Endayin/Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

The lexicon of the Endayin language.

A

 • ąba n an — person, human;
 • abąbi n inan — pipe, small tube;
 • ąbau n inan — length;
 • abə n an — snake;
 • ąbo n inan — humanity, mankind;
 • ąbu- v — be long;
 • agi- v — be hard;
 • agibų n inan — hardness;
 • ąri n an — stranger, somebody unknown;
 • ąru n inan — hostility;
 • auvi n an — polecat;

B

 • babie n an — poor man;
 • base n inan — violence;
 • bęgau n inan — bravery;
 • bęgi n an — brave man;
 • bęgiti- v — happen every day;
 • beniedabų n inan — challenge;
 • beñua n an — mighty power;
 • beñuabų n inan — illusion;
 • beyə n an — stream;
 • beyədu- v — underestimate, fail to notice;
 • bəbə n an — wise man;
 • bəbəvų n inan — wisdom;
 • bəbu n an — tomcat, old cat;
 • bəeiyi- v — enter an area;
 • bəh- v — take, seize;
 • bəhi n inan — east;
 • bəhį n an — cat;
 • bəhisį n an — taker, donee;
 • bəho n inan — acceptance;
 • bəkavų n inan — boldness;
 • bəkiyi n inan — cottage;
 • bəko n inan — house, building;
 • bəkovu n inan — residence, large house;
 • bəsehį n inan — castle;
 • bəsei- v — be on the left;
 • bəseihį n an — left-handed person;
 • bəseįram pp — on the left;
 • bəseįre n inan — left hand;
 • bəsięrį n inan — cabin;
 • bəsua n inan — hoe (tool);
 • bətęv- v — sail a river;
 • bətęvunį n inan — cart, wagon;
 • bətįvo- v — be full;
 • bəto- v — ride a horse;
 • bətovisį n an — horserider;
 • bətovunį n inan — seat, chair;
 • bəvi n an — ice;
 • bəzoo n inan — inheritance;
 • bəzua- v — be inherited;
 • bi av — there;
 • bįba pn — that person;
 • bibąb- v — be dry;
 • bibąbo n inan — dryness;
 • bibavų n inan — readiness;
 • bibęgi- v — be brave;
 • bibəvi- v — stop;
 • bibi n inan — hair;
 • bibįbi n inan — string, rope;
 • bibied- v — be flat, planar;
 • bibiev- v — be slimy;
 • bibięv- v — be farther;
 • bibig- v — be in the centre;
 • bibigenį n inan — spade;
 • bibine- v — be vast;
 • bibino n inan — surface;
 • bibįvo- v — be behind;
 • bibu n inan — hair, head of hair;
 • bibua- v — be cooked;
 • bidamo n inan — sorcery, magical spell;
 • bidamų n an — mage, sorcerer;
 • bįdeñ- v — be serious, solemn;
 • bįdeñisį n an — load, stock;
 • bįdeño n inan — weight, mass;
 • bįdi- v — be on the right;
 • bįdihį n an — right-handed person;
 • bįdįram pp — on the right;
 • bįdįre n inan — right hand;
 • bįdivų n inan — right side;
 • bie n inan — cleaver;
 • bie- v — be ready;
 • biedį n an — flower, plant;
 • biedipų n inan — main plaza;
 • biegį n an — ocean;
 • biehį n inan — fat, grease;
 • biemi n inan — end, final point;
 • biene n inan — ears of an animal;
 • bieñi- v — travel on land;
 • bieñine n inan — vehicle, wagon;
 • bierabų n inan — tolerance;
 • bieubə- v — be wise;
 • bieuke- v — benefit;
 • bieuku- v — be bold;
 • bievətį n inan — pelt, animal skin;
 • bievų n inan — oil;
 • bięyenį n inan — mood, wit;
 • bihen- v — be bitter;
 • bihevų n inan — bitterness;
 • bihə av — then;
 • bikie n an — spring (season);
 • bine n an — sea;
 • bine pn — these people/things;
 • bineb- v — float, swim;
 • binebunį n inan — canoe;
 • binei n an — fish;
 • bini n an — lake;
 • binidį n an — bastard;
 • biniedį n an — idiot, stupid person;
 • bininap- v — be drunk;
 • binipa- v — be unknown;
 • biñuabų n inan — tube;
 • birə n an — navel;
 • bįri n inan — sock;
 • bitem pn — that thing;
 • bitie- v — be right-handed;
 • bįvąbi n inan — destination;
 • bįvə- v — be crooked;
 • bįvəbų n inan — bend;
 • bįvo n inan — back (body part);
 • bivu n inan — abdomen;
 • bivų n inan — laugh, laughter;
 • bįvu n inan — mouthful;
 • bįvųbi n inan — tip, top, end;
 • bįy- v — laugh;
 • biyə n an — vixen;
 • biyi n an — snow;
 • bįyį n inan — mouth;
 • bįyįbų n inan — opening, cave;
 • bohe n an — researcher, philosopher;
 • buha- v — mow grass;
 • bumina n inan — price, value;
 • bunohį n an — giant;
 • bunovi n inan — barrier;

D

 • de n inan — finger, toe;
 • dinə- v — be bright;
 • dunum- v — bite;
 • dunumu n inan — beef;
 • duvo n an — trader, seller;

E

 • ędąvo nu — 9;
 • ędąvokim nu — 90;
 • Ędayinį n an — Endayin nation;
 • ęde nu — 8;
 • ędegim nu — 80;
 • eiyi n inan — door, gate;
 • eni- v — can, be able;
 • enihi- v — be obligated to;
 • erabie n an — illness;
 • erabua n an — girl, young woman;
 • erapevų n inan — virtue;
 • erenavų n inan — possibility;
 • erenəvų n inan — poetry;
 • erenie n an — bard, poet;
 • erenua- v — be possible;
 • eriedį n an — doll, figurine;
 • eruabe- v — be moral, virtuous;
 • eruavo- v — follow, pursue;
 • eruąvų n inan — mind;
 • eseihį n inan — cup;
 • eseiyu n inan — mug, vessel;
 • eti n inan — eye;
 • etumi n inan — hole;

Ə

 • ədi n an — leader, governor;
 • ənuanab- v — uncover;
 • ənuanobų n inan — event;
 • Ərosenį n inan — Arósen language;
 • əruadibų n inan — connection;

F

 • fadį n an — spouse, husband, wife;
 • fau n inan — arm;
 • faubo n inan — softness;
 • faugu n inan — pregnancy;
 • fauvįbų n inan — handle;
 • faųyi n an — greedy man;
 • faųyibų n inan — greed;
 • fo- v — step, leap;
 • fofuav- v — crawl;
 • fotavų n inan — crowd, group;
 • fovęg- v — have a taste;
 • fovęgisį n an — protein;
 • fovęgo n inan — savoriness;
 • fovə n inan — knife;
 • fovo n inan — step, jump;
 • fovu n inan — sword;
 • fuadabų n inan — midnight;
 • fuadi n an — diurnal animal;
 • fuadį n an — spark;
 • fuadobų n inan — picture;
 • fuah- v — be raw;
 • fuahe- v — be hydrated;
 • fuahibų n inan — quality;
 • fuamor- v — sound, resonate;
 • fuañe n an — nocturnal animal;
 • fuar- v — subtract;
 • fuarabų n inan — boundary, border;
 • fuąrabų n inan — history, legacy;
 • fuarət- v — be dim, gray;
 • fuąrį n an — land, country;
 • fuąri- v — jump;
 • fuąrokį n an — ladybug;
 • fuąru- v — be noble;
 • fuavabų n inan — rain;
 • fuavų n an — lizard;
 • fųbi n an — ashes;
 • fųbi- v — be blunt;
 • fųbihį n an — fool, idiot;
 • fųbivų n inan — stupidity;
 • fufug- v — disappear;
 • fugį n an — fire;
 • fumeiyi n inan — pate, top of the head;
 • fumuyį n inan — head;
 • fumuyįbų n inan — ball, hollow sphere;
 • fumuz pp — on the surface;
 • funie n inan — facial expression;
 • funiebų n inan — disguise, mask;
 • funua n an — noble;
 • fųvi n inan — brain;
 • fųyu n inan — roof;

G

 • gahahə n an — seamster, tailor;
 • gahədį n an — builder, mason;
 • gahədu n inan — construction, building;
 • gamo- v — be common, mutual;
 • gamovų n inan — friend;
 • gamu n an — sister;
 • gananį n an — forester;
 • gañu n an — big sister;
 • gauvo n an — vermin;
 • gauvu n an — year;
 • gąyį n inan — room;
 • gəhedu n inan — sunset;
 • gəravų n inan — beginning, source;
 • gəsəvų n inan — meaning;
 • gəyə n an — rabbit, bunny;
 • gimih- v — be proper, appropriate, adequate;
 • ginəgį n an — breeder;
 • ginəgu n inan — breeding;
 • ginəvų n inan — fault, error;
 • gobuar- v — grow up;
 • gobuąr- v — be alien, foreign;
 • gofeti pp — across;
 • gofua n inan — knot;
 • gokav- v — be thin;
 • gopęy- v — be humid;
 • gopin pp — through;
 • gotəg- v — be heavy;
 • govo n inan — baldness;
 • govo- v — be bald;
 • govu n inan — tree trunk;
 • gua n inan — tree;
 • guadabų n inan — arrival;
 • guagį n inan — great number;
 • guahibų n inan — cowardice;
 • guami n inan — stake, pole;
 • guarį n an — male heir;
 • guąrį n an — specter, ghost;
 • guąrobų n inan — foreignness;
 • guaune n inan — value, worthiness;
 • guauni- v — fight;
 • guauñu- v — be metaphysical, spiritual;
 • guav- v — be suitable;
 • guavəbų n inan — idea, philosophy;
 • guavibų n inan — good quality, goodness;
 • guavų n an — philosopher, sorcerer;
 • guąyį n an — fighter, warrior;
 • guąyibų n inan — toy, game;
 • guha n inan — west;
 • guñi n an — soldier, warrior;
 • guñivų n inan — army;
 • gunopau av — shallowly, superficially;
 • guñu n inan — toe;
 • guñua n inan — beer;
 • gunum- v — keep cattle;
 • gunuvų n an — beekeeper;
 • gųvəbų n an — female animal;

H

 • habedį n inan — chimney;
 • habied- v — navigate on the ocean;
 • habuąrob- v — alienate;
 • hahe n an — reptile, amphibian;
 • hanuvi n inan — opening;
 • havo n an — master of the house;
 • havovų n inan — harmony, calmness;
 • havų n inan — mystery;
 • hayəbų n inan — fatherhood;
 • hefuąv- v — ride a vehicle;
 • hefug- v — destroy;
 • hehə- v — be important;
 • hehəvų n inan — sharpness;
 • hehina n inan — addition;
 • hekuah- v — keep cattle;
 • heñəh- v — sail;
 • henięr- v — pass through;
 • heñuab- v — be caused by light;
 • henuad- v — wander, travel;
 • heñuąr- v — be skilled;
 • henud- v — build walls;
 • hera n inan — value, quality;
 • herie n an — ram, male sheep;
 • heried- v — walk, take a walk;
 • herięr- v — thatch roofs;
 • herięre n inan — stick;
 • herihį v — main meal, dinner;
 • hesięv- v — smell of, have a smell;
 • hetie n an — visionary, seer;
 • hetięy- v — be satiated, have eaten;
 • hetivų n inan — idea, belief;
 • həhəh- v — be late;
 • həhinį n inan — period of time;
 • həhovi n inan — yolk;
 • həhuvų n inan — adoption;
 • həra n inan — heel;
 • higamų n inan — rope;
 • hihu n inan — adventure;
 • himah- v — be identical;
 • himo- v — be decent;
 • hinį n inan — saddle;
 • hivų n inan — highland;
 • hoho- v — be experienced;
 • hovnį n an — toxin, poison;
 • hovų n an — old man;
 • huah- v — affect;
 • huahi- v — be brown;
 • huho n an — rat;
 • humuhə n inan — top, surface;
 • humumų n inan — globe, ball;
 • huvi- v — be blunt;
 • huvų n inan — shoulder;

I

 • ibįb- v — be lazy;
 • ibįbisį n an — lazy person;
 • ibįbo n inan — laziness;
 • ibu n an — ancestor;
 • idi n an — grandfather;
 • idumų n inan — leather, animal skin;
 • ie n inan — gate;
 • iedi- v — be old;
 • ieñi- v — feed;
 • ihin nu — 100;
 • imə- v — be clean;
 • iməvų n inan — purity, cleanliness;
 • imįre n inan — soap;
 • ini n an — lump, clod;
 • ipįv- v — be wide;
 • ipįvo n inan — width;
 • įre n inan — ceiling;
 • ito- v — be shallow;
 • itovo n inan — limit, limitation;
 • įy- v — live, be alive;
 • įye n an — father;
 • įyenį n inan — spirit, soul;
 • iyi n an — baby;
 • įyisį n an — living person;
 • izapu- v — rule, order;
 • izua- v — be childish;

K

 • kąbañe- v — have pets;
 • kąbei- v — be correct, do a good thing;
 • kąbəho- v — wake up somebody;
 • kąbiesįb- v — draw;
 • kąbivo n inan — correctness;
 • kąbufįyo- v — silence somebody;
 • kam av — how;
 • kami av — somehow;
 • kañitį n an — spider;
 • kapįr- v — be correct;
 • kąvąbu n an — ox, castrated bull;
 • kąvąbų n an — bull;
 • kąvįdi n an — calf, young bull;
 • kąyį n an — eagle;
 • kędauvə- v — keep bees;
 • kędįro- v — show;
 • kęduaho- v — please, satisfy;
 • kefaugu- v — be a midwife;
 • kefaugusį n an — midwife;
 • kefua- v — heal, cure;
 • kefuahį n an — healer, doctor;
 • kefuąre n inan — herbs;
 • kęgąbivo- v — correct;
 • kęgąvąb- v — keep, save;
 • kęgįdiv- v — impress, inspire;
 • kęgigi- v — breed animals;
 • kęgigįbi- v — stuff animals;
 • kęgigibų n inan — cattle;
 • kęgigisį n an — cattlekeeper;
 • kęguano- v — deepen;
 • kęguav- v — matchmake;
 • kehąba- v — be friendly;
 • kehąbavų n an — friend;
 • kehąbo n inan — agreement, peace;
 • kehi n an — lamb, young sheep;
 • kehįrehį n an — thatcher;
 • kekesi- v — be a shepherd;
 • kekesihį n an — shepherd;
 • kekiñ- v — burn something;
 • keñideno- v — bare, nude;
 • keñįri- v — be experienced;
 • keñįrisį n an — wise man;
 • keñopəv- v — be cold, freezing;
 • kenua- v — be vivid;
 • kenugu- v — produce tools;
 • kesi n an — sheep, ewe;
 • kesimi n inan — wool;
 • keten- v — teach;
 • keteno n inan — teaching;
 • ketįdo- v — fix, make right;
 • ketięrį n inan — intelligence, wit;
 • ketinisį n an — teacher;
 • kədetį n inan — body;
 • kədetįbų n inan — interior, inside;
 • kədəti n inan — flesh;
 • kərįv- v — be smooth;
 • kəsəd- v — be disabled;
 • kəzeñau n inan — weaving;
 • kəzeñi- v — weave and knit;
 • kəzeñihį n an — weaver;
 • kįba pn — who, what person;
 • kibau n inan — nobility;
 • kįbədi pn — who else;
 • kįbi- v — be white;
 • kįbihį n an — noon, midday;
 • kįbivų n inan — whiteness;
 • kįdemo- v — put to sleep;
 • kidi pn — what else;
 • kįdi- v — think, judge, have an opinion;
 • kįdįre n inan — thought, mind;
 • kįdivų n inan — thought;
 • kie n inan — face;
 • kiebabų n inan — roundness;
 • kiebisį n an — wheel;
 • kied- v — build, construct;
 • kiedenį n inan — brick;
 • kiedį n an — morning;
 • kiedi- v — find, discover;
 • kiedipų n inan — main town, city;
 • kiedisį n an — constructor;
 • kiedo n inan — house, building;
 • kiehətį n inan — surface;
 • kiemi n inan — front;
 • kierap- v — be spherical;
 • kięrį n an — pup, small dog;
 • kięvi- v — control, affect;
 • kievų n an — peasant;
 • kięyį n an — hound;
 • kigi- v — urinate;
 • kigįbi n inan — stuffed animals;
 • kigibų n inan — urine;
 • kįgimo- v — kill, murder;
 • kigine n inan — small man;
 • kigubo- v — be similar, alike;
 • kihət- v — be dark;
 • kihəto n inan — darkness;
 • kikami n inan — pear;
 • kike n inan — grass;
 • kike- v — be sweet;
 • kikehį n an — my dear (endearment);
 • kikie- v — be in front;
 • kikikami- v — be green;
 • kikike- v — grow, develop;
 • kikiñ- v — burn, be aflame;
 • kikįr- v — be alone;
 • kiko n inan — sweetness;
 • kim- v — die;
 • kimə nu — 10;
 • kiməbų n inan — can, metal container;
 • kimisį n an — dead person;
 • kimivų n inan — superiority, authority;
 • kimo n inan — grave;
 • kin av — always;
 • kine pn — what people/things;
 • kinədi pn — what people/things else;
 • kini n an — flame;
 • kiñi- v — be wrong;
 • kinįba pn — that person away;
 • kiñįbų n inan — torch, lamp;
 • kinine pn — that people/things away;
 • kinitem pn — that thing away;
 • kiñivų n inan — mistake;
 • kįri av — away;
 • kitebi- v — cut in wood;
 • kitem pn — what, what thing;
 • kitie n an — day and night;
 • kito- v — be on the top;
 • kįvų n inan — stone, pebble;
 • kįyibų n inan — wheat;
 • kobua- v — plant trees;
 • kobuñiv- v — itch;
 • kofad- v — have a meaning;
 • kokabo- v — knock down;
 • kokąvə- v — know, be aware;
 • kokąvəsį n an — traveller, explorer;
 • kokie n an — old woman;
 • kokuąy- v — be abrupt;
 • kokun- v — marry;
 • kopųbąyo- v — wet something, make wet, spill water;
 • kopubib- v — improve something;
 • kopuno- v — pull, gather;
 • kotie n an — envious man;
 • kotieyisį n an — acid;
 • kotir- v — be not tasty;
 • kotivų n inan — envy;
 • kua n an — twin;
 • kua- v — love;
 • kuadį n an — small animal;
 • kuadi- v — desire;
 • kuagib- v — harden something;
 • kuahį n an — admirer, lover;
 • kuahibų n inan — game (animals);
 • kuami n inan — copy;
 • kuaño- v — be castrated;
 • kuąrį n an — spark, sparkle;
 • kuąri- v — cobble;
 • kuąrisį n an — cobbler;
 • kuąru- v — be angry;
 • kuavų n inan — love, affection;
 • kuąyib- v — shrink something, make smaller;
 • kuąyine- v — remove, take away;
 • kufehį n an — sugar;
 • kugu n an — beast, large animal;
 • kumaməb- v — order, put in sequence;
 • kumumo- v — cause;
 • kuñino- v — shorten;
 • kuñu n an — firestorm;
 • kuñuño- v — push, repel;
 • kusie n inan — fresh water;
 • kųyį n an — rabbit;

M

 • mag- v — smell, feel;
 • magip- v — be easy;
 • magipo n inan — humour, good mood;
 • mago n inan — emotion, feeling;
 • magu n an — mountain range;
 • magunį n inan — sense;
 • maha- v — give birth;
 • mahəpįbų n inan — bow;
 • mahəpų n inan — elbow;
 • mamə- v — follow, pursue;
 • maməbų n inan — pursuit;
 • mami n an — light, lightness;
 • mauvip- v — be dubious, unverified;
 • mauvipo n inan — paradox;
 • mayito n inan — ceremony;
 • me- v — be awake;
 • mebamų n inan — brew, concoction;
 • męga- v — be ugly;
 • meh- v — feel, sense;
 • mehenį v — disabled person;
 • mehivų n inan — plane, plain;
 • meiy pp — on, on the top;
 • menie n inan — ring;
 • menu n inan — clothing;
 • merie n an — mountain;
 • məbu n an — rain;
 • məbų n an — water;
 • mədi n an — spring, well;
 • mədįbi n inan — water well;
 • məru n inan — loss, lack, absence;
 • məsi n an — adopted child or animal;
 • məti n inan — place;
 • mi nu — 1;
 • mibu n an — raven;
 • Mįdiseįyo n inan — Endayin language;
 • mie n inan — insanity, craziness;
 • mie- v — be insane, crazy;
 • mied- v — own;
 • miedabų n inan — property;
 • miedį n an — breeze;
 • miegəbų n inan — kernel of a fruit;
 • miegį n an — thunderstorm;
 • miehį n inan — bowl;
 • mieñe- v — be lower;
 • mienį n inan — fresh air, wind;
 • mięrabų n inan — falsehood, untruth;
 • mierį n inan — spoon;
 • miesį n an — weird, silly person;
 • mięvəbų n inan — subordination;
 • mięvi av — nowhere;
 • mihe- v — be black;
 • mihi n inan — large cup, mug;
 • mihu n inan — basin;
 • mihumų n inan — drawing;
 • miməb- v — leak, flow;
 • miməpų n inan — nut;
 • miməsi- v — be fostered;
 • mimin- v — blow;
 • mimiñe- v — be below;
 • mimįvə- v — serve;
 • mimu n an — gale, strong wind;
 • min- v — lose something;
 • mina- v — provoke, irritate;
 • miñe n inan — floor;
 • miñe- v — be lame;
 • minehį n an — owner;
 • miñehį n an — lame person;
 • miñęre n inan — wound, injury;
 • mini n an — shadow, penumbra;
 • minį n an — air, wind;
 • mini- v — clothe, put on clothes;
 • minibų n inan — dress;
 • mino n inan — shortness;
 • miño n inan — physical disability;
 • minovų n inan — disability;
 • minųbų n an — butterfly;
 • minųgu n an — moth;
 • mipidi n an — gosling;
 • mipidį n an — goose;
 • mįre- v — be false;
 • mįro n inan — lie;
 • misiedį n an — gander, male goose;
 • mįvə n an — servant;
 • mivisį n an — dreamer, idealist;
 • mįvu n inan — ground, earth;
 • mohədu n inan — enchantment;
 • mosei n an — hill;
 • moze n inan — bracelet;
 • muababų n inan — creature;
 • muabenį n inan — limb;
 • muabəbų n inan — way of life;
 • muabisį n an — agent, creator;
 • muahabų n inan — longing, reminescence;
 • muahį n an — large mountain;
 • muahis- v — be light (in weight);
 • muanabų n inan — ritual, rite;
 • muąri n an — calf, young cow;
 • muąrutį n an — priest, ritualist;
 • muavi- v — be expensive;
 • muavib- v — be paradoxical;
 • muavin- v — be empty, hollow;
 • mubin- v — be hungry;
 • mubinenį n inan — stomach;
 • mubino n inan — hunger;
 • mųdiem pn — nobody/nothing else;
 • muhe n an — blacksmith;
 • muhəbų n inan — smithing, forging;
 • muhibu n inan — nonsense;
 • mukin av — never;
 • mum- v — make, do;
 • mumayit- v — perform a ritual;
 • muminį n inan — appetite;
 • mumisį n an — powerful person;
 • mumo n inan — act, action;
 • mumosei- v — be high, tall;
 • mumuąre n inan — tool;
 • mumuhə- v — forge, shape;
 • mumunį n inan — arm, hand;
 • muna- v — pass through walls;
 • muñami- v — shine;
 • mune pn — nobody, nothing;
 • muñe- v — go away;
 • munivų n inan — sour substance;
 • muño n inan — exit;
 • muñusį n an — cow;
 • mura- v — be short;
 • murə n an — husband;
 • mųruk- v — be slow;

N

 • ñabəvų n inan — winter;
 • nabie n inan — dessert, small meal;
 • ñabie n inan — north;
 • nagadį n inan — main meal, dinner;
 • ñagu n an — big brother;
 • nahi n inan — calf, lower leg;
 • nama- v — be bad;
 • namavų n an — murderer;
 • namo n inan — flaw, error;
 • napivų n inan — motherhood;
 • nąvų n an — pig;
 • nayua- v — defecate;
 • nebu n inan — pot;
 • nebu- v — lead, drive;
 • nebune n inan — way, path;
 • nebusį n an — leader, driver;
 • nedek- v — be thirsty;
 • nedeko n inan — thirst;
 • ñedį n an — brother;
 • ñedo n inan — brotherhood;
 • nehi pn — some people/things;
 • ñehi n inan — court, garden;
 • neiye n inan — dish, plate;
 • ñekevų n inan — ugliness;
 • nekua n an — rodent;
 • ñekua- v — be asymmetrical;
 • nem- v — have sex, copulate;
 • nemisį n an — lover, sexual partner;
 • nemo n inan — sexual intercourse;
 • nemu n an — whore, prostitute;
 • nemunį n inan — sexual organs;
 • ñeñevų n inan — departure, leaving;
 • ñeñie- v — depart, leave;
 • nenim nu — 1st;
 • neñua n inan — yarn, thread;
 • ner- v — bend, fold;
 • neriebų n inan — leg (of an object);
 • nesei n inan — leg;
 • neseimi n inan — column, support;
 • nesiebų n inan — queue, line, order;
 • ñetie n inan — cover, external layer;
 • ñetiebų n inan — cover, layer;
 • nęvų n an — little chicken;
 • nezie n an — toad;
 • nəbie n an — mother;
 • nəbįyį n inan — structure;
 • nədi n an — mom (endearment);
 • ñədi n an — little brother;
 • nəgimi n inan — taxidermy, stuffing animals;
 • nəha- v — be hot;
 • nəpahį n an — truth;
 • nəpua- v — be proved, verified;
 • nəravų n inan — beauty;
 • nərua- v — be symmetrical;
 • nəsavų n inan — dominion, country;
 • nəsua n an — descendant;
 • nəsuabų n inan — constraint, condition;
 • ñətua n inan — street, allee;
 • nəve n an — rapist, deviant;
 • nəvų n inan — experience;
 • nəyə n an — daughter;
 • nibu n an — midnight;
 • nibų n an — sky;
 • ñid- v — free, release;
 • ñidap- v — be dangerous;
 • ñidapisį n an — danger, hazard;
 • ñidapo n inan — risky situation;
 • ñįde n inan — skin;
 • ñįdemi n inan — layer, level;
 • ñiden- v — be naked, nude;
 • ñideno n inan — nudity;
 • nidi n an — evening;
 • ñidinisį n an — naked person;
 • nie av — barely;
 • niebisį n an — unemployed person;
 • ñiedabų n inan — friendship;
 • niedesį v — salt water;
 • niedį n an — little sister;
 • ñiedibų n inan — coat, cloak;
 • ñiedopų n an — beetle;
 • niegəbų n inan — hallucination;
 • niegį n an — fertile soil;
 • ñiego n an — butterfly;
 • ñiehį n an — autumn;
 • niehip- v — be depressed;
 • ñiehipų n inan — beverage;
 • nieñe- v — darken;
 • nięr- v — exist;
 • niera- v — be a prostitute;
 • nierabų n inan — irregularity;
 • nięrabų n inan — hospitability;
 • nięre- v — be dumb, stupid;
 • nierek- v — be visible;
 • nięri n inan — glass (material);
 • nięrį n an — piglet;
 • nieune n inan — direction, orientation;
 • ñievabų n inan — deviation;
 • nieve- v — be hostile;
 • ñievesį n an — madman, crazy person;
 • nievosį n an — driver, leader;
 • ñievų n an — crow, raven;
 • nięyenį n inan — consciousness;
 • nięyį n an — cock, rooster;
 • ñihęg- v — be colored;
 • ñihęgo n inan — color;
 • nihi- v — must, have to;
 • ñimə n an — madman, crazy man;
 • ñiməbų n inan — madness;
 • ñimįbų n inan — cloud;
 • ñimu n an — heaven;
 • ninahį n an — ugly person;
 • ninapi- v — nurse, breastfeed;
 • ninapo n inan — fermentation;
 • ninapu n inan — alcoholic beverage, liquor;
 • ninapų n inan — wine;
 • nine n an — prostitute;
 • ñiñe- v — be warm;
 • ñiñed- v — be related (as in a family);
 • ñiñedenį n inan — team, group, tribe;
 • ñiñehį n an — snake;
 • ninei- v — be near, close;
 • niñevų n inan — evil;
 • ninə n an — life;
 • ñiñəh- v — be liquid;
 • nini n an — boy;
 • ninį n an — louse;
 • nini- v — be deaf;
 • ninibų n inan — deafness;
 • ñiñįde- v — be outside;
 • ninidi- v — be widowed;
 • ñiñie- v — be weak;
 • ninied- v — be gray-haired;
 • ninieg- v — be fertile;
 • ninihį n an — swimmer;
 • ñiñim- v — be sacred, holy;
 • ñiñimə- v — be hallucinating;
 • ñiñimįb- v — be blue;
 • ninipa- v — hide, conceal, cover;
 • ñiñįr- v — be female;
 • ninįre n inan — fin, flipper;
 • ñiñįrenį n inan — vulva;
 • ñiñįri- v — be energetic;
 • ninisį n an — deaf person;
 • nino n inan — prostitution;
 • ñiño n inan — warmth, heat;
 • niñua- v — be wrong, incorrect;
 • ninųba- v — be male;
 • ninugu- v — be eaten, used up;
 • ninųgu- v — preserve;
 • nipa n an — night;
 • ñįre- v — there is, have, be, exist;
 • nirehį n an — dawn;
 • nirevų n inan — precognition;
 • nįri n an — ckick, chicken;
 • nįri av — where;
 • nįrį n an — neighbour;
 • ñįri n an — existence, being;
 • ñįrį n an — woman, female;
 • nirie- v — be on time;
 • nirięrį n inan — clock;
 • nįrisi av — somewhere;
 • ñįro n inan — womanliness;
 • nįsa- v — tell lies, deceive;
 • nisə- v — be early;
 • nisəhį n an — morning, sunrise;
 • nisəv- v — be safe;
 • nisiebabų n inan — shallowness;
 • nisįre n inan — time;
 • nisįv- v — be universal, common;
 • niso n inan — time;
 • nisua n an — dusk;
 • nivo n inan — neighbourhood;
 • nįy- v — experience something;
 • niyi n inan — berry;
 • nįyį n an — hen;
 • nobihį n an — spinster;
 • nohe- v — be close emotionally;
 • nohevų n inan — wedding;
 • nopauve pp — from the surface;
 • nopauz pp — up;
 • nopevų n inan — manliness;
 • ñopə- v — be cold;
 • ñopəvų n inan — coolness, coldness;
 • nopuhįbų n inan — shell;
 • nopuvų n inan — ear;
 • nove n an — nursing woman;
 • nove- v — be silly, funny;
 • nua n inan — fruit;
 • nuabi n inan — trace;
 • nuabobų n inan — sisterhood;
 • ñuabų n an — lamp, lantern;
 • nuadį n an — boyfriend;
 • ñuadį n an — shade, hue;
 • ñuag- v — be short-lived;
 • nuagį n an — female peer;
 • ñuahəb- v — be evil;
 • nuahį n an — male peer;
 • nuame- v — be aggressive;
 • nuane- v — warm, keep warm;
 • nuanə- v — form, mold, sculpt;
 • nuaño- v — spread, pass further;
 • nuanu- v — be responsible;
 • nuar- v — be necessary;
 • ñuąrabų n inan — exhibitionism;
 • nuąrį n an — adoptive parent;
 • ñuąrį n an — breath;
 • nuaribų n inan — necessity;
 • ñuąrosį n inan — slowness;
 • nuav- v — be very old;
 • nuavabų n inan — old age;
 • nuavesį n an — bald man;
 • nuąyį n inan — bone;
 • nuąyįbų n inan — column, support;
 • nųba n an — man, human;
 • nųgu n an — salt;
 • nume- v — be cool;
 • nunęr- v — greet;
 • nunie n an — summer;
 • nunięrį n inan — paddle, oar;
 • nunu n an — animal;
 • nuñu n an — husband;
 • nunuab- v — be warm;
 • nunuad- v — be last;
 • nunuav- v — be taken advantage of;
 • nunud- v — stop something;
 • ñuñųr- v — care, worry;
 • nuravų n inan — foster care, adoption;
 • nurua n an — responsibility;
 • ñųyu n an — wife, housewife;

O

 • obuahį n an — monkey;
 • ofetau n inan — appereance;
 • ofeti- v — seem, appear;
 • okąvə- v — move, move towards;
 • okąvine n inan — wagon, cart;
 • okike- v — be wet;
 • opə n an — beggar;
 • oseig- v — have a taste;
 • oseigo n inan — taste;
 • oseinip- v — kneel;
 • osimə- v — be infectious, fast spreading;
 • osiñi- v — wander, go around;
 • osiñine n inan — cane, rod;
 • ozid- v — evaporate;
 • ozidenį n inan — window;
 • ozine- v — go on foot;

P

 • pabo n inan — fall, drop;
 • pabo- v — fall;
 • pagį n inan — shirt;
 • pagu n inan — robe;
 • pahi pn — some, somebody;
 • pañ- v — run;
 • pañe n an — pet;
 • pañisį n an — runner;
 • pañu n an — little animal;
 • paum pp — on, by, at;
 • pauvųgį n an — bug, insect;
 • pąvə n an — world;
 • pąyu n an — world, universe;
 • peg- v — flee, run away;
 • pęgim nu — 30;
 • pęgivų n inan — wish, daydream;
 • pei n an — orphan;
 • peiye- v — hear;
 • peiyo n inan — hearing;
 • pəbin- v — be blind;
 • pəbinisį n an — blind person;
 • pəbino n inan — blindness;
 • pəh- v — wake up, get up;
 • pəhąb- v — be round;
 • pəhąbisį n an — circle;
 • pəhąbo n inan — testicle;
 • pəhenį n inan — eyelid;
 • pəhə- v — be loud;
 • pəhəbų n inan — loudness;
 • pəhine n inan — voice;
 • pəseįv- v — be flat;
 • pəseįvo n inan — flatness;
 • pįbei- v — be orphaned;
 • pįbief- v — educate;
 • pįbimi- v — lead, drive;
 • pįbįre- v — fly, flit;
 • pįbįrene n inan — wing;
 • pįbiti- v — reveal, uncover;
 • pįbiv- v — be solid, rigid;
 • pįbivə- v — farm, grow crops;
 • pįbivįb- v — be boring;
 • pibo n inan — concern;
 • pibu n an — noon, midday;
 • pįde n an — grandmother;
 • pie n an — moon;
 • piedį n an — lizard;
 • piefo n inan — skill, proficiency;
 • piegį n an — fly;
 • piemi n inan — pillow;
 • pięre n inan — harassment;
 • pięrį n an — swallow;
 • piesįbų n inan — story, poem;
 • pievesį n an — expert, experienced person;
 • piey- v — be black;
 • pięyabų n inan — harvest time;
 • pieyəbų n inan — black colour;
 • pięyį n an — falcon;
 • pįgami n inan — obstacle;
 • pįge n an — flora, plants;
 • pįgo n inan — opposition, conflict;
 • pihə- v — be dark;
 • pike n inan — milk;
 • pima n an — worm;
 • pimi n an — master, expert;
 • pimimų n inan — kettle;
 • pimini n inan — small kettle;
 • pimivų n inan — strength, power;
 • pimo- v — be simple, uninteresting;
 • pimu n inan — torso, abdomen;
 • pin nu — 3;
 • pin pp — into;
 • pin fumuz pp — to the surface;
 • pin meiy pp — onto;
 • piñ- v — keep, store;
 • pini n an — dog;
 • piñįbų n inan — center;
 • pinidį n an — fool, stupid person;
 • pinido n inan — foolishness, stupidity;
 • pinim pp — in, inside;
 • piño n inan — store, supply;
 • pipie- v — be greasy, fat;
 • pipįge- v — hate;
 • pipih- v — be metallic;
 • pipinid- v — be stupid, foolish;
 • pipįr- v — be imprisoned;
 • pipįv- v — be linear;
 • pįrąbi n inan — feather;
 • pįre n an — bird;
 • pįri n an — brook, creek;
 • pisįy- v — be savory;
 • pisįyisį n an — bitter beverage, tonic;
 • pisįyo n inan — harshness;
 • piti n an — day;
 • pitih- v — be sour;
 • pitihisį n an — lemon;
 • pitiho n inan — sourness;
 • pitivų n inan — desire;
 • pivędį n inan — fur;
 • pivędįbų n inan — overcoat;
 • pivə n an — farmer;
 • pivəbų n inan — farm;
 • pivįbų n inan — cloudy weather;
 • pivų n an — metal;
 • pįvu n an — large river, main river;
 • pįvų n an — river;
 • pįy- v — harvest;
 • pįye pp — out from;
 • pįye meiy pp — off of;
 • pįyenį n inan — sickle, scythe;
 • poręy- v — be shy;
 • povə n an — thinker;
 • povəbų n inan — thinking;
 • puagenį n inan — leg of an animal, paw;
 • puagį n an — animal companion;
 • puagisį n an — male spinster;
 • puan- v — be deep;
 • puanį n inan — bonfire, hearth;
 • puano n inan — depth;
 • puañu n inan — stove;
 • pųbąy- v — cry, weep;
 • pųbąyo n inan — wetness, wet stain;
 • pubi- v — be good;
 • pubibų n inan — virtue, good life;
 • pubine n inan — quality, advantage;
 • pubisį n an — good person;
 • pufįy- v — be silent;
 • pufįyo n inan — silence;
 • pųgiti- v — be envious;
 • pųguni- v — inhabit, dwell;
 • pųgųye- v — strike, hit;
 • pukąvə- v — be giant, huge;
 • pukąvəsį n an — tall tree;
 • pukęgi- v — sleep;
 • puku n inan — key;
 • pukun- v — be married;
 • pun- v — walk, come;
 • puni n an — inhabitant;
 • punį n an — owl;
 • puñi n an — ghost, spirit;
 • puno n inan — marriage;
 • punu n inan — home, house, dwelling;
 • puñu n an — ancestress;
 • puñumi n inan — ghost, phantom;
 • pupovə- v — think, ponder;
 • pupuñi- v — be nonsensical;
 • puve- v — split, divide;
 • puvo n inan — division;
 • pųye n an — lightning, thunder;
 • pųyu n an — storm, strong rain;

S

 • sabana n an — gardener;
 • sadeh- v — have a purpose;
 • sahanį n an — plower, plowman;
 • sahəd- v — count;
 • sahig- v — pronounce;
 • sahigu n inan — joke;
 • samąrį n inan — chief, leader;
 • samebu n inan — honey, mead;
 • sameg- v — drink wine, binge;
 • samų n an — creator;
 • san- v — give back, reject;
 • sanu n inan — throw, shot;
 • sara- v — sew clothes;
 • sarəvų n inan — meal;
 • savų n inan — elbow;
 • sayəhį n an — ally;
 • sayəhu n inan — joy, satisfaction;
 • sefuąv- v — explore;
 • seibopų n inan — needle;
 • seidi n inan — tip of the tongue;
 • seige- v — be salty;
 • seigįbų n inan — ribbon, strip;
 • seigo n inan — saltiness;
 • seih- v — rise, go up;
 • seihi- v — be sick;
 • seihibų n inan — disease, illness;
 • seiho n inan — rise, increase;
 • sein av — here;
 • seini n an — water vapour;
 • seinipįbų n inan — joint of bones;
 • seinipu n inan — thigh, upper leg;
 • seinipų n inan — knee;
 • seįri n an — pain;
 • seivi n inan — jaw;
 • seivįbi n inan — notch, indentation;
 • seivo n inan — story, piece of fiction;
 • seįy- v — say, speak;
 • seiye n an — sand;
 • seiyi n inan — hand, arm;
 • seiyis- v — be recent;
 • seiyisenį n inan — time;
 • seįyisį n an — speaker, orator;
 • seiyisisį n an — evening, dusk;
 • seiyiso n inan — delay, latency;
 • seįyo n inan — speech;
 • seniedeb- v — ferment;
 • senienab- v — begin, found, start;
 • seriehį n inan — glass container;
 • serirį n inan — bottle, vessel;
 • setua n inan — sight;
 • setuabų n inan — cave;
 • sədo- v — be fruitful;
 • səga- v — be redundant, abundant;
 • səgu n inan — produce, output;
 • səhu n inan — hammer;
 • səke n an — deer, buck;
 • səkim nu — 20;
 • səkįr- v — shelter, rescue;
 • sərə- n an — duck;
 • səried- v — estimate;
 • sərih- v — speak a language;
 • səsehį n an — insect;
 • səseįv- v — be sharp;
 • səseįvisį n an — smart person;
 • səseįvo n inan — cleverness, intelligence;
 • səseįvunį n inan — wit, intelligence;
 • səsi n an — flea;
 • səsieh- v — snow;
 • sətie n inan — basket;
 • sətier- v — orient oneself;
 • səvi n inan — hollowed tree;
 • səvų n an — mare;
 • səzie n an — germ;
 • səzie- v — be left-handed;
 • səzieine- v — combine;
 • səzivų n inan — left side;
 • si nu — 2;
 • sįba pn — this person;
 • sibu n inan — trousers;
 • sįde n inan — box;
 • sįdem pn — this thing;
 • sidi n an — fawn, young deer;
 • siebabų n inan — romantic relationship;
 • siebe- v — be self-confident;
 • siebesį n an — fiance, lover, partner;
 • siebi n inan — hat, cap;
 • siedəbų n inan — basket weaving;
 • siedəsį n an — basket weaver;
 • siedį n inan — leaf;
 • siedib- v — attract attention, show off;
 • siedobų n inan — straightness;
 • siedusį n an — straight line;
 • sieg- v — be gentle;
 • siegabų n inan — smoothness;
 • siege- v — be unfriendly;
 • siegenį n inan — storage, pickle;
 • siegesį n an — foe, enemy;
 • siehe- v — bloom, flower, flourish;
 • siehesį n an — salty substance;
 • siehəp- v — be barren;
 • siehibų n inan — carpentry;
 • siehipų n inan — line, rope;
 • sieho- v — cool, keep cool, keep fresh;
 • sieine n inan — sound;
 • sieməb- v — wash;
 • sieñab- v — weaken, impair;
 • sienə- v — guard, potect;
 • sienəsį n an — guardian, protector;
 • sienobų n inan — guidance;
 • sienu- v — be an authority, be in power;
 • sienusį n an — authority;
 • sierabų n inan — slope;
 • sięrabų n inan — education;
 • sięre- v — teach;
 • sięresį n an — guardian spirit;
 • sierəsį n an — sheepdog;
 • sierį n an — ewe, female sheep;
 • sieuke- v — garden, grow plants;
 • sieupi n inan — defile, narrow passage;
 • sievabų n inan — sting;
 • sievipų n inan — dome, decorative ceiling;
 • sievų n inan — chin;
 • sięvų n an — fox;
 • siey- v — be noisy;
 • sieyəbų n inan — noise;
 • sięyį n inan — rock, stone;
 • sįgi n an — merchant;
 • sihi- v — be big;
 • sihibų n inan — size;
 • sihine n inan — addition, surplus;
 • sike- v — flee, escape;
 • sikehį n an — fugitve, refugee;
 • sikie n an — enemy;
 • sikįrį n inan — thread;
 • sikįvu n inan — yarn, thread;
 • siko n inan — map;
 • sikuabų n inan — trouble, problem;
 • simi- v — be dirty;
 • simie n an — end;
 • simięv- v — accept, receive;
 • simihį n an — soil;
 • simįre n inan — filth, dirt;
 • simivų n inan — dirtiness;
 • simu n inan — importance;
 • sinaho- v — achieve;
 • sine n an — singer, bard;
 • sine pn — those people/things;
 • sinevų n inan — worry, anxiety;
 • sini n inan — town square;
 • siñi n inan — plaza, large town square;
 • sini- v — be predictable;
 • sinie- v — mistake, err;
 • siñie- v — be gray;
 • sinieg- v — plough;
 • siñięrį n inan — dust;
 • sinięrisį n an — acquaintance;
 • siñihį n an — mud;
 • sinįr- v — be known;
 • sinisį n an — line, stroke;
 • siniso av — now;
 • sinivų n inan — failure, fault;
 • sino n inan — music;
 • sinu n inan — simplicity;
 • sįri n an — dad (endearment);
 • sįrį n an — slave;
 • siried- v — be valuable;
 • sisąba- v — be humane;
 • sisaugu- v — be pregnant;
 • sisaugune n inan — fetus;
 • sisaųyi- v — want;
 • sisəv- v — be foremost, primary;
 • sisie n inan — leaf, leaves;
 • sisie- v — be powdered;
 • sisih- v — hollow something;
 • sisihine- v — be more than;
 • sisimə- v — be lethally wounded;
 • sisine- v — sing, create poetry;
 • sisinęre n inan — song;
 • sisiñi- v — trade, exchange;
 • sisiñine n inan — wealth, possession;
 • sisįr- v — be enslaved;
 • sisįre- v — be above;
 • sisįv- v — be straight;
 • sisįye- v — precede, go before, come from;
 • sisua n an — month;
 • sisua- v — go down, descend;
 • sisuabų n inan — weed, flower;
 • sisųbi- v — be volatile;
 • siyi n inan — blade, razor;
 • sįyį n an — wolf;
 • sizįy- v — be bitter;
 • sofua n inan — copy, reflexion;
 • sofuabų n inan — reflection, image;
 • sopie n an — smoke;
 • sopie- v — be cowardly;
 • sopivų n inan — bluntness;
 • su n inan — sleeve, part covering the arm or leg;
 • suabi- v — be gaseous;
 • suadisį n an — savory substance;
 • suahabų n inan — jump, leap;
 • suahek- v — be tasty;
 • suahenį n inan — ankle;
 • suañab- v — eject, throw away;
 • suąrį n an — poor, infertile soil;
 • suav- v — be soft;
 • suąyį n inan — thatch, roof cover;
 • suąyibų n inan — lust;
 • sufehį n an — victim;
 • sufevų n inan — escape;
 • surięr- v — be higher, taller;
 • suruąy- v — be greedy;
 • susie- v — exit;
 • susięyį n inan — string, yarn;

T

 • tabeñ nu — 7;
 • tąbiesįb- v — guess, decipher;
 • tąbim- v — be new;
 • tąbimisį n an — youth;
 • tąbimo n inan — novelty;
 • tąbįre- v — eat poultry;
 • tąbįro n inan — poultry (food);
 • tagį n an — bat (animal);
 • taməb- v — drink;
 • taməbunį n inan — container for fluids;
 • taməsi- v — care, worry;
 • taməsihį n an — foster carer;
 • tamətau n inan — road;
 • taməti- v — lead, guide;
 • tamətihį n an — guide;
 • tamin- v — breathe;
 • tamiño- v — harm, hurt;
 • tamįvə- v — be supported;
 • tapib- v — be young;
 • tapibo- v — worry somebody, distress;
 • tapįge- v — develop something;
 • tapįgehį n an — mentor;
 • tapike- v — suckle, suck;
 • tapiñe- v — eat vegetabls;
 • tapiño n inan — vegetable;
 • tapįr- v — trade slaves;
 • tapįrisį n an — slaver;
 • tapįyo- v — make somebody laugh;
 • tauvə n an — bee;
 • tauvu n an — bumblebee;
 • tąvo nu — 5;
 • tąvokim nu — 50;
 • te av — when;
 • tebęgim nu — 70;
 • tebi n an — carpenter;
 • tebibų n inan — craft, occupation;
 • tedį n an — beaver;
 • tefau- v — slap;
 • tefauvunį n inan — palm, hand;
 • tefovə- v — cut;
 • teg- v — be;
 • tęgąvąbo n inan — beef (food);
 • tęgi pn — somebody/something else, other;
 • tęgigi- v — eat meat;
 • tęgigibų n inan — meat;
 • tegim nu — 40;
 • tego n inan — thing, creature;
 • tehąbau- v — lengthen;
 • tehe n an — star;
 • teheti- v — look at something;
 • tehetihį n an — observer;
 • tehə nu — 6;
 • tehəbų n inan — work, job;
 • tehəkim nu — 60;
 • tehi av — somewhen, once;
 • tehįbįbų n inan — spike;
 • tehįbų n inan — tooth;
 • tekesivų n inan — lamb (food);
 • tekike- v — graze, pasture;
 • tekiñ- v — cook, prepare meals;
 • tekiñisį n an — cook, chef;
 • temi pn — some, something;
 • temisį n an — donor, giver;
 • temo n inan — gift;
 • temu n inan — skirt, long skirt;
 • temų n inan — skirt;
 • ten- v — push, throw;
 • tenąvo n inan — pork (food);
 • tene n an — bear;
 • tenenį n inan — hand;
 • tenesei- v — kick;
 • tenį n an — learner, student;
 • teñįde- v — feel by touch;
 • teñįdo n inan — touch, contact;
 • teñįr- v — rape;
 • teno n inan — learning, lesson;
 • tenopuv- v — listen to;
 • tenua- v — eat fruits;
 • tenugu- v — use, employ, apply;
 • tenugusį n an — user;
 • teseibop- v — sew, stitch;
 • teseibopo n inan — tailoring;
 • teseig- v — lick, taste;
 • teseigenį n inan — tongue, language;
 • teseigo n inan — utterance, saying;
 • teseivi- v — chew;
 • tesər- v — be happy;
 • tesi- v — be spicy;
 • tesįde- v — weave baskets;
 • tesįdo n inan — weaving;
 • tesie- v — be infatuated with somebody;
 • tesihį n an — spice;
 • tesihib- v — enlarge;
 • tesihine- v — add;
 • tesimə- v — bury;
 • tesiməvų n inan — burial, funeral;
 • tesivų n inan — spiciness;
 • tetie- v — be sane;
 • tetięrį n inan — cure, treatment;
 • tęvof- v — be fast, quick;
 • tęvofo n inan — speed;
 • təd- v — reject, throw;
 • tədam nu — 2nd;
 • təried- v — take oportunity;
 • tərih- v — pronounce, utter, speak;
 • təruav- v — attack with a knife;
 • təte av — mostly;
 • təteh- v — imply, suggest;
 • tətehe- v — turn;
 • tətəvų n inan — fishing;
 • tətie n an — angler;
 • tətįvo n inan — food;
 • tətįvo- v — swallow, eat;
 • təzeñi- v — wear clothes;
 • təzie- v — be bad cooked;
 • təziməv- v — clean, make pure;
 • təzipįvo- v — widen something;
 • təzoo n inan — learning;
 • təzua- v — parent, bring up;
 • təzuavų n an — parent;
 • ti nu — 4;
 • tib- v — be buried;
 • tibu n an — ant;
 • tįde n an — fisherman;
 • tįde- v — be well, healthy;
 • tįdęre n inan — health;
 • tidi n an — duckling;
 • tįdi n an — rock, boulder;
 • tįdibu- v — flop around, flounder;
 • tįdįdi- v — stay, remain;
 • tįdovu- v — corrupt, destroy;
 • tįdovųbi- v — be red;
 • tie n an — male animal;
 • tiebabų n inan — death;
 • tied- v — separate, divide;
 • tiedenį n inan — wrist;
 • tiedə- v — angle, fish with a rod;
 • tiedį n an — skunk;
 • tiedienį n inan — fishing rod;
 • tiedu- v — observe, investigate;
 • tiedum- v — tan a hide;
 • tiedumisį n an — tanner;
 • tiegabų n inan — dream;
 • tiehabų n inan — creation, being;
 • tiehe- v — drink milk;
 • tiehį n an — planet;
 • tiem pn — everybody/everything else;
 • tiemor- v — be interested in;
 • tieñab- v — wear, tire, exhaust;
 • tienə- v — touch, contact something;
 • tieñi- v — cultivate soil, farm;
 • tieñu n inan — soil cultivation;
 • tięr- v — parasitize;
 • tięre n inan — penis;
 • tięrəbų n inan — sight;
 • tieripų n inan — stick;
 • tięrisį n an — parasite;
 • tięver- v — be ephemerical;
 • tievų n an — duck, drake;
 • tięyį n inan — cake;
 • tięyo- v — give birth;
 • tig- v — buy;
 • tigenį n inan — money;
 • tigisį n an — buyer, customer;
 • tigo n inan — commodity, goods;
 • tih- v — trade;
 • tihi- v — be old, ancient;
 • tihisį n an — grandparent;
 • tihu n inan — epoch;
 • tim pp — against;
 • timə- v — hate;
 • timəhį n an — hater;
 • timəvų n inan — hate, hatred;
 • timu n inan — fork;
 • tinamo- v — break something;
 • tinebu n inan — pottery;
 • tinebu- v — make pots;
 • tinebusį n an — potter;
 • tinei- v — be familiar;
 • tineiye- v — dine, eat a meal;
 • tineiyisį n an — friend;
 • tiñəh- v — drink fresh water;
 • tini n an — child (endearment);
 • tiñie- v — fight against, try to prevent;
 • tininap- v — drink alcohol;
 • tiniñe- v — warm, keep warm;
 • tinivo n inan — familiarity;
 • tiñųr- v — abuse women;
 • tipie- v — be sunny;
 • tipihį n an — paleness;
 • tįrąbi n inan — main part;
 • tįre n inan — heart;
 • tįre- v — see;
 • tįrene n inan — eyes of an animal;
 • tįri n inan — bread roll;
 • tisua n an — guest;
 • titehe- v — be very small;
 • titen- v — learn, study;
 • titenenį n inan — memory;
 • titiau n inan — visit;
 • titįde- v — fish;
 • titie- v — visit;
 • titierį n inan — dot, point;
 • titiev- v — struggle;
 • titievų n an — guest, visitor;
 • tįvo n inan — bread;
 • tiyi n an — foal, pony, small horse;
 • to n an — horse;
 • tobua- v — chop wood;
 • tobuahį n an — logger, lumberjack;
 • tobuąre n inan — axe;
 • tobųbi- v — punch;
 • tofehį n an — seller, trader;
 • tofevų n inan — trade, contract;
 • tokie- v — be pale;
 • tovįbų n inan — ceiling;
 • tovipąbo- v — dry something;
 • tovu n an — blood;
 • tovųbi n inan — cherry;
 • tovum pp — above;
 • tua- v — sell;
 • tuabi n inan — rust, stain;
 • tuadi- v — be still, solid;
 • tuagitį n an — crab;
 • tuah- v — be glad, content;
 • tuahį n an — wound;
 • tuanipų n inan — ravine, valley;
 • tuar- v — be old, aged;
 • tuarobų n inan — age;
 • tuarusį n an — chief, governor;
 • tuavi- v — freeze something;
 • tuąvu n inan — smell;
 • tuąvu- v — smell, sense a smell;
 • tųgi- v — be light, bright;
 • tųgivų n inan — brightness, colour;
 • tuted- v — explore, research;
 • tutuah- v — soil, make dirty;
 • tųveh pp — along, around;
 • tųvokį n inan — neck;
 • tųvokįbų n inan — narrowing, constriction;

U

 • uabəsį n an — salamander;
 • uadam- v — curse, wish badly;
 • uahi- v — mature;
 • uane- v — sail a sea;
 • uanehį n an — sailor, seaman;
 • uanene n inan — ship;
 • uano n inan — navigation;
 • uąri- v — wear shoes;
 • uąrisį n an — foreigner, stranger;
 • uauvi- v — be indifferent;
 • uąvu- v — stink, have an unpleasant smell;
 • uąyine- v — be less than;
 • ųbi n inan — wrist;
 • ubopə- v — ask, beg;
 • ubuñi- v — strike, hit;
 • ubuñįre n inan — weapon;
 • ubuñivų n inan — fight, battle;
 • ubuti- v — herd animals;
 • ųgub- v — be narrow;
 • ųgubo n inan — width;
 • uhi n an — son;
 • umin- v — float, fly, hover;
 • uminenį n inan — feather;
 • umosei- v — climb;
 • uñami- v — be bright;
 • unesei- v — walk, go on foot;
 • uneseihį n an — pilgrim;
 • unopuv- v — agree;
 • unopuvo n inan — sound;
 • uñu n inan — fist;
 • unub- v — be insufficient;
 • uran- v — be difficult;
 • uranį n an — heaviness;
 • urərə- v — happen regularly;
 • ųri n inan — sock;
 • utau n inan — herd of animals;
 • uti n an — herder;
 • ųyi- v — be small;
 • ųyibų n inan — smallness;
 • ųyine n inan — lack, defect, absence;
 • ųyu n inan — boot, long shoe;

V

 • vahə- v — ask riddles;
 • vehe n an — brewer, winemaker;
 • vehi- v — be frozen;
 • veho n inan — adze;
 • vehu n an — glacier;
 • vera n inan — south;
 • vəsį n an — mole;
 • vibumu n inan — drought, dry season;
 • vihenu n inan — area, land;
 • Vihəsį n inan — Wihəs and Vijiš languages;
 • vihig- v — dig a hole;
 • vimu n inan — cap, hat;
 • Vimųdə n an — Wihəs and Vijiš nations;
 • vivi n inan — element;
 • vivnə- v — be bold;
 • vivų n inan — turn, angle;
 • vohigu n inan — taste;
 • voranį n inan — boat, canoe;
 • vovu- v — be native, original;
 • voyag- v — swim;
 • vuanį n inan — sail, kite;
 • vuarabų n an — alcoholic;
 • vuhi n an — coward;
 • vuhohə n an — rival, opponent;
 • Vuhohį n an — Arósen nation;
 • vuvu n inan — fear;

Y

 • yąbų n inan — beer;
 • yahə n an — toddler;
 • yahə- v — be beautiful;
 • yamo- v — be bad;
 • yanį n inan — vagina;
 • yara n an — whore;
 • yarabu n inan — alcohol;
 • yarə- v — be disabled;
 • yəha- v — be unripe, green;
 • yəhə n inan — coridor;
 • yəhovų n inan — advantage;
 • yienį n an — estuary;
 • yimem- v — extend, expand;

Z

 • ząbu- v — be true;
 • ząbuvų n an — frank person;
 • zame pn — all, everybody, everything;
 • zapau n inan — state;
 • zapu n an — ruler;
 • zapumi n inan — law, rule, order;
 • zęgu n an — pest;
 • zeh- v — form, change;
 • zeiyi n an — foster carer;
 • zeñi n inan — cloth;
 • zenizi n inan — pane, windowpane;
 • zenu n inan — mirror;
 • zenubo n inan — reaction, reception;
 • zęrį n an — host;
 • zesei- v — be pretty;
 • zesi n an — frog;
 • zęvi av — everywhere;
 • zevo n inan — bend, crease;
 • zəpavų n inan — number;
 • zəpua- v — be far, distant;
 • zəsie n an — deer, doe;
 • zəzįv- v — be smart;
 • zibami n inan — urine;
 • zibamu- v — be related, connected;
 • zibauvo- v — eat, chew;
 • zidį n inan — wall;
 • zie n an — sun;
 • zied- v — block, prevent;
 • ziedenį n inan — wall, rampart;
 • ziene- v — be on the bottom;
 • zieno n inan — bottom, floor;
 • zięr- v — be hospitable;
 • ziey- v — be bigger;
 • zieyibų n inan — sickness, illness;
 • zinąbi n inan — foot, footprint;
 • zinam pp — below;
 • zine n inan — heel;
 • zinə pp — down;
 • zini n an — mouse;
 • zio n inan — sculpture;
 • zįri n inan — tissue;
 • zisau n inan — replacement;
 • ziyi n an — tadpole;
 • zizibami- v — be yellow;
 • zizie- v — carve, sculpt;
 • zizisei- v — be instead, replace;
 • zoo n inan — childhood;
 • zua n an — child, baby;
 • zuahį n an — injury;
 • zuavų n an — pregnant woman;