Vijiš/Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

Parts of speech:

 • n - noun
 • a - adjective
 • v - verb
 • av - adverb

Inflections:

 • 1 - 1. verb conjugation; regular vowel stem
 • 2 - 2. verb conjugation; 1. irregular vowel stem
 • 2b - 2. b verb conjugation
 • 3 - 3. verb conjugation; 2. irregular vowel stem
 • 3b - 3. b verb conjugation
 • 4 - 3. irregular vowel stem
 • o - o stem
 • IRR - irregular inflection


Word Second stem Infl. PoS Meaning
ba a wet
batawajeno 1 v be at war
bav n humidity
bavo 2 v sweat
baw bôŋi 3b v be wet
bawavo 2 v carry
be a awake
beb n wheel
bebo o n roundness
bejê a flat
bejêd n blind person
bejêlo 1 v be blind
bejêto o n blindness
bejêv n plateau
bejêw bejemi 3b v span, cover
bem a round
bemi n master
bemiv n superiority
bemivo 2 v control
bemo n carnivore
bemo 1 v rotate, intransitive
ben n eyelid
ben bêwan n sickle, scythe
beňa n bird
beňa a avian, birdly; bird's; be aerial, of animals
beňana n wing
beňavo bêt 2b v fly
beni benuva 1 n dog
beni beňuva 1 n pup
beŋo 1 v harvest
bêv n harvest
bêvi n feather
bew 3 v be awake
bewa a blind
bi IRR n orphan
bibo n noon
bije a black
bijê bijejena 4 n cauldron
bijevo bit 2b v become black
bijêžu n pot
biv n metal
biv a hard
biva bivôn 2 n silvern object
biva a silvern
bivo o n farm
bivo 1 v be orphaned
biw 3 v stand still, immobile
biwbo 1 v become silvery, shiny
biwôm n inscription, writing (system), alphabet
biwôv n skill
biwôw 3 v teach, educate
bižu n day, morning
bižuvo IV 2 v reveal, show
bja n grandmother
bôni bôňuva 1 n spark
bôŋa n lightning
bôŋo n thunder
bosi a sour
bosiw 3 v be sour
botiv n sourness
bowa a silent; deep
bowalo 1 v be deep
bowato o n depth
bowav n silence
bowaw bowaŋi 3b v be silent
božu 3 n lemon
božu n envious husband
božuv n envy
bwa n plant(s)
bwaluvo III 2 v dwell
bwavi n obstacle
bwôŋa a abrupt
bwôŋavo 2 v be abrupt
bwôv n conflict
bwožu a greedy
bwožuvo I 2 v envy
bwuv n idea
daňa a careful
daňavo dat 2b v see
dat n beaver
dawana n sight
dawojivo 2 v cry, weep
dažajipuvo IV 2 v remove, take off
dažu a solid
dažuvo IV 2 v be solid
di 3 n elder
didja a unreliable
didjavo 2 v tell lies
diji a old
diwuvo diji, diwowo 2 v be old
dja 3 n fisherman
dja a healthy
djav n health
djavo 2 v be healthy
dji a light
djigi a carnivorous
djiguvo I 2 v eat meat
djipo o n meat
djojêwaw 3 v tear apart
dju n stone
djubovo 2 v flounder
doje n bee
dôk n bat
dôve a happy
dôvevo 2 v be happy
dôwbi n cherry
dôwbi a red
dôwbivo 2 v become red
dowo n bumblebee
dôwo n blood
dôwovo 2 v make dirty
duv n age
dwabo o n beef
dwê a young
dwêb n youth
dwêbo o n novelty
dweňavo 2 v eat poultry
dwêv n poultry
dwêvo 1 v be young, new
dwiwômo 1 v read, decipher
dwômo 1 v eat beef
dwuv n lightness, brightness
dwuvo III 2 v be light
ga gôwôna 4 n eagle
gab n cattlekeeper
gabiwo a correcting
gabiwôw 3 v correct
gajaji a busy
gajajivo 2 v defecate
gašôjivo 2 v complete
gavo n ox
gawajêjêw 3 v have respect
gawta n body, flesh
gažapa gažapôn 2 n interior
gažažu n matter, substance
gažu n calf
gažuv a inspirational
gažuw 3 v inspire
gêbo a deadly
gêvôw 3 v kill
giga a sweet
gigavo 2 v be sweet
gigena n penis
gigôv n sweetness
giguvo I 2 v urinate
gigwa n taxidermist
gigwi n stuffed animal
gigwivo 2 v stuff animals
gigwo o n taxidermy
gik n breeder
gika n dear person
gipo o n urine
gižu n lizard
gjavôw 3 v put to sleep
gjena n wit, intelligence
gju a rational
gjuv n thought
gjuvo IV 2 v think
glanew 3 v show
glav a exemplary
glôjev a satisfactional
glojevo 2 v keep bees
glôjewôw 3 v satisfy, please
glov n beekeeper
gogo n beast
gôje a in love
gôjev n love
gôjevo 2 v love
gôjew 3 v matchmake
gôm gawôn n bull
gômo 1 v keep cattle
gôve n girlfriend
gowalôw 3 v deepen
gwawavo 2 v have pets
gwev a awake
gwewôw 3 v awaken
gwi n light
gwi a white; just, righteous
gwiv n whiteness
gwivo 2 v become white
gwiw 3 v do good
gwiwo o n truth
gwiwômo 1 v draw, write
gwowaŋôw 3 v make silent
jabavi n constraint
jabo n king, ruler, governor
jabov n country, state
jaji jajuva 1 n baby
jajivo 2 v be beautiful
jalovo o n reflection
jaluji jalujuva 1 n glass
jasôwevo 2 v wake up
jato o n mirror
jawo n descendant
jawô n child
jawôv n childhood
jawu n soil
jažu n clod, lump
jen 3 n poet, bard
jen 3 n body
a smart, silver-tongued
jebo n trousers
jêd n stroke, line
jega n deer
jeje n flea
jejê jejen 3 n intelligent person
jejê a sharp
jejen jejêwan n intelligence
jejena n addition
jejêv n sharpness
jejêw jejemi 3b v be sharp
jeji a big
jêji n mud
jêjpa n knee
jêla n value, quality
jêlu a straight
jêluvo II 2 v stand upright
jeme n death
jemev n purity
jemevo 2 v be clean
jemi a dirty
jemiv n dirt, mud
jemivo 2 v be dirty
jen n mind
jeni jeňuva 1 n pain
jeno 1 v live
jeŋo 1 v say
jêto o n simplicity
jev n size
jêv n language
jêv n breath
jêvo n importance
jêwu n space, place
jewuvo jeji, jejiji 2 v stand out
ježu n fawn
jêžu n town square
jêžu n vapor
jêžubo n thigh
jêžupa jêžupôn 2 n joint
jêžwaw 3 v exchange
ji a elevated, noble
jiba n idler
jibavo 2 v be lazy
jibêv n width
jibêw jibemi 3b v be wide
jibi a gaseous
jibivo 2 v be gaseous
jibo o n laziness
jibo n great grandfather
jibô a decent
jibôvo 2 v be decent
jididôj a sensitive
jididôw 3 v sense
jiga a fast; salty
jigavo 2 v run; be salty
jigê jigijena 4 n thread
jigemo n yarn
jigôv n escape
jijêla a worthy
jijêlavo 2 v be worthy
jijeme a lethargic
jijemevo 2 v be lethargic
jijena n dust
jijena n soap
jijena a spatious
jijenavo 2 v extend, expand
jijêwena n price
jijêwu a rich
jijêwuvo I 2 v trade
jiji jijuva 1 n door
jiji jijuva 1 n hand
jiji 3 n evening
jiji n jaw
jijin n weather
jijiw 3 v be late
jijiwa a powdery
jijiwavo 2 v be powdery
jijižuvo I 2 v be elderly
jik n spice (salty)
jika n refugee
jikago 1 v make noise
jikak a noisy
jipa jipôn 2 n strip, ribbon
jipa jisôn 2 n leather
jipa n needle
jipo o n flavor, savor
jitažuvo I 2 v attach
jiv n highland
jiva a false
jivavo 2 v be false
jivo 2 v rise
jiw 3 v ride, travel by riding
jiw a late
jiwa jiwan 2 n saddle
jiwa n sand
jiwabovo 2 v rule
jiwaji a unaware
jiwajivo 2 v be unaware; faint
jiwana a upper
jiwaňa a lyrical, romantic
jiwanavo jiwat 2b v go up
jiwaňavo 2 v write poetry
jiwaŋa a previous
jiwaŋavo 2 v precede
jiwawana n song, poetry
jiwawôvo 2 v be immature
jiwawuvo IV; I 2 v feed
jiwbi n notch
jiwo o n adventure
jiwo n gate
jiwogo a pregnant
jiwogôna n fetus
jiwogovo 2 v be pregnant
jiwôŋi a desireful
jiwôŋuvo jiwat 2b v want
jiwôwo a next
jiwôwovo 2 v follow
jiwuv n season
jiwuvo I 2 v vomit
jižavo n limitation
jižaw 3 v be shallow
jižu n tip, sharp end
jižu n grandfather
ka kowôna 4 n rabbit
kabô n friend, acquaintance
kabô a friendly
kabôv n acquaintance
kabôvo 2 v be sociable, friendly
kadjav a medical
kadjaw 3 v cure, treat
kagaje 3 n shepherd
kagajevo 2 v herd sheep
kagê a pyromaniacal
kagêwo 1 v burn (something)
kaje n sheep
kajê kajen 3 n experience
kajeni a experienced, skillful
kajenuvo II 2 v have experience
kajêvi n wool
kaji n lamb, sheep
kajina a helpful
kajinavo 2 v help
kajisa kajitan 2 n brick
kajiso o n construction, building
kajit n builder
kajito 1 v build
kanogo a skilful, dedicated
kanogovo 2 v craft
kanôje a fertile
kanôjevo 2 v be fertile
kaŋitanôw 3 v bare
kaŋôbew 3 v make cool
katad n teacher, master
katalo 1 v educate
katato o n school
kawa 3 n thatcher
kawaji kawajuva 1 n weaver
kawaŋguvo I 2 v explore
kawaŋov n weaving
kawaŋuvo III 2 v knit
kawo n fire
kawogovo 2 v be a nurse
kawôjena n treatment
kawôjevo 2 v heal
kawôjewana n medicine
kawôjivo 2 v plant trees
kawok n midwife
kawôve n healer, doctor
kawta n spider
kijena 4 n stone, pebble
kêb n dead person
kêbo o n grave
keni keňuva 1 n bunny
keŋi a wrong
keŋuv n fault, error
keŋuvo II 2 v make a mistake
kêpa kêpôn 2 n torch
kêv n wheat
kêvo 1 v die
kêžu n flame
kiga n grass
kigavi n pear
kigavi a green
kigavivo 2 v become green
kigê a hot
kigêwo 1 v burn, be aflame
kigigavo 2 v grow
kigiji a former
kigiwuvo kigiji, kigijiji 2 v be before, precede
kigowô a similar
kigowôvo 2 v seem similar
kijeso o n darkness
kijeto 1 v be dark
kijêvi n front
kiji kijuva 1 n face
kit a dark
kita a intellectual, of people
kitavo 2 v believe
kiwa a reflective
kiwaw 3 v jump
kiwov n nobility
kižav a first
kižaw 3 v be first
kjawuvo 2 v bounce, reflect
kôbalôw 3 v pull, gather
kôbato a attractive
kôbav a wet, soaked
kôbobiw 3 v improve
kôbôŋôw 3 v make wet
kôga kôgôn 3 n researcher
kôgalo 1 v marry
kôgôbôw 3 v knock down
kôgôme a aware
kôgômevo 2 v know
kôgôpo a uncareful
kôjnavo 2 v be wrong
kowa a western
kôwa kôwôn 3 n cobbler
kôwabo a effective
kôwav a contrary
kôwavew 3 v put in order
kowavi n copy
kowavo 2 v go to the west
kôwavôw 3 v cause
kôwažaw 3 v shorten
kowô n twin
kôwojenavo 2 v subtract, remove
kôwônow 3 v disagree
kôwônuvo II 2 v cobble
kôwôŋiw 3 v shrink (something); provoke
kôwôŋôw 3 v push, repel
kôwôŋuv a provocative
kôwôpo a sticky
kôwôžuw 3 v make hard
kwêwôvo 2 v revive
ma a skilful, deft, creative
mab n creator
mabo o n pursuit; action
mag n cow
mago o n shortness
mak a slow
mapo o n slowness
maš maja 1 n water
masa maban 2 n limb
mavevo 2 v pursue
mavi n lamp
mavo 1 v make
mawôžavo 2 v gasp
maža a short
mažavo 2 v fit inside smth.
mažu n shade
mujena 4 n wind
mebo n rain
mêd n owner
medwi n dew
mêdwo n moth
meje n innocent person
mêla a wealthy
mêlavo 2 v own
mêlo 1 v lose
memaš a liquid
meme n servant
memego 1 v flow
memeje a fostered
memejevo 2 v be fostered
memo n ground
mena a inappropriate, wrong; not correct
mêna n town, village
menavo mêt 2b v do wrong
meŋa n floor
meŋa a lame
meŋavo 2 v be lame
meŋôv n disability
mepa mepôn 2 n beverage
mêpa mêtôn 2 n butterfly
mêpa n nut
meti metuva 1 n place, region, area
mêto o n apparel; property, possession
mev n deviant
mêv n lie
mevo o n craziness
mêvo n storm
mêwa n lame person
mewô a mad
mewôvo 2 v be mad, insane
mêžo o n loss
mežu n water well
mêžu n wind, breeze
mêžu a dressed, not naked
mêžuvo IV 2 v wear
mibižu n gosling
mibo n raven
mibuš n goose
mije n farmer
mijêlo 1 v blow
mijeme a loyal
mijemevo 2 v serve
mijeŋa a lower
mijeŋavo 2 v go down
mijevo 2 v farm
miji mijuva 1 n bowl
miv n candidate, contestant
miwa n rock
miwana n injury
miwo n basin
miwôm n book
moben mobêwan n stomach
mobeno 1 v starve
mobêv n hunger
môgo n mountain
môgo 1 v feel, sense
moje n smith
môjepa môjepôn 2 n bow
môji n hill
mojibo 1 v hesitate
mojipo o n mystery
môjiso o n rite, ceremony
môka a easy
mômojevo 2 v forge
mômôji a high, tall
mômôjito 1 v perform a rite
mômôjivo 2 v be noticeable, obvious; stand out
mômôwta a symbolic
mônogo 1 v be slow
môŋa a free, not in captivity
môŋavo 2 v go, depart
môŋôv n departure
môp n elbow
môpo o n feeling
mosa a hungry
môsa môkan 2 n sense
mov n smithing
môvajêw 3 v decay
môwa n ring
môwanjavo 2 v escape
mowavi a bright
mowavivo 2 v shine
mowpa a unsure
môwta n priest, ritualist
môžugo 1 v be lightweight
môžupo o n levity, lightness
mugivo 2 v take
mumêjin n appetite
na nôwôna 4 n pig
ňa n hen
ňab n lover
ňabiv n motherhood
ňabo o n sex, intercourse
ňabo n jar
ňabôna n direction
ňabovo 2 v drive
ňad n deaf person
ňajem n support
najêvi n column
naji najuva 1 n berry
naji n leg
ňaji av barely
ňamôv n flaw, defect
ňamôvo 2 v be bad
nani naňuva 1 n piglet
ňani ňaňuva 1 n chicken
ňap n leader, driver
napamavo 2 v wash
ňasa ňasan 2 n vagina
natago 1 v be thirsty
natapo o n thirst
ňato o n deafness
ňavo n whore
ňavo 1 v have sex
ňawa n bone
nawka a thirsty
nawo n lord, master, husband
ňawô n thief
ňawpa n wine
ňaža n prostitute, whore
ňažapo o n alcohol
ňažu n mom
ňažuvo I 2 v be deaf
ňê ňujena 4 n louse
nêji n swimmer
ňeňabivo 2 v breastfeed
neni a aquatic, of animals
ňenibôvo 2 v conceal, hide
ňeniw 3 v be near, close
nenižu a widowed
nenižuvo I 2 v be widowed
nenogo a abused
nenogovo 2 v be abused
neňuvo neni, neňowo 2 v swim
nêvô a manly
nêvôna n testicle
nêvôvo 2 v be male
nêwovo 2 v preserve
nêžu n boyfriend
ni IRR n friend
nibo n midnight
nibô n night
nijena n fin
niji a necessary
niji, nijiji pa must, have to
niwa 3 n sunrise
niwa n plate, dish
niwana n clock
niwavo 2 v be early
niwo o n proximity
niwo n kettle
niwôv n advantage
nižu n widow, widower
njatu n team
njôjnavo 2 v be energetic
nôbom n shell
nogo n tool
nôje n fruit
ňôjêwuvo ňôjêji, ňôjêjiji 2 v go forth, approach
nojiš n spinster
nôpo n ear
nuv n necessity
ŋaji n backyard
ŋaso o n brotherhood
ŋažu n boy
ŋê ŋijena 4 n wife, woman
ŋêbo o n madness
ŋêgo o n heat, warmth
ŋeňavo ŋêt 2b v there is, exists
ŋeni ŋenuva 1 n life
ŋeni ŋeňuva 1 n girl
ŋeŋasa ŋeŋatan 2 n tribe
ŋeŋat a related
ŋeŋato 1 v be related
ŋêpa ŋêpôn 2 n blue object
ŋêv n beauty
ŋêve n madman
ŋêvo n sky
ŋêwa a warm
ŋêwavo 2 v be warm
ŋêža a outter
ŋêžavo 2 v go outside
ŋigo o n color
ŋijê a womanly
ŋijêbo 1 v become blue
ŋijen ŋijêwan n vulva
ŋijeni a energetic
ŋijenuvo ŋijêt 2b v move quickly, rapidly
ŋijêpa a blue
ŋijêve a angry
ŋijêvevo 2 v be angry
ŋijêvo 1 v amaze
ŋijêw ŋijeni 3b v be female
ŋin a colored
ŋiŋo 1 v become colored
ŋipa a risky
ŋisa a naked
ŋita 3 n naked person
ŋitano 1 v be naked
ŋitav n nudity
ŋiwažana n uterus
ŋiwažavo 2 v be a prostitute
ŋižabo 1 v not be worth it
ŋižap n hazard, danger
ŋižapo o n danger
ŋôbe a cold
ŋôbev n coolness
ŋôbevo 2 v be cool, cold
ŋôgo n brother
ŋôŋo n lady
pa powôna 4 n owl
pag n runner
pakati a dedicated
pakatuvo II, III 2 v work
palo 1 v go
palu n inhabitant
pato o n dwelling, home
pawa n pet
pawo n great grandmother
pawževo 2 v stab
pažu n love, spouse
pejena 4 n stream
pujena 4 n stomack
a merry
pêgo o n supply, store
peje a loud
pejena n voice
pejevo pet 2b v be loud
pemo n river; fox
pemô n worm
pen pêwan n mood
peni peňuva 1 n creek, brook; vixen
peŋo 1 v laugh
pêpa pêpôn 2 n canter
pêsa pêtan 2 n pickle, storage
pev n noise
pêv n laughter
pêvo n abdomen
pêvô a smooth
pêvôvo 2 v be smooth
pêwo 1 v keep, save
pewôk n mosquito
pêžu n navel
pibê a imprisoned
pibê a narrow
pibeniš a stupid
pibenito 1 v be dumb
pibeno 1 v be imprisoned
pibêw pibemi 3b v limit, restrict
pibiwo a fat
pibiwovo 2 v be fat
pibwa a hostile
pibwavo 2 v be hostile
piga n milk
pijê pijen 3 n tea
pijeŋo 1 v be bitter
pijêv n bitter taste
piva pivan 2 n fur, pelt
piwa a bitter
piwana n worry, fear
piwavo 2 v hear
piwo o n hearing
piwo n moon, month
piwôv n concern
piwpa piwdôn 2 n coat
pobena n advantage
pobi a good
pobivo 2 v be good
pôbô a falling
pobôjevo 2 v study
pobôŋi a holy
pobôŋuvo II 2 v be holy
pôbôvo 2 v fall
poga pogôn 3 n giant
poga a married
pogalo 1 v be married
pogi a imaginary
pogo n key
pôgo n robe
pogôme a huge
pogômevo pogat 2b v weigh
poguvo III 2 v sleep, dream
pôje n thinker
pôjiwi a southern
pôjiwuvo II 2 v go to the south
pôk n dress
pôme n world
pôni pôňuva 1 n land
pôŋi pôŋuva 1 n honey; ghost
pôŋo n universe
pop n volunteer
popo o n virtue
pôpo o n drop
pov n division
pôvo o n philosophy
powa powan 2 n bug
powa a sharp, of blades
pôwa pôwôwôna 4 n chimney
pôwavi n illusion
powavo pot 2b v cut
pôwawo n stove
pôwawu n companion
puji a eastern
pujivo 2 v go to the east
pumêjna n quality
pusawôvo 2 v look for
ša šawôna 4 n shirt
sa sawôna 4 n student
ša 3 n horse
ša a quick
šab n donor, giver
šabeŋôw 3 v make laugh
šabêv a funny
šabi n carpenter
šabiwôw 3 v scare, frighten
šabo o n gift
šabow 3 v lengthen
šabwa n gardener
šabwavo 2 v grow plants
šagigavo 2 v mow grass
šaje 3 n flavoring
šaje a tasty
šajejenavo 2 v mix, add
šajejivo 2 v freeze (something)
šajejiw 3 v enlarge
šajêlavo 2 v judge, estimate
šajeme a supported
šajemev n funeral
šajemevo šajêt 2b v bury
šajemew 3 v clean
šajeŋôw 3 v give birth to
šajev n taste, spiciness
šajevo 2 v be tasty
šajêwavo 2 v make warm
saji sajuva 1 n wolf
šaji šajuva 1 n pony
šaji n toe
šajibemôw 3 v widen (something)
šajibôw 3 v dry
šajidômo 1 v tan a hide
šajigo 1 v speak
šajim n agent, creator
sajišu a skilled
sajišuvo IV, I 2 v be skilled
šajita šajitôn 3 n tanner
šajmêpu n mead
sak n neck
šakapuvo I 2 v battle
sala n bear
šalo 1 v give back, reject
šam n stick
šameje 3 n foster care
šamejevo 2 v take care of
šamesi šamesuva 1 n guide
šametov n road, way
šametuvo II 2 v guide, lead
šamô n spade
šamôv n speed
šamôw 3 v hurry
šaňabovo 2 v make pottery
šaňap n potter
šaňapo o n pottery
šani a famous
šaniv n ally, friend
šaniw 3 v be known
šaniwo o n joy, satisfaction
sapo IRR v be (copula)
sapo o n thing, being
šapo o n occupation
šasa šasan 2 n wrist
šašapu a intelligent
šašapuvo IV 2 v understand
šatavo 2 v be uncomfortable
šate n craftsman, artisan
sato o n lesson
šato o n rejection
šav n forehead
šava šavôn 2 n dome, ceiling
šavo n skirt
šawa n star
šawag n plowman, plower
šawago o n soil cultivation
šawamôw 3 v impair
šawavô n parent
šawawmawuvo 2 v summon
šawawôv n education
šawawôvo 2 v look after
šawawuvo IV 2 v plough
šawažabo 1 v ferment
šawažap n winemaker, brewer
šawo n planet
šažav n basket weaving
šažavo 2 v weave
šažawa a oriented
šažawavo 2 v look towards something
sažu n pupil
se n finger, toe
šêje n unhelpful person
šemev n hate
šemevo 2 v hate
šemo n fork
šemô n bread
šena n heart
šeni šeňuva 1 n bread roll
šêvi n trunk, main part
sikaji a hurtful
sikawuvo sikaji, sikajiji 2 v hurt, injure
sitalo 1 v study
sitasa sitatan 2 n memory
šômo 1 v happen
sômôpa sômôpôn 2 n constriction
šômuvo I 2 v camp
sopawa a northern
sopawaw 3 v go to the north
sovô n trader
sowôv n transaction, trade
sowôvo 2 v sell
sôžaviŋgi a confusing
sôžaviŋguvo II 2 v confuse
šubo n ant
šudjana n fishing rod
šudjavo 2 v fish
šudôjê a brave
šudôjêw 3 v be brave
šuka a greater
šukavo 2 v be more
šutawôvo 2 v achieve
šuwamaw 3 v bring
šuwo n hammer
šuwômaw 3 v harm, hurt
šužawa a pointlike
šužawavo 2 v be pointlike
šužuvo n guest
šužuwov n visit
šužuwovo 2 v visit
va vawôna 4 n mouth
vajašavo 2 v argue
vaňo n mouthful
vatatuvo II 2 v strike
vav n insignificance
vawo n handful
vawuvo IV 2 v call, name
ve 3 n participant
ve n cat
vebo n tomcat
vegaji vegajuva 1 n cottage
vegôv n house
vegôwo n residence
veje n wise man
vejena n left hand
vejev n wisdom
veji vejuva 1 n snow
veji 3 n left-handed person
veji n ice
veji a left
vem vêwôn n cave
vemevo 2 v cling
vemo n nose
vemô n tail
vev n reception, reaction
vêv n corner
vêvi n tip, end, final point
vêvo n ocean
vew 3 v have
vewo n glacier
vewô n axe
vewuv n left side
vewuvo veji, vewowo 2 v go to the left
vêža n sea
vêžu n lake
vibi n hair; string
vibo o n drought
vibo n cap, hat
vibo 1 v be dry
vijeje a wise
vijejevo 2 v be wise, smart
vijeji a frozen
vijejivo 2 v be frozen
vijemô a hind
vijemôvo vijêt 2b v go back
vijêto o n area
vijêža a vast
vijêžavo 2 v be vast
vijigo 1 v dig
vijisa vijikan 2 n shovel
vipa a dry
viwajevo 2 v be in pain
viwgi a bold
viwguvo II, III 2 v be bold
viwo a ready
viwov n readiness
viwovo 2 v be ready
vôbawabuvo I 2 v be satisfied
vôbe n snake
vôbe n poor man
vôbi n tube, pipe
vôdjuw 3 v be caused by light
vôgôjena n wagon
vôgômevo 2 v go (by vehicle)
vôjêd n seaman, sailor
vôjêlavo 2 v go on foot
vôjêlo 1 v fly, float
vôjemevo 2 v spread
vôjemovo 2 v smell like
vojena n defect
vôjêsa vôjêtan 2 n sail
vôjêto o n navigation
vôjêvi n weapon
vôjêwena n rod
vôjêwuvo IV 2 v wander
vôjêžana n ship
vôjêžavo 2 v sail a sea
vôjêžubo 1 v crawl, creep
voji vojuva 1 n son
vôjigo 1 v have a taste
vôjipo o n taste
vôjiš a tasty
vôjisa vôjitan 2 n opening
vôjito 1 v disappear
vôjiwuvo vôjiji, vôjiwowo 2 v go out, leave
vômôjivo 2 v climb
vôňago 1 v swim, float
vônaji 3 n pilgrim
vônaji a terrestrial, of animals
vônajivo 2 v step
vôňasa vôňatan 2 n canoe
vôni vônuva 1 n shoe
vôni vôňuva 1 n sock
vôni IRR n fish
vônibô a nocturnal
vônibôvo 2 v be nightly
vônôbov n sound
vônôpo n conformist
vônôpovo 2 v agree
vôŋi vôŋuva 1 n soldier
vôŋo n warrior
vôŋuv n military service
vôŋuvo II 2 v be tiny
vopa vopôn 2 n sorcerer
vôpo o n hardness
voti votuva 1 n herder
votov n herd
vovo o n fear
vowa vowôn 3 n stranger
vowaji vowajuva 1 n warrior
vôwati a apparent
vôwatov n image
vôwatuvo III 2 v appear, seem
vôwavivo 2 v dazzle
vôwawena n vehicle
vôwawô a inhertied
vôwawôv n inhabitance
vôwawôvo 2 v be inherited
vôwawpa a drunk
vôwawu a free
vôwawuvo I 2 v be free
vôwažabo 1 v be drunk
vôwažap n alkoholic
vowôbevo 2 v beg
vowôjena n equipment
vowojenavo 2 v be less
vowojivo 2 v fear
vôwôjivo 2 v leap repeatedly
vowojuvo vowoji, vowojiji 2 v be mature
vowônuvo II 2 v be foreign
vôwônuvo vôwat 2b v wear shoes
vowôŋuv n battle
vowôŋuvo II 2 v fight
vowôp n salamander
vowotivo 2 v herd
vôwôvi n monkey
vowožaw vowožami 3b v enchant
vôžan n boat
vožav n magic
vôžav n horserider
vôžava vôžavan 2 n seat
vôžaw 3 v ride
vôžaw vôžami 3b v travel by boat
vôžemôvo 2 v be satisfied
vôžugavo 2 v drink water
vôžuvo I 2 v be hard
vumuwi a far
vumuwuvo IV 2 v go away
vuš n mole
vušêw 3 v swell, enlarge
wa wawôna 4 n host
wabi n idiot
wabo o n sisterhood
wabo n honest, genuine person
wabo a true
wabô n husband, male
wabôv n manliness
wabovo 2 v be true
wago n salt
wagô a ugly
wagôvo 2 v be ugly
waje n frog
waji wajuva 1 n razor
waji wajuva 1 n tadpole
waji n cup
wajije a curious
wajijevo 2 v ask
wajikaw 3 v divide
wajiwo n mug, cup
wamo, wanowo pa can, be able to
wana n ceiling, roof
waňa n singer, artist
waňav n music
wani waňuva 1 n dad
wani waňuva 1 n tissue
wani a possible
waniji a recomended
wanov n power
wanuv n rule, order
waŋa n father
waŋi waŋuva 1 n cloth
wapôji a exacting
wapôwuvo wapôji, wapôjiji 2 v complain
wasiva a intrusive
wasivavo 2 v press
watavi n window
wati watuva 1 n eye
wav n seriousness
wav n angle
wav n ewe
wavi n smoke
wavi n little sister
wavi a blunt
waviv n stupidity
wavivo 2 v be blunt
wavo 2 v change
wavo a long
wavô n man, human
wavov n length
wavôv n compassion, sympathy
wavovo 2 v stick out, protrude
wavowbo n big sister
wavuwa a trustful, credulous
wavuwavo 2 v trust
wawa a influent
wawajivo 2 v be brown
wawaw 3 v affect
wawo n rat
wawo n foot
wawu n mercenary
wawunja n merchant
wawuv n trade
waža n skin
wažavi n layer, level
wažu n toy
wažu n mouse
wažuša a experienced
wažušavo 2 v travel
wêdwi n footprint
wêla n heel
wêžu n base
wijêlavo 2 v be last
wijêto o n bottom
wiji wijuva 1 n adoptive parent
wijido 1 v block
wijijuvo III 2 v foster
wijisa wijisan 2 n barrier
wijiwavivo 2 v be yellow
wijiwavo 2 v sculpt
wit n wall
wiwa n sun
wiwav n sculpture
wiwavi n yolk
wiwavovo 2 v be friendly
wiwaw wiwani 3b v be kind
wiwov n adoption
wiwowôvo 2 v bite
wobi n fist
wobô a soft
wobôvo 2 v be soft
wogi woguva 1 n brave man
wogo n mother
wogobo 1 v be difficult to find
wogop a small
wogopo o n ravine, valley
wogov n bravery
wôje n knife
wôjêvi n pile
wôji n tree
wôjiwapa a inner
wôjiwapavo 2 v go in, enter
wômi n brain
wômoji wômojuva 1 n top
wômov n head
wômowa wômowôn 2 n ball, globe
wômudjavo 2 v have honor
wônadja a grey
wônadjavo 2 v become grey
woňajino 1 v feast
wôŋi wôŋuva 1 n greedy man
wôŋo n roof
wôpasivo 2 v protect
wopo o n pregnancy
wošu a unlucky
wošuvo I 2 v fail
woti n right-handed person
wôtiňavo 2 v be comfortable
wov n arm
wôv n bald person
wôv a agile
wova wovôn 2 n handle
wôva wôvan 2 n spice (hot, chilli-like)
wôva a spicy
wôvo o n step
wôvo o n baldness
wôw 3 v leap
wôwajin n boat
wôwgo 1 v be spicy
wowo n year
wowô n rodent
wôwo n sword
wôwo n tree trunk
wôwôvo 2 v be bald
woža a difficult
wožag n stock, load
wožago o n mass, weight
wožawo 1 v be heavy
wožena n right hand
wožu a right
wožuv n right side
wožuvo IV 2 v go to the right
wožužu a daily
wožužuvo I 2 v be daily
wušavo 2 v be unlucky
wuv n disease
žabêgo o n vegetable
žabêwavo 2 v eat vegetables
žabigavo 2 v suck
žagajev n lamb
žagajevo 2 v eat lamb
žagêg n chef, cook
žagêwo 1 v cook
žagigavo 2 v graze
žaje a occupied
žajêla a lucky
žajêlavo 2 v buy something at a bargain
žajêlo 1 v breathe
žajemo a stinking
žajemovo 2 v smell
žajen žajêwan n air
žajeŋôv a harmful
žajeŋôw 3 v harm; hurt
žajêv n smell
žajevo žat 2b v do
žajibôbo 1 v stitch, sew
žajibôp n tailor
žajibôpo o n tailoring
žajigo 1 v lick
žajijivo 2 v chew
žajipo o n utterance
žajisa žajikan 2 n tongue
žajiso 1 v split
žam n tooth
žamaš a thirsty, dehydrated
žamego 1 v drink
žamepo o n drink, beverage
žamesa žametan 2 n mug
žanajivo 2 v kick
žaniwavo 2 v dine
žaniwo o n meal, dinner
žanogovo 2 v apply, use
žanôje a herbivorous
žanôjevo 2 v eat fruits
žanok n user
žanôpo a obedient, orderly
žanôpow 3 v listen to
žapa žapôn 2 n spike
žase n index finger
žasew 3 v direct, aim
žasišo a shy
žasišovo 2 v be shy
žasiwô a uncomfortable
žasiwôvo 2 v suffer
žav n work, job
žawa 3 n parasite
žawaŋi a dressed
žawaŋuvo II 2 v wear (clothes)
žawasi žawasuva 1 n observer
žawati a suspicious, of people
žawatuvo III 2 v look
žawav n pork
žawavôw 3 v fuck, have sex
žawaw žawani 3b v parasitize
žawaw žawômi 3b v eat pork
žawawpa a intoxicated
žawažabo 1 v drink alcohol
žawbivo 2 v punch
žawôjena n hatchet, axe
žawôjevo 2 v cut (with a knife)
žawôjivo 2 v chop wood
žawova žawovan 2 n palm
žawôvi n lumberjack
žawow 3 v slap
žaža av mostly
žažav n contact
žažavo 2 v touch
žažemôvo žažêt 2b v eat
žažêv n food
žôšadju a powerful
žôšadjuw 3 v be powerful
žubo n duck
žugo 1 v buy
žuk n client
žunawômo 1 v endure, continue
župo o n commodity
žusa žusan 2 n money
žužu n duckling