Place name elements

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search
This article is a group project.
This article is a group project.
You are encouraged to contribute to its content.
Please check the talk page to see what's currently being discussed, or drop by at the #akana IRC channel.

This page aims to collect words in most of the major languages of Akana which are commonly used as elements of place names.

Edastean languages

English Ndak Ta Fáralo Naidda B. Nzaysa Ndok Aisô Adāta
archipelago (āpon)
bay bwogig bóig boiza, voyï gɔgəh zoiax
beach pailbelau peiblo pilvëlo pɛlbɛ
bend emlau teiš ïmlo əlu êbloi (tōsi)
border kak kaklo (kah) kok kālas
bridge xawaxa ngade
broad, wide tento teitu tïnzo ñavra tetho
camp dagane dagane
cape imu
castle ospàklau ubák spåilo, baga dixêkloi ōpāia, ubak
cave (watslau) (wåshlo) āia
city mos ædelu oshlo, mos(-lo) mo mos damō, mōia
clearing khōza
cliff (tseselau) (sezelo) (cë'ëlo) (sēza)
coast sau hou so (su) roxop
confluence (mabm) (mabe) (måm) mɛsɔtsə (mob) (maba)
corner tso tsog
cottage (sano)
court(yard)
cove bóig (boiza)
creek, brook (ånzel)
crossroads (gau ngi) xuñe
dark, black adwa, more, ilki adwə, ilč årwa, morë, ïlye mɔrɛ, əye ódôxeu, moxe adia, ūne, īki
delta lâwa lewə lå'a lawa lageu laza
ditch, moat watslau wåshlo āia
downriver (umórdu) (pin)
east nasa nazə na'a nasa
edge kak kok
enclosure bæru, boula (bëro) (mvunɛlu) bairu, bola
family('s home) muslau šælo (vïda, wïmlo) mlu tus, zeia, aliza
far mpag epág cïñe, kwïnzo, på tavlɛ apax
farm ainlau mebelo inlo ɛlu ses
fence, boundary (naonu) kåilo, kailïnår kaywemə
field (nâk) kevlo naysi nak rania
foot, base (of a hill) nggol (egól) (ñol) (xol) akô (axol)
ford (mompu) (moupu) (momvo) mopso mofoi (mophu)
forest, wood ntâug, (gatn) etewg ntɔh, xadalu ntaug atāx
fort dagane dagane (peupos) dagane
gap, pass murɔ goidaig xō, xōdān
garden, orchard wenlau weilo wïnlo wəlu zeia, zathō
gate, entrance (tiri) tir tere tere
gathering place meselau më'ëlo abiza
good aiwa eigə ya, gwi nzɔnə ntixeu, ladog deiō
grant, fiefdom odam (baruy) (barwi, vïñusho) ɔlɔdɔ, bɛru
grass empi keip ïmve, (rång) əpse êfeu ephi
grave, tomb sonîda kumepél sonïlo sodêdeu honida
gravel bank
great, big pai, (nga-) pei pi, kåshom, -ya iyɔ, -wi/-pi, -ya nga-, oi- pē, xezor, -du
green auspi eibəl spe ɔspe oispeu ūpi
harbour, port mosou mo'o baulu moso
hedge
hill, height daing dæŋ ding (dɛ) at, gobloi (dān)
hollow (wampum) (wæpum) wåshlo, (wåmvom) (zaphun)
holy place (dêkalau) deikəlo dutə
home(stead) wimlau wilo wïmlo mlu tus, zeia
inheritance bwenggautsu oludu (gêk'oitsoi) (zekhōsu)
inn, hostel kimpalau, meselau kïmvålo, më'ëlo mɛsɛlu, mluñunɛ kiphalō, ēboza
island pon poun pon polu pon
islet (pon nambam) (poumbæm) ponaba (ponaphan)
lake tau tou to tu tō, apālo
land lats laš lasha la lots las, heia
little, small nambam næbæm, -l nåvåm, -le mvɔ, -lɛ (bepun) naphan
loan rumia
lower pim ænal, (piəm) pïm, (ina) (opsa) aideu pin
lush, fertile (rampa) ræpe rëbë (rafeu)
market ngguklau (meilo) ñoilo ñuylu abiza, aiūlō
meadow empi, mâislau keiplo kevlo, mislo mɛslu, (əpse) maisloi māia
middle, center ñunë ñunɛ baphoia
mill (orngilau) oñelu
mine kegaza xekhāza
mountain, peak daing dæŋ ding, emo dɛñə daig dān, imu
narrow (mauro, ngane) (mouru) murɔ goidaig (xō, xōdān)
near tsuts suš co tsu sus
new olto oltu oro mvora olteu ōto
north ibli ibəl ïvle əvle muloi īli
old ngauro ætu ånzo, ñuro ñurɔ atho, iōro
open land, plains raung rewŋlo rång opsa rān, rēulo
pasture mâislau keiplo mislo, kevlo mɛslu maisloi māia, xāraza
path(way) gau goul go ñanɛ (-hade)
peninsula rorop roro rɔ’o (roxop) rorop
people of... (k-)-sa
place olau, -lau olo, -lo olo, -lo ɔlu, -lu euloi, -loi olō, melō, -ia/-za
point, head imu (iəmu) gi (êboi)
portage (sâpabmlau)
promontory; nose (pungwa) (puwə) gobloi (puia)
rapids twaskoddo tasku’u
reach tsuts suš co tsu sus, heia
red napê nabe nabï nawə napen
residence nagane nagane pɛlo ālō
ridge
river aunti æti ånze ɔtse auseu ūthi
river bank (su) pābelō
river mouth lâwa lewə lå'a lawa (mob) (maba)
road gau gou, noulo go nolɔ nolô nolo
rock tingkàu tikóu (tïño) (təñú) tikhō
sacred dautin kuin, edewnin (deikə) dudïn dutə doitêd, (oigoi) dōtin
sand pailbe ksoudu pilvë pɛlbɛ pābe
sea, ocean indùng idúəŋ ïddong ədú ithun
settlement oshlo (sanu) sanô
shelter taindi, sungiarlau tædi suñårlo nzəwo huzāia
shore (sau) (hou) (so) su pābelō
source, fountain suwëshlo sɔmɛlu akô
south tam tæm tåm tamlu, (-ta) tab tan
stockade (pap âk mos) (naonu, pap) (kailïnår) pawaymó peupos
stone tingkàu tikóu tïño təñú tikhō
stream aunti æti ånze ɔtse auseu ūthi
swamp, bog abâi, wismalau aə, wimə wïsmalo avɛlu eubai abān, zīma
temple banailau kufas banlo banilu oiseuloi alizadu, ōaza
thicket, grove khōza
tower (tsobilau) (tuədlo) tsɔvlu
town mos ædelu oshlo mo mos aidelu
upper gom egéi, (goum) gom nggoi xon
upriver (ougə) xon
valley palda pardə påra palda poldeu pāda
village oshlol sanu sanô hānedia
water saungwe hewe suwë sɔmɛ dên hūie
west emwel eiwəl ïmwïl mvəlu, (-əməl) êbôxel eiel
wharf hewegou pyuego
white, bright dauwai daba dui duwi kusox dōzē


Dāiadak languages

English Æðadĕ Aθáta Pencek Ayāsthi Mavakhalan Kozado Kuyʔūn
archipelago
bay zujĕx zacah zòıja
beach
bend
border gālĕs cálas khars cálah kola kalo
bridge
broad, wide dito téθo that tèts teþo þath
camp θáxne jàġaņņ
cape ramp ròrop
castle θáxne ophac ófāıi
cave aca áıi aʔon
city mōjĕ θmô tano àıjely ðamô domu yeyeu
clearing
cliff seka
coast ġó
confluence
corner spik
cottage
court(yard)
cove
creek, brook
crossroads
dark, black æðjĕ, īgi íci aca, kaptir, ikhi àjeıə, mòrr, úņņı, íċy wone, ič
delta lēw làrr
ditch, moat
downriver ena énnı ena
east na no
edge
enclosure vul féru vòll pyeyo
family('s home) zijĕ zac
far rulu ápa phah àfa apa lamî
farm
fence, boundary
field rænjĕ ranc, (pusk) ràņeıə raňja len
foot, base (of a hill)
ford
forest, wood ædax thah àṫā ato
fort θáxne jàġaņņ
gap, pass xōðan ġójāṅ
garden, orchard zijĕ zaca zàtsō zaþô
gate, entrance gādojĕ ho
gathering place
good tīhew taco jèıjō ðêjô
grant, fiefdom
grass ipi phi èpfə ef’
grave, tomb onlo onló heant ġòaņeıi ʔonna
gravel bank rakrik
great, big tjesum, mijĕ, -pe (-esor) phe ġèzoar, -pē šazu, pe ʔelo, -pi
green ūbi uphi úfə up’
harbour, port
hedge cêfma
hill, height xonla (xǫla)
hollow (zoamp) aʔon
holy place (ðōdin) (θótin) (tont) (jósiṅ) (ðôťję) keþia -yotin
home(stead) zijĕ thus, zac myï, tỳh, ʒèıjay tôt -to
inheritance zjekozu ʒechózy
inn, hostel gjeflo, ēvoz cifló khipro, epaz cèıpfalō, évoss
island bun phan pòṁ
islet bun phan pòṁ
lake tho, pharo tó, afállı pau, tō
land læs lás ras làh la -lo lah
little, small vūr afúr namp nàpfaṅ, -ll nafą nopho -os
loan súni
lower bjen pín phin pìṅ pję
lush, fertile
market æjulo curo àıjōlō ayolo
meadow mājĕ naca máıi
middle, center væpojĕ papca vàpfoıi
mill thikoko
mine xakaz hakhar, aca ġechárrı xexoza ʔaqáy
mountain, peak ðān, jemu tan, inu ìmə, jáṅ jêm, ðǫ do
narrow nor (mórrı) (môro) mur
near gæsus cásus sus (càzyh) kas mozar (cocit)
new ōdo, ōm ota ósṫı ôto -ot
north īli iri íly ayli
old jōro, æto tha, cora àts, jórrı aþo, jôro (yōʔo)
open land, plains rān, rēwlo, (dito) ran ráṅ, ròıṁlə teło, koson
pasture mājĕ harza, naca ġárarr, máıi xoraza
path(way)
peninsula ramp ròrop
people of... (-o)
place milo, -jĕ, -z aro, naro òlō, mèlō -ya
point, head (inu) (ìmə)
portage
promontory; nose (bwejĕ) (puc) (pì) (pъja) ado
rapids
reach mozar
red næfṇ napan nàfeṅ napę napen
residence uvāg uḃàc
ridge ado
river ūti uthi útşy (ołi)
river bank (bāv) phapro pávelō
river mouth (lēw) (màw)
road nulo nólo nòll
rock djeko txô thik tèıchō ťxô (ado) ceʔo
sacred ðōdin θótin tont jósiṅ ðôťję keþia koło, -yotin
sand bāv phapa páw pove soło
sea, ocean jetun íθun thun ìtsyṅ jêþę
settlement æjðlu êθlu hanc sano
shelter hwezajĕ huzac ġòzāıi
shore (hō) phapro pávelō (hô)
source, fountain
south dæn than tàṅ tan
stockade oart
stone djeko txô thik, (rakrik) tèıchō ťxô ceʔo
stream ūti uthi útşy (ołi)
swamp, bog vān, zīm síma apan, zin aváṅ, ʒéımmı avǫ, źjema ezim
temple ælizĕðu, kofas, nēlo, ōĕz ristu, paner, oza àleızay, còfah, óärr aľzað allayo
thicket, grove (kōz) xósa khoz ċóssı xôza
tower sóflu tayne
town mōjĕ, æjðlu êθlu, θmô tano àıjely, móıi ðamô domu yeyeu
upper xun (lamé) han ġòṁ (duo)
upriver ahe àġē axê
valley páθa phata páï (pāya)
village hānðjĕ, sāno hanc ġáņejeıə honežja sano
water huc ġýï huje ha, iž
west īl (îl) car èıel êjel eyo
wharf
white, bright ðōze, mæl θosé toz jóʒē ðôzê tōli


Other Macro-Edastean languages

English Proto-Xoronic Proto-Habeo Hill Habeo Plains Habeo River Habeo Tlaliolz
archipelago
bay
beach
bend (tətunkə) (titunk) (tɨtonk) (tɨtɨnk) (titunk)
border qə:kə qak qak ʔak kak
bridge
broad, wide tinəhto šina:ta šɨnota θɨnota xine:ta
camp
cape
castle
cave
city
clearing
cliff sakho se:ka seka seka si:ka
coast
confluence
corner
cottage
court(yard)
cove
creek, brook qōfena
crossroads
dark, black iske eska aska aska eska
delta
ditch, moat (ottə) (a:t) (ot) (ot) (e:t)
downriver losu, (ipsi, sa:s) lasu, (epse, sus) wasu, (apsa, sos) lasɨ, (apsa, sɨs) lasu, (epse, sus)
east
edge qə:kə qak qak ʔak kak
enclosure hu:k ʔikʷ ʔɨp yɨk yip
family('s home) əppəta:, tahqa:no a:pitu, te:quna opɨtu, teqona opɨtɨ, teʔɨna e:fitu, ti:kuna
far mehpok, pekəhma ma:pakʷ, pakiʔme mopap, pakɨʔma mopak, pakɨʔma me:pap, pakime
farm (ə:n)
fence, boundary hu:k ʔikʷ ʔɨp yɨk yip
field po:sa puse posa pɨsa fuse
foot, base (of a hill)
ford pe:mə pim pɨm pɨm fim
forest, wood nətəqquk nita:qʷukʷ nɨtopop nɨtoʔɨk nite:pup
fort (huhu:k) (ʔuʔikʷ) (ʔoʔɨp) (wɨyɨk) (yuyip)
gap, pass
garden, orchard
gate, entrance huhka:t ʔu:kut ʔukot wukɨt yu:kut
gathering place
good a:hah uʔeʔ oʔaʔ ɨyaʔ uye
grant, fiefdom (əhtanqa) (a:tenqe) (otanqa) (otanʔa) (e:tenke)
grass ippi: e:pi epɨ epɨ i:fi
grave, tomb
gravel bank sə:tət sa:t sot sot se:t
great, big pa: pu po fu
green ospi aspe aspa aspa aspe
harbour, port
hedge
hill, height əta:nkə tunik tonɨk tɨnɨk tunik
hollow
holy place
home(stead) tahqa:no te:quna teqona teʔɨna ti:kuna
inheritance
inn, hostel
island pon pan pan pan pan
islet
lake toh taʔ taʔ taʔ ta
land lahənkə leʔnik yaʔnɨk laʔnɨk lenik
little, small nappam ne:pem nepam nepam ni:pem
loan
lower pe:mə pim pɨm pɨm fim
lush, fertile
market
meadow ippi: e:pi epɨ epɨ i:fi
middle, center
mill
mine
mountain, peak əta:nkə tunik tonɨk tɨnɨk tunik
narrow mahlu mełu mało maθɨ mesu
near tutətət tu:tit tutɨt tutɨt tu:tit
new osəhto asa:ta asota asota ase:ta
north ata:hmə etuʔim atoʔɨm atɨyɨm etuyim
old əkkolo a:kʷala opawa okala e:pala
open land, plains lahənkə leʔnik yaʔnɨk laʔnɨk lenik
pasture ippi: e:pi epɨ epɨ i:fi
path(way) əkəh kiʔ kɨʔ kɨʔ ki
peninsula
people of...
place
point, head (imo) (ema) (ama) (ama) (ema)
portage
promontory; nose
rapids
reach tutətət tu:tit tutɨt tutɨt tu:tit
red lapenqə lepanq yapanq lapanʔ lepank
residence tahqa:no te:quna teqona teʔɨna ti:kuna
ridge
river ahəttih eʔa:teʔ aʔotaʔ aʔotaʔ eye:te
river bank sə:tət sa:t sot sot se:t
river mouth
road əkəh kiʔ kɨʔ kɨʔ ki
rock tekkonqə ša:kʷanq šopanq šokanʔ xe:pank
sacred
sand əhpa:spi a:puspe opospa opɨspa e:fuspe
sea, ocean ahətto:nkə eʔa:tunik aʔotonɨk aʔotɨnɨk eye:tunik
settlement ko:mu kʷumu pomo kɨmɨ pumu
shelter ta:hətti tuʔa:te toʔota tɨʔota tuye:te
shore (sə:tət) (sa:t) (sot) (sot) (se:t)
source, fountain əppəta: a:pitu opɨto opɨtɨ e:fitu
south ha:honkə ʔuʔank ʔoʔank wɨʔank yuyank
stockade huhu:k ʔuʔikʷ ʔoʔɨp wɨyɨk yuyip
stone quhi qʷuʔe poʔa ʔɨya puye
stream ahəttih eʔa:teʔ aʔotaʔ aʔotaʔ eye:te
swamp, bog ə:pa:nqə apuniq aponɨq apɨnɨʔ afunik
temple
thicket, grove
tower
town
upper əkum kʷum pom kɨm pum
upriver əkkoknə, (əhtam) a:kʷakin, (a:tem) opakɨn, (otam) okakɨn, (otam) e:pakin, (e:tem)
valley
village
water ahəttih eʔa:teʔ aʔotaʔ aʔotaʔ eye:te
west
wharf
white, bright ətoha: taʔu taʔo tawɨ tayu


Peninsular languages

English PPI Gaadràmarneš Vylessa Merneha Kibülʌiṅ Lotoka
archipelago pta-ptalu pelupelu
bay fmana mənə
beach sunax plāŋ'
bend
border møna
bridge pũt
broad, wide fiçra hihəru hirʌ- wijo-
camp (hẽnurwərəj)
cape (tunauf) tunəw tünʌu duny
castle ksirak (kəmehə) cceraguṅweiṅ (gamejo)
cave
city kəmehə kʌme gamømi
clearing (çamnuç-mhai)
cliff
coast arütʌṅ plāŋ' šyna
confluence
corner tunəw (rijeṅ)
cottage
court(yard)
cove
creek, brook suŋai lwəgwə
crossroads
dark, black krhax, tnku kərahu tiṅgu- digu-
delta
ditch, moat
downriver
east (mhari)
edge tunəw plāŋ' møna
enclosure ta-tamir (kəmehə) uṅbimei
family('s home) laŋaç, (hapa), ŋuçrix-mhai (wərĩhəj) uṅbimei ŋøjumi, (-wimi)
far teŋø-
farm çuilk-çuilk (wiłkwərəj)
fence, boundary kamaç kəmeh
field (wiłkwərəj)
foot, base (of a hill) (riçŋs, traskis) genla', (rijeṅ) tasi, demi
ford
forest, wood ŋutax, palais hugək ŋüja ugo, ŋødida
fort ksirak, ka-kamaç kəmehə cceraguṅweiṅ, kʌme gamejo
gap, pass
garden, orchard pidene
gate, entrance kaktm, tamir kəcwə (eṅlunīṅmei, hireiccar) goku
gathering place (umrʌmei)
good mhun khelpi- umun-
grant, fiefdom (mkut-xai)
grass masfat masa
grave, tomb kiafr-mhai keruṅweiṅ gewami
gravel bank
great, big kāra (karə-) kārʌ- gaje-
green (təgu) tarün-
harbour, port atimi, imadami
hedge (mese')
hill, height kidami
hollow
holy place
home(stead) mfi-mhai, tamas wərĩhəj uṅbimei dama, -wimi
inheritance
inn, hostel
island ptalu pelu
islet (ptalu) pelu
lake (luakm-xai)
land (ktaha) ttʌ̄ -ka
little, small titi, misik nibi- mišig-
loan
lower map-
lush, fertile
market pasar
meadow (masfat)
middle, center talam khattʌŋ' koko, -delo
mill
mine
mountain, peak tunəw isi, møna
narrow fisar hizəru hijar- wyšo-
near (rijeṅ, ttʌ̄)
new (xltar) geltar-, ginʌ- lota-
north
old fuŋtu hũtu huntu- odu-
pasture
path(way) joti
peninsula (saŋfa) (tunəw) (tünʌu) dunymi
people of... marnaç, çiaŋ, nruni-hr (nyña)
place -mhai -wərəj -mei/-uṅweiṅ -mi
point, head (issip) tunəw tünʌu duny, isi
portage
promontory; nose (tunəw)
rapids
reach ttʌ̄, rijeṅ
red huarn (wərnu) oriṅ-
residence wərĩhəj (nepami)
ridge (funaiŋ) (hunəjn) uneŋyne
river luakm, suŋai sunəj, lwəgwə logoṅg logu
river bank suŋai-mhai
river mouth (ralpir)
road joti
rock
sacred
sand sunax
sea, ocean larut lərut aro' lowoto
settlement (mfi-mhai), ta-tamas (tʌmeruṅweiṅ) dama, nepami
shelter (ta-tamir)
shore arütʌṅ plāŋ'
source, fountain (nuhr-mhai)
south
stockade kamaç kəmeh gamejo
stone
stream luakm sunəj logoṅg logu
swamp, bog
temple inar-mhai inərwərəj inowomi
thicket, grove hugək mese' doleko
tower
town kəmehə kʌme gamømi
upper kida-
upriver
valley
village ta-tamas (tʌmeruṅweiṅ) damašymi
water suŋei ypa
west
wharf atimi
white, bright mtr wərnu tijar-, üṅtar- udø-


Isles languages

English Proto-Isles Affanonic Thokyunèhòta Naxuutayi Mûtsipsa' Máotatšàlì Zele
archipelago (duh-tziws) tusosh
bay
beach kanh kan
bend (tupams) (tsufãsh)
border (tziwpi) (tfams) (sofizh)
bridge
broad, wide matiq mati matù masi' matì mati
camp (tzáw)
cape
castle
cave (dúguha) (duukuha) (tuhazhi)
city
clearing
cliff hámnaq onnai hemna aoná pashãkelihi
coast (hawsay) hosa (te sofizh)
confluence
corner tupams tfams tsufãsh
cottage (psa)
court(yard) páyqdzipu pezifuzhi
cove
creek, brook
crossroads
dark, black yúdiq liloi yuuti' ludì yuli
delta
ditch, moat pir
downriver
east hápa affa hefa áma rabazhi
edge tziwpi mna tfams, -tsfi sofizh
enclosure
family('s home) míntzuq (mintsoi, mintswil) mìthú miintsu mytsú meazuhi
far taw tsu ta tsabesh
farm (dínti) (cìcí) zyti teadizhi
fence, boundary
field dínti tinti kòhùthì hahsan zytišas (teadizhi)
foot, base (of a hill)
ford
forest, wood tzáw tse tsao sabi
fort
gap, pass (simaq)
garden, orchard wíntinq pintene ìcî wiintin wytý beadeahi
gate, entrance tzatin tssin satin
gathering place tifføf
good niwi, (isy) 'i, hex ši i
grant, fiefdom (mintswil)
grass miminam mjunnon minam mwina minào minam
grave, tomb
gravel bank
great, big ta tsa t(a) ta tsa
green ninam ninon nine nin ninào nãnã
harbour, port tzáwdzipu hathim aozú sozifuzhi
hedge
hill, height káydiq (kirei) kejdi kæzí kelihi
hollow
holy place (kfasa)
home(stead) pasay fei nèpaha psa pasæ̀, tamas pashazh
inheritance (mintswil)
inn, hostel
island duh dûke tur
islet miduh
lake dúduy tity duutu zu tuluzhi
land
little, small mi mi mi m(i) mi
loan
lower (duhmahy')
lush, fertile (diinti)
market
meadow hahsanh jahalre hahsan àsæš rashan
middle, center pikaq
mill huynasti hnasti renastizh
mine tssi
mountain, peak káy kei ka, mna ke kazh
narrow mimatiq mimati mimatù tuusi'ems zulìo mimati
near tiw titsju, (wottu) t(y) tsibesh
new kahakaq hokja nine khaxa' kašága kahaka
north síkim rirkjun ikím siixi ìgio shigimi
old núpih noffes nupû nuufih nubir
open land, plains hahsan
pasture (hahsanh) (jahalre) cìcí (hahsan) (rashan)
path(way) joti swa, kuuhe
peninsula
people of... gen + nonjur
place tammuh -paha tammuh wytỳ tsãmur
point, head
portage
promontory; nose
rapids
reach
red hapaq jaffja hafa' àmà rafa
residence
ridge
river dúykuq tykoi dûûxu zugú teguhi
river bank (teg sofizh)
river mouth
road joti swa
rock (tzúma) (somai) thuma smana, tsuuwa, uuho'o mitsuma
sacred
sand pah fjas pah pàš par
sea, ocean dúy ty duu tuzh
settlement páyq, (tzáw) pej
shelter sumuqaws shumuhosh
shore
source, fountain tzuysi tyri tssi seshizh
south sákim arkjun kim sexi àgio shagimi
stockade nataq nasa
stone tzúma somai thuma tsuuwa tsuma sumazhi
stream (dzawma) punsu dûûxu (zomazh)
swamp, bog
temple ryffei kfasa kùpas
thicket, grove (tzáw) sãnãsosh
tower
town (-paha) pej kelebashazh
upper (duhni'as)
upriver
valley
village páyq, (tzáw) pej pehi
water mimkiq mjunki mìki mimki miogí meakihi
west hápawuq affau hefa'ii (àmawu) rababuhi
wharf tzáwdzipu áozu
white, bright tunmamq tsummjon cìme tunmam tymao tsãmã


Western languages

English Proto-Western Tmaśareʔ Empotle7á Gezoro Çetázó Iŋomœ́ PCW Ìletlégbàku Ishoʻu ʻOhu Doayâu
archipelago
bay (tłuγẽ) cońę
beach (kʰeyakʷi) malekehkwi (khééwu) (çejægʷi) (ke:kagý) (tshehga) sita shita, mazé màmu
bend (tʰawdzũ) tohnǫ (thotlom) (θawdzun) (ta:jú) (thùdzù) (tichù) (chùzù) turù
border
bridge natanǫ
broad, wide mãsu- ciʔ-, mono- manó- mazu múnhɯ- mòxu- mùxu- mòhu- màfu-
camp tɯcaló
cape (ehona)
castle ćassǫto chéyàxù tséyòfù
cave (kʷiyĩ) kwiyę
city (kmǫ) gùmu gùmu
clearing
cliff kehka basau
coast malekehkwi mazé
confluence (çetéɬtsa)
corner oso turù, basau
cottage (tucakʷi) (tockwi) (tudzægʷi) tike
court(yard) (tsea)
cove
creek, brook
crossroads
dark, black kʰãʔa- kąʔ- khampá- xana káo- khà7a- káke- kàʻa- kà-
delta (çetéɬtsa) eta
ditch, moat
downriver (-ʔadzu) (-atlo) (-azu) (-ujɯ) (-ogu) (-agbù) (-ogú) (-au)
east lumẽ lúmem lumen lɯmœ́ ľùmè yìmè zhùmè lùmè
edge oso (besògù) (besàgbù) (bèagù) basau
enclosure -geatá
family('s home) dłũtuca cǫcca (tuts) dłukuka tlikpuke zhúguga tumeagìla
far pʰala- peńę- phálá- fola pálo- phala- páwe- pala- fáli-
farm otabozɯ́ (atùgàru)
fence, boundary (ćępesso)
field kǫpoke khampákéé ranja léo lòamili nàyu
foot, base (of a hill) (nãγu) nańo (naŋó) (naŋu) (nuŋɯ́) (nòğu) (nùxù) (nòhu)
ford
forest, wood kʰapacũ kpahcǫ khápátsom xabadzun kabucɯ́ khapòkù kápàkpù kabògù kápàpù
fort ćassǫto chéyàxù tséyòfù
gap, pass yepę (yáfà)
garden, orchard yatʰapa tahpa éthápá jathō jaθaba otabó jathapa yatépe databa tsea
gate, entrance ńipą (yàwène-) pahuhe fagi
gathering place (kńaćkama)
good duγa- roh- towa- duγa zɯ́sa:- duğa- dìxè- zhúha- doa-
grant, fiefdom
grass taka taka táká taga togó taga tagè dagá
grave, tomb (lìlìngea-)
gravel bank (kʰeyakʷi)
great, big γãdže-, -du ńąś-, -ro wané- gezor γañe, -ðu sá:nhe- ğàdze- mab-, xàchè- hàzé- gìra-
green γłuna- lǫ- woná- γɬuna lɯ́no- ğłùŋa- xlìnge- hùnya- lùmu-
harbour, port moha mawa mo afùmai
hedge
hill, height γʷeye weye, leʔcahma wóé γʷeje sœ:ké ğeje sheye hede tau, (gea)
hollow
holy place kùmupun
home(stead) tuca toca, śokmąką tótsá tuts tudza tɯcá tuka waku, kib zhuga gáku, dupuka, tuka
inheritance
inn, hostel
island (γʷẽdłe) mińe
islet hitmińe
lake łina, (dzãʔũ) hina, nąʔǫ léná ɬina siná łìna lìne shìna sìna
land dłeʔa, -dłe, -γẽ cahma, -ce tlé7á da dlé leó, -lé dłe7a tléke zhéʻa, nyoalo dêa
little, small pʰita-, -kʷi hit-, pnǫ- phétá- -gʷi pýdo- phita- (kliké-) pida- tsingì-, duká-
loan
lower (maγa-) ma-
lush, fertile dònu
market xagalùl hagalù
meadow (takadłe) męcahma (takatlé) (tagadle) (taga7le) (tagewe) (dagábe) (tále)
middle, center ceʔla, cic- zuwo sugo
mill (lũmaγẽ) (lùmùrè)
mine gekhoija
mountain, peak γʷeley, (mũʔpa) weli, mǫʔpa wolé γʷelej sœ:leí ğeľudu sheyudù hezhuzhú galuyu
narrow kʰawa- kaho- kho- xawa ká:po- khawo- káwa- kago- kágo-
near łakʷa- hakwa-, weʔą- lawo- ɬagʷa lágo- łago- lagbà- shagó- suga-, -mea
new plãka- pąk- tlaŋa- plaga lóŋho- pľàga- pyàgè- bèagá- pêa-
north
old yada- yara- éa- jaud jada ózo- jada- yadè- dadá- atì-, yeri-
open land, plains takadłe ciʔńę, takace takatlé tagadle munhɯdogolé taga7le tagewe dagábe tále
pasture (takadłe) męcahma (takatlé) (tagadle) munhɯdogolé (taga7le) (tagewe) (dagábe) (tále)
path(way) pãtadzũ pątanǫ phanátlom padazun ponhujú pàtògù pàtàgbù bàdògù
peninsula (ehona)
people of... -lawV, -yaʔV -lawV -lugV, -àma
place ma, -γẽ olco, -ma, -ńę ma, -γen mo ma ma ma -rè, -mau
point, head (kʷẽdu) (kmeno) (konú) (kʷenu) (kœnhɯ́) gòdu gbùdù, ma gòzhú
portage
promontory; nose hipę
rapids
reach (-ʔiłca) (-ellá) (-iusa) -ádi, -mea
red dzama- cma- tlámá- dzama jómo- dzàma- càme- zàma- dùmu-
residence dłũtuca śokmąką (tudza) tɯcaló (dłukuka) waku zhuga gáku
ridge ćohcę
river yãki yąki éŋi jægi aŋí jèdzi yèchì, (ite) dèzí, eta yàri
river bank mazé
river mouth eta
road pãtadzũ pątanǫ phanátlom padazun ponhujú pàtògù puwu, pàtàgbù pubu, bàdògù pùtau
rock kʰełka kehka khella çeɬka keukó ğeľi sheyi he túku
sacred (bakʰe) hak- (wakhe)
sand kʰeyakʷi kehkwi khééwu çejægʷi ke:kagý tshehga chegè cega, nyòamo tséka, (màmu)
sea, ocean madže male mátlé maze mojé madze machè lu murayu
settlement (dłeʔka) tockana phátótsá ngìmub nyìmiba ngìmi
shelter (yeʔ-) (tɯcá) afùmai
shore (malekehkwi) mazé
source, fountain (kyupʰeγẽ) ćopńę
south
stockade kʰeyasłũ ćępesso, keyassǫ, lęmi khééllom çejasɬun ke:kalú tshejòhxù chéyàxù, lìnmu cedòhù, lìme nìmi
stone kʰełka kehka khella çeɬka keukó ğeľi sheyi he túku
stream yãki yąki éŋi jægi aŋí jèdzi yèchì, (ite) dèzí, eta yàri
swamp, bog
temple kùmupun kùmupùmu kùfùmu
thicket, grove khōja
tower makpa mópa
town (kmǫ) gùmu gùmu
upper (łiγi-) hi-
upriver
valley (łiʔna) hiʔna
village tockana phátótsá saignedja ngìmub nyìmiba ngìmi
water kyupʰe ćohe kiphé cufe cɯpœ́ dziphe chìpé zípe difé
west nadũ náom nadun nozú nògù nùgbù nògù hèmbai
wharf
white, bright neγla- wepi- newá- neγla nélo- neğla- nexwe- nehoa- ngeali-