Place name elements/Edastean

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search
English Ndak Ta Fáralo Naidda B. Nzaysa Ndok Aisô Adāta
archipelago (āpon)
bay bwogig bóig boiza, voyï gɔgəh zoiax
beach pailbelau peiblo pilvëlo pɛlbɛ
bend emlau teiš ïmlo əlu êbloi (tōsi)
border kak kaklo (kah) kok kālas
bridge xawaxa ngade
broad, wide tento teitu tïnzo ñavra tetho
camp dagane dagane
cape imu
castle ospàklau ubák spåilo, baga dixêkloi ōpāia, ubak
cave (watslau) (wåshlo) āia
city mos ædelu oshlo, mos(-lo) mo mos damō, mōia
clearing khōza
cliff (tseselau) (sezelo) (cë'ëlo) (sēza)
coast sau hou so (su) roxop
confluence (mabm) (mabe) (måm) mɛsɔtsə (mob) (maba)
corner tso tsog
cottage (sano)
court(yard)
cove bóig (boiza)
creek, brook (ånzel)
crossroads (gau ngi) xuñe
dark, black adwa, more, ilki adwə, ilč årwa, morë, ïlye mɔrɛ, əye ódôxeu, moxe adia, ūne, īki
delta lâwa lewə lå'a lawa lageu laza
ditch, moat watslau wåshlo āia
downriver (umórdu) (pin)
east nasa nazə na'a nasa
edge kak kok
enclosure bæru, boula (bëro) (mvunɛlu) bairu, bola
family('s home) muslau šælo (vïda, wïmlo) mlu tus, zeia, aliza
far mpag epág cïñe, kwïnzo, på tavlɛ apax
farm ainlau mebelo inlo ɛlu ses
fence, boundary (naonu) kåilo, kailïnår kaywemə
field (nâk) kevlo naysi nak rania
foot, base (of a hill) nggol (egól) (ñol) (xol) akô (axol)
ford (mompu) (moupu) (momvo) mopso mofoi (mophu)
forest, wood ntâug, (gatn) etewg ntɔh, xadalu ntaug atāx
fort dagane dagane (peupos) dagane
gap, pass murɔ goidaig xō, xōdān
garden, orchard wenlau weilo wïnlo wəlu zeia, zathō
gate, entrance (tiri) tir tere tere
gathering place meselau më'ëlo abiza
good aiwa eigə ya, gwi nzɔnə ntixeu, ladog deiō
grant, fiefdom odam (baruy) (barwi, vïñusho) ɔlɔdɔ, bɛru
grass empi keip ïmve, (rång) əpse êfeu ephi
grave, tomb sonîda kumepél sonïlo sodêdeu honida
gravel bank
great, big pai, (nga-) pei pi, kåshom, -ya iyɔ, -wi/-pi, -ya nga-, oi- pē, xezor, -du
green auspi eibəl spe ɔspe oispeu ūpi
harbour, port mosou mo'o baulu moso
hedge
hill, height daing dæŋ ding (dɛ) at, gobloi (dān)
hollow (wampum) (wæpum) wåshlo, (wåmvom) (zaphun)
holy place (dêkalau) deikəlo dutə
home(stead) wimlau wilo wïmlo mlu tus, zeia
inheritance bwenggautsu oludu (gêk'oitsoi) (zekhōsu)
inn, hostel kimpalau, meselau kïmvålo, më'ëlo mɛsɛlu, mluñunɛ kiphalō, ēboza
island pon poun pon polu pon
islet (pon nambam) (poumbæm) ponaba (ponaphan)
lake tau tou to tu tō, apālo
land lats laš lasha la lots las, heia
little, small nambam næbæm, -l nåvåm, -le mvɔ, -lɛ (bepun) naphan
loan rumia
lower pim ænal, (piəm) pïm, (ina) (opsa) aideu pin
lush, fertile (rampa) ræpe rëbë (rafeu)
market ngguklau (meilo) ñoilo ñuylu abiza, aiūlō
meadow empi, mâislau keiplo kevlo, mislo mɛslu, (əpse) maisloi māia
middle, center ñunë ñunɛ baphoia
mill (orngilau) oñelu
mine kegaza xekhāza
mountain, peak daing dæŋ ding, emo dɛñə daig dān, imu
narrow (mauro, ngane) (mouru) murɔ goidaig (xō, xōdān)
near tsuts suš co tsu sus
new olto oltu oro mvora olteu ōto
north ibli ibəl ïvle əvle muloi īli
old ngauro ætu ånzo, ñuro ñurɔ atho, iōro
open land, plains raung rewŋlo rång opsa rān, rēulo
pasture mâislau keiplo mislo, kevlo mɛslu maisloi māia, xāraza
path(way) gau goul go ñanɛ (-hade)
peninsula rorop roro rɔ’o (roxop) rorop
people of... (k-)-sa
place olau, -lau olo, -lo olo, -lo ɔlu, -lu euloi, -loi olō, melō, -ia/-za
point, head imu (iəmu) gi (êboi)
portage (sâpabmlau)
promontory; nose (pungwa) (puwə) gobloi (puia)
rapids twaskoddo tasku’u
reach tsuts suš co tsu sus, heia
red napê nabe nabï nawə napen
residence nagane nagane pɛlo ālō
ridge
river aunti æti ånze ɔtse auseu ūthi
river bank (su) pābelō
river mouth lâwa lewə lå'a lawa (mob) (maba)
road gau gou, noulo go nolɔ nolô nolo
rock tingkàu tikóu (tïño) (təñú) tikhō
sacred dautin kuin, edewnin (deikə) dudïn dutə doitêd, (oigoi) dōtin
sand pailbe ksoudu pilvë pɛlbɛ pābe
sea, ocean indùng idúəŋ ïddong ədú ithun
settlement oshlo (sanu) sanô
shelter taindi, sungiarlau tædi suñårlo nzəwo huzāia
shore (sau) (hou) (so) su pābelō
source, fountain suwëshlo sɔmɛlu akô
south tam tæm tåm tamlu, (-ta) tab tan
stockade (pap âk mos) (naonu, pap) (kailïnår) pawaymó peupos
stone tingkàu tikóu tïño təñú tikhō
stream aunti æti ånze ɔtse auseu ūthi
swamp, bog abâi, wismalau aə, wimə wïsmalo avɛlu eubai abān, zīma
temple banailau kufas banlo banilu oiseuloi alizadu, ōaza
thicket, grove khōza
tower (tsobilau) (tuədlo) tsɔvlu
town mos ædelu oshlo mo mos aidelu
upper gom egéi, (goum) gom nggoi xon
upriver (ougə) xon
valley palda pardə påra palda poldeu pāda
village oshlol sanu sanô hānedia
water saungwe hewe suwë sɔmɛ dên hūie
west emwel eiwəl ïmwïl mvəlu, (-əməl) êbôxel eiel
wharf hewegou pyuego
white, bright dauwai daba dui duwi kusox dōzē