Old Yalan/Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

To be honest, some of these could have actually never been used by Jārana-speakers at all. It is, however, a list that was primarily used to create West Yalan and East Yalan, and only secondarily Old Yalan.

A a

 • agja v — burn, set on fire;
 • agunu v — burn, be in flames;
 • akō n — fire;
 • anada n — bone;
 • aņa c — but;
 • ara n — horse;
 • avōnūtā n — journey, travel;

Ā ā

 • ⁼ācasa n — leg;
 • ācā a — similar, resembling;
 • āda v — learn;
 • āgja v — be (copula);
 • ⁼āgja n — fire;
 • āgja a — other;
 • āha n — ashes;
 • āhaga n — knife;
 • ⁼āhī n — cloth;
 • ājajamā n — traveller;
 • ājamā n — finder;
 • ājaža v — walk;
 • ⁼ājāmō n — sky;
 • ājāpā a — glorified;
 • ājī v — experiment;
 • ⁼āǰa n — beaver;
 • ⁼āma n — knee;
 • āmamī a — complete;
 • ⁼āmanī n — deer;
 • ānadanā num — 100;
 • ānadā num — 10;
 • ānuhū n — leather;
 • ⁼āňaba n — sign;
 • āņja n — hole;
 • ⁼āņjā n — forehead;
 • āradō v — dance;
 • ātāmō v — suspect, doubt;
 • ⁼ātharamā n — storyteller;
 • ātharā v — tell (a story);
 • āthiŝīņji n — worm;
 • āuẑu, ūẑu v — be (possessive);
 • āū v — be (located);
 • āvāna v — sleep often;
 • āxaka n — neck;
 • āxjapa n — tail;
 • āxjapa a — yellow;
 • āxjū a — white;
 • āxōramā n — priest;
 • āẑa n — star;
 • āẑaņā v — breathe;

C c

 • °caba num — 4;
 • °cabanadā num — 14;
 • cana pr — that many;
 • °capācā num — 80;
 • °capāgja num — 8;
 • °capāgjanadā num — 18;
 • cazū pr — many;
 • par — behold;
 • a — obvious(ly);
 • °cākī v — live;
 • cānī v — cover;
 • °cāņjamā n — person, being;
 • °cāpā num — 40;
 • cāra n — scorpio;
 • °cāŝapā v — devote;
 • cāzī v — sense a taste, smell;
 • °cidū n — hand;
 • °cihjaō n — trap;
 • °cihjā v — hold;
 • °cimaū v — move out;
 • cīdi n — frog;
 • °cīŝici n — house;
 • °cīxjicū v — seek;
 • °cōxjacā a — naked, bare;
 • cūzačīňi v — lack;
 • cūzagā v — erase;
 • cūzahō n — void;
 • cūzārā a — hungry;

Ch ch

 • chāta n — sheep;
 • chātatā n — aunt, uncle;
 • chimā n — eagle;
 • chohō n — milk;
 • chū n — breast;

Č č

 • °čarā n — crab;
 • °čathā n — shout, cry;
 • °čāca a — round;
 • čākā n — duck;
 • čībi n — journey, travel;
 • čīčā pr — 2pl;
 • čīnū v — insist;
 • čīņjamā n — ruler, king;
 • čīņji v — rule;

Čh čh

 • čhathāņja n — hair;
 • čhibaņjū v — believe;
 • čhigji a — indeed, very;
 • čhī a — true;
 • čhīā v — stretch;

D d

 • dāpā n — mushroom;

G g

 • gaka n — cliff;
 • giriņi n — iron;

H h

 • hahodo pp — above;
 • hakā n — hill;
 • haņō n — gold;
 • hažī v — spit;
 • hāta pp — on;
 • hicīňa n — charisma;
 • hinā n — woman;
 • hodā n — dawn;
 • hōvū n — wax;
 • husīšī v — lay;
 • hūra n — tribe;

Hj hj

 • hjabadā n — strength;
 • hjabā a — strong;
 • hjanā num — 50;
 • hjavū v — drink;
 • hjā num — 5;
 • hjā pp — as;
 • hjānadā num — 15;
 • hjihjadā n — sister;

I i

 • ibi v — block;
 • ipō n — barrier;

Ī ī

 • ī pr — 3sg in;
 • ībi n — ground;
 • ⁼ībō n — finger;
 • ībōxjī v — show;
 • īcīnū v — return;
 • īdaņjū n — father;
 • īmaņjū n — mother;
 • īmībi v — disturb;
 • īmō v — worry, grieve;
 • īmōrā v — perceive;
 • ⁼īmōrāhā n — perception;
 • īmucānī v — wrap around;
 • īmusīšī v — turn;
 • īnū v — arrive;
 • īņjaha v — meet;
 • īņji pr — every;
 • īņjoī v — prevent, disable;
 • ⁼īņjō n — shoe;
 • ⁼īņjōtū n — shoemaker;
 • īoņjo v — prove;
 • īpikū a — green;
 • īsā a — foreign;
 • īsāmā n — guest;
 • īšiči v — need, must have;
 • īŝā n — horn;
 • īti a — dark;
 • ītīmū v — chew;
 • ītōho v — talk about;
 • ītū pr — 3sg obv;
 • īxiki n — ice;
 • īxiti a — bad;

J j

 • jahjō v — shine;
 • janodo pp — across;
 • janō v — complete;
 • jaņiņi v — hate;
 • jaņiņjamā n — enemy;
 • jazidā n — winter;
 • jazimō n — north;
 • pp — above;
 • jāca a — slow;
 • jānā v — count;
 • jāpa v — pull;
 • jātī n — snow;
 • jītixjā v — whistle;
 • jorā v — feel;
 • jorāhā n — impression;

K k

 • °kadā n — man;
 • °kagja n — crow;
 • kaŝā a — bad-smelling;
 • kavī n — world;
 • kāga n — wind;
 • °kāpa v — cut;
 • °kāpō n — knife;
 • kātana n — village;
 • °kijaža v — fall;
 • kijigji pp — down;
 • kizi pp — below;
 • kīdīgji n — fragment;
 • kotōņo v — believe;
 • kōņjo v — rain;
 • kōŝotā n — healer;
 • kōtā n — rain;
 • kumā n — box;
 • kūdā n — colour;
 • kūhū a — possible, possibly;
 • kūmō n — sky;
 • kūpūcu n — squirrel;
 • °kūxjicī n — mole;

Kh kh

 • khathā n — room, floor;
 • khāǰa a — angry;
 • khiŝīgji n — sun;
 • khī a — thin, slim;
 • khophō v — compare;
 • khothōņo v — end;

M m

 • macha n — news;
 • madikī n — light;
 • māňa n — south;
 • mārata a — interesting;
 • māŝutū n — mountain;
 • māthā a — sick;
 • māxatā v — praise;
 • mirīņu n — culture;
 • mivama n — boat;
 • mīņū n — custom;
 • mociŝīgji v — look;
 • modugu v — chase;
 • mohuthu v — follow;
 • motōho v — talk with;
 • movaẑa v — want;
 • moẑujā v — press, push;
 • a — sad;
 • mōdo pp — towards;
 • muranadā num — 17;
 • muru num — 7;
 • mūnā num — 70;
 • mūra n — silver;

N n

 • nahī a — old;
 • nahjamā n — elder;
 • nataŝa v — paint;
 • naxjāǰa a — dangerous;
 • nānadā num — 11;
 • nāŝatā n — voice;
 • nāva v — understand;
 • nimōgo n — horizon;
 • niri n — world;
 • nitū pr — 3pl obv;
 • pr — 3pl;
 • nīčā pr — 1sg;
 • nīšici n — west;
 • num — 1;
 • nusuka a — happy;

Ņ ņ

 • ņixitādā n — storm;
 • ņixitāhā n — destruction, violence;
 • ņīxitā v — storm;
 • ņono v — marry;
 • ņōgāzī n — river bank;

Ņj ņj

 • ņjagja num — 2;
 • ņjagjanadā num — 12;
 • ņjā n — rabbit;
 • ņjācā num — 20;
 • ņjišicūmū n — butterfly;
 • ņjitū n — family;
 • ņjū n — body;
 • ņjūdaū n — clan;

O o

 • oxjūgā v — waste;

Ō ō

 • ōbo n — country;
 • ōhā n — expression;
 • ōjohā n — roach;
 • ōjō n — ant;
 • ōō n — word;
 • ōrajā pr — some;
 • ōranā num — 90;
 • ōrā num — 9;
 • ōrānadā num — 19;
 • ōŝotījaža pp — out of;
 • ōŝotīō v — say;
 • ōŝotīzi pp — outside;
 • ōtīxjā n — stone;
 • ōxjū a — easy;
 • ōxjūgu v — accept;
 • ōxoco n — moon;

P p

 • °pa a — dry;
 • padama n — cheese;
 • °pagjiri v — flash;
 • pahaci v — prefer;
 • pahū n — island;
 • pahūnu n — sailor;
 • °paņjū v — think;
 • °paņjūhā n — opinion;
 • pasāmī n — adult;
 • pašāna v — cook;
 • pašānamā n — chef;
 • paŝāza n — arm;
 • paxāẑa a — thick;
 • °paxō n — dust;
 • pr — all;
 • v — be, exist;
 • n — sea;
 • pāchō n — fist;
 • pādā a — today;
 • pāgāŝata v — repeat, be again;
 • pāhohjo n — cat;
 • pāǰa v — threaten;
 • pāmōko n — strand;
 • °pāphā v — dry out;
 • pārī n — mouse;
 • pāta a — now;
 • pātāņa a — continuous(ly);
 • pātha v — touch;
 • °pāxī a — normal;
 • pāzō n — year;
 • pitīŝiči v — win;
 • pīhī v — form;
 • pīpi n — board;
 • n — face;
 • pōčīňi v — enclose;
 • pōō n — door;
 • pusūdu n — tree;
 • pūnu n — boat;
 • pūtusu a — always;

Ph ph

 • phahī n — monster;
 • phāma v — hear;
 • phinī v — complain;
 • phithī n — forest;
 • phīhji n — egg;
 • phohā v — allow;
 • phōho n — highland;
 • phōmō n — building;
 • phōsāmā n — builder;
 • phōto v — build;

R r

 • radāšā v — open;
 • ragāpa v — cut off;
 • rahoẑo v — kill;
 • rama v — be used;
 • ratha pp — with;
 • rathaẑa a — owned;
 • rākā v — use;
 • rāna n — lake;
 • rārī a — beautiful;
 • rāthathā n — destiny;
 • ribī n — plant;
 • rīha a — huge;
 • rodo pp — against;
 • ruxjū v — affect;

S s

 • °sadugu v — catch;
 • °sahō n — oil;
 • °sahuthaẑa a — associate;
 • °sahūthuthā n — friend;
 • °sajāpa v — take;
 • °sanā num — 30;
 • °sathā n — lizard;
 • °sā num — 3;
 • °sāca v — own;
 • °sācatī v — know;
 • sācā n — appearance;
 • sāčīňi v — seem;
 • sāda n — sky;
 • sāga a — visible;
 • °sākhā a — weak;
 • °sāmō v — regret;
 • °sānadā num — 13;
 • sāta pp — near;
 • sātakū a — blue;
 • °sihū n — baby;
 • c — and;
 • sīra v — laugh;
 • sīšī v — give;
 • °sītitā n — shadow;
 • °sō n — language;

Š š

 • šačā n — tool;
 • šagāšaka n — east;
 • °šajamā n — voyager;
 • °šaža v — come, go;
 • °šāta n — gem;
 • °šāxū a — long;
 • °šimā a — empty;
 • šimi n — island;
 • °šivō n — snake;
 • šībi n — ear;

Ŝ ŝ

 • ŝanačīma n — warrior;
 • ŝā n — light;
 • ŝāpa v — get;
 • ŝāxjaca v — sing;
 • ŝāxjačāmā n — singer;
 • ŝāxjō n — day;
 • °ŝiņji v — run;
 • °ŝiō n — shoulder;
 • °ŝizō v — send;
 • °ŝiẑudā n — autumn;
 • ŝīčā pr — 2sg;
 • ŝotōdo pp — inside;
 • ŝōkoŝō v — rip;
 • °ŝujā v — put;
 • ŝū pr — what;
 • ŝūdu n — heart;

T t

 • °tahjačīňi v — result;
 • °tahjā v — happen;
 • °tahō n — saliva;
 • takāka n — volcano;
 • tasācha n — skill;
 • tasāchōrō a — skilled;
 • tasāda n — seagull;
 • tasākhīxiki a — mighty, powerful;
 • tasātha v — fly;
 • taxjāhā a — wet;
 • °taxjīņama v — kiss;
 • par — not;
 • tāā n — head;
 • tāčā pr — 1pl;
 • tādū a — tired;
 • tāmātha v — change;
 • tāņaẑa a — continuous(ly);
 • °tāšā v — cut;
 • tihunu n — needle;
 • °timū v — eat;
 • tiňi pr — who, what (anim.);
 • tisīhjī a — flat;
 • tīzi v — must;
 • °tokhanadā num — 16;
 • °tokho num — 6;
 • °tomū n — homeland;
 • tōamā n — user of a language;
 • tōgjadā n — spring;
 • tōho v — speak;
 • tōhō n — mouth;
 • °tōkhā num — 60;
 • °tōxoko a — dated;
 • tuči n — dog;
 • °tugu v — hunt;
 • tuhātā a — black;
 • °tuhjamā n — hunter;
 • tusūcīxjicū v — find;
 • tuxūpusu a — healthy;
 • tūhju v — begin;
 • tūmīrā a — last;
 • tūpā n — nut;

Th th

 • thadā n — god, good spirit;
 • thaī n — meat;
 • thaņjaū v — move to;
 • thara a — red;
 • tharudā n — summer;
 • thaŝāvā n — water;
 • thāca n — fruit, berry;
 • thācaẑa v — enter;
 • thātā n — morning;
 • thāxjakō n — profanity;
 • thīhjamā n — creator;
 • thīhji v — make;
 • thīhō n — fat;
 • thīxū n — clay;
 • thomāčasa a — new;
 • thō c — because;
 • thuhō v — compose;
 • thuŝūņju n — skin;
 • thuzō n — table;
 • thuẑu n — fish;
 • thūhā n — conclusion;

Ū ū

 • ūcuxō v — climb;
 • ūhu n — belly;
 • ūhudā n — wolf;
 • ūjī v — have an adventure;
 • ūňī par — is it? (interrogation);
 • ūrāpa v — collect;
 • ūtānī n — bee;
 • ūthagja v — replace;
 • ūthāmamā n — thief;
 • ūthāpa v — steal;
 • ūthodo pp — without;
 • ūvījā v — fit, comply;
 • ūxādā n — child;
 • ūxjānī v — hide sth;

V v

 • vana n — bay, gulf;
 • vaņja pp — near;
 • vatāna v — continue;
 • vatōdimū v — vomit;
 • vatōsīšī v — exchange;
 • vaẑa v — like, love;
 • n — plain;
 • vāpū n — village;
 • vātaū v — move;
 • vātodo pp — around;
 • vicāda n — evil spirit;
 • viǰi n — dew;
 • vitā n — brother;
 • pr — 3sg an;
 • vūtō n — cow;

X x

 • xakājāpa v — remove;
 • xakāpā v — die naturally;
 • xakāxjādī v — die unnaturally;
 • xakōdo pp — away from;
 • n — brain;
 • xācapā v — wait for;
 • °xāŝatō v — promise;
 • xāxa n — cyclone;
 • °xījā v — agree;
 • °xījākasā n — mediator;
 • °xītā a — big;
 • xocō a — young;
 • xokō a — fast, quick;
 • °xoẑo v — kill;
 • °xōpo n — tooth;
 • xōrū n — animal;
 • °xōtō a — soft;
 • xukū n — eye;
 • xukūthū v — see;
 • n — nose;
 • xūdā n — lips;
 • xūku v — drop;
 • xūņu v — fall;
 • xūŝutu a — affraid;

Xj xj

 • xjacākhū n — foot;
 • °xjahuthu v — exceed;
 • °xjaǰa n — linden;
 • °xjaņja n — hair;
 • xjaņjā n — hare;
 • xjatāmō v — ask;
 • xjā a — good;
 • xjādidā n — loan;
 • xjādī v — bleed, be injured;
 • xjādī v — lend;
 • xjāhō n — air;
 • xjākū a — grey;
 • xjāmā n — human;
 • xjāmō n — bed;
 • xjāna v — sleep;
 • xjāņja n — blood;
 • xjāō n — lungs, chest;
 • xjātīdi n — sand;
 • xjicī n — night;
 • xjicīniri n — north;
 • xjičīǰā n — jaw;
 • xjičīni v — smile;
 • xjigji pp — up;
 • xjipīxā a — complex;
 • xjixjīmī n — river;
 • °xjiẑi a — brave;
 • °xjī v — try;
 • xjīmi v — work;
 • xjītī n — bird;
 • °xjoņo a — small;
 • °xjoẑo v — be named;
 • xjōdo pp — beyond;
 • xjōphahī n — lion;

Ẑ ẑ

 • ẑozu n — estuary;