Ronc Tyu/Texts

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

Why people speak different languages

Ufwéc yenc, o śenc gibyonc fi mó śea xòac tou. Se myéc yéi źùn té xònc myòu. Kànc nyèn ko yéi Mác Twín, o dzó tsí pec tùc trén kwì gyào hei ngko nggwi kec wo to. Hei tréa idric tenc hei tsao.

Mwinc ngóu hkwae bùn byao ufwéc. Tśi gra do poun dźoc kwò, o dzó nyu śun vei kec nic tsou gunggù, o dzó blo ráon dyen dzó laláo śun. Htśei Mwinc ec kyá, tśi nàc kàc do tséi mìn dźùn gwae, o dzó zò rugwá tséi lin gao myèc gyào twín tśa ndro. Yao kù ngàe fwáe nàc kàc do zò rugwá zèi krùo na glà, nyu nyu tenc kec fwi bwí o ndzì soc myèc dzùn śun o ndzì soc twín tśáo. Mác Twín tonc ndźí dzó beanc dzó faen śin dzó ntào źwi téc rie kec.

Yéi Ndra dźi lea myèc, o dzó li soc dźi śao yu mae kwò bùn dzó móc tśi. Ndra nàc zò kànc lin myuc hká rao dzó ndźáo to, grac wo śao yu mae kèa fi mó śea kec pec handàc ko, o myèc lo lo trae pyonc. Twín bùn ndźí té wèi wèi kec tsao nù, drenc dzó tou tréa trìc nac dyò, o dzó pec nrà mbùn tei sei. Twín źù húoc bí lóc li soc dźi twín myuc ndźí, grac htwè źec twín lo ni hrèc mìn. Nè hrèc tou tei sei wo kwì gèn, o wo ki méc htwè ronc Mác Twín, o dzó lo ni raonc bùn hei wuc ndźí htsí.

Interlinear gloss

Ufwéc
PL\god
yenc,
sleep,
o
and
śenc
night
gibyonc
ATTR\dark
fi
wrap
cover
śea
hide
xòac
all.COLL
tou.
land
The gods were asleep, and dark night covered all the land.
Se
no
myéc
stars
yéi
then.PST
źùn
shine
sit
xònc
on
myòu.
sky
No stars shone in the sky at that time.
Kànc
PASS\give_birth
nyèn
new
ko
barely
yéi
then.PST
Mác
first
Twín,
PL\person
o
and
dzó
same.A
tsí
still
pec
NEG
tùc
know
trén
which.I
kwì
method
gyào
REL.I
ndźí
3A.PL
ngko
kindle
nggwi
ignite
kec
fire
wo
INSTR
to.
3I.COLL
The First People were newly born into the world, and they did not yet know how to make a fire.
Ndźí
3A.PL
tréa
shiver
idric
complain
tenc
SUB
ndźí
3A.PL
tsao.
feel_cold
They shivered and complained that they were feeling cold.


Mwinc
squirrel
ngóu
COP
hkwae
totem_animal
bùn
REL.A
byao
help
ufwéc.
PL\god
Squirrel was one of the totem animals who served the gods.
Tśi
3A.SG
gra
climb
do
come_to.3I
poun
above
dźoc
SGV\pines
kwò,
ATTR\big
o
and
dzó
same.A
nyu
see
śun
light
vei
from
kec
fire
nic
at
tsou
SGV\land
gunggù,
ATTR\distant
He climbed to the top of a tall pine tree and saw the light of a fire in the distance,
o
and
dzó
same.A
blo
go_from.3I
ráon
quick
dyen
so_that
dzó
same.A
laláo
examine
śun.
light
and he hurried away in order to investigate the light.
Htśei
when.PST
Mwinc
squirrel
ec
return
kyá,
arrive
tśi
3A.SG
nàc
take
kàc
carry
do
come_to.3I
tséi
SGV\coal
mìn
ATTR\small
dźùn
ATTR\shine
gwae,
ATTR\red
When Squirrel returned, he carried a small piece of glowing coal,
o
and
dzó
same.A
put
rugwá
CAUS-descend
tséi
SGV\coal
lin
lie
gao
amid
myèc
SGV\village
gyào
REL.I
twín
PL\person
tśa
dwell
ndro.
3I.SGV
and he laid it down in the middle of the house where the people lived.
Yao
also
other
ngàe
several
fwáe
PL\totem_animal
nàc
take
kàc
carry
do
come_to.3I
put
rugwá
CAUS-descend
zèi
grass
krùo
ATTR\dry
na
and
glà,
firewood
Other totem animals came and added dry grass and firewood,
nyu
see
nyu
see
tenc
SUB
kec
fire
fwi
burn
bwí
bright
o
and
ndzì
3A.COLL
soc
give
myèc
SGV\village
dzùn
contain
śun
light
o
and
ndzì
3A.COLL
soc
give
twín
PL\person
tśáo.
feel_warm
until a fire was burning brightly, filling the house with light and making the people feel warm.
Mác
first
Twín
PL\person
tonc
talk_to
ndźí
3A.PL
dzó
same.A
beanc
laugh
dzó
same.A
faen
sing
śin
song
dzó
same.A
ntào
dance[v]
źwi
dance[n]
téc
LOC.DYN
rie
around
kec.
fire
The First People talked to each other and laughed and sang and danced around the fire.


Yéi
then.PST
Ndra
tiger
dźi
come_to.3A
lea
enter
myèc,
SGV\village
o
and
dzó
same.A
li
pull
soc
give
dźi
come_to.3A
śao
body
yu
of
mae
deer
kwò
ATTR\big
bùn
REL.A
dzó
same.A
móc
kill
tśi.
3A.SG
Then Tiger came in, dragging the body of a huge deer that he had killed.
Ndra
tiger
nàc
take
put
kànc
meat
lin
lie
myuc
among
hká
hearth
rao
in_order_to
dzó
same.A
ndźáo
cook
to,
3I.COLL
He put the meat on the hearth in order to cook it,
grac
resulting_in
wo
INSTR
śao
body
yu
of
mae
deer
kèa
strike
fi
wrap
cover
śea
hide
kec
fire
pec
NEG
handàc
PASS\extinguish
ko,
barely
with the result that the body of the deer ended up covering the fire and almost putting it out,
o
and
myèc
SGV\village
lo
become
lo
become
trae
cold
pyonc.
dark
and the house became cold and dark again.
Twín
PL\person
bùn
REL.A
ndźí
3A.PL
sit
wèi
outside
wèi
outside
kec
fire
tsao
feel_cold
nù,
really
The people who were sitting far away from the fire felt so cold
drenc
therefore
dzó
same.A
tou
begin
tréa
shiver
trìc
shake
nac
teeth
dyò,
loud
o
and
dzó
same.A
pec
NEG
nrà
be_able
mbùn
good
tei
say
sei.
words
that their teeth began to chatter and they could not speak well.
Twín
PL\person
źù
afraid
húoc
reach_out
catch
lóc
hold
li
pull
soc
give
dźi
come_to.3A
twín
PL\person
myuc
in_reach_of
ndźí,
3A.PL
The people were frightened and reached out for those near them, pulling them close,
grac
resulting_in
htwè
PASS\split
źec
group[POSS]
twín
PL\person
lo
become
ni
many
hrèc
tribe
mìn.
ATTR\small
and so they became divided into many small groups.
every
hrèc
tribe
tou
begin
tei
say
sei
words
wo
INSTR
kwì
method
gèn,
ATTR\different
Each group began to speak in a different way,
o
and
wo
INSTR
ki
this
méc
events
htwè
PASS\split
ronc
language[POSS]
Mác
first
Twín,
PL\person
o
and
dzó
same.A
lo
become
ni
many
raonc
PL\language
bùn
REL.A
hei
1PL
wuc
hear
ndźí
3A.PL
htsí.
now
and in this way the language of the First People was divided into the many languages that we hear today.


About the different types of ducks

Láo ric gèn mpsac.

Tà san nà tei tyuc zò ric gèn mpsac wonc dànc. “Tróu ric mbzac ki no ngóu? Tróu ric mbzac śac bwá xie o dzó bù kòun téc tra sun?”

No dao fae níe do tra sun yu fwenc o dzó bù kòun hkwì xie. Tà san nà tei me dànc: “Ki no ngóu mbzac-hxáe. Rao myen myen dźé dro. Tróu ric mbzac lóa kù no ngóu?”

No té gao mbèin o dzó mic myen láo dànc. “Nyú tenc kù no śoc roa! Tśi ngóu mbzac-ploc. Tśi té gao mbèin o dzó hpúoc o dzó té fi mó radźáo mwác. Tśi dro dyen kyáo lo xon. Pyec tenc tśi yoc myen mic ndźù gonc, mbzac-ploc zúc dyòun gyè zènc.”

Tà san nà mpao mbzac kei. “Trén nànc hei nàc soc ló ki ric mbzac, bùn tśi yo lei ngòc wo ngèi gibyonc rie ndzì?”

No dao dao kòun nyu pou gonc – o dzó do nàc tyòu to. “Ki mbzac ngóu mbzac-rigéi. Kèc san hei wuo wuo zróu mpsac-rigéi.” Dànc tùc nyu ndźei ki ric mbzac.

“Ki táo dzónc. Na sunc yu kèc san hei wuo wuo ngóu na rigéi bùn trùc ndè ndźí suo myèc yu tśi, o rón rei orà kèc wuo wuo zróu mpsac-rigéi, bùn ndźí yo rigéi gibyonc suo rie ngòc. Mbzac-rigéi ngóu no gló. Fùn tenc bún ndźei táe yu tśi. Bún yunc dráo nàenc.”

Tà san nà tòc wa tenc dànc ngwae wuc dwá ndzáo ndźei mpsac.

Interlinear gloss

Láo
watch
ric
type[POSS]
gèn
ATTR\different
mpsac.
PL\duck
About the different types of ducks.


grandmother
san
related_to
mother
tei
say
tyuc
talk_about
put
ric
type[POSS]
gèn
ATTR\different
mpsac
PL\duck
wonc
BEN
dànc.
PL\child
The great-grandmother teaches the different types of ducks to the children.
“Tróu
which.A
ric
type[POSS]
mbzac
duck
ki
this
no
bird
ngóu?”
COP
“What type of duck is this bird?”
“Tróu
which.A
ric
type[POSS]
mbzac
duck
śac
do
bwá
resemble
xie
fish
o
and
dzó
same.A
swim
kòun
move_around
téc
LOC.DYN
tra
under
sun?”
water
“What type of duck behaves like a fish and swims under the water?”


No
bird
dao
fly
fae
fall
níe
sink
do
come_to.3I
tra
under
sun
water
yu
of
fwenc
river
o
and
dzó
same.A
swim
kòun
move_around
hkwì
manner_of
xie.
fish
The bird dives into the river and swims around like a fish.
grandmother
san
related_to
mother
tei
say
me
tell
dànc:
PL\child
The great-grandmother tells the children:
“Ki
this
no
bird
ngóu
COP
mbzac-hxáe.”
duck-PL\fish
“This bird is a cormorant.”
“Rao
in_order_to
myen
look
myen
look
dźé
1PC
dro.”
do_the_same
“Let's keep looking.”
“Tróu
which.A
ric
type[POSS]
mbzac
duck
lóa
there
that
no
bird
ngóu?”
COP
“What type of duck is that bird over there?”


No
bird
sit
gao
in_middle_of
mbèin
nest
o
and
dzó
same.A
mic
turn_around
myen
look
láo
watch
dànc.
PL\child
The bird sits in the middle of its nest and turns its head to face the children.
“Nyú
PASS\see
tenc
SUB
that
no
bird
śoc
rest
roa!”
feel_comfortable
“It's obvious that that bird is resting comfortably!”
“Tśi
3A.SG
ngóu
COP
mbzac-ploc.”
duck-round[3D]
“It's a pot-bellied duck.”
“Tśi
3A.SG
sit
gao
in_middle_of
mbèin
nest
o
and
dzó
same.A
hpúoc
lay_eggs
o
and
dzó
same
sit
fi
wrap
cover
radźáo
CAUS-warm
mwác.”
eggs
“It sits in the middle of its nest and lays eggs and sits on the eggs to keep them warm.”
“Tśi
3A.SG
dro
do_the_same
dyen
so_that
kyáo
PL\baby_bird
lo
become
xon.”
healthy
“It does this so that its hatchlings will be healthy.”
“Pyec
continue
tenc
SUB
tśi
3A.SG
yoc
hungry
myen
look
mic
turn_around
ndźù
search
gonc,
food
mbzac-ploc
duck-round[3D]
zúc
walk
dyòun
squat
gyè
shift_position
zènc.”
funny
“When it is hungry and looking for food, the pot-bellied duck walks in a funny waddling manner.”


grandmother
san
related_to
mother
mpao
point_at
mbzac
duck
kei.
ATTR\beautiful
The great-grandmother points at a beautiful duck.
“Trén
which.I
nànc
name
hei
1PL
nàc
take
soc
give
DAT
ki
this
ric
type[POSS]
mbzac,
duck
bùn
REL.A
tśi
3A.SG
yo
wear
lei
decorate
ngòc
eyes
wo
INSTR
ngèi
color
gibyonc
ATTR\dark
rie
around
ndzì?”
3A.COLL
“Which name do we give to this type of duck, which decorates its eyes by wearing a dark color around them?”


No
bird
dao
fly
dao
fly
kòun
move_around
nyu
see
pou
find
gonc
food
 
o
and
dzó
same.A
do
come_to.3I
nàc
take
tyòu
eat
to.
3I.COLL
The bird flies around for a while and finds some food – and it goes there and takes it and eats it!
“Ki
this
mbzac
duck
ngóu
COP
mbzac-rigéi.”
duck-mask
“This duck is a masked duck.”
“Kèc
ancestors
san
related_to
hei
1PL
wuo
live
wuo
live
zróu
change_into
mpsac-rigéi.”
PL\duck-mask
“Our ancestors become masked ducks.”
Dànc
PL\child
tùc
know[savoir]
nyu
see
ndźei
know[connaître]
ki
this
ric
type[POSS]
mbzac.
duck
The children already recognize this type of duck.


“Ki
this
táo
thing
dzónc.”
true
“This is correct.”
“Na
all
sunc
face
yu
of
kèc
ancestors
san
related_to
hei
1PL
wuo
live
wuo
live
ngóu
COP
na
all
rigéi
mask
bùn
REL.A
trùc
shaman
ndè
keep
ndźí
3A.PL
suo
LOC.STAT
myèc
SGV\village
yu
of
tśi,”
3A.SG
“The faces of our ancestors live on in all the masks that the shaman keeps in his house,”
“o
and
rón
PASS\recite
rei
QUOT
orà
PL\spirit[POSS]
kèc
ancestors
wuo
live
wuo
live
zróu
change_into
mpsac-rigéi
PL\duck-mask
bùn
REL.A
ndźí
3A.PL
yo
wear
rigéi
mask
gibyonc
ATTR\dark
suo
LOC.STAT
rie
around
ngòc.”
eyes
“and it is said that their souls live on in the masked ducks, who wear a dark mask around the eyes.”
“Mbzac-rigéi
duck-mask
ngóu
COP
no
bird
gló.”
ATTR\significant
“The masked duck is a significant bird.”
“Fùn
it_is_good
tenc
SUB
bún
2PC
ndźei
know[connaître]
táe
legend
yu
of
tśi.”
3A.SG
“It's good that you know its story.”
“Bún
2PC
yunc
awake
dráo
eager
nàenc.”
clever
“You pay good attention.”


grandmother
san
related_to
mother
tòc
watch_out
wa
guard
tenc
SUB
dànc
PL\child
ngwae
do_properly
wuc
hear
dwá
understand
ndzáo
learn
ndźei
know[connaître]
mpsac.
PL\duck
The great-grandmother makes sure that the children learn everything about ducks properly.

This text was written on Nov 13, 2014 as part of Tumblr Conlang Relay 4. Translated from phi2dao's Nuim.

Before sunrise

Ki línc mumbùn nyac. Nyu nrènc, hunc ndzu kein zúc zúc do ruoc runc sáe rae yaon. Trà sru yéi poun poun màc yu ndzì ko, kè wèi kù hru, myòu trae làe o dzó pec tác kàc tè tè léi.

Hunc tò pùn suo sáe o dzó gyè ruzruo ngòc yunc myen nyu láo myéc. Ndzì tsáo ndźei dwá trén tsèi gyào twín yèanc, trén tsèi gyào ndźi lùo lùo zrin trá ndáo tó, o trén tsèi gyào ndźí ndźù pwì pou mba myéc bùn źùn bwí nwa xòac nú myéc.

Interlinear gloss

Ki
this
línc
SGV\time
mumbùn
INTENS~good
nyac.
win
This moment was very much perfect.
Nyu
see
nrènc,
sunrise
hunc
elders
ndzu
rise
kein
go_from.1
zúc
walk
zúc
walk
do
come_to.3I
ruoc
megalith
runc
beside
sáe
shores
rae
at_edge_of
yaon.
lake
Before sunrise, the elders got up and walked to the megalith at the shore of the lake.
Trà
exist
sru
INDEF.A
yéi
SGV\clouds
poun
above
poun
above
màc
village
yu
of
ndzì
3A.COLL
ko,
barely
There was a single cloud high above their village,
but
wèi
outside
that
hru,
detail
myòu
sky
trae
cold
làe
clear
o
and
dzó
same.A
pec
NEG
tác
hold
kàc
carry
any
any
léi.
clouds
but apart from that the sky was cold and clear and completely free of clouds.
Hunc
elders
silent
pùn
stand
suo
LOC.STAT
sáe
shores
o
and
dzó
same.A
gyè
shift_position
ruzruo
lift
ngòc
eyes
yunc
concentrate
myen
look
nyu
see
láo
watch
myéc.
stars
The elders quietly stood at the shore and looked up to the stars.
Ndzì
3A.COLL
tsáo
wise
ndźei
know
dwá
understand
trén
which.I
tsèi
reason
gyào
REL.I
twín
PL\person
yèanc,
sad
They were wise and understood why people were sad,
trén
which.I
tsèi
reason
gyào
REL.I
ndźi
3A.PL
lùo
worry
lùo
worry
zrin
HYP
trá
Q
ndáo
PL\thing
tó,
significant
why they kept worrying whether things might have a hidden meaning,
o
and
trén
which.I
tsèi
reason
gyào
REL.I
ndźí
3A.PL
ndźù
search
pwì
try
pou
find
mba
SGV
myéc
stars
bùn
REL.A
źùn
shine
bwí
bright
nwa
exceed
xòac
all.COLL
other
myéc.
stars
and why they were trying to find out which star was the brightest one.

This text was written on Feb 23, 2018 as part of CBB Relay IX. Translated from Dormouse559's Silvish.

There's a fox in the village!

Hun tenc nonc źù htroa. Dzó lùo tyuc mé ne rei sru xan ban tsì lea ngoun màc. Nonc yao tei rei dzó pec ndźei trén tsèi gyào tśi zúc tò kòun twinc. Kè trà zrin xan yoc, o tśi myen myen mic ndźù gonc téc runc mba pínc gźí kwò ke myèc yu ne. Nonc tei rei dzó ràe nù tenc xan pec bí kónc tyòu Tánc. Ne hláo ndźei trén tsèi gyào tśi ao tyòu Tánc? Nonc tei rei dzó pec nyu pou Tánc suo wínc, o tśi dwao té té suo mbèin ngoun kinc gao kù mba pínc. Yéi ko ne hic tenc Tánc ngóu mbzac-rigéi!Nonc tei rei dzó tsin tenc brec pyè san tśi wuo wuo ngóu ki no. Pyè yéi hsoc tác kàc nànc lá Tánc yao. Tśi ntrèc hxanc kàc srùn gambàn nic tsac tac tśi. O ki mbzac-rigéi léi naonc nggéc gwàonc kwò nic rec tac tśi. O ta ki xéa nonc piec ràe nù tenc xan pec tyòu no.'

Interlinear gloss

Hun
obvious
tenc
SUB
nonc
girl
źù
afraid
htroa.
lose
It was clear that the girl was very much scared.
Dzó
same.A
lùo
worry
tyuc
talk_about
PASS\tell
ne
1SG
rei
QUOT
sru
INDEF.A
xan
fox
ban
today
tsì
come_to.1
lea
enter
ngoun
inside
màc.
village
She said to me worriedly that a fox had come into the village today.
Nonc
girl
yao
also
tei
say
rei
QUOT
dzó
same.A
pec
NEG
ndźei
know
trén
which.I
tsèi
reason
gyào
REL.I
tśi
3A.SG
zúc
walk
silent
kòun
move_around
twinc.
here
The girl also said that she didn't know why it was sneaking around here.
but
trà
exist
zrin
HYP
xan
fox
yoc,
hungry
o
and
tśi
3A.SG
myen
look
myen
look
mic
turn_around
ndźù
search
gonc
food
téc
LOC.DYN
runc
beside
mba
SGV
pínc
oaks
gźí
ATTR\hollow
kwò
ATTR\big
ke
behind
myèc
SGV\village
yu
of
ne.
1SG
But the fox might be hungry, and it had been searching for something near the large hollow oak tree behind my house.
Nonc
girl
tei
say
rei
QUOT
dzó
same.A
ràe
wish
really
tenc
SUB
xan
fox
pec
NEG
catch
kónc
bite
tyòu
eat
Tánc.
NAME
The girl said that she really hoped the fox wouldn't eat Tánc.
Ne
1SG
hláo
request
ndźei
know
trén
which.I
tsèi
reason
gyào
REL.I
tśi
3A.SG
ao
want
tyòu
eat
Tánc?
NAME
I asked: Why would it want to eat Tánc?
Nonc
girl
tei
say
rei
QUOT
dzó
same.A
pec
NEG
nyu
see
pou
find
Tánc
NAME
suo
LOC.STAT
wínc,
pond
o
and
tśi
3A.SG
dwao
do_often
sit
sit
suo
LOC.STAT
mbèin
nest
ngoun
inside
kinc
hole
gao
amid
that
mba
SGV
pínc.
oaks
She said that she hadn't seen Tánc at the pond, and he would often sit in a nest within that hollow oak tree.
Yéi
then.PST
ko
barely
ne
1SG
hic
realize
tenc
SUB
Tánc
NAME
ngóu
COP
mbzac-rigéi!
masked_duck
Only then I realized that Tánc was a masked duck!
Nonc
girl
tei
say
rei
QUOT
dzó
same.A
tsin
believe
tenc
SUB
brec
spirit[POSS]
pyè
grandfather
san
related_to
tśi
3A.SG
wuo
live
wuo
live
ngóu
COP
ki
this
no.
bird
The girl said she believed that her grandfather's soul lived on in this bird.
Pyè
grandfather
yéi
then.PST
hsoc
PASS\give
tác
possess
kàc
carry
nànc
name
build
Tánc
NAME
yao.
also
Her grandfather had also been given the name Tánc.
Tśi
3A.SG
ntrèc
long_ago
hxanc
PASS\hurt
kàc
carry
srùn
scar
gambàn
ATTR\long
nic
on
tsac
SGV\shoulders
tac
left_of
tśi.
3A.SG
He had once been hurt and carried a long scar on his left shoulder.
O
and
ki
this
mbzac-rigéi
masked_duck
léi
PASS\decorate
naonc
characterized_by
nggéc
spot
gwàonc
ATTR\white
kwò
ATTR\big
nic
on
rec
wing
tac
left_of
tśi.
3A.SG
And this masked duck had a big white spot on his left wing.
O
and
ta
by
ki
this
xéa
knowledge
nonc
girl
piec
wild
ràe
wish
really
tenc
SUB
xan
fox
pec
NEG
tyòu
eat
no.
bird
And because of this, the girl really hoped that the fox would not eat the bird.

This text was written on Jan 04, 2018 as part of Conlang Relay 25. Translated from Daniel Bowman's Angosey.

Two paintings

Tao pùn láo káe tyòc xònc ndòu rae traen yu tśi. Wo pìc ki tyòc kàc kwac, kè tao pec nrà nyu tśi pyu traen pyonc. Wo tsyú vei ngglì yu kwac ngóu tśèin kwá fi mó śea trac na troc. Tśi té yo nu gibyonc, gyào to léi naonc ni nihtrìc. Hlá léi to fyec nic hoc tróun ya zàe.

Tao mic pùn láo nú tyòc. Wo kù tyòc kàc nonc dźen, bùn tśi té lá lei nu wonc tśi wo nihtrìc.

Tao pùn fwinc ki xiec. Dzó yéi mic pùn myen téc wèi gzòu. Mbí kwéi źùn. Na na ndáo ngóu bra, se se ndáo ngóu kòun, kè lánc pyec fou fou. Tao fwinc rei tráe tenc tśi pec yenc. Ló tśi manc, kè tśi tèin tou yenc bonc línc konc do syu kyá to.

Interlinear gloss

Tao
man
pùn
stand
láo
watch
káe
two
tyòc
painting
xònc
on
ndòu
walls
rae
at_edge_of
traen
room
yu
of
tśi.
3A.SG
A man stood there and looked at the two paintings on the wall of his room.
Wo
INSTR
pìc
one
ki
this
tyòc
painting
kàc
carry
kwac,
woman
One of the paintings depicted a woman,
but
tao
man
pec
NEG
nrà
be_able
nyu
see
tśi
3A.SG
pyu
because
traen
room
pyonc.
dark
but the man could not see her because the room was dark.
Wo
INSTR
tsyú
hair
vei
from
ngglì
head
yu
of
kwac
woman
ngóu
COP
tśèin
hang
kwá
descend
fi
wrap
cover
śea
hide
trac
PL\arm
na
and
troc.
shoulders
The hair on the woman's head was hanging down, covering her arms and shoulders.
Tśi
3A.SG
sit
yo
wear
nu
clothes
gibyonc,
ATTR\dark
gyào
REL.I
to
3I.COLL
léi
PASS\decorate
naonc
characterized_by
ni
many
nihtrìc.
PL\jewel
She was wearing a dark robe which was decorated with many jewels.
Hlá
PASS\build
léi
PASS\decorate
to
3I.COLL
fyec
happen
nic
at
hoc
twice
tróun
twenty-four
ya
previous
zàe.
year
It had been crafted forty-eight years ago.


Tao
man
mic
turn
pùn
stand
láo
watch
other
tyòc.
painting
The man looked at the other painting.
Wo
INSTR
that
tyòc
painting
kàc
carry
nonc
girl
dźen,
ATTR\young
bùn
REL.A
tśi
3A.SG
sit
build
lei
decorate
nu
clothes
wonc
BEN
tśi
3A.SG
wo
INSTR
nihtrìc.
PL\jewel
It showed a young girl who was decorating a robe with jewels.


Tao
man
pùn
stand
fwinc
consider
ki
this
xiec.
idea
The man stood and thought about this.
Dzó
same.A
yéi
then.PST
mic
turn
pùn
stand
myen
look
téc
LOC.DYN
wèi
outside
gzòu.
window
Then he turned and looked out of the window.
Mbí
sun
kwéi
warm
źùn.
shine
The sun was shining warmly.
Na
all
na
all
ndáo
PL\thing
ngóu
COP
bra,
stay
se
none
se
none
ndáo
PL\thing
ngóu
COP
kòun,
move_around
but
lánc
time
pyec
continue
fou
pass
fou.
pass
Everything stayed the same, nothing moved, but time still kept passing.
Tao
man
fwinc
think
rei
QUOT
tráe
preferable
tenc
SUB
tśi
3A.SG
pec
NEG
yenc.
sleep.
The man thought that he'd rather not sleep.
DAT
tśi
3A.SG
manc,
tired
but
tśi
3A.SG
tèin
then.FUT
tou
begin
yenc
sleep
bonc
CIRC
línc
SGV\time
konc
ATTR\right
do
come_to.3I
syu
meet
kyá
arrive
to.
3I.COLL
He felt tired, but he would sleep when the right moment for sleep had come.

This text was written on Jan 18, 2015 as part of CBB Relay VI. Translated from DesEsseintes' Dánıdoo.

A tradesman falls to the ground

Táe yu tao gyào gwaec bùn tśi fae lin kwé.

Tao gyào gwaec ngóu lo hśac dyen dzó tèin nrà tou ndzu pei tyòu yenc do. Dzó ngóu zò soc dzùn nanggàc na dac do poun yàe-kàc yu tśi, gyào lí to ta nyec.

Htlanc ki línc, pwanc zúc do lóa fa kác. Hun tenc pwanc yoc; dzó do lea ngoun myèc rao dzó ndźù nàc tyòu gonc. Kè ngèc san pwanc pec twi tenc kác do lea ngoun myèc. Kuc tei myóa kác té sruo suo wèi nyù, o kuc lú kác suo myuc yenc wo pàn.

Yéi tao gyào gwaec nu zò kòa diec do poun yàe-kàc. Tśi ao lú lóc to, kè dzó ka pàn duc. Kè we, trà mpàn gzu runc tśi nù! Tao yonc húoc bí lóc li soc dźi mpàn — o htsí kác htsóc wóc xù xù ráon dźi! Tao źù dric gyóc kác hkúnc hxanc piec xù. Yao nyec lo źù htroa, o dzó tou tswi ráon li soc pei yàe-kàc. Tao gyào gwaec lí fwí hlulú wo mpàn o dzó fae lin kwé, o wo yàe-kàc ko suc kèa yenc o hto hríe hkú tú.

Interlinear gloss

Táe
story
yu
of
tao
man
gyào
ATTR\offer
gwaec
ATTR\acquire
bùn
REL.A
tśi
3A.SG
fae
fall
lin
lie
kwé.
ground
Story of a tradesman who falls to the ground.


Tao
man
gyào
ATTR\offer
gwaec
ATTR\acquire
ngóu
COP
lo
become
hśac
ready
dyen
so_that
dzó
same.A
tèin
then.FUT
nrà
be_able
tou
begin
ndzu
rise
pei
go_from.3A
tyòu
eat
yenc
sleep
do.
come_to.3I
A tradesman was getting ready so that he could begin traveling.
Dzó
same.A
ngóu
COP
put
soc
give
dzùn
contain
nanggàc
PL\basket
na
and
dac
PL\box
do
come_to.3I
poun
above
yàe-kàc
travois
yu
of
tśi,
3A.SG
He was loading baskets and boxes onto his travois,
gyào
REL.I
PASS\pull
to
3I.SG
ta
by
nyec.
female_horse
which was beinɡ pulled by a horse.


Htlanc
during_situation
ki
this
línc,
SGV\time,
pwanc
child
zúc
walk
do
come_to.3I
lóa
there
fa
with
kác.
male_dog
At the same time, a child came walking along with a dog.
Hun
seem
tenc
SUB
pwanc
child
yoc;
hungry
It seems that the child was hungry;
dzó
same.A
do
come_to.3I
lea
enter
ngoun
inside
myèc
SGV\village
rao
in_order_to
dzó
same.A
ndźù
search
nàc
take
tyòu
eat
gonc.
food
it went into a house in order to get some food.
but
ngèc
parents
san
related_to
pwanc
child
pec
NEG
twi
allow
tenc
SUB
kác
male_dog
do
come_to.3I
lea
enter
ngoun
inside
myèc.
SGV\village
But the parents of the child did not allow the dog to enter the house.
Kuc
3A.DU
tei
say
myóa
command
kác
male_dog
sit
sruo
wait
suo
LOC.STAT
wèi
outside
nyù,
door
They ordered the dog to sit and wait outside,
o
and
kuc
3A.DU
tie
kác
male_dog
suo
LOC.STAT
myuc
in_reach_of
yenc
SGV\deciduous_forest
wo
INSTR
pàn.
rope
and they tied him to a tree with some rope.


Yéi
then.PST
tao
man
gyào
ATTR\offer
gwaec
ATTR\acquire
nu
push
put
kòa
final
diec
box
do
come_to.3I
poun
above
yàe-kàc.
travois.
Now the tradesman placed the last box onto the travois.
Tśi
3A.SG
ao
want
tie
lóc
hold
to,
3I.SG,
but
dzó
same.A
ka
lack
pàn
rope
duc.
ATTR\sufficient
He wanted to attach it, but he did not have enough rope to do so.
but
we,
hey,
trà
exist
mpàn
SGV\rope
gzu
ATTR\present
runc
beside
tśi
3A.SG
nù!
really
But hey, there was a piece of rope lying around nearby!
Tao
man
yonc
happy
húoc
reach_out
catch
lóc
hold
li
pull
soc
give
dźi
come_to.3A
mpàn —
SGV\rope.
The man happily reached for the rope and pulled it towards him —
o
and
htsí
now
kác
male_dog
htsóc
PASS\untie
wóc
free
shout
shout
ráon
quick
dźi!
come_to.3A
and now the dog got free and came running and barking at him!
Tao
man
źù
afraid
dric
attack
gyóc
kick
kác
male_dog
hkúnc
PASS\surprise
hxanc
PASS\injure
piec
wild
xù.
shout
The man was afraid of the dog and kicked him, and the dog was shocked and cried out in pain wildly.
Yao
also
nyec
female_horse
lo
become
źù
afraid
htroa,
lose,
o
and
dzó
same.A
tou
begin
tswi
jump
ráon
quick
li
pull
soc
give
pei
go_from.3A
yàe-kàc.
travois
The horse was afraid too, and it started running and pulling the travois away.
Tao
man
gyào
ATTR\offer
gwaec
ATTR\acquire
PASS\pull
fwí
PASS\squeeze
hlulú
PASS\tie_down
wo
INSTR
mpàn
SGV\rope
o
and
dzó
same.A
fae
fall
lin
lie
kwé,
ground
The tradesman got entangled in the rope and fell to the ground,
o
and
wo
INSTR
yàe-kàc
travois
ko
touch
suc
collide
kèa
hit
yenc
SGV\deciduous_forest
o
and
hto
same.I
hríe
collapse
hkú
PASS\break
tú.
defunct
and the travois crashed into a tree and broke apart.

This text was written on Jun 26, 2015 as part of Conlang Relay 22. Translated from Zach Wellstood's łaá siri.

A young queen comes of age

Htlanc mun myen láo ne wo ngòc na túc na brec, mun prec nyu ndźei hic hru gyúnc śac mác myéc mun: Fyec ya zàe nic kóu, mun yéi nù myen bwá kù nonc dźen nge mun!

Ndźei ndźei tenc mun ngànc tśi, mun ndźei ndźei tenc pwanc ndèin nggùnc lo ugwac fyec tè man. Mun soc nonc sruo hpi mun fyao bwìn soc gónc tśi, hpi tśi ndzáo lec ndáo grac dzó lo nàenc mì twó onc ngwae. O htsí nonc ngóu kwac nù! Mun nrà nyu tśi róu!

Ne htsí dráo nàc wín tao o lo ugwac. Dźéc nù tenc mun nggà to.

Interlinear gloss

Htlanc
during_situation
mun
2SG
myen
look
láo
watch
ne
1SG
wo
INSTR
ngòc
eyes
na
and
túc
heart
na
and
brec,
spirit[POSS],
While you were looking at me with your two eyes and your heart and your soul,
mun
2SG
prec
do_suddenly
nyu
see
ndźei
know
hic
realize
hru
detail
gyúnc
ATTR/surprise
śac
do
mác
first
myéc
SGV/events[POSS]
mun:
2SG
you suddenly recognized a striking detail for the first time:
Fyec
happen
ya
previous
zàe
year
nic
at
kóu,
eighteen
mun
2SG
yéi
then.PST
really
myen
look
bwá
resemble
that
nonc
girl
dźen
ATTR/young
nge
before
mun!
2SG
18 years ago, you had looked just like that young girl in front of you!


Ndźei
know
ndźei
know
tenc
SUB
mun
2SG
ngànc
give_birth
tśi,
3A.SG
Since you had given birth to her,
mun
2SG
ndźei
know
ndźei
know
tenc
SUB
pwanc
child
ndèin
about_to
nggùnc
grow_up
lo
become
ugwac
queen
fyec
happen
any
man.
day
you had known that the child would grow up to become queen one day.
Mun
2SG
soc
give
nonc
girl
sruo
wait
hpi
during_period
mun
2SG
fyao
pour
bwìn
wash
soc
give
gónc
feed
tśi,
3A.SG
You made her wait while you raised her,
hpi
during_period
tśi
3A.SG
ndzáo
learn_facts
lec
learn_skills
ndáo
PL/thing
while she learned facts and skills
grac
resulting_in
dzó
same.A
lo
become
nàenc
clever
skilled
twó
strong
onc
do_correctly
ngwae.
do_well
so that she would become smart and strong enough to do things the right way.
O
and
htsí
now
nonc
girl
ngóu
COP
kwac
woman
nù!
really
But now the girl is a woman!
Mun
2SG
nrà
be_able
nyu
see
tśi
3A.SG
róu!
be_who
You can see who she is!


Ne
1SG
htsí
now
dráo
eager
nàc
choose
wín
marry
tao
man
o
and
lo
become
ugwac.
queen.
I am now ready to choose a husband and become queen.
Dźéc
desired
really
tenc
SUB
mun
2SG
nggà
approve
to.
3I.SG
It is desired that you approve of this.

This text was written on Sept 19, 2015 as part of CBB Relay VII. Translated from Clıck's Ardelian.

Story of an ambitious warrior chieftain

Táe yu ugei fec gibyùc.

Trà ntrèc ugei bùn tśa tou runc vyei yu fwenc odzac twinc. Fyec sru man ugei dàon tyóu nyu ndlíc glúo. Ndzì nu soc tśi bè fwinc hxaenc gibyùc tśi, o ndzì yao nu soc tśi ràe tenc tśi lo pwec ró nanda. Wo ki hxaenc tśi, ugei ao kóan ndźi ndźi tou nù gyào dzó tèin gyác to. O trà mè tśi nrà ndza dzac ki kén, pyu kù ndlíc pòc zò tśi mbrinc tùc en ndùc. Ugei tyòu ndzì, o dzó yéi dric kèa ndźác dyao.

Interlinear gloss

Táe
story
yu
of
ugei
chieftain
fec
warrior
gibyùc.
ATTR\ambitious
Story of an ambitious warrior chieftain.


Trà
exist
ntrèc
long_ago
ugei
chieftain
bùn
REL.A
tśa
dwell_at
tou
land
runc
beside
vyei
source
yu
of
fwenc
river
odzac
north_of
twinc.
here
Long ago there was a chieftain who lived in the land near the source of the northern river.
Fyec
happen
sru
INDEF.A
man
day
ugei
chieftain
dàon
dare
tyòu
eat
nyu
see
ndlíc
magical_herbs
glúo.
ATTR\strong
One day, the chieftain dared to try some strong magical herbs.
Ndzì
3A.COLL
nu
push
soc
give
tśi
3A.SG
be_intoxicated
fwinc
think
hxaenc
ideas[POSS]
gibyùc
ATTR\ambitious
tśi,
3A.SG
They made him think ambitious thoughts,
o
and
ndzì
3A.COLL
yao
also
nu
push
soc
give
tśi
3A.SG
ràe
wish
tenc
SUB
tśi
3A.SG
lo
become
pwec
famous
special
nanda.
become_powerful
and they made him desire that he would be more powerful.
Wo
INSTR
ki
this
hxaenc
ideas[POSS]
tśi,
3A.SG
Having these ideas,
ugei
chieftain
ao
want
kóan
conquer
ndźi
much
ndźi
much
tou
land
really
gyào
REL.I
dzó
same.A
tèin
then.FUT
gyác
control
to.
3I.COLL
the chieftain really wanted to conquer much more land which he would then rule over.
O
and
trà
exist
MIR
tśi
3A.SG
nrà
be_able
ndza
successful
dzac
finish
ki
this
kén,
task
And he was indeed able to achieve this goal,
pyu
because
that
ndlíc
magical_herbs
pòc
give
put
tśi
3A.SG
mbrinc
brave
tùc
know
en
fight
ndùc.
battle
because the magical herbs had given him the courage and knowledge to fight a battle.
Ugei
chieftain
tyòu
eat
ndzì,
3A.COLL
The chieftain ate them,
o
and
dzó
same.A
yéi
then.PST
dric
attack
kèa
strike
ndźác
defeat
dyao.
enemies
and then he attacked and defeated his enemies.

This text was written on Oct 09, 2016 as part of Conlang Relay 23. Translated from Andrew Orr's "'račonese.