Ngahêxôldod

From AkanaWiki
(Redirected from Akelodo)
Jump to: navigation, search
A map of northeastern Peilaš. The location of Ngahêxôldod is indicated.

• Ngahêxôldod

Ngahêxôldod is the capital city of Lasomo, situated on the middle Aiwa. Before it was conquered by Tēmekas II, emperor of Athalē, in the year 277 YP, Ngahêxôldod was the center of Ndok culture.

Names

Language Name Pronunciation Source
Ndak Ta Ngkeladadn [ŋ̩ˈke.la.dad.n̩] (unknown)
Ndok Aisô Ngahêxôldod [ŋa.hɛ̈.ʔɞlˈdoʔ] ← aug. prefix nga- + NT Ngkeladadn
Adāta Akelodo [ˈa.ke.lo.do] NT Ngkeladadn (with interference by N.A. Ngahêxôldod)
Fáralo Enčélade [ɛn'ʧɛ.la.dɛ] NT Ngkeladadn
Buruya Nzaysa Ŋkɛla’ad [ŋ̩ˈkɛ.la.ʔad] NT Ngkeladadn
Naidda Nae'oloda ['na.e.ʔo.lo.də] N.A. Ngahêxôldod (borrowed)
Wippwo Neiolod ['ne.ɔ.lɔd] Ndd. Nae'oloda
Æðadĕ Æxloðo ['æx.lo.ðo] Ad. Akelodo
Aθáta Axloθo ['aɣ.lo.ðo] Ad. Akelodo
Mavakhalan Akeloðo [ˈa.kɛ.lɔ.ðɔ] Ad. Akelodo
Ayāsthi Àċeloï / Àceloḋo [ˈɑ.xɛ.lo.ji] / [ˈɑ.kɛ.lo.zo] Ad. Akelodo
Mešmo Koyʔōn Aʔlolo [ˈɑ.lˀo.lo] Mav. Akeloðo (borrowed)
Namɨdu Entsełde, Eklodo [ɛn'tsɛʟ.dɛ], [ɛk'lɔ.dɔ] F. Enčélade; Æð. Æxloðo (borrowed)
Meshi Keyalda ['ke.jal.da] ← early N.A. Ŋkeɒldɒd