West Yalan/Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

West Yalan lexicon

Note: predictable declension groups numbers are omitted. Nouns ending in a i belong to the declension III by default.

A

 • a c – but;
 • ace n – beaver;
 • v – burn, set on fire;
 • aća a – similar, resembling;
 • aćaf a – other;
 • aćas n – leg;
 • aće v – be (copula);
 • aće n – fire;
 • afe n – star;
 • afea v – breathe;
 • ahak n – neck;
 • ahârema n IV – priest;
 • ahe n – ashes;
 • ahi n – cloth;
 • ajamâ n – sky;
 • ajapa a – glorified;
 • ajas v – walk;
 • ajejema n IV – traveller;
 • ajema n IV – finder;
 • aji v – experiment;
 • ame n – knee;
 • amemi a – complete;
 • ameni n IV – deer;
 • anap n – sign;
 • aneta num – 10;
 • anetena num – 100;
 • anôhu n – leather;
 • ańa n – forehead;
 • ańe n – hole;
 • ar n – horse;
 • aretâ v – dance;
 • aśap a – yellow;
 • aśap n – tail;
 • aśu a – white;
 • ate v – learn;
 • athêfińê n – worm;
 • athera v – tell (a story);
 • atherema n IV – storyteller;
 • au v – be (located);

Â

 • ââ n – word;
 • âfotiâ v – say;
 • âfotijaf pp – out of;
 • âfotisê pp – outside;
 • âha n – expression;
 • âhâć n – moon;
 • âjâ n – ant;
 • âjoha n – roach;
 • âkasi n IV – river bank;
 • ân v – marry;
 • âpo n – country;
 • âra num – 9;
 • âraneta num – 19;
 • âreja pr – some;
 • ârena num – 90;
 • âśu a – easy;
 • âśukô v – accept;
 • âtiśa n IV – stone;

C

 • caće a – round;
 • caka n – duck;
 • cera n IV – crab;
 • cetha n – shout, cry;
 • chi a – true;
 • chia v – stretch;
 • chić a – indeed, very;
 • cica pr – 2pl;
 • cinu v – insist;
 • cińê v – rule;
 • cińema n IV – ruler, king;
 • cipê n – journey, travel;

Ć

 • ća a – obvious(ly);
 • ća par – behold;
 • ćafepa v – devote;
 • ćaki v – live;
 • ćan pr – that many;
 • ćani v – cover;
 • ćańema n IV – person, being;
 • ćap num – 4;
 • ćapa num – 40;
 • ćapać num – 8;
 • ćapaća num – 80;
 • ćapećeneta num – 18;
 • ćare n – scorpio;
 • ćasi v – sense a taste, smell;
 • ćâśeća a – naked, bare;
 • ćêmeu v – move out;
 • ćepeneta num – 14;
 • ćesu pr – many;
 • ćêśa v – hold;
 • ćêśeâ n – trap;
 • ćêtu n – hand;
 • ćhate n – sheep;
 • ćhateta n – aunt, uncle;
 • ćhêma n IV – eagle;
 • ćhohâ n – milk;
 • ćhu n – breast;
 • ćifić n – house;
 • ćiśêću v – seek;
 • ćitê n – frog;
 • ćusara a – hungry;
 • ćusecinê v – lack;
 • ćusehâ n – void;
 • ćuseka v – erase;

E

 • êhêtaha n – destruction, violence;
 • êhêtata n – storm;
 • ehufe n – shaman;
 • ekun v – burn, be in flames;
 • enat n – bone;
 • êpâ n – barrier;
 • eremu n – lifestyle;

F

 • fa n – light;
 • fa n IV – plain;
 • faf v – like, love;
 • fan n – bay, gulf;
 • fań pp – near;
 • fape v – get;
 • faśać v – sing;
 • faśâ n – day;
 • faśećama n IV – singer;
 • fatât pp – around;
 • fateu v – move;
 • fâkofâ v – rip;
 • fâs n – estuary;
 • fêâ n – shoulder;
 • fêćate n – evil spirit;
 • fêfôta n – autumn;
 • fenecime n – warrior;
 • fêsâ v – send;
 • fêta n – brother;
 • fetane v – continue;
 • fetâsisi v – exchange;
 • fetâtêmu v – vomit;
 • fic n – dew;
 • fica pr – 2sg;
 • fiń v – run;
 • fôja v – put;
 • fotâto pp – inside;
 • fu pr – what;
 • futâ n – cow;
 • futô n – heart;

H

 • ha n – brain;
 • haćepa v – wait for;
 • hafetâ v – promise;
 • hahe n – cyclone;
 • hate pp – on;
 • hâf v – kill;
 • hâfu n – wax;
 • hâpo n – tooth;
 • hâru n – animal;
 • hâtâ a – soft;
 • heâ n – gold;
 • hêćine n – charisma;
 • hehât pp – above;
 • heka n – hill;
 • hekajape v – remove;
 • hekapa v – die naturally;
 • hekaśati v – die unnaturally;
 • hekâto pp – away from;
 • hêna n – woman;
 • hesi v – spit;
 • hija v – agree;
 • hijakesa n – mediator;
 • hita a – big;
 • hoćâ a – young;
 • hokâ a – fast, quick;
 • hôku n – eye;
 • hôkuthu v – see;
 • hôsisi v – lay;
 • hota n – dawn;
 • hu n – nose;
 • hufut a – affraid;
 • hukô v – drop;
 • huô v – fall;
 • hure n – tribe;
 • huta n – lips;

I

 • i pr – 3sg;
 • iâń v – prove;
 • ićinu v – return;
 • ifa n – horn;
 • ihêta v – storm;
 • ihik n – ice;
 • ihit a – bad;
 • imâ v – worry, grieve;
 • imâra v – perceive;
 • imâraha n – perception;
 • imeme n – mom;
 • imeńu n – mother;
 • imipê v – disturb;
 • imôćani v – wrap around;
 • imôsisi v – turn;
 • inu v – arrive;
 • ińah v – meet;
 • ińâ n – shoe;
 • ińê pr – every;
 • ińoi v – prevent, disable;
 • ip v – block;
 • ipâ n – finger;
 • ipâśi v – show;
 • ipê n – ground;
 • ipêku a – green;
 • isa a – foreign;
 • isama n IV – guest;
 • isic v – need, must have;
 • itâho v – talk about;
 • itê a – dark;
 • iteńu n – father;
 • itete n – dad;
 • itimu v – chew;
 • itu pr – 3sg obv;

J

 • ja pp – above;
 • jaće a – slow;
 • jana v – count;
 • jape v – pull;
 • jati n – snow;
 • jeêńema n IV – enemy;
 • jei v – hate;
 • jenâ v – complete;
 • jenât pp – across;
 • jesêta n – winter;
 • jeśâ v – shine;
 • jitêśa v – whistle;
 • jora v – feel;
 • joraha n – impression;

K

 • kać n – crow;
 • kak n – cliff;
 • kake n – wind;
 • kapâ n – knife;
 • katan n – village;
 • kâfota n – healer;
 • kâńo v – rain;
 • kâta n – rain;
 • kefa a – bad-smelling;
 • kêjas v – fall;
 • kêjić pp – down;
 • kêri n IV – iron;
 • keta n – man;
 • khace a – angry;
 • khêfićê n – sun;
 • khetha n – room, floor;
 • khi a – thin, slim;
 • khophâ v – compare;
 • khothâo v – end;
 • kis pp – below;
 • kitićê n – fragment;
 • kôma n – box;
 • kotâo v – believe;
 • kuhu a – possible, possibly;
 • kupućô n – squirrel;
 • kuśêći n – mole;
 • kuta n – colour;

M

 • maćh n – news;
 • mafôtu n – mountain;
 • maheta v – praise;
 • mane n – south;
 • marat a – interesting;
 • matha a – sick;
 • a – sad;
 • mâto pp – towards;
 • mêriô n – culture;
 • miu n – custom;
 • mofaf v – want;
 • mofôja v – press, push;
 • mohuth v – follow;
 • mokêfićê v – look;
 • môreneta num – 17;
 • motâho v – talk with;
 • motuk v – chase;
 • muna num – 70;
 • mur num – 7;
 • mure n – silver;

N

 • nafe v – understand;
 • nafeta n IV – voice;
 • naneta num – 11;
 • num – 1;
 • nehi a – old;
 • nêmâko n – horizon;
 • neśace a – dangerous;
 • netaf v – paint;
 • nêtu pr – 3pl obv;
 • ni pr – 3pl;
 • nica pr – 1sg;
 • nir n – world;
 • nisić n – west;
 • nôsuk a – happy;

Ń

 • ńa n – rabbit;
 • ńać num – 2;
 • ńaća num – 20;
 • ńećeneta num – 12;
 • ńêsêćumu n – butterfly;
 • ńêtu n – family;
 • ńu n – body;
 • ńuteu n – clan;

O

 • ośuka v – waste;

P

 • pa v – be, exist;
 • pa n – sea;
 • pa pr – all;
 • pace v – threaten;
 • paćhâ n – fist;
 • pahâś n – cat;
 • pahi a – normal;
 • pakafat v – repeat, be again;
 • pamâko n – strand;
 • papha v – dry out;
 • pari n IV – mouse;
 • pasâ n – year;
 • pata a – today;
 • pate a – now;
 • pathe v – touch;
 • n – face;
 • pââ n – door;
 • pâcinê v – enclose;
 • pe a – dry;
 • pećir v – flash;
 • pefase n – arm;
 • pehać v – prefer;
 • pehafe a – thick;
 • pehâ n – dust;
 • pehunô n – sailor;
 • peńu v – think;
 • peńuha n – opinion;
 • pesami n – adult;
 • pesane v – cook;
 • pesanema n IV – chef;
 • petam n – cheese;
 • pêtific v – win;
 • phame v – hear;
 • phâho n – highland;
 • phâmâ n – building;
 • phâsama n IV – builder;
 • phâto v – build;
 • phehi n – monster;
 • phêni v – complain;
 • phêthi n IV – forest;
 • phiśê n – egg;
 • phoha v – allow;
 • pihi v – form;
 • pipê n – board;
 • pôsutô n – tree;
 • punô n – boat;
 • putus a – always;

R

 • raka v – use;
 • ram v – be used;
 • rane n – lake;
 • rari a – beautiful;
 • rath pp – with;
 • rathetha n – destiny;
 • rât pp – against;
 • rekape v – cut off;
 • rêpi n – plant;
 • retasa v – open;
 • rethaf a – owned;
 • rihe a – huge;
 • rôśu v – affect;

S

 • sa num – 3;
 • sacinê v – seem;
 • saća n – appearance;
 • saće v – own;
 • saćeti v – know;
 • sahu a – long;
 • sake a – visible;
 • sakha a – weak;
 • samâ v – regret;
 • saneta num – 13;
 • sas v – come, go;
 • sate n – gem;
 • sate pp – near;
 • sateku a – blue;
 • n – language;
 • seca n IV – tool;
 • sêfâ n – snake;
 • sehô n – oil;
 • sehôthaf a – associate;
 • sêhu n – baby;
 • sehuthôtha n – friend;
 • sejape v – take;
 • sejema n IV – voyager;
 • sekasak n – east;
 • sêma a – empty;
 • sena num – 30;
 • setha n IV – lizard;
 • setuk v – catch;
 • si c – and;
 • sim n – island;
 • sipê n – ear;
 • sire v – laugh;
 • sisi v – give;
 • sitêta n – shadow;

Ś

 • śa a – good;
 • śa num – 5;
 • śa pp – as;
 • śaâ n – lungs, chest;
 • śac n – linden;
 • śahâ n – air;
 • śaku a – grey;
 • śama n IV – human;
 • śamâ n – bed;
 • śane v – sleep;
 • śane n – rice;
 • śaneta num – 15;
 • śań n – hair;
 • śańe n – blood;
 • śati v – bleed, be injured;
 • śati v – lend;
 • śatitê n – sand;
 • śâ a – small;
 • śâf v – be named;
 • śâphehi n – lion;
 • śâto pp – beyond;
 • śêcica n IV – jaw;
 • śêcine v – smile;
 • śećakhu n – foot;
 • śêći n – night;
 • śêćinir n – north;
 • śefu v – drink;
 • śehuth v – exceed;
 • śena num – 50;
 • śeńa n – hare;
 • śepa a – strong;
 • śepeta n – strength;
 • śêpiha a – complex;
 • śêśeta n – sister;
 • śêśimi n IV – river;
 • śetamâ v – ask;
 • śi v – try;
 • śić pp – up;
 • śif a – brave;
 • śimê v – work;
 • śiti n – bird;

T

 • ta par – not;
 • taa n – head;
 • taaf a – continuous(ly);
 • taca pr – 1pl;
 • tamathe v – change;
 • tapa n – mushroom;
 • tasa v – cut;
 • tatu a – tired;
 • tâćeta n – spring;
 • tâhâ n – mouth;
 • tâhâk a – dated;
 • tâho v – speak;
 • tâkh num – 6;
 • tâkha num – 60;
 • tehâ n – saliva;
 • têhun n – needle;
 • tekake n – volcano;
 • têmu v – eat;
 • tesaćhârâ a – skilled;
 • tesaćhe n – skill;
 • tesakhihik a – mighty, powerful;
 • tesate n – seagull;
 • tesathe v – fly;
 • têsiśi a – flat;
 • teśa v – happen;
 • teśaha a – wet;
 • teśecinê v – result;
 • teśiam v – kiss;
 • thaćaf v – enter;
 • thaće n – fruit, berry;
 • thar a – red;
 • thaśekâ n – profanity;
 • thata n – morning;
 • thâ c – because;
 • thefafa n – water;
 • thei n IV – meat;
 • theńeu v – move to;
 • therôta n – summer;
 • theta n IV – god, good spirit;
 • thihâ n – fat;
 • thihu n – clay;
 • thiśê v – make;
 • thiśema n IV – creator;
 • thôfuńô n – skin;
 • thomacas a – new;
 • thuf n – fish;
 • thuha n – conclusion;
 • thuhâ v – compose;
 • thusâ n – table;
 • tin pr – who, what (anim.);
 • tisê v – must;
 • tôhata a – black;
 • tôhupus a – healthy;
 • tokheneta num – 16;
 • tomu n – homeland;
 • tôsućiśêću v – find;
 • tôśema n IV – hunter;
 • tuc n – dog;
 • tuk v – hunt;
 • tumira a – last;
 • tupa n – nut;
 • tuśô v – begin;

U

 • ućôhâ v – climb;
 • uhata n – child;
 • uhô n – belly;
 • uhôta n – wolf;
 • uni par – is it? (interrogation);
 • urape v – collect;
 • uśani v – hide sth;
 • utani n IV – bee;
 • uthać v – replace;
 • uthamema n IV – thief;
 • uthape v – steal;
 • uthât pp – without;