Place name elements/Macro-Edastean

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search
English Proto-Xoronic Proto-Habeo Hill Habeo Plains Habeo River Habeo Tlaliolz
archipelago
bay
beach
bend (tətunkə) (titunk) (tɨtonk) (tɨtɨnk) (titunk)
border qə:kə qak qak ʔak kak
bridge
broad, wide tinəhto šina:ta šɨnota θɨnota xine:ta
camp
cape
castle
cave
city
clearing
cliff sakho se:ka seka seka si:ka
coast
confluence
corner
cottage
court(yard)
cove
creek, brook qōfena
crossroads
dark, black iske eska aska aska eska
delta
ditch, moat (ottə) (a:t) (ot) (ot) (e:t)
downriver losu, (ipsi, sa:s) lasu, (epse, sus) wasu, (apsa, sos) lasɨ, (apsa, sɨs) lasu, (epse, sus)
east
edge qə:kə qak qak ʔak kak
enclosure hu:k ʔikʷ ʔɨp yɨk yip
family('s home) əppəta:, tahqa:no a:pitu, te:quna opɨtu, teqona opɨtɨ, teʔɨna e:fitu, ti:kuna
far mehpok, pekəhma ma:pakʷ, pakiʔme mopap, pakɨʔma mopak, pakɨʔma me:pap, pakime
farm (ə:n)
fence, boundary hu:k ʔikʷ ʔɨp yɨk yip
field po:sa puse posa pɨsa fuse
foot, base (of a hill)
ford pe:mə pim pɨm pɨm fim
forest, wood nətəqquk nita:qʷukʷ nɨtopop nɨtoʔɨk nite:pup
fort (huhu:k) (ʔuʔikʷ) (ʔoʔɨp) (wɨyɨk) (yuyip)
gap, pass
garden, orchard
gate, entrance huhka:t ʔu:kut ʔukot wukɨt yu:kut
gathering place
good a:hah uʔeʔ oʔaʔ ɨyaʔ uye
grant, fiefdom (əhtanqa) (a:tenqe) (otanqa) (otanʔa) (e:tenke)
grass ippi: e:pi epɨ epɨ i:fi
grave, tomb
gravel bank sə:tət sa:t sot sot se:t
great, big pa: pu po fu
green ospi aspe aspa aspa aspe
harbour, port
hedge
hill, height əta:nkə tunik tonɨk tɨnɨk tunik
hollow
holy place
home(stead) tahqa:no te:quna teqona teʔɨna ti:kuna
inheritance
inn, hostel
island pon pan pan pan pan
islet
lake toh taʔ taʔ taʔ ta
land lahənkə leʔnik yaʔnɨk laʔnɨk lenik
little, small nappam ne:pem nepam nepam ni:pem
loan
lower pe:mə pim pɨm pɨm fim
lush, fertile
market
meadow ippi: e:pi epɨ epɨ i:fi
middle, center
mill
mine
mountain, peak əta:nkə tunik tonɨk tɨnɨk tunik
narrow mahlu mełu mało maθɨ mesu
near tutətət tu:tit tutɨt tutɨt tu:tit
new osəhto asa:ta asota asota ase:ta
north ata:hmə etuʔim atoʔɨm atɨyɨm etuyim
old əkkolo a:kʷala opawa okala e:pala
open land, plains lahənkə leʔnik yaʔnɨk laʔnɨk lenik
pasture ippi: e:pi epɨ epɨ i:fi
path(way) əkəh kiʔ kɨʔ kɨʔ ki
peninsula
people of...
place
point, head (imo) (ema) (ama) (ama) (ema)
portage
promontory; nose
rapids
reach tutətət tu:tit tutɨt tutɨt tu:tit
red lapenqə lepanq yapanq lapanʔ lepank
residence tahqa:no te:quna teqona teʔɨna ti:kuna
ridge
river ahəttih eʔa:teʔ aʔotaʔ aʔotaʔ eye:te
river bank sə:tət sa:t sot sot se:t
river mouth
road əkəh kiʔ kɨʔ kɨʔ ki
rock tekkonqə ša:kʷanq šopanq šokanʔ xe:pank
sacred
sand əhpa:spi a:puspe opospa opɨspa e:fuspe
sea, ocean ahətto:nkə eʔa:tunik aʔotonɨk aʔotɨnɨk eye:tunik
settlement ko:mu kʷumu pomo kɨmɨ pumu
shelter ta:hətti tuʔa:te toʔota tɨʔota tuye:te
shore (sə:tət) (sa:t) (sot) (sot) (se:t)
source, fountain əppəta: a:pitu opɨto opɨtɨ e:fitu
south ha:honkə ʔuʔank ʔoʔank wɨʔank yuyank
stockade huhu:k ʔuʔikʷ ʔoʔɨp wɨyɨk yuyip
stone quhi qʷuʔe poʔa ʔɨya puye
stream ahəttih eʔa:teʔ aʔotaʔ aʔotaʔ eye:te
swamp, bog ə:pa:nqə apuniq aponɨq apɨnɨʔ afunik
temple
thicket, grove
tower
town
upper əkum kʷum pom kɨm pum
upriver əkkoknə, (əhtam) a:kʷakin, (a:tem) opakɨn, (otam) okakɨn, (otam) e:pakin, (e:tem)
valley
village
water ahəttih eʔa:teʔ aʔotaʔ aʔotaʔ eye:te
west
wharf
white, bright ətoha: taʔu taʔo tawɨ tayu