The north wind and the sun

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

The North Wind and the Sun

The North Wind and the Sun is a fable about the benefit of gentle persuasion as compared to brute force.

The North Wind and the Sun were disputing which was the stronger, when a traveler came along wrapped in a warm cloak. They agreed that the one who first succeeded in making the traveler take off his cloak should be considered stronger than the other.
The North Wind blew as hard as he could, but the more he blew, the more closely did the traveler fold his cloak around him; and at last the North Wind had to give up.
Then, the Sun tried his luck. It shone out warmly, and the traveler took off his cloak to bathe in the river. And so the North Wind was obliged to confess that the Sun was the stronger of the two.

Source

The North Wind and the Sun is a well-known fable attributed to the Greek writer Aesop [1].

Comparative translation

Akana linguists traditionally include a translation of The north wind and the sun when describing a language of the Isles family, similar to the roles of the Tsinakan text in Edastean studies and of The horse and the sheep when dealing with Western languages. This section presents a comparative overview of the first paragraph in all major Isles languages.


(The text has also been translated into some other languages of Akana, notably into Buruya Nzaysa and Wendoth.)

Proto-Isles

(western Tuysáfa, c. -2000 YP)

 • Síkim húyi huyi hápayi múmuytiq, súyi súynim tátaysiq, sawnunh níni? Tzay, namdzaw muypama yáyawtziq, yíyi sítziwsnim qas títiwsin. Sítziwsi patiq, síyi ni táq nami muypawuys kaypins, tzay síyi sawnunh níni kíw.
 • [ sí.kím ħú.jí ħu.jì ħá.pá.ji mú.múj.tiʔ | sú.jí súj.ním tá.táj.siʔ | saw.nùnħ ní.ní ‖ tsâj | nam.dzàw muj.pà.mà já.jáw.tsiʔ | jí.jí sí.tsíws.nim ʔâs tí.tíw.sin ‖ sí.tsíw.si pa.tìʔ | sí.jí nî táʔ na.mì muj.pà.wùjs kaj.pìns | tsâj sí.jí saw.nùnħ ní.ní kíw ]
 • north wind-NOM and-NOM sun-NOM dispute-IMPF-SENS, which-NOM which-DAT compare-IMPF-SENS, strong do-IMPF-SENS? then, person-BEN robe-INS wrap-IMPF-SENS, TOP-NOM this-PL-DAT at come-IMPF-SENS. this-PL-NOM say-TEL-SENS, this-NOM do-SENS so-that man-NOM robe-ACC remove-SENS, then this-NOM strong do-IMPF-SENS yes

Mûtsipsa'

Ke'idû'ûs'as (c. 100 YP)

 • Siixihuu'i hefa'i hû'i muuwûsims: suutsys ky daxawûs niin nims? Naw hehatams hû'i mûfaw munn tse pitih niin mutsyns tsun. Jii'i psa', sii nifoh te' naw mûfawûs tjofoh, tse sii ky daxawûs niin nims sûû'.
 • [ ˌsiː.xɪ.huː.ʔɪ hɛˌfa.ʔɪ ˌhɯ.ʔɪ ˈmuː.ɰɯ.sɪŋ͡mz | ˌsuː.tsʰʏs kʰʏ dɑ.xɑˈɰɯs niːn nɪŋ͡mz ‖ nɐɰ hɛ.hɑˈtʰɐŋ͡mz ˌhɯ.ʔɪ mɯˌfɐɰ munː tsʰe pʰɪˌtʰih niːn mʊˈtsʰʏnz tsʰun ‖ ˌjiː.ʔɪ psɐʔ | siː niˌfoh teʔ nɐɰ mɯ.fɑˈɰɯs tʰjɔˌfoh | tsʰe siː ky dɑ.xɑˈɰɯs niːn nɪŋ͡mz sɯːʔ ]
 • north_wind.NOM sun.NOM and IMPF.argue.PRES: who.PL.NOM very strong.ACC it.DAT do.PRES? person.NOM IMPF.travel.PRES and clothes.INS wrap.PST then under it.DAT eye.PL.DAT come.PST. it.NOM say.PAST, this.NOM do.FTR so_that man.NOM clothe.ACC drop, then this.NOM very strong.ACC it.DAT do.PRES ASS

Thokyunèhòta

Sumarušuxi (c. -500 YP)

 • Ik'e uhip'i u pa mumwità tho ttathèthà tho ipù èthyu honi nine ce? Puhàmwipam mwimwipà ttanam thehap èthìne khè pahane thehe tatohe. Èthyu papatàthèthà tho mumwitànì tho puhàmwipawe ttanam kakhep'ì nam honi ninì.
 • [ iˌkʰe ˌu.hi.pʰi u pa muˈmwi.tɑ θo ʈaˌθɛ.θɑ θo iˌpʊ ɛ.θju ˌho.ni niˌne tʃe | ˈpu.hɑ.mwi.pam mwiˌmwi.pɑ ˌʈa.nam ˌθe.hap ɛˌθɪ.ne xɛ ˌpa.ha.ne ˌθe.he taˈto.he | ɛˌθju paˈpa.tɑ.θɛ.θɑ θo muˌmwi.tɑ.nɪ θo ˈpu.hɑ.mwi.pa.we ˌʈa.nam ˌka.xe.pʰɪ nam ˌho.ni niˈnɪ ]
 • northern wind.NOM and sun.NOM PROG~dispute.IND.N_FUT CAUS PROG~know.IND.N_FUT CAUS what 3PL.NOM strong.more PROG~be.IND.N_FUT Q. coat.INS PROG~dress.IND.N_FUT traveler.NOM now 3PL.DAT GEN place.DAT to PROG~go.IND.N_FUT. 3PL.NOM PROG~decide.IND.N_FUT CAUS PROG~make.IND.FUT CAUS coat.ABS traveler.NOM PROG~remove.IND.FUT person.NOM strong.more PROG~be.IND.FUT

Ppãrwak

Ttiruku (c. 100 YP)

 • Shekkim húup e huup háppap e mumuuttep, súup e súuni e ttattaasep, swanũk není? Thaa, nãrwa e muubãbã e cwacwatzep, ceye shep niqa ttwittwise. Shep e battep, shep e ní ttáp nãp e muubã e kkáape, thaa shep e swanuk není kke.
 • [ ˌɕɛ.kʰim húːp ʔɛ huːp ˌhá.pʰap ʔɛ muˈmuː.tʰɛp | súːp ʔɛ súː.ni ʔɛ tʰaˈtʰaː.sɛp | ˌswa.nũk ˈnɛ.ní ‖ θaː | ˌnã.ʀwa ʔɛ muːˌbã.bã ʔɛ cwaˈcwa.tsɛp | ˌcɛ.jɛ ɕɛp ˌni.ʔa tʰwiˈtʰwi.sɛ ‖ ɕɛp ʔɛ ˈba.tʰɛp | ɕɛp ʔɛ ní tʰáp nãp ʔɛ ˌmuː.bã ʔɛ ˈkʰaː.pɛ | θaː ɕɛp ʔɛ ˌswa.nuk ˈnɛ.ní kʰɛ ]

Zele

Zeluzh (c. 100 YP)

 • Shuruzh shig re shahabazhi med: Nam she nãhab shazh shonoasosh? Tseyãs mefazhes shofi gonam rali shãnãhas, re shanam pati, "Mefazhes tseyãs gonam shazh shonoasosh."
 • [ ʃuˌʁuʒ ʃiɡ ʁe ʃaˌha.ba.ʒi ˈmed ‖ nam ʃe ˌnã.hab ʃaʒ ʃoˈnɔ.soʃ ‖ tseˌjãs meˌfa.ʒes ˌʃo.fi ɡoˌnam ˌʁa.li ˈʃã.nə̃.has | ʁe ˌʃa.nam ˈpa.ti ‖ meˌfa.ʒes tseˌjãs ɡoˌnam ʃaʒ ʃoˈnɔ.soʃ ]
 • DEF-wind.NOM north.GEN and DEF-sun.NOM argue.PAST / person.NOM what.GEN person.ABL other.GEN strong-coll.NOM / thick clothes.ACC carry.RPRES REL-person.NOM walk.RPRES 3.LOC / and 3.NOM say.RPRES / clothes.ACC drop.PRES REL-person.NOM other.GEN strong-coll.NOM

See also