Ishoʻu ʻOhu/Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

This is a sample lexicon of Ishoʻu ʻOhu. It borrows heavily from the Isi Lukpanic dialect, particularly in areas pertaining to urban life and technology, and also from other nearby languages such as Ìletlégbàku and Šetâmol.

Many nominals in PCW were apparently of the "wrong" animacy. In most cases these nominals have changed to the more appropriate animacy, but it should be noted that many (though not all) body parts are considered animate, as are a few miscellaneous things such as water (zípe).

Part-of-speech abbreviations:

 • n. alienably possessible nominal
 • ip. inalienably possessible nominal
 • coll. collective nominal
 • a. animate
 • i. inanimate
 • v.i. intransitive verb
 • v.m. monotransitive verb
 • v.d. ditransitive verb
 • pref. nominal prefix
 • adv. adverb
 • pp. postposition
 • dis. discourse particle or conjunction

Language abbreviations:

This lexicon is not completely up-to-date, and minor changes may still occur.


word p.o.s. definition etymology notes
à pp. inside, during, while sà7
ʻaba n.i. anger, rage 7ahpa-
abáda v.m. fight sabaja-
ʻabazá v.m. anger, rage 7ahpadza-
ʻagó v.i. rain 7ago-
ʻàma pp. with 7àma
ànubo v.m. ride sànupo < Iŋ. sánhupo
apa coll.i. metal I.L. ap
apo n.a. lizard I.L. apo
apulihòanòamo coll.i. yoghurt I.L. apul-i-hånåm “bad milk”
ʻàsè ip.a. wife 7àzè-
ʻàsè n.a. woman 7àzè-
ʻazhí v.m. fear 7adi-
bábá coll.i. snow I.L. baba
báce n.i. holiness batshe-
bàda v.i. find oneʻs way pàta-
bàdògù n.i. road, path pàtògù-
bàhòanyu n.i. thunder Ìl. bàxàungu
baku n.i. building I.L. vaku
béa v.m. cut besa-
bèagá- pref. new pľaga-
bèagù n.i. sharp edge, blade besògù-
bèama n.i. flower pľama-
bébéa v.m. split, divide bebesa-
bèzá v.m. have, carry, possess bèdza-
bèzànóhugogáda n.a. relative (honorific) bèdzàno7xuwogaja-
Biloabe n.a. the Wellawi nation; Wellawi people I.L. Vilåve
bìma n.i. hibiscus I.L. vima
bìnita n.i. ceremony I.L. vinita
bipikahu n.i. desert; wasteland I.L. vipikau
bipuhita- pref. left (opposite of right) I.L. vipuita
bipùnya- pref. easy I.L. vipuŋa
bózu v.m. axe “cut” + tool nominaliser
bùha ip.a. meat, flesh bľuxa-
búhìme v.i. flow (of tides) I.L. buime “return, continue, flow”
bula v.i. gesture I.L. vula “gesture; make a sign”
búpichu coll.i. mead I.L. bupitu
búsa- pref. mad, crazy I.L. busa
busahe n.i. fig I.L. vusae
cea n.i. dung tshesa-
ceaba v.i. defecate tshesahpa-
ceda coll.i. soil tsheja-
cedegí coll.i. worthless items tshejegi-
cedòhù n.i. wall, rampart tshejòhxù-
cega coll.i. sand tshehga-
cèkà n.i. earth tshèkhà-
cèkòlu n.i. pot; ceramic “earth” + material nominaliser
cena n.i. horn tsheľna-
chàbòa adv. repeatedly tła7la
chìbi n.a. daughter thì7pi-
chila coll.i. tin I.L. chila
chishe v.m. write I.L. chishe “scratch, write”
chishehaba n.a. scribe “write” + agentive
chishihùmu coll.i. writing I.L. chishium
chubá n.i. root thuba-
chuda v.m. have sex with thuja-
chugo n.a. blood tłuwo-
chùgú v.m. become thùgu-
chuhìmi n.i. grape I.L. tuhim
chuku n.i. masonry I.L. tuku “stone”
chula n.i. wool thula-
chùmu n.i. buckwheat porridge I.L. tum
chùnyà ip.a. head of the family, father thuŋa-
chùnyàʻà ip.a. uncle, brother thuňa7a-
chupe v.m. find, discover tłuphe-
chùzù ip.i. knee thùdzù-
copu n.a. deer tshophu-
cozhu v.i. lie down tshotu-
cozhugá v.m. place tshotuga-
cubu ip.a. arm tshulpu-
da ip.a. husband ľa-
da n.a. man ľa-
da n.a. you ta-
pp. under ľa7
dàʻa n.i. food jàsa-
dàʻaba v.m. eat meat jàsahpa-
dába v.i. insult ľa7pa-
dába v.m. attain, win ľa7pa-
dabé pp. on, at, when tabe
dábe n.i. here da7le-
dadá- pref. old jada-
dádá v.i. swim I.L. dada
daga ip.a. ear ľahga-
dagá v.i. play jaga-
dagá n.i. grass taga-
dagábe n.i. grassland, plain taga7le-
dagála n.i. cloth tagala-
dagó n.i. one tago-
dáha v.i. shout dağa-
dáhazá v.m. call to dağadza-
daho n.i. smoke ľağo-
dàlà v.i. swim, fly dàlà-
dàlànya v.m. dig ľalaňa-
dàma n.i. sun jàma-
dàma- pref. warm ľama-
dàmadaʻa n.a. human jàmaja7a-
dànya v.m. wound, hurt ľaňa-
dànyasha ip.i. crack, scratch ľaňała-
data v.m. tend, garden jatha-
databa n.i. garden jathapa-
datáda n.a. slave jathadaja- haplology from *datadáda
datádaba n.i. enslave “slave” + verbaliser
dàza n.a. egg ľatsa-
dàza n.a. many ľatsa-
dàza n.i. many ľatsa-
de par. not -je
dea con. not jesu
déba v.i. ebb I.L. deb
degé con. but not jege
degí n.a. boy ľegi-
dèma v.i. row jèma-
deʻogú v.i. leave je7ogu
deʻogú pp. away from je7ogu-
desi v.m. hold, own, marry jezi-
deza con. and not jetsa
dezá v.m. push jedza-
dèzí n.i. river jèdzi-
dòanyu n.i. spear I.L. dåŋu
Dòazhóa n.i. the Doayâu language Doa. Doayâu
dòbú- pref. thick dòbu-
dòbú ip.i. mouth jòbu-
dòbúba v.m. suck jòbulpa-
dogú v.m. perform rituals jogu-
dòhu ip.i. back ľoxu-
dolu n.a. other jolu-
dolu n.i. other jolu-
dònu coll.i. abundance I.L. donu “fat, abundance”
Dònu n.i. a city I.L. Donu
ʻe con. because 7eľ
e n.i. night seji-
ʻea ip.a. hand 7iľsa-
eahisaba n.i. power, might Ìl. aixisab
Ebaku n.i. a city I.L. Evaku
ʻèda n.i. feather 7èta-
ʻèdá v.d. give 7èda-
eta n.i. river, estuary I.L. eta “river”
echu n.i. brick I.L. etu
ele v.t. guard, defend I.L. el
etakapa coll.i. gold I.L. etakap
èzhì adv. oddly sèhtì “surprisingly”
pp. on behalf of ga
n.a. elder; official; councillor I.L. ga
gábá n.a. nation, people I.L. gaba “people, tribe”
gáca- pref. soil, make dirty gatsha-
gàmà v.m. fear gàmà-
ganyéahú n.a. Wañelinlawag emperor Šet. Wañeu Hú
Ganyelíni n.i. the Great Lake, Wañelín Šet. Wañelín
Ganyeliló n.a. the Wañelinlawag ethnicity Šet. Wañelinlau
gáta- pref. correct gatha-
gáza n.i. lover gatsa-
con. but ge
v.m. build I.L. ge
géa v.i. make felt gisa-
géa v.m. squeeze, press gisa-
geda v.i. turn weta-
géda n.a. child geľa-
gedeʻiza v.i. meet wete7ihtsa-
gènà n.i. year wè7nà-
gési- pref. dirty getshi-
gezhùnà n.i. next year wetù7nà-
gezí- pref. steep wedzi-
gèzí pp. towards gè7dzi
par. (interrogative) -gi-
gòasù coll.i. liquor, strong drink Doa. goasù
gobu n.a. liver wo7lu-
goga v.m. hit wolka-
gogi adv. the day after tomorrow woki
gógú ip.a. tail gogu-
gógú v.m. cook gogu-
gopa coll.i. beans wopha-
gozé v.i. die wodze-
gozézá v.m. kill wodzedza-
gòzhú ip.a. head gòdu
gozu v.m. eat (of herbivorous animals) wotsu-
gùbù n.a. loose woman, slut (used as insult) Ìl. wùbù “prostitute”
gúgá v.i. sleep guga-
gúgo ip.a. leg gluwo-
gúgu pp. after, behind guku
gúhu n.a. wolf guxu-
gùmu n.i. city I.L. gum
habe coll.i. salt ğa7le-
hàma coll.i. berries głama-
hànya n.i. leaf ğaňa-
hazé n.i. mix gładze-
hàzé- pref. big ğàdze-
hàzé n.i. skin gładze-
he n.i. stone ğeľi-
hèa n.a. game animal głe7ha-
hede n.i. hill ğeje-
hesi ip.a. neck ğeľzi-
hezhuzhú n.i. mountain ğeľudu-
hezi v.m. wash ğehdzi-
hibé v.m. drink ğibe-
hichiba n.a. whale I.L. hichib
hìda n.i. wind ğìta-
higo v.i. live, be alive ğiwo-
higogá v.m. give birth to, engender ğiwoga-
hìnipa n.i. harvest I.L. hinip
hoada v.m. milk ğla7ta-
hobu n.a. prostitute; concubine ğohbu-
hogá n.i. spit ğolga-
hogába v.i. spit ğolgahpa-
hogú- pref. quick ğogu-
hogúboagoʻogú v.m. escape from ğogu7lawo7ogu-
hogúgú n.a. eagle ğogugu-
Hogúgúdú n.a. the god of healing “great eagle”
hòhu n.i. tool ğòxu-
hopa n.a. cow I.L. hop
hu pp. outside ğu
hude- pref. heavy ğuje-
hùgá n.a. pig ğùga-
hùgógú n.a. landlord; tycoon ğùgogu- “rich person”
huka- pref. short głukha-
hùmu- n.a. enemy Ìl. xùnmu
hùnya- pref. green ğłuŋa-
husi coll.i. millet ğulzi-
huzí n.a. fish ğudzi-
ʻi pp. if 7i
ibídá v.i. float I.L. ibida
ʻica v.m. fish 7itsha-
Ìleachébàku n.i. the Ìletlégbàku language Ìl. Ìletlégbàku
ichìmi v.m. hollow out I.L. ichim
ichìmùmu n.i. canoe I.L. ichimum
ʻidá- pref. slow 7ida-
ʻìde n.i. name 7ìje-
ihaba v.m. count I.L. ihab
ihabasha n.i. number, tally “count” + resultative
ihuba n.i. seashell I.L. iub
iʻiza v.i. come ji7ihtsa-
iʻizazá v.m. pull ji7ihtsadza-
ʻima pp. without, if not 7ihma
ipa v.m. wipe ľipha-
ipe n.a. crab I.L. ipe
ipihuba n.i. cowrie shell; currency I.L. ipiub
Ishe n.i. the city in which Ishoʻu ʻOhu is spoken I.L. Ishe
Ishoʻu ʻOhu n.i. the language of Ishe “language of Ishe”
izí n.i. arrow jidzi-
kàʻa- pref. black khà7a-
kaba n.i. tree khapa-
kabògù n.i. forest khapòkù-
kada n.i. fire khaja-
kadaʻada v.i. burn khaja7aja-
kadaba v.m. burn khajahpa-
kadashògù n.i. ashes khajałoku-
kago- pref. narrow khawo-
kahubú n.i. rope I.L. kaubu
kako v.i. laugh khakho-
kakogá v.m. mock khakhoga-
kakogu adv. amusingly khakhoku-
kidá n.a. citizen I.L. kida “man”
kita coll.i. butter I.L. kita
Kitòamo n.i. a city I.L. Kitåmo
kóato n.i. party; secular celebration Doa. kôato
kolu v.m. tie, fasten kholu-
kuba v.m. hunt, catch khulpa-
kugá n.i. raft, small boat khulga- "boat"
kulu n.i. anus khulu-
kùmu v.m. consecrate I.L. kumu
kùmupùmu n.i. temple, shrine I.L. kumupum “shrine, sacred place”
lapike n.i. peg; nail (fastener) I.L. lapike
Lazhísa n.a. the god of building and architecture I.L. Lajisa
lìme n.i. wall (of a building) I.L. lime
lídea n.a. crook, villain (used as insult) Ìl. líye “snake”
lòamili n.i. field, arable land I.L. låmil “earth, soil”
lósa v.m. trade Doa. lósa
lu n.i. sea, ocean I.L. lu
Lupòane n.a. the Lukpanic ethnicity I.L. Lupåne
ma n.i. place, location ma-
màcèa n.a. hunting dog Ìl. màcè
made- pref. rotten maje-
maga- pref. sharp mahga-
mànyisapa n.i. paint; dye I.L. maŋisap “paint”
mase v.i. shine maze-
masèsè n.i. moon mazèzè-
màzà ip.i. nose màdzà-
mazé n.i. shore, coast madze- “sea”
pp. by means of me7
mebi n.a. bear me7li-
mebuzhú n.a. warrior (used as honorific) me7ludu-
mèdà pp. along meľa
mezá n.a. dog medza-
mèza n.i. four mètsa-
mìgó- pref. wet mìgo-
mìna adv. the day before yesterday mìna-
mìnya ip.a. mother miňa
mishi ip.a. tongue miłi-
mìsù n.i. herbal tea Doa. mìsù
mitoalo v.i. flow (of rivers) I.L. mitål “run, flow”
mitòamoalo n.i. the world, Akana I.L. Mitåmål
mitoalùmu n.i. process I.L. mitålum “stream, process”
mo n.i. harbour I.L. mo “belly, harbour”
mòhu n.a. sheep mòğu-
mòhu- pref. wide mòxu-
mopa coll.i. ice I.L. mop
mósu v.m. sew mo7zu-
mu adv. completely mu
mulu n.i. buckwheat I.L. mul
na n.a. I na-
pp. above na7
Nabùmu n.i. a city I.L. Nabum
nahiba n.i. roof, terrace I.L. naib
nàpoalo n.a. baby I.L. napål
nata n.i. beam I.L. nata “rib”
nazé adv. rarely nadze
nazé- pref. tame nadze-
nehoa- pref. white neğla-
nehòahàma coll.a. mushrooms neğlagłama-
nèma n.i. boat, ship I.L. nema
nipa n.i. fog nipha-
noba n.i. glyph I.L. nob “spot, sign, glyph”
nobíhaba v.m. read I.L. nobihab
nòbú v.m. think nòbu-
nogu n.i. three nolku-
nògù n.i. left, west nògù-
nòhu ip.a. foot nòğu-
noʻu pp. up towards no7u
nyade adv. frequently ňaje
nyahu n.i. weapon I.L. ŋau “club, weapon”
nyahuzhu n.i. combat “weapon” + abstract nominaliser
nyepa v.m. wage war on I.L. ŋep “fight”
nyihula n.a. goat I.L. ŋiula
nyìmiba n.i. village I.L. ŋimib “cluster of buildings”
nyisapùmu n.i. stew; sauce I.L. ŋisapum
nyisi- pref. smooth ňizi-
nyoalo n.i. realm I.L. ŋål “land, realm, world”
nyòamo n.i. dune I.L. ŋåm “sand”
nyogú- pref. dull, blunt ňolgu-
nyulu n.i. onion I.L. ŋulu
oalopa n.i. carrot I.L. ålop
òamo v.m. assassinate I.L. åmo “stab”
òamokaba n.a. assassin, killer I.L. åmo “stab” + agentive
pa n.i. everyone, everything, all pha-
pa dis. then, next, and pha-
n.a. everyone, everything, all phà
páda v.m. throw pha7ta-
padába n.i. storey, floor (of building) contracted from I.L. vakupadab
pádòzù n.i. catapult, siege weapon “throw” + tool nominaliser
pago v.i. walk pławo-
pagoʻogú v.i. walk away pławo7ogu-
pahuhe n.i. door I.L. pahue
pala v.i. swell, grow phala-
pala- pref. far phala-
pàma v.i. fart błama-
pàmike v.m. sail; navigate I.L. pamike
papáda v.m. shoot, hurl (D.O. is the projectile) phapha7ta-
pasa coll.i. copper I.L. pamike
pasagáhe n.i. copper ingot, coin I.L. pasagae
pazhé pp. on top of I.L. -paje
pèda n.i. cloud pheľa-
pèdogú n.a. noble, aristocrat; also used as title peľogu- “great person”
pi n.i. seed phiji-
Pibahea n.i. a city Ìl. Pigbaye
pida- pref. small, weak phita-
pigo v.i. breathe, blow phiwo-
pigogá v.m. inflate phiwoga-
pishi n.i. tree bark phiłi-
Polu n.a. the sea goddess I.L. Polu
Polubùmu n.i. a city I.L. Polubum
pubu n.i. (paved) road I.L. puvu “road”
pugá n.a. chief (esp. of non-urban peoples) phuga-
pupa n.i. wine; alcohol I.L. pupa
sadába v.i. freeze I.L. sadab
sahipa n.a. god I.L. saip “spirit, god”
se pp. down towards ze
sèanu n.i. rumour Doa. seonu “legend, rumour”
sèda v.m. sing zèta-
sédaʻazá v.i. flow away ze7ta7adza-
sédeʻiza v.i. flow towards ze7te7ihtsa-
sèma- pref. bad zèma-
sesego n.i. star zezewo-
sezé v.i. run zedze-
sezéʻogú v.i. run away zedze7ogu-
sezéʻogùbèzá v.m. steal zedze7ogùbèdza-
sezózu adv. quickly zedzotsu
shagó- pref. near łago-
shaha ip.i. eye łağa-
shaha n.a. guard, guide łağa-
shàha ip.i. soul łağa-
shàhoago n.a. priest łağlawo-
shèsi n.a. horse łezi-
Shetamólo n.i. the Šetâmol language Šet. Šetâmol
shetòa n.i. shovel Doa. yetau
shida n.a. snake łija-
shidaba v.m. heal łijahpa-
shìme n.a. heron I.L. shime
Shìmeshita n.i. a city I.L. Shimeshita
shìna n.i. lake łina-
shita n.i. beach I.L. shita
si adv. yesterday tshi
si n.i. two zi-
siba n.a. some zipa-
siba n.i. some zipa-
siboa- pref. dry tshi7la-
sibú n.a. worm tshibu-
sida v.d. teach tshihta-
sida v.m. hear zija-
sìdá n.i. palm (of hand) zìda-
sìdába v.m. count zìdahpa-
sìgà v.i. stand zìgà-
sìgàzá v.m. stick in the ground zìgàdza-
sìgo n.i. pine zìwo-
sìnya- pref. together tshiňa-
sìnyà- pref. think tshiňa-
sìnyàzu adv. thoughtfully “think” + adverbialiser
sìnyata v.m. build, assemble, create tshiňatha-
sise n.i. day zize-
sisi coll.i. fat, grease ziľzi-
sizí dis. instead tshidzi
soabohepa coll.i. silver I.L. såvoep
sugá v.i. float zuga-
sugáʻazá v.i. float downstream zuga7adza-
sugo ip.i. guts zuwo
sugo pp. through, in the middle of zuwo-
ta v.m. do, make tha-
tabe n.i. there tha7le-
tada n.i. milk thaja-
tàdá- pref. cold thàda-
tago v.m. bend thawo-
tata v.m. use thatha-
tebé v.m. sow I.L. tebe
Toalelìna n.a. the goddess of fire and chaos I.L. Tålelina
tòbú v.i. fall thòbu-
tòbúgá v.m. fell, chop down thòbuga-
u con. or su
u dis. or su
u n.i. language I.L. u “words, speech”
ubíhumu n.i. knife, dagger I.L. ubium “knife, sharp tool”
ʻuda n.i. pain 7uja-
ʻudaʻada v.i. be in pain 7uja7aja-
ʻudazá v.m. cause pain 7ujadza-
ʻudazásha ip.i. wound, injury 7ujadzała-
ʻugá n.i. five 7uga-
ʻùga ip.i. tooth 7ùka-
ʻùgaba v.m. bite 7ùkahpa-
ʻugo n.i. vomit 7uwo-
ʻùgoaba v.m. eat non-meat 7ùkalpa-
ʻùgoabazá v.d. feed “eat” + causative
ʻugoba v.i. vomit 7uwolpa-
úha adv. tomorrow su7xa
uhita- pref. right (opposite of left) I.L. uita
ùla- pref. round sùla-
ùma- pref. difficult I.L. uma
ùmu n.a. king I.L. umu “leader”
za con. and tsa
za dis. also, and tsah
zàlà v.m. stab dzàlà-
zàma- pref. red dzàma-
zaza con. moreover tsatsa
zaza dis. because tsatsa
pp. across, through dze
pp. to dze
dis. however dze7
zéa v.m. dance dzèsa-
zédá v.m. see, know dzeľda-
zégá v.i. sit dzega-
zégázá v.m. seat dzegadza-
zegùzú n.i. saddle tsegùdzu < Iŋ. cegujú “saddle blanket”
zéhi n.i. dance “dance” + nominaliser
zéza n.a. heart dzehdza-
zézí v.m. say dzedzi-
zhá pp. for dła
zhéʻa n.i. land dłe7a-
zhéku v.d. trade, barter I.L. jeku
zhégá n.a. tribe dłe7ga-
zhezhe v.i. prepare leather tľetľe-
zhezhe v.m. rub tľetľe-
zhisa coll.i. hair tiza-
zhú dis. therefore; thus du7
zhù- pref. long dłu-
zhubi n.a. few tupi-
zhubi n.i. few tupi-
zhuga n.i. house, home tuka-
zhúguga n.i. family; longhouse dłukuka-
zhúha- pref. good duğa-
zhúhe n.a. saltwater fish I.L. due “fish”
zhùma v.m. grind, mill ľuma-
zhùme n.i. sail I.L. dume “large leaf, sheet, sail”
zhùmè n.i. right, east ľume-
Zhùnòmo n.a. the god of crafts I.L. Dunom
zhúzé n.i. sky dudze-
zíde v.m. want dzije-
zídesha ip.i. want, wish, desire dzijeła-
zígá adv. continuously dzi7ga
zígá- pref. yellow dziga-
zígáka coll.i. bronze “yellow” + nominaliser
zìʻì n.a. bee dzì7ì-
zìʻìka n.i. honey, sweetness dzì7ìkha-
zìnya ip.i. fingernail dziňa-
zípe n.a. water dziphe-
zìzí- pref. straight dzìdzi-
zóadàdà n.a. bird dzaldàjà-
zóadàdòʻuʻea ip.a. wing dzaldajo7u7iľsa-
zubá n.a. fruit tsuba-
zùbi ip.a. breast dzù7li-
zùnu- pref. full dzùnu-
zupu v.m. itch, irritate tsuphu-
zúpu v.m. gather, hunt, fish dzuphu-
zupugáda n.a. louse tsuphugaja-
zúpugózhu n.a. fisherman dzuphugoju-


487 words.