛp ɹʲi tɔx mwɔv ji ˈu.lɐ ˈna͡ɪ.vɛ ˈmʲi.vɐ
Hkətl’ohnim yak qep toqʷ mul ūla ēntə ēntəna
Cednìtıt ot nıt tha gep we dok ù fe ola anatr enetr
Omari no niek sa ˤkep `re tokˤ mou fe ora ẽda ênerrą
Tumetıęk nu nıek’· ·sa ·kep· re ·tuk mun° pe una ąde enerą
Teyetáti a(c) sa `e(p) to`↑ mùl fe olà anàta
Tari nĩc sa kip ra tok mõuy vi uyu ãnãto rãunũ
T1 Yalanic Old Yalan ņjagja caba hjā tokho muru capāgja ōrā ānadā ānadanā
Early North Yalan no ňec se cep je tok mul ĝepec ora ende enende
West Yalan ńać sa ćap śa tâkh mur ćapać âra aneta anetena
East Yalan nau gehe sa keve ha tuku muru kepahe aura aneza anezena
Dumic
Proto-Dumic *kada *miki *pira *data *pigi *sima *tatu *kupun *numti *kagan *tiki
Kataputi kaza migi hira zada sima tadu kuhu nuti tigi
Tetey keze pye zete poho sve tetu kufyu nyú keho kezyekˀo
Tetlo ed juek cual det cui em tat quekui nuoc eẏi cek
Potɑnsʉti kaɦa miki pira ɦata piji sima tato kopʉ nʉnti kaɰɑ tiki
Trinesian kal mis pir lat sim tat kup kân tis
Jouki Stəy kau miki pira đata piji sei tatu kufu nutti koun tiki
Kamaistzoch gwara wòtš boyra lada boy že dol fowk nótš gwawà
Macro-Anatolionesian
Proto-Macro-Anatolionesian isk ni san yon kŋo rokh nañ hci kyuh cnu cku
Proto-Anatolionesian išk ni san yon go rox naň ški kyux ju šku
Imperial Ōmishiman ichi ni san yon go roku nana hachi kyū hyaku
West Tuysafan
Proto-Mbingmik men ʔiek
Pre-Wendoth *man *ʔeʔeku *maneʔeku *ɣapeŋo *peŋoʔ *tigipeŋo *mantigipeŋo *ɣapeɣapeŋo *ɣapepeŋo *pepeŋo
Wendoth mang / ndo- ųįqe ndanaįqe jo(ge)teha tehą / teha- che(ge)teha ndache(ge)teha ųįqeche(ge)teha jo(ge)tateha tateha
Kopian
Jamna Kopiai oi ato pai, paioi koi tian aman, paiato soota hai faaji, paippai tinan
Team-A
Proto-A naʔi ʈaʂi ʔiːla ɭə cʷəsi çʷəː kʷuːʔu tuː ʂəʔu ʈucʼi wuŋa
Kpijah bav el cəz kpū du fə̄ bych wog
Numsuric
Pre-Numəsūr *käx *khä-l *käx-nix-khäl *li-l *mux *thi *käx-nix-thi *läx *mä-ati *mä *khix
Numəsūr kąyō mīk çə kąç mec ma
Leic
Kopoıves moıs gei pe doıs toım douj doıb getoı gedoım kaip tsaij
Vijiš môji je pa paji dômô daje, daňu daka wala walômô kêve jin
Wihəs mohi e pai nàhi nòamo nàhe nòpə aila ailoamo koi(we) yə̀n
Arósen moyi pen tayi tomo taye toban ará arómo ciŵe iyen
Sanap Þoi mas fam tas þam toi tafam sanaþ saþam hemef þejem
Deraighaw *mor *ri? *fing? *tom *ida? *etom
Ɫɑccekkɔmɔ lùk mòsɛŋ pɛŋ dạ̀s dòm dạ̀ɫ dòffɛŋ lɛnạ̀ɫ lɛnòfɛŋ cem lìleŋ
Hamoluan óse táŋ nóse nóm nomó nomyá nomdáŋ nomnóse əmjéna léin
Ronquian
Proto-Ronquian *pʔik *qis *tʔuq *p(j)aɬ *f(j)aŋ *ɬ(j)a *ɬ(j)a pʔik *ɬ(j)a qis *ɬ(j)a tʔuq *ɬ(j)a p(j)aɬ
Rrób Tè Jĕhnò p’íg t’úgh fàì dlyă dlyĕbíg dlyĕgú dlyĕdúgh dlyĕbé
Ree Rɛɛ Kıbyaa bik kıı duk pal huu sa
Mhakh Thandim p’ikh t’uc phau fang sa
Ronc Tyu pìc káe tòc pyáo fyein yé pìc yé káe yé tòc yé pyáo
Rof Tiŋe Wak pęq qó: tįq púl fu łu
A-Rox Ŋʷoskʷuɣmʲa pʲik dat, x̠i tʷ'uq ʃʷaʃ ʃʷax̠ ŋʷoʃkʲe kroʃʲe ʃʲeʁi dʷuʃqʲe pʲaʒʲe
Əktoś Duəmeuk bek kuś dok pel fən ła łəmb’ek łagoś łənd’ok łabal


Notes:

  • Regarding the languages created in ongoing reconstruction relays, their protolangs are included as reconstructed by the opposite teams.