Arósen tayīgan/Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

Lexicon of the Arósen language.

A

 • abát, -d- n inan — chimney;
 • abiédeb, -eB- n inan — south;
 • abiét, -d- v — navigate on the ocean;
 • aboánob, -oB- v — alienate;
 • abuóbib, -iB- v — affect;
 • abuódab, -aB- v — be beautiful, attractive;
 • abuóŋib, -iB- v — underestimate, fail to notice;
 • abuóra v — subtract;
 • adí n inan — eye;
 • adíb, -iB- n inan — idea, belief;
 • adié n an — visionary, seer;
 • adiéŋ, -ŋ- v — be satiated, have eaten;
 • aduóyes, -eS- n an — beekeeper;
 • adúŵi n inan — hole;
 • agoámep, -b- v — keep cattle;
 • agúa n inan — west;
 • aguébi v — sew clothes;
 • agués, -eS- v — keep cattle;
 • aguésib, -iB- n inan — breeding;
 • aguésis, -iS- n an — breeder;
 • amiédan, -n- n inan — kite, sail;
 • amoábeb, -eB- v — give back, reject;
 • amuóbab, -aB- v — have a purpose;
 • āna n inan — ceiling;
 • aní v — can, be able;
 • aniédeb, -eB- v — binge;
 • anién, -n- v — pass through;
 • aníyi v — be obligated to;
 • anuédab, -aB- n inan — construction;
 • anuédan, -n- n inan — element;
 • anuédis, -iS- n an — builder, mason;
 • anuét, -d- v — wander, travel;
 • anút, -d- v — build walls;
 • anút, -d- v — pass through walls;
 • āŋa n an — father;
 • aŋé, -eY- v — sail;
 • aŋiéan, -n- n inan — hollowed tree;
 • aŋoáp, -b- v — be caused by light;
 • aŋuén, -n- v — be skilled;
 • aŋuénab, -aB- v — uncover;
 • aŋuénob, -oB- n inan — event;
 • ará nu — 8;
 • arabáb, -aB- n inan — virtue;
 • arabié n an — illness;
 • arabuó n an — girl, young woman;
 • aranéb, -eB- n inan — poetry;
 • aranié n an — bard, poet;
 • aranób, -oB- n inan — possibility;
 • aranué v — be possible;
 • aranuén, -r- v — be decent;
 • aranuérib, -iB- n inan — necessity;
 • arazím nu — 80;
 • areán, -n- v — thatch roofs;
 • areáŋab, -aB- n inan — fatherhood;
 • areát, -d- n an — doll, figurine;
 • arí, -iY- v — main meal, dinner;
 • arié n an — ram, male sheep;
 • ariéna n inan — stick;
 • ariét, -d- v — walk, take a walk;
 • aroám, -m- n inan — mind;
 • arómo nu — 9;
 • aromozím nu — 90;
 • Arósen, -n- n inan — Arósen language;
 • Arósen, -n- n an — Arósen nation;
 • aruéba v — be moral, virtuous;
 • aruébo v — follow, pursue;
 • aruéduip, -b- n inan — connection;
 • aruéniis, -iS- n an — sunset;
 • aruénun, -r- v — be late;
 • aruérab, -aB- n inan — period of time;
 • arureáŋ, -ŋ- v — be common, mutual;
 • arusuó, -oY- v — give birth;
 • asiéban, -n- n inan — saddle;
 • aŵó n an — person, human;
 • aŵō, -oB- n inan — humanity, mankind;
 • awoám, -m- v — ride a vehicle;
 • aŵú v — be long;
 • aŵū, -uB- n inan — length;
 • awúk, -g- v — be hot;
 • ayī, -iY- n inan — cup;
 • ayiém, -m- v — smell of, have a smell;
 • ayiéman, -n- n inan — boat, canoe;
 • ayīu n inan — mug, vessel;

B

 • babié n an — poor man;
 • baŋué n an — mighty power;
 • baŋuóp, -b- n inan — illusion;
 • baŷí n an — brave man;
 • baŷidí v — happen every day;
 • baŷū, -uB- n inan — bravery;
 • bē, -eY- n an — cat;
 • bē, -eY- v — take, seize;
 • beáŷi v — travel on land;
 • beáŷina n inan — vehicle, wagon;
 • bebé n an — wise man;
 • bebéb, -eB- n inan — wisdom;
 • bebi n an — ice;
 • bebu n an — tomcat, old cat;
 • bedám, -m- v — sail a river;
 • bedáman, -n- n inan — cart, wagon;
 • bedímo v — be full;
 • bedō, -aB- v — ride a horse;
 • bedōan, -n- n inan — seat, chair;
 • bedōe, -iY- n an — horserider;
 • begō, -oB- n inan — house, building;
 • begób, -oB- n inan — boldness;
 • begōu n inan — residence, large house;
 • bēi n an — snow;
 • beīi v — enter an area;
 • bemoŵi n inan — tip, top, end;
 • bemu n inan — mouthful;
 • ben, -ŋ- n inan — mouth;
 • benában, -n- n inan — canoe;
 • benáp, -b- v — float, swim;
 • benárap, -b- v — be drunk;
 • benérabe, -iY- n an — alcoholic;
 • benibó v — be unknown;
 • beniédab, -aB- n inan — challenge;
 • beniét, -d- n an — idiot, stupid person;
 • benít, -d- n an — bastard;
 • beŋem, -ŵ- n inan — opening, cave;
 • beŋoáp, -b- n inan — tube;
 • beó n inan — cleaver;
 • beoó v — be inherited;
 • beoō, -oB- n inan — inheritance;
 • bera n an — sea;
 • beráŷe, -iY- n an — load, stock;
 • beráŷo, -oB- n inan — weight, mass;
 • beri n an — lake;
 • berí v — be on the right;
 • berī, -iY- n an — right-handed person;
 • beríb, -iB- n inan — right side;
 • berína n inan — right hand;
 • berínam pp — on the right;
 • bes, -eS- v — achieve;
 • besá, -aY- n inan — castle;
 • beu n an — glacier;
 • bewo, -oB- n inan — acceptance;
 • beŵó pn — that person;
 • bewoá n inan — hoe (tool);
 • beye, -iY- n an — taker, donee;
 • beyeán, -n- n inan — cabin;
 • beyi n inan — east;
 • beyī v — be on the left;
 • beyī, -iY- n an — left-handed person;
 • beyīna n inan — left hand;
 • beyīnam pp — on the left;
 • bezēi n inan — cottage;
 • bi av — there;
 • bibam, -ŵ- v — be dry;
 • bibaŵo, -oB- n inan — dryness;
 • bibaŷí v — be brave;
 • bibébi v — stop;
 • bibéra v — be vast;
 • bibéro, -aB- n inan — surface;
 • bibeŵi n inan — string, rope;
 • bibi n inan — hair;
 • bibiéb, -eB- v — be slimy;
 • bibiédeb, -eB- n inan — area, land;
 • bibiém, -m- v — be farther;
 • bibiét, -d- v — be flat, planar;
 • bibígan, -n- n inan — spade;
 • bibík, -g- v — be in the centre;
 • bibímo v — be behind;
 • bibób, -oB- n inan — readiness;
 • bibu n inan — hair, head of hair;
 • bibuó v — be cooked;
 • bidám pn — that thing;
 • bidamo, -oB- n inan — sorcery, magical spell;
 • bidié v — be right-handed;
 • bié, -eY- n inan — fat, grease;
 • biéb, -eB- n inan — oil;
 • biébet, -d- n inan — pelt, animal skin;
 • biédip, -b- n inan — main plaza;
 • biék, -g- n an — ocean;
 • biéŋan, -n- n inan — mood, wit;
 • biéra n inan — ears of an animal;
 • biérab, -aB- n inan — tolerance;
 • biét, -d- n an — flower, plant;
 • biéube v — be wise;
 • biéudip, -b- n inan — shirt;
 • biéuga v — benefit;
 • biéugu v — be bold;
 • biéunit, -d- v — be bold;
 • biéŵi n inan — end, final point;
 • bimaŵi n inan — destination;
 • bime v — be crooked;
 • bimo n inan — back (body part);
 • bimo, -eB- n inan — bend;
 • Bimúde n an — Wihəs and Vijiš nations;
 • biná pn — those people/things;
 • bini n inan — sock;
 • biŋ, -ŋ- v — laugh;
 • bit, -g- n an — mole;
 • biú v — be ready;
 • biye av — then;
 • Biyesi n inan — Wihəs and Vijiš languages;
 • bizeá n an — spring (season);
 • bōa, -oY- n an — old man;
 • boáb, -aB- n an — philosopher, sorcerer;
 • boábeb, -eB- n inan — idea, philosophy;
 • boadí pp — across;
 • boán, -n- n an — specter, ghost;
 • boánob, -oB- n inan — foreignness;
 • bobáŋ, -ŋ- v — be humid;
 • bobín pp — through;
 • boboán, -n- v — be alien, foreign;
 • boboánus, -uS- n inan — mystery;
 • boboáuna n inan — head;
 • bobuó, -oY- v — be cowardly;
 • bobuón, -r- v — grow up;
 • bobuóra v — be insufficient;
 • bodék, -g- v — be heavy;
 • bodiédis, -iS- n an — heaviness;
 • bogób, -oB- v — be thin;
 • boí n inan — tree;
 • boíŵi n inan — stake, pole;
 • bonobū av — shallowly, superficially;
 • boŋ, -ŋ- n inan — room;
 • boŋí n an — soldier, warrior;
 • boŋíb, -iB- n inan — army;
 • boŋué n inan — beer;
 • bōo, -oB- n inan — baldness;
 • bōu n inan — tree trunk;
 • boŵo, -uB- n an — sister;
 • bowuó n inan — knot;
 • boŷu n an — big sister;
 • boŷu n an — rat;
 • bumo, -eB- n an — female animal;
 • buó, -oY- n an — coward;
 • būo n an — vermin;
 • buób, -oB- v — be suitable;
 • buóbib, -iB- n inan — good quality, goodness;
 • buódab, -aB- n inan — arrival;
 • buók, -g- n inan — great number;
 • buón, -r- n an — male heir;
 • buóŋ, -ŋ- n inan — corridor;
 • buóŋib, -iB- n inan — toy, game;
 • buóuna n inan — value, worthiness;
 • buóuni v — fight;
 • buóunis, -iS- n an — ally, friend;
 • buóuŋu v — be metaphysical, spiritual;
 • buóyib, -iB- n inan — cowardice;
 • būu n an — year;
 • buŷu n inan — toe;

C

 • ceádip, -b- n inan — main town, city;
 • ceaŋí v — weave and knit;
 • ceaŋī, -iY- n an — weaver;
 • ceaŋū, -uB- n inan — weaving;
 • ceáset, -d- n inan — surface;
 • cedadem, -ŵ- n inan — interior, inside;
 • cededi n inan — flesh;
 • ceídan, -n- n inan — brick;
 • ceíde, -iY- n an — constructor;
 • ceído, -oB- n inan — house, building;
 • ceít, -d- v — build, construct;
 • cemíb, -iB- n inan — superiority, authority;
 • ceneŵó pn — that person away;
 • ceni av — away;
 • cenidám pn — that thing away;
 • ceniná pn — that people/things away;
 • ceráŵo, -oB- v — put to sleep;
 • cerí v — think, judge, have an opinion;
 • ceríb, -iB- n inan — thought;
 • ceriémab, -aB- n inan — plane, plain;
 • cerím, -m- v — be smooth;
 • cerína n inan — thought, mind;
 • ceŵédi pn — who else;
 • ceŵí v — be white;
 • ceŵī, -iY- n an — noon, midday;
 • ceŵíb, -iB- n inan — whiteness;
 • ceŵó pn — who, what person;
 • ceyét, -d- v — be disabled;
 • ceyiédab, -aB- n inan — disability;
 • ceyiédis, -iS- n an — disabled person;
 • ceŷíŵo, -oB- v — kill, murder;
 • ciat, -d- v — be dark;
 • cibū, -uB- n inan — nobility;
 • cidábi v — cut in wood;
 • cidám pn — what, what thing;
 • cidi pn — what else;
 • cidié n an — day and night;
 • cidō, -aB- v — be on the top;
 • ciéb, -eB- n an — peasant;
 • ciébab, -aB- n inan — roundness;
 • ciébis, -iS- n an — wheel;
 • ciédi v — find, discover;
 • ciémi v — control, affect;
 • cién, -n- n an — pup, small dog;
 • ciéŋ, -ŋ- n an — hound;
 • ciérap, -b- v — be spherical;
 • ciét, -d- n an — morning;
 • cigá v — be sweet;
 • cigá n inan — grass;
 • cigā, -aY- n an — my dear (endearment);
 • cigō, -oB- n inan — sweetness;
 • cigóŵi n inan — pear;
 • ciguo v — be similar, alike;
 • cií n inan — face;
 • ciíŵi n inan — front;
 • cim, -ŵ- v — die;
 • cim, -m- n inan — stone, pebble;
 • cimép, -b- n inan — can, metal container;
 • cin av — always;
 • ciná pn — what people/things;
 • cinédi pn — what people/things else;
 • cini n an — rabbit, bunny;
 • ciŋeb, -iB- n inan — wheat;
 • ciŋí v — be wrong;
 • ciŋíb, -iB- n inan — mistake;
 • ciri n an — flame;
 • ciŵe nu — 10;
 • ciŵe, -iY- n an — dead person;
 • ciŵo, -oB- n inan — grave;
 • ciyedo, -oB- n inan — darkness;
 • ciŷem, -ŵ- n inan — torch, lamp;
 • cizeb, -iB- n inan — urine;
 • cizeŵi n inan — stuffed animals;
 • cizi v — urinate;
 • cizigá v — grow, develop;
 • cizigóŵi v — be green;
 • cizií v — be in front;
 • cizín, -n- v — be alone;
 • cizina n inan — small man;
 • cizíŋ, -ŷ- v — burn, be aflame;

E

 • edi n an — leader, governor;
 • ēi n an — baby;
 • Enadáyin, -n- n an — Endayin nation;
 • eri n an — lump, clod;
 • ewóbi n inan — yolk;

I

 • iabú v — rule, order;
 • iára n an — whore;
 • iáŷi v — feed;
 • ibem, -ŵ- v — be lazy;
 • ibém, -m- v — be wide;
 • ibémo, -oB- n inan — width;
 • ibeŵe, -iY- n an — lazy person;
 • ibeŵo, -oB- n inan — laziness;
 • ibu n an — ancestor;
 • idi n an — grandfather;
 • idō, -aB- v — be shallow;
 • idom, -m- n inan — leather, animal skin;
 • idōo, -oB- n inan — limit, limitation;
 • īi n inan — door, gate;
 • iídi v — be old;
 • imé v — be clean;
 • iméb, -eB- n inan — purity, cleanliness;
 • iména n inan — soap;
 • iŋan, -n- n inan — spirit, soul;
 • iŋe, -iY- n an — living person;
 • iŋo, -oB- n inan — life;
 • ioó v — be childish;
 • iu n inan — gate;
 • iyen nu — 100;

K

 • kaāna, -aY- n an — thatcher;
 • kaaŵó v — be friendly;
 • kaaŵō, -oY- n an — friend;
 • kabiénab, -aB- n inan — appropriateness, adequateness;
 • kabín, -n- v — be correct;
 • kadán, -r- v — teach;
 • kadáre, -iY- n an — teacher;
 • kadáro, -oB- n inan — teaching;
 • kaderō, -aB- v — fix, make right;
 • kadién, -n- n inan — intelligence, wit;
 • kagat, -d- n inan — body;
 • kagayē v — be a shepherd;
 • kagayē, -eY- n an — shepherd;
 • kanoé v — be vivid;
 • kanúgu v — produce tools;
 • kaŋídano, -oB- v — bare, nude;
 • kaŋíne, -iY- n an — wise man;
 • kaŋíni v — be experienced;
 • kaŋobéb, -eB- v — be cold, freezing;
 • karáno, -aB- v — show;
 • karoéwo, -oB- v — please, satisfy;
 • karūe v — keep bees;
 • kaŵéwo, -oB- v — wake up somebody;
 • kaŵī, -iS- v — be correct, do a good thing;
 • kaŵīo, -oB- n inan — correctness;
 • kaŵíoyem, -ŵ- v — draw;
 • kawoé v — heal, cure;
 • kawoéna n inan — herbs;
 • kaŵóŷa v — have pets;
 • kawoyē, -eY- n an — healer, doctor;
 • kaŵuāŋo, -oB- v — silence somebody;
 • kawūgo, -uY- n an — midwife;
 • kawūgu v — be a midwife;
 • kaŷaŵīo, -oB- v — correct;
 • kayē n an — sheep, ewe;
 • kaŷeríb, -iB- v — impress, inspire;
 • kayēŵi n inan — wool;
 • kayi n an — lamb, young sheep;
 • kaŷíze, -iY- n an — cattlekeeper;
 • kaŷízeb, -iB- n inan — cattle;
 • kaŷízeŵe, -iY- n an — taxidermist, animal stuffer;
 • kaŷízeŵeb, -iB- n inan — taxidermy, stuffing animals;
 • kaŷízeŵi v — stuff animals;
 • kaŷízi v — breed animals;
 • kaŷoéb, -eB- v — matchmake;
 • kaŷómam, -ŵ- v — keep, save;
 • kaŷuúro, -oB- v — deepen;
 • kazíŋ, -ŷ- v — burn something;
 • koáŷo v — be castrated;
 • koboŵóŋo, -oB- v — wet something, make wet, spill water;
 • kobúbeb, -iB- v — improve something;
 • kobúro, -oB- v — pull, gather;
 • kodíb, -iB- n inan — envy;
 • kodié n an — envious man;
 • kodiérab, -aB- n inan — sour substance;
 • kodiésis, -iS- n an — acid;
 • kodín, -r- v — be not tasty;
 • koé v — love;
 • koéb, -eB- n inan — love, affection;
 • kogóbo, -oB- v — knock down;
 • kogóma, -eY- n an — traveller, explorer;
 • kogóme v — know, be aware;
 • kogún, -r- v — marry;
 • koguóŋ, -ŋ- v — be abrupt;
 • kom av — how;
 • komam, -ŵ- n an — bull;
 • komaŵu n an — ox, castrated bull;
 • komeri n an — calf, young bull;
 • komóŵo, -eB- v — order, put in sequence;
 • komúŵo, -oB- v — cause;
 • koŋ, -ŋ- n an — eagle;
 • koŋoŋō, -oB- v — push, repel;
 • koŋúŷo, -aB- v — shorten;
 • kooí v — plant trees;
 • koóno, -uB- v — be angry;
 • kooŋíb, -iB- v — itch;
 • koózeb, -iB- v — harden something;
 • koúne, -iY- n an — cobbler;
 • koúni v — cobble;
 • koúŋeb, -iB- v — shrink something, make smaller;
 • koúŋina v — remove, take away;
 • koŵi av — somehow;
 • kowót, -d- v — have a meaning;
 • kowuódab, -aB- n inan — meaning;
 • koyē, -eY- n an — admirer, lover;
 • koŷet, -d- n an — spider;
 • kozié n an — old woman;
 • kuáb, -aB- n inan — joy, satisfaction;
 • kuás, -aS- n an — sugar;
 • kués, -eS- n an — animal;
 • kuésib, -iB- n inan — game (animals);
 • kuét, -d- n an — small animal;
 • kugu n an — beast, large animal;
 • kuŋ, -ŋ- n an — rabbit;
 • kuó n an — twin;
 • kuódi v — desire;
 • kuón, -n- n an — spark, sparkle;
 • kuót, -d- v — be native, original;
 • kuóŵi n inan — copy;
 • kuyeá n inan — fresh water;
 • kuŷu n an — firestorm;

M

 • ma, -aY- v — feel, sense;
 • maneá n inan — ring;
 • marié n an — mountain;
 • maŷó v — be ugly;
 • meba, -oY- n an — weird, silly person;
 • mebo, -oB- n inan — insanity, craziness;
 • mebu n an — rain;
 • medeŵi n inan — water well;
 • medi n an — spring, well;
 • medí n inan — place;
 • memu n inan — ground, earth;
 • meŋá n inan — floor;
 • meo v — be insane, crazy;
 • mep, -b- n an — water;
 • mereb, -iB- n inan — dress;
 • meri v — clothe, put on clothes;
 • meri n an — shadow, penumbra;
 • Meriyīŋo n inan — Endayin language;
 • meyē n an — adopted child or animal;
 • miámi av — nowhere;
 • mibe, -iY- n an — dreamer, idealist;
 • mibídi n an — gosling;
 • mibít, -d- n an — goose;
 • mibu n an — raven;
 • mié, -eY- n inan — bowl;
 • miédab, -aB- n inan — property;
 • miék, -g- n an — thunderstorm;
 • mīem pp — at, on;
 • miémeb, -eB- n inan — subordination;
 • mién, -r- n inan — spoon;
 • miénab, -aB- n inan — falsehood, untruth;
 • miét, -d- n an — breeze;
 • miét, -d- v — own;
 • miéŷa v — be lower;
 • miézeb, -eB- n inan — kernel of a fruit;
 • mime n an — servant;
 • mimeŋá v — be below;
 • mimép, -b- v — leak, flow;
 • mimeyē v — be fostered;
 • mimíme v — serve;
 • mimín, -r- v — blow;
 • min, -r- n an — air, wind;
 • min, -r- v — lose something;
 • mina v — be false;
 • mino, -oB- n inan — lie;
 • miŋá v — be lame;
 • miŋā, -aY- n an — lame person;
 • miŋána n inan — wound, injury;
 • miŋō, -oB- n inan — physical disability;
 • mira v — be short;
 • mira, -aY- n an — owner;
 • miri n an — fresh air;
 • miro, -oB- n inan — loss;
 • mirom, -ŵ- n an — butterfly;
 • miroŷu n an — moth;
 • miu n inan — basin;
 • miŵap, -b- n inan — nut;
 • miŵu n an — gale, strong wind;
 • miyi n inan — large cup, mug;
 • miyiét, -d- n an — gander, male goose;
 • moá, -aY- n an — large mountain;
 • moáab, -aB- n inan — longing, reminescence;
 • moábeb, -eB- n inan — way of life;
 • moán, -r- n an — highland;
 • moánut, -d- n an — priest, ritualist;
 • moap, -b- n inan — elbow;
 • moárab, -aB- n inan — ritual, rite;
 • moáyi, -iY- v — be light (in weight);
 • mogan, -n- n inan — sense;
 • mogo, -oB- n inan — emotion, feeling;
 • mogu n an — mountain range;
 • mok, -g- v — smell, feel;
 • momoánut, -d- v — do something regularly;
 • momuóna n inan — tool;
 • moŋá v — go away;
 • moŋō, -oB- n inan — exit;
 • moreám pn — nobody/nothing else;
 • mosá n inan — bracelet;
 • mosido, -oB- n inan — ceremony;
 • moŵe v — follow, pursue;
 • moŵi n an — light, lightness;
 • moŵo, -eB- n inan — pursuit;
 • moyebem, -ŵ- n inan — bow;
 • moyi nu — 1;
 • moyī n an — hill;
 • mozep, -b- v — be easy;
 • mozibo, -oB- n inan — humour, good mood;
 • muben, -n- v — be hungry;
 • mubinan, -n- n inan — stomach;
 • mubino, -oB- n inan — hunger;
 • mūep, -b- v — be dubious, unverified;
 • mūibo, -oB- n inan — paradox;
 • mum, -ŵ- v — make, do;
 • mumóset, -d- v — perform a ritual;
 • mumoyī v — be high, tall;
 • mumúye v — forge, shape;
 • muná pn — nobody, nothing;
 • munok, -g- v — be slow;
 • muŋóŵi v — shine;
 • muóbab, -aB- n inan — creature;
 • muóban, -n- n inan — limb;
 • muóbib, -iB- v — be paradoxical;
 • muóbin, -n- v — be empty, hollow;
 • muóbis, -iS- n an — agent, creator;
 • muón, -r- n an — blacksmith;
 • muóni n an — calf, young cow;
 • muóubab, -aB- n inan — nonsense;
 • muóunab, -aB- n inan — lack, absence;
 • muóunan, -n- n inan — appetite;
 • muŵan, -n- n inan — arm, hand;
 • muŵe, -iY- n an — powerful person;
 • muwo, -eB- n inan — smithing, forging;
 • muŵo, -oB- n inan — act, action;
 • muŷo, -uY- n an — cow;
 • muŷo, -aB- n inan — shortness;
 • muzín av — never;

N

 • nabíb, -iB- n inan — motherhood;
 • nabié n inan — dessert, small meal;
 • nabo, -uY- n an — leader, driver;
 • nabu v — lead, drive;
 • nabu n inan — pot;
 • nabuna n inan — way, path;
 • nadago, -oB- n inan — thirst;
 • nadak, -g- v — be thirsty;
 • naguó n an — rodent;
 • naiua v — defecate;
 • nam, -ŵ- v — have sex, copulate;
 • nam, -m- n an — little chicken;
 • namó v — be bad;
 • namō, -oB- n inan — flaw, error;
 • namō, -oY- n an — murderer;
 • nan, -r- v — bend, fold;
 • naním nu — 1st;
 • naŋué n inan — yarn, thread;
 • narap, -b- n inan — wine;
 • nare, -iY- n an — deaf person;
 • nareb, -iB- n inan — deafness;
 • nariép, -b- n inan — leg (of an object);
 • naro, -aB- n inan — prostitution;
 • nasié n an — toad;
 • naŵan, -n- n inan — sexual organs;
 • naŵe, -iY- n an — lover, sexual partner;
 • naŵo, -oB- n inan — sexual intercourse;
 • naŵu n an — whore, prostitute;
 • nayi pn — some people/things;
 • nayī n inan — leg;
 • nayiép, -b- n inan — queue, line, order;
 • nayīŵi n inan — column, support;
 • neáda, -aY- v — salt water;
 • neán, -n- n an — piglet;
 • neánab, -aB- n inan — hospitability;
 • neárab, -aB- n inan — irregularity;
 • neát, -d- n an — little sister;
 • nebéŋ, -ŋ- n inan — structure;
 • nebié n an — mother;
 • nebiénip, -b- n inan — shoulder;
 • nebós, -oS- n an — truth;
 • nebuó v — be proved, verified;
 • nedi n an — mom (endearment);
 • neí av — barely;
 • nēi n inan — berry;
 • neni n an — ckick, chicken;
 • neni av — where;
 • neniyi av — somewhere;
 • neŋ, -ŋ- n an — hen;
 • neŋáb, -aB- n inan — evil;
 • neŋoá v — be wrong, incorrect;
 • nera n an — prostitute;
 • nerabo, -oB- n inan — fermentation;
 • nerabu n inan — alcoholic beverage, liquor;
 • neri v — be deaf;
 • nerób, -oB- n inan — beauty;
 • nerué v — be symmetrical;
 • newoá n an — descendant;
 • newób, -oB- n inan — dominion, country;
 • newuóp, -b- n inan — constraint, condition;
 • niā v — be early;
 • niā, -aY- n an — morning, sunrise;
 • nīa n inan — dish, plate;
 • niāna n inan — time;
 • nibó n an — night;
 • nibu n an — midnight;
 • nidi n an — evening;
 • niébis, -iS- n an — unemployed person;
 • niébos, -oS- n an — driver, leader;
 • niék, -g- n an — fertile soil;
 • nién, -n- n an — toddler;
 • niéna v — be dumb, stupid;
 • niéni n inan — glass (material);
 • niéŋ, -ŋ- n an — cock, rooster;
 • niéŋan, -n- n inan — consciousness;
 • niérak, -g- v — be visible;
 • niéri v — exist;
 • niéuna n inan — direction, orientation;
 • niéŷa v — darken;
 • niéyip, -b- v — be depressed;
 • niézeb, -eB- n inan — hallucination;
 • nin, -r- n an — louse;
 • nin, -n- n an — neighbour;
 • ninabí v — nurse, breastfeed;
 • niní v — swim;
 • ninī, -iS- v — be near, close;
 • ninī, -iY- n an — swimmer;
 • ninibó v — hide, conceal, cover;
 • ninídi v — be widowed;
 • niniék, -g- v — be fertile;
 • niniét, -d- v — be gray-haired;
 • ninína n inan — fin, flipper;
 • ninoŵó v — be male;
 • ninoŷú v — preserve;
 • ninúgu v — be eaten, used up;
 • niŋ, -ŋ- v — experience something;
 • nīo, -oB- n inan — neighbourhood;
 • nip, -b- n an — sky;
 • niráb, -aB- n inan — precognition;
 • nirás, -aS- n an — dawn;
 • nireá v — be on time;
 • nireán, -n- n inan — clock;
 • niri n an — boy;
 • nisa v — tell lies, deceive;
 • niséb, -eB- v — be safe;
 • nisiébab, -aB- n inan — shallowness;
 • niu n inan — vessel;
 • niwō, -oB- n inan — time;
 • niwoá n an — dusk;
 • niyém, -m- v — be universal, common;
 • niyi v — must, have to;
 • noá, -aY- n an — male peer;
 • noá, -aY- n inan — stomach;
 • noáb, -aB- v — be very old;
 • noábab, -aB- n inan — old age;
 • noábas, -aS- n an — bald man;
 • noábob, -oB- n inan — sisterhood;
 • noák, -g- n an — female peer;
 • nobáb, -aB- n inan — manliness;
 • nobí, -iY- n an — spinster;
 • nobū, -uY- n inan — ear;
 • nobūa pp — from the surface;
 • nobūs pp — on the surface;
 • nobúyem, -ŵ- n inan — shell;
 • noé n inan — fruit;
 • noén, -ŋ- n inan — bone;
 • noéŋem, -ŵ- n inan — column, support;
 • nom, -m- n an — pig;
 • noŵó n an — man, human;
 • noŷú n an — salt;
 • nuébi n inan — trace;
 • nuén, -n- n an — adoptive parent;
 • nuén, -r- v — be necessary;
 • nuéra v — warm, keep warm;
 • nuére v — form, mold, sculpt;
 • nuéroap, -b- v — be bright;
 • nuéru v — be responsible;
 • nuét, -d- n an — boyfriend;
 • nuéŵa v — be aggressive;
 • nuéŵoan, -n- n inan — manliness, masculinity;
 • nuéŷo v — spread, pass further;
 • nuíp, -b- n an — ugly person;
 • nunán, -n- v — greet;
 • nuneá n an — summer;
 • nunié n an — creator, sculptor;
 • nunién, -n- n inan — paddle, oar;
 • nunuédab, -aB- n inan — cave, hole;
 • nunuédan, -n- n inan — barrier;
 • nunuét, -d- v — be last;
 • nunuó, -oY- v — be taken advantage of;
 • nunuób, -oB- v — bite;
 • nunuóuna n inan — teeth, set of teeth;
 • nunút, -d- v — stop something;
 • nuók, -g- n an — master of the house;
 • nurób, -oB- n inan — foster care, adoption;
 • nurué n an — responsibility;
 • nuŷu n an — husband;

Ŋ

 • ŋabéb, -eB- n inan — winter;
 • ŋabié n inan — north;
 • ŋadié n inan — cover, external layer;
 • ŋadiép, -b- n inan — cover, layer;
 • ŋado, -oB- n inan — brotherhood;
 • ŋagáb, -aB- n inan — ugliness;
 • ŋagoá v — be asymmetrical;
 • ŋaŋáb, -aB- n inan — departure, leaving;
 • ŋaŋeá v — depart, leave;
 • ŋat, -d- n an — brother;
 • ŋayi n inan — court, garden;
 • ŋeádab, -aB- n inan — friendship;
 • ŋedi n an — little brother;
 • ŋedué n inan — street, allee;
 • ŋerá n inan — skin;
 • ŋeráŵi n inan — layer, level;
 • ŋiaŋ, -ŷ- v — be colored;
 • ŋiaŷo, -oB- n inan — color;
 • ŋidabe, -iY- n an — danger, hazard;
 • ŋidabo, -oB- n inan — risky situation;
 • ŋidan, -n- v — be naked, nude;
 • ŋidane, -iY- n an — naked person;
 • ŋidano, -oB- n inan — nudity;
 • ŋié, -eY- n an — autumn;
 • ŋiéb, -eB- n an — crow, raven;
 • ŋiébab, -aB- n inan — deviation;
 • ŋiébas, -aS- n an — madman, crazy person;
 • ŋiédib, -iB- n inan — coat, cloak;
 • ŋiédop, -b- n an — beetle;
 • ŋiégo n an — butterfly;
 • ŋiét, -d- n an — beginning, source;
 • ŋiéyip, -b- n inan — beverage;
 • ŋigap, -b- v — be dangerous;
 • ŋin, -n- n an — woman, female;
 • ŋina v — there is, have, be, exist;
 • ŋinérana n inan — vagina;
 • ŋini n an — existence, being;
 • ŋino, -oB- n inan — womanliness;
 • ŋiŋádan, -n- n inan — team, group, tribe;
 • ŋiŋás, -aS- n an — snake;
 • ŋiŋát, -d- v — be related (as in a family);
 • ŋiŋé, -eY- v — be liquid;
 • ŋiŋeá v — be weak;
 • ŋiŋerá v — be outside;
 • ŋiŋím, -ŵ- v — be sacred, holy;
 • ŋiŋín, -n- v — be female;
 • ŋiŋínan, -n- n inan — vulva;
 • ŋiŋíni v — be energetic;
 • ŋiŋíŵe v — be hallucinating;
 • ŋiŋíŵem, -ŵ- v — be blue;
 • ŋit, -d- v — free, release;
 • ŋiŵe n an — madman, crazy man;
 • ŋiŵem, -ŵ- n inan — cloud;
 • ŋiŵo, -eB- n inan — madness;
 • ŋiŵu n an — heaven;
 • ŋiŷa v — be warm;
 • ŋiŷo, -oB- n inan — warmth, heat;
 • ŋoáp, -b- n an — lamp, lantern;
 • ŋoát, -d- n an — shade, hue;
 • ŋobé v — be cold;
 • ŋobéb, -eB- n inan — coolness, coldness;
 • ŋogu n an — big brother;
 • ŋuén, -n- n an — breath;
 • ŋuénab, -aB- n inan — exhibitionism;
 • ŋuéseb, -eB- v — be evil;
 • ŋuésuab, -aB- n inan — adventure;
 • ŋuŋeádan, -n- n inan — adoption;
 • ŋuŋu n an — wife, housewife;
 • ŋuŋún, -n- v — care, worry;
 • ŋuók, -g- v — be short-lived;
 • ŋuóno, -oY- n inan — slowness;

O

 • oadí v — seem, appear;
 • oadū, -uB- n inan — appereance;
 • obaŵi n inan — pipe, small tube;
 • obe n an — snake;
 • obé n an — beggar;
 • oému v — stink, have an unpleasant smell;
 • oéra v — sail a sea;
 • oéra, -aY- n an — sailor, seaman;
 • oérana n inan — ship;
 • oéro, -aB- n inan — navigation;
 • ogóme v — move, move towards;
 • ogómena n inan — wagon, cart;
 • omín, -r- v — float, fly, hover;
 • omíran, -n- n inan — feather;
 • omoyī v — climb;
 • onayī, -iY- n an — pilgrim;
 • onayī v — walk, go on foot;
 • oni n an — stranger, somebody unknown;
 • ono, -uB- n inan — hostility;
 • onobū, -uY- v — agree;
 • onobúwo, -oB- n inan — sound;
 • oŋóŵi v — be bright;
 • ooyī, -iY- n an — monkey;
 • osídan, -n- n inan — window;
 • osíra v — go on foot;
 • osít, -d- v — evaporate;
 • oúni v — wear shoes;
 • oŵí n inan — wrist;
 • oŷén, -ŷ- v — be serious, solemn;
 • oyēŷi v — wander, go around;
 • oyēŷina n inan — cane, rod;
 • oyīgo, -oB- n inan — taste;
 • oyimé v — be infectious, fast spreading;
 • oyīrep, -b- v — kneel;
 • oyīt, -g- v — have a taste;
 • oŷúbo, -oB- n inan — width;
 • oŷúp, -b- v — be narrow;
 • ozeb, -iB- n inan — hardness;
 • ozi v — be hard;
 • ozigá v — be wet;

P

 • pak, -g- v — flee, run away;
 • paŷíb, -iB- n inan — wish, daydream;
 • paŷím nu — 30;
 • pē, -eY- v — wake up, get up;
 • peam, -ŵ- v — be round;
 • pean, -n- n inan — eyelid;
 • peaŵe, -iY- n an — circle;
 • peaŵo, -oB- n inan — testicle;
 • pebén, -r- v — be blind;
 • pebére, -iY- n an — blind person;
 • pebéro, -oB- n inan — blindness;
 • pem, -m- n an — river;
 • pemí n an — master, expert;
 • pemíb, -iB- n inan — strength, power;
 • pemó n an — worm;
 • pemu n an — large river, main river;
 • pen nu — 3;
 • pen, -ŷ- v — keep, store;
 • pena n an — bird;
 • penaŵi n inan — feather;
 • peni n an — brook, creek;
 • pení n an — dog;
 • penído, -oB- n inan — foolishness, stupidity;
 • penít, -d- n an — fool, stupid person;
 • peók, -g- n an — fly;
 • perá n an — grandmother;
 • peŵemí v — lead, drive;
 • peŵéna v — fly, flit;
 • peŵénana n inan — wing;
 • peŵī, -iS- v — be orphaned;
 • peŵíb, -iB- v — be solid, rigid;
 • peŵíba, -oY- v — educate;
 • peŵíbe v — farm, grow crops;
 • peŵíbem, -ŵ- v — be boring;
 • peŵidí v — reveal, uncover;
 • pewo, -eB- n inan — loudness;
 • peŷá n an — flora, plants;
 • peye v — be loud;
 • peyena n inan — voice;
 • peyīm, -m- v — be flat;
 • peyīmo, -oB- n inan — flatness;
 • peŷo, -oB- n inan — store, supply;
 • peŷō, -oB- n inan — opposition, conflict;
 • peŷóŵi n inan — obstacle;
 • pī, -iS- n an — orphan;
 • pīa v — hear;
 • piána n inan — harassment;
 • pib, -iB- n an — metal;
 • piban, -r- n inan — fur;
 • pibarem, -ŵ- n inan — overcoat;
 • pibe n an — farmer;
 • pibem, -ŵ- n inan — cloudy weather;
 • pibém, -m- v — be linear;
 • pibenít, -d- v — be stupid, foolish;
 • pibeŷá v — hate;
 • pibí, -iY- v — be metallic;
 • pibiébas, -aS- v — be bald;
 • pibiéyip, -b- v — be gray;
 • pibín, -n- v — be imprisoned;
 • pibíu v — be greasy, fat;
 • pibo, -eB- n inan — farm;
 • pibō, -oB- n inan — concern;
 • pibu n an — noon, midday;
 • pidí n an — day;
 • pidí n an — husband;
 • pidíb, -iB- n inan — desire;
 • pidíwo, -oB- n inan — sourness;
 • pidíye, -iY- n an — lemon;
 • piébas, -aS- n an — expert, experienced person;
 • pién, -n- n an — swallow;
 • piéŋ, -ŋ- n an — falcon;
 • piéŋab, -aB- n inan — harvest time;
 • piéŋan, -n- n inan — sickle, scythe;
 • piés, -eS- v — be black;
 • piéseb, -eB- n inan — black colour;
 • piét, -d- n an — lizard;
 • piéurab, -aB- n inan — advantage;
 • piéurip, -b- n inan — drawing;
 • piéŵi n inan — pillow;
 • pigá n inan — milk;
 • pimém, -ŵ- n inan — kettle;
 • piméri n inan — small kettle;
 • pimu n an — vixen;
 • pin pp — to, into;
 • pin nobūs pp — onto the surface;
 • pin womús pp — onto, to the top;
 • piŋ, -ŋ- v — harvest;
 • piŋa pp — from, out from;
 • piŋan, -n- n inan — joke;
 • piŋo, -oB- n inan — laugh, laughter;
 • pīo, -aB- n inan — hearing;
 • piowo, -oB- n inan — skill, proficiency;
 • pioyem, -ŵ- n inan — story, poem;
 • pirem pp — in;
 • piri n an — navel;
 • piú n an — moon;
 • piŵo v — be simple, uninteresting;
 • piŵu n inan — torso, abdomen;
 • piye v — be dark;
 • piŷem, -ŵ- n inan — center;
 • piyēn, -ŋ- v — be savory;
 • piyēŋe, -iY- n an — bitter beverage, tonic;
 • piyēŋo, -oB- n inan — harshness;
 • poágan, -n- n inan — leg of an animal, paw;
 • poák, -g- n an — animal companion;
 • poázis, -iS- n an — male spinster;
 • pobo v — fall;
 • pobo, -oB- n inan — fall, drop;
 • pōe n an — thinker;
 • pogu n inan — robe;
 • pok, -g- n inan — shirt;
 • pome n an — world;
 • poŋ, -ŷ- v — run;
 • poŋí n an — ghost, spirit;
 • poŋu n an — world, universe;
 • poŋúŵi n inan — ghost, phantom;
 • pōo, -eB- n inan — thinking;
 • poón, -r- n inan — bonfire, hearth;
 • poóŷu n inan — stove;
 • poráŋ, -ŋ- v — be shy;
 • poreáŋab, -aB- n inan — harmony, calmness, peace;
 • poŵóŋ, -ŋ- v — cry, weep;
 • poŵóŋo, -oB- n inan — wetness, wet stain;
 • poŷa n an — pet;
 • poŷe, -iY- n an — runner;
 • poyi pn — some, somebody;
 • poŷidí v — be envious;
 • poŷu n an — little animal;
 • poŷúŋa v — strike, hit;
 • poŷúri v — inhabit, dwell;
 • pua v — split, divide;
 • puāŋ, -ŋ- v — be silent;
 • puāŋo, -oB- n inan — silence;
 • pube, -iY- n an — good person;
 • pubeb, -iB- n inan — virtue, good life;
 • pubi v — be good;
 • pubina n inan — quality, advantage;
 • pubōe v — think, ponder;
 • puboŋí v — be nonsensical;
 • pudī, -iY- v — be sour;
 • pugaŷí v — sleep;
 • pugóma, -eY- n an — tall tree;
 • pugóme v — be giant, huge;
 • pugú n inan — key;
 • pugún, -r- v — be married;
 • pūm pp — by, near;
 • pun, -r- n an — owl;
 • pun, -r- v — walk, come;
 • puŋa n an — lightning, thunder;
 • puŋí n inan — honey, mead;
 • puŋu n inan — room, chamber;
 • puŋu n an — storm, strong rain;
 • pūoŋ, -ŷ- n an — bug, insect;
 • puri n an — inhabitant;
 • puro, -uB- n inan — home, house, dwelling;
 • puro, -oB- n inan — marriage;
 • puún, -r- v — be deep;
 • puúro, -oB- n inan — depth;
 • puwo, -oB- n inan — division;
 • puŷu n an — ancestress;

S

 • sā, -aY- v — form, change;
 • sabú n an — ruler;
 • sabū, -uB- n inan — state;
 • sabúŵi n inan — law, rule, order;
 • sadué n inan — sight;
 • saduóp, -b- n inan — cave;
 • samá pn — all, everybody, everything;
 • sami av — everywhere;
 • samón, -n- n inan — chief, leader;
 • samuónip, -b- n inan — globe, ball, sphere;
 • san, -n- n an — host;
 • saŋí n inan — cloth;
 • sarié, -eY- n inan — glass container;
 • sarii n inan — pane, windowpane;
 • sarín, -r- n inan — bottle, vessel;
 • saro, -uB- n inan — mirror;
 • saruo, -oB- n inan — reaction, reception;
 • sawo, -oB- n inan — bend, crease;
 • sawoábab, -aB- v — demolish, destroy;
 • sawoám, -m- v — explore;
 • sawoámes, -eS- n an — researcher, philosopher;
 • saŵú v — be true;
 • saŵū, -uY- n an — frank person;
 • sayē n an — frog;
 • sayī v — be pretty;
 • saŷi n an — ground, earth;
 • saŷú n an — pest;
 • seb, -eB- n an — mare;
 • sebiéŋab, -aB- v — be silly, funny;
 • sebiérab, -aB- v — be awake;
 • sebiéurip, -b- v — ask riddles;
 • sebób, -oB- n inan — number;
 • sebuó v — be far, distant;
 • sedié n inan — basket;
 • sediébab, -aB- v — be blunt, coarse;
 • sediégab, -aB- v — be black;
 • sedién, -r- v — orient oneself;
 • sēi n an — tadpole;
 • semiém, -m- v — accept, receive;
 • seni n inan — tissue;
 • seniédeb, -eB- v — ferment;
 • seniégus, -uS- n an — plower, plowman;
 • seniék, -g- v — plough;
 • seniénab, -aB- n inan — agreement;
 • seniénis, -iS- n an — acquaintance;
 • seniéŋab, -aB- v — begin, found, start;
 • senín, -n- v — be known;
 • seri n an — mouse;
 • serí, -iY- v — speak a language;
 • seriét, -d- v — estimate;
 • sesié n an — germ;
 • sesiéina v — combine;
 • sesiémab, -aB- n inan — sharpness;
 • sesiésib, -iB- v — extend, expand;
 • sesím, -m- v — be smart;
 • seyeá n an — deer, doe;
 • seyié, -eY- v — snow;
 • sezín, -n- v — shelter, rescue;
 • siá n an — sun;
 • sián, -n- v — be hospitable;
 • sibóŵi n inan — urine;
 • sibóŵu v — be related, connected;
 • sibūo v — eat, chew;
 • siéas, -aS- n an — salty substance;
 • siéb, -eB- n inan — chin;
 • siébab, -aB- n inan — sting;
 • siébip, -b- n inan — dome, decorative ceiling;
 • siédeb, -eB- n inan — basket weaving;
 • siédob, -oB- n inan — straightness;
 • siédus, -uS- n an — straight line;
 • siéga v — be unfriendly;
 • siégas, -aS- n an — foe, enemy;
 • siéibob, -oB- v — count;
 • sién, -n- n an — fear;
 • siéna v — teach;
 • siénab, -aB- n inan — education;
 • siénas, -aS- n an — guardian spirit;
 • siéŋ, -ŋ- n inan — rock, stone;
 • siérab, -aB- n inan — slope;
 • siére v — guard, potect;
 • siéres, -eS- n an — guardian, protector;
 • siérob, -oB- n inan — guidance;
 • siéru v — be an authority, be in power;
 • siérus, -uS- n an — authority;
 • siés, -eS- v — be bigger;
 • siésa v — bloom, flower, flourish;
 • siésib, -iB- n inan — sickness, illness;
 • siésip, -b- n inan — line, rope;
 • siésoap, -b- v — be unripe, green;
 • siét, -d- n inan — leaf;
 • siéubi n inan — defile, narrow passage;
 • siéuga v — garden, grow plants;
 • siéugas, -aS- n an — gardener;
 • siéŵeb, -eB- v — wash;
 • siéŷab, -aB- v — weaken, impair;
 • siéyib, -iB- n inan — carpentry;
 • sīi n an — foster carer;
 • siiá v — carve, sculpt;
 • siibóŵi v — be yellow;
 • siídan, -n- n inan — wall, rampart;
 • siíra v — be on the bottom;
 • siíro, -oB- n inan — bottom, floor;
 • siít, -d- v — block, prevent;
 • siiyī v — be instead, replace;
 • simié n an — end;
 • sin, -ŋ- v — live, be alive;
 • siníb, -iB- n inan — failure, fault;
 • sinié v — mistake, err;
 • siŋ, -ŋ- n an — wolf;
 • siŋié v — be gray;
 • siŋién, -n- n inan — dust;
 • siŋís, -iS- n an — mud;
 • siō, -aB- n inan — sculpture;
 • sira n inan — heel;
 • siram pp — below;
 • siraŵi n inan — foot, footprint;
 • sire pp — down;
 • siri n inan — heel;
 • siriét, -d- v — be valuable;
 • siséb, -eB- v — be foremost, primary;
 • sisiébab, -aB- n inan — top, surface;
 • sisiéina v — be redundant, abundant;
 • sit, -d- n inan — wall;
 • siwoáp, -b- n inan — weed, flower;
 • siwū, -uB- n inan — replacement;
 • siyeá n inan — leaf, leaves;
 • soá, -aY- n an — injury;
 • soáab, -aB- n inan — jump, leap;
 • soáak, -g- v — be tasty;
 • soáan, -n- n inan — ankle;
 • soádis, -iS- n an — savory substance;
 • soáguodab, -aB- v — dig a hole;
 • soáŋ, -ŋ- n inan — thatch, roof cover;
 • soáŷab, -aB- v — eject, throw away;
 • sob, -oB- n inan — elbow;
 • sobíb, -iB- n inan — bluntness;
 • sobié n an — smoke;
 • soó n an — child, baby;
 • soō, -oB- n inan — childhood;
 • sowoá n inan — copy, reflexion;
 • sowoáp, -b- n inan — reflection, image;
 • suáb, -aB- n inan — escape;
 • suás, -aS- n an — victim;
 • suébi v — be gaseous;
 • suén, -n- n an — poor, infertile soil;
 • suó, -oY- n an — pregnant woman;
 • suób, -oB- v — be soft;
 • suóŋ, -ŋ- n an — rapist, deviant;
 • suóŋib, -iB- n inan — lust;
 • sureán, -n- v — be higher, taller;
 • suruóŋ, -ŋ- v — be greedy;
 • susiéŋ, -ŋ- n inan — string, yarn;
 • suyeá v — exit;

T

 • ta av — when;
 • taa n an — star;
 • taadí v — look at something;
 • taadī, -iY- n an — observer;
 • taarē, -aY- n an — basket weaver;
 • taaŵū, -uB- v — lengthen;
 • tabeb, -iB- n inan — craft, occupation;
 • tabeŷá v — develop something;
 • tabeŷā, -aY- n an — mentor;
 • tabi n an — carpenter;
 • tabibō, -oB- v — worry somebody, distress;
 • tabiébab, -aB- n inan — young age;
 • tabiébis, -iS- n an — daughter;
 • tabigá v — suckle, suck;
 • tabín, -n- v — trade slaves;
 • tabíne, -iY- n an — slaver;
 • tabíŋo, -oB- v — make somebody laugh;
 • tabíp, -b- v — be young;
 • tabíŷa v — eat vegetabls;
 • tabíŷo, -oB- n inan — vegetable;
 • tadē, -aY- v — imply, suggest;
 • tadié v — be sane;
 • tadién, -n- n inan — cure, treatment;
 • tagayēb, -eB- n inan — lamb (food);
 • tago, -oB- n inan — thing, creature;
 • tak, -g- v — be;
 • tam, -ŵ- n inan — skirt;
 • tama, -oY- v — be fast, quick;
 • taméban, -n- n inan — container for fluids;
 • tamedí v — lead, guide;
 • tamedī, -iY- n an — guide;
 • tamedū, -uB- n inan — road;
 • tamép, -b- v — drink;
 • tameyē v — care, worry;
 • tameyē, -eY- n an — foster carer;
 • tamíme v — be supported;
 • tamín, -r- v — breathe;
 • tamiŋō, -oB- v — harm, hurt;
 • tamowo, -oB- n inan — speed;
 • tan, -r- n an — learner, student;
 • tanayī v — kick;
 • tanī, -iS- v — be familiar;
 • tanobū, -uY- v — listen to;
 • tanoé v — eat fruits;
 • tanómo, -oB- n inan — pork (food);
 • tanúgo, -uY- n an — user;
 • tanúgu v — use, employ, apply;
 • taŋerá v — feel by touch;
 • taŋerō, -aB- n inan — touch, contact;
 • taŋín, -n- v — rape;
 • tara n an — bear;
 • taran, -n- n inan — hand;
 • taro, -oB- n inan — learning, lesson;
 • tat, -d- n an — beaver;
 • taŵe, -iY- n an — donor, giver;
 • taŵéna v — eat poultry;
 • taŵéno, -aB- n inan — poultry (food);
 • taŵi pn — some, something;
 • taŵím, -ŵ- v — be new;
 • taŵíoyem, -ŵ- v — guess, decipher;
 • taŵíŵe, -iY- n an — youth;
 • taŵíŵo, -oB- n inan — novelty;
 • tawo, -eB- n inan — work, job;
 • taŵo, -oB- n inan — gift;
 • tawōe v — cut;
 • tawū, -uB- v — slap;
 • taŵu n inan — skirt, long skirt;
 • tawūan, -n- n inan — palm, hand;
 • taye nu — 6;
 • tayē v — be spicy;
 • tayē, -eY- n an — spice;
 • tayēb, -eB- n inan — spiciness;
 • tayem, -ŵ- n inan — tooth;
 • tayén, -r- v — be happy;
 • tayerá v — weave baskets;
 • tayēra v — appraise;
 • tayerō, -aB- n inan — weaving;
 • tayeŵem, -ŵ- n inan — spike;
 • tayēyeb, -iB- v — enlarge;
 • tayēyina v — add;
 • tayezím nu — 60;
 • tayi nu — 4;
 • tayi av — somewhen, once;
 • taŷí pn — somebody/something else, other;
 • tayībap, -b- v — sew, stitch;
 • tayībi v — chew;
 • tayībobe, -iY- n an — seamster, tailor;
 • tayībobo, -oB- n inan — tailoring;
 • tayié v — be infatuated with somebody;
 • tayiérab, -aB- n inan — joy, happiness;
 • tayīgan, -n- n inan — tongue, language;
 • tayīgo, -oB- n inan — utterance, saying;
 • tayimé v — bury;
 • tayiméb, -eB- n inan — burial, funeral;
 • tayīt, -g- v — lick, taste;
 • taŷízeb, -iB- n inan — meat;
 • taŷízi v — eat meat;
 • taŷómaŵo, -oB- n inan — beef (food);
 • tazigá v — graze, pasture;
 • tazím nu — 40;
 • tazíŋ, -ŷ- v — cook, prepare meals;
 • tazíŷe, -iY- n an — cook, chef;
 • tē, -aY- n inan — finger, toe;
 • teáab, -aB- n inan — creation, being;
 • teám pn — everybody/everything else;
 • teán, -n- v — parasitize;
 • teáne, -iY- n an — parasite;
 • teáneb, -eB- n inan — sight;
 • teaŋí v — wear clothes;
 • teát, -d- n an — skunk;
 • teáŷi v — cultivate soil, farm;
 • teáŷo, -uB- n inan — soil cultivation;
 • tebiéurip, -b- v — be experienced;
 • tedá av — mostly;
 • tedáa v — turn;
 • tedam nu — 2nd;
 • tedéb, -eB- n inan — fishing;
 • tedié n an — angler;
 • tediéŋab, -aB- n inan — meal;
 • tedímo, -oB- n inan — food;
 • tedímo v — swallow, eat;
 • tegoáŵab, -aB- n inan — beef;
 • teguésib, -iB- n inan — main meal, dinner;
 • teí n an — male animal;
 • tēi n an — foal, pony, small horse;
 • teibémo, -oB- v — widen something;
 • teídom, -m- v — tan a hide;
 • teídume, -iY- n an — tanner;
 • teiméb, -eB- v — clean, make pure;
 • teíŋo, -oB- v — give birth;
 • teít, -d- v — separate, divide;
 • ten, -r- v — push, throw;
 • tena v — see;
 • tenábo, -uY- n an — potter;
 • tenábo, -uB- n inan — pottery;
 • tenábu v — make pots;
 • tenamō, -oB- v — break something;
 • tenana n inan — eyes of an animal;
 • tenárap, -b- v — drink alcohol;
 • tenérabe, -iY- n an — brewer, winemaker;
 • tenīa v — dine, eat a meal;
 • tenīe, -iY- n an — friend;
 • teniébab, -aB- v — violence;
 • teniédeb, -eB- v — drink wine;
 • tenīo, -oB- n inan — familiarity;
 • tenīo, -oB- n inan — meal, dinner, food;
 • teníŷa v — warm, keep warm;
 • teŋé, -eY- v — drink fresh water;
 • teŋiéab, -aB- n inan — alcohol;
 • teŋún, -n- v — abuse women;
 • teoó v — parent, bring up;
 • teoō, -oB- n inan — learning;
 • teowō, -oY- n an — parent;
 • terá v — be well, healthy;
 • terá n an — fisherman;
 • terána n inan — health;
 • tererí v — stay, remain;
 • teri n an — child (endearment);
 • terí, -iY- v — pronounce, utter, speak;
 • terí n an — rock, boulder;
 • teríbu v — flop around, flounder;
 • teriéab, -aB- n inan — pronunciation;
 • teriéan, -n- n inan — taste;
 • teriét, -d- v — take oportunity;
 • teriéubab, -aB- n inan — clothing;
 • teroáb, -aB- v — attack with a knife;
 • terōoŵi v — be red;
 • terōu v — corrupt, destroy;
 • tesié v — be bad cooked;
 • tet, -d- v — reject, throw;
 • ti, -iY- v — trade;
 • tibié v — be sunny;
 • tibís, -iS- n an — paleness;
 • tibu n an — ant;
 • tibu n an — duck;
 • tidáa v — be very small;
 • tidán, -r- v — learn, study;
 • tidáran, -n- n inan — memory;
 • tiderá v — fish;
 • tidi n an — duckling;
 • tidibū, -uY- n an — guest, visitor;
 • tidiéb, -eB- v — struggle;
 • tidién, -r- n inan — dot, point;
 • tidiú v — visit;
 • tidiū, -uB- n inan — visit;
 • tié, -eY- n an — planet;
 • tiéa v — drink milk;
 • tiéab, -aB- n inan — produce, output;
 • tiéb, -eB- n an — duck, drake;
 • tiébab, -aB- n inan — death;
 • tiédab, -aB- n inan — throw, shot;
 • tiédan, -n- n inan — wrist;
 • tiéde v — angle, fish with a rod;
 • tiédien, -n- n inan — fishing rod;
 • tiédu v — observe, investigate;
 • tiégab, -aB- n inan — dream;
 • tiéman, -r- v — be ephemerical;
 • tiéna n inan — penis;
 • tiénien, -n- n inan — adze;
 • tiénis, -iS- n an — forester;
 • tiéŋ, -ŋ- n inan — cake;
 • tiére v — touch, contact something;
 • tiérip, -b- n inan — stick;
 • tiésa v — mow grass;
 • tiéŵon, -r- v — be interested in;
 • tiéŷab, -aB- v — wear, tire, exhaust;
 • tigan, -n- n inan — money;
 • tigo, -oB- n inan — commodity, goods;
 • tim pp — against;
 • timé v — hate;
 • timē, -eY- n an — hater;
 • timéb, -eB- n inan — hate, hatred;
 • timo n inan — bread;
 • timú n inan — fork;
 • tina n inan — heart;
 • tinaŵi n inan — main part;
 • tini n inan — bread roll;
 • tiŋié v — fight against, try to prevent;
 • tip, -b- v — be buried;
 • tit, -g- v — buy;
 • tiu n inan — hammer;
 • tiwo, -uB- n inan — epoch;
 • tiwuó n an — guest;
 • tiye, -iY- n an — grandparent;
 • tiyi v — be old, ancient;
 • tize, -iY- n an — buyer, customer;
 • tō, -aB- n an — horse;
 • pp — up;
 • toá, -aY- n an — wound;
 • toáb, -aB- n inan — trade, contract;
 • toábi n inan — rust, stain;
 • toás, -aS- n an — seller, trader;
 • toázit, -d- n an — crab;
 • toban nu — 7;
 • tobaŷím nu — 70;
 • toébi v — freeze something;
 • tōem, -ŵ- n inan — ceiling;
 • toémo, -uB- n inan — smell;
 • toému v — smell, sense a smell;
 • tōibaŵo, -oB- v — dry something;
 • tok, -g- n an — bat (animal);
 • tomo nu — 5;
 • tomozím nu — 50;
 • tooí v — chop wood;
 • tooína n inan — axe;
 • tōom pp — above;
 • tooŵí v — punch;
 • tōoŵi n inan — cherry;
 • tooyī, -iY- n an — logger, lumberjack;
 • tōu n an — blood;
 • toyē, -eY- v — be glad, content;
 • toŷí v — be light, bright;
 • toŷíb, -iB- n inan — brightness, colour;
 • tozié v — be pale;
 • tudát, -d- v — explore, research;
 • tudeádan, -n- n inan — experience;
 • tudoá, -aY- v — soil, make dirty;
 • tudoábi v — be brown;
 • tūe n an — bee;
 • tuédi v — be still, solid;
 • tuén, -r- v — be old, aged;
 • tuérob, -oB- n inan — age;
 • tuérus, -uS- n an — chief, governor;
 • tuma pp — along, around;
 • tumak, -g- n inan — neck;
 • tumozem, -ŵ- n inan — narrowing, constriction;
 • tuó v — sell;
 • tuórip, -b- n inan — ravine, valley;
 • tūu n an — bumblebee;
 • tuwō, -oY- n an — trader, seller;

U

 • udam, -m- n an — mage, sorcerer;
 • udí n an — herder;
 • udū, -uB- n inan — herd of animals;
 • ūi n an — polecat;
 • uni n inan — sock;
 • unī, -iS- n an — fish;
 • uŋeb, -iB- n inan — smallness;
 • uŋi v — be small;
 • uŋina n inan — lack, defect, absence;
 • uŋu n inan — boot, long shoe;
 • uóba, -eY- n an — salamander;
 • uobé v — ask, beg;
 • uóne, -iY- n an — foreigner, stranger;
 • uóni v — be hostile;
 • uoŋí v — strike, hit;
 • uoŋī, -iY- n an — fighter, warrior;
 • uoŋíb, -iB- n inan — fight, battle;
 • uoŋína n inan — weapon;
 • uúdam, -m- v — curse, wish badly;
 • uudí v — herd animals;
 • uūi v — be indifferent;
 • uúŋina v — be less than;
 • uúyi v — mature;
 • uyi n an — son;
 • uŷu n inan — fist;

W

 • wō, -oB- v — step, leap;
 • woá, -aY- v — be raw;
 • woáa v — be hydrated;
 • woáb, -aB- n an — lizard;
 • woábab, -aB- n inan — rain;
 • woádi n an — diurnal animal;
 • woádob, -oB- n inan — picture;
 • woán, -n- n an — land, country;
 • woánab, -aB- n inan — history, legacy;
 • woáni v — jump;
 • wōaŋ, -ŷ- v — have a taste;
 • woáunib, -iB- v — provoke, irritate;
 • woáŵon, -r- v — sound, resonate;
 • woáŷa n an — nocturnal animal;
 • wōaŷe, -iY- n an — protein;
 • woáyib, -iB- n inan — quality;
 • wōaŷo, -oB- n inan — savoriness;
 • wodób, -oB- n inan — crowd, group;
 • wōe n inan — knife;
 • wōmi n inan — brain;
 • womīi n inan — pate, top of the head;
 • womús, -uS- n inan — head;
 • womús pp — on, on the top;
 • womúsa pp — off of;
 • womúsem, -ŵ- n inan — ball, hollow sphere;
 • wōŋu n inan — roof;
 • wōo, -oB- n inan — step, jump;
 • wot, -d- n an — spouse, husband, wife;
 • wōu n inan — sword;
 • woŵí n an — ashes;
 • woŵí v — be blunt;
 • woŵī, -iY- n an — fool, idiot;
 • woŵíb, -iB- n inan — stupidity;
 • wowoáb, -aB- v — crawl;
 • wowoábes, -eS- n an — reptile, amphibian;
 • wowoámes, -eS- n an — giant;
 • wowuódem, -m- v — enchant;
 • wū, -uB- n inan — arm;
 • wūbo, -oB- n inan — softness;
 • wuédab, -aB- n inan — midnight;
 • wūem, -ŵ- n inan — handle;
 • wuéni v — be most important;
 • wuénu v — be noble;
 • wuéret, -d- v — be dim, gray;
 • wuésa v — be identical;
 • wuét, -d- n an — spark;
 • wūgo, -uB- n inan — pregnancy;
 • wūgu n an — nursing mother;
 • wuk, -g- n an — fire;
 • wunié n inan — facial expression;
 • wuniép, -b- n inan — disguise, mask;
 • wunué n an — noble;
 • wūŋeb, -iB- n inan — greed;
 • wūŋi n an — greedy man;
 • wuódab, -aB- n inan — wedding;
 • wuódi v — dream, have a dream;
 • wuón, -n- n inan — sleeve, part covering the arm or leg;
 • wuónok, -g- n an — ladybug;
 • wuóŋ, -ŋ- n inan — calf (leg);
 • wuórab, -aB- n inan — boundary, border;
 • wuwúk, -g- v — disappear;

Y

 • nu — 2;
 • yeá, -aY- n an — insect;
 • yeába v — be self-confident;
 • yeábab, -aB- n inan — romantic relationship;
 • yeábas, -aS- n an — fiance, lover, partner;
 • yeábien, -n- n inan — brew, concoction;
 • yeábienab, -aB- v — be proper, appropriate, adequate;
 • yeádib, -iB- v — attract attention, show off;
 • yeádierab, -aB- v — be a prostitute;
 • yeán, -r- n an — ewe, female sheep;
 • yeánue v — be fruitful;
 • yeáres, -eS- n an — sheepdog;
 • yeáŵeb, -eB- v — be cool;
 • yēbu n inan — trousers;
 • yēdi n an — fawn, young deer;
 • yegá n an — deer, buck;
 • yēi n inan — blade, razor;
 • yená n an — singer, bard;
 • yēni n an — dad (endearment);
 • yenō, -aB- n inan — music;
 • yeŋ, -ŋ- n inan — opening;
 • yerá n inan — box;
 • yēra n inan — price, value;
 • yerám pn — this thing;
 • yēre, -iY- n an — line, stroke;
 • yēri v — be predictable;
 • yēri n inan — town square;
 • yēro, -uB- n inan — simplicity;
 • yesíb, -iB- n inan — left side;
 • yesié v — be left-handed;
 • yeŵó pn — this person;
 • yēŵu n inan — importance;
 • yeyē n an — flea;
 • yēyeb, -iB- n inan — size;
 • yeŷí n an — merchant;
 • yēyi v — be big;
 • yēŷi n inan — plaza, large town square;
 • yeyīm, -m- v — be sharp;
 • yeyīman, -n- n inan — wit, intelligence;
 • yeyīme, -iY- n an — smart person;
 • yeyīmo, -oB- n inan — cleverness, intelligence;
 • yēyina n inan — addition, surplus;
 • yezím nu — 20;
 • yī, -iY- v — rise, go up;
 • yīa n an — sand;
 • yiāna v — be above;
 • yiāŋa v — precede, go before, come from;
 • yiaŵó v — be humane;
 • yībap, -b- n inan — needle;
 • yībeŵi n inan — notch, indentation;
 • yībi n inan — jaw;
 • yīdi n inan — tip of the tongue;
 • yīe, -iY- v — be recent;
 • yiéb, -eB- n inan — cap, hat;
 • yiébab, -aB- n inan — drought, dry season;
 • yiébi n inan — hat, cap;
 • yiéga v — be difficult;
 • yiégab, -aB- n inan — smoothness;
 • yiégan, -n- n inan — storage, pickle;
 • yiéina n inan — sound;
 • yiék, -g- v — be gentle;
 • yiém, -m- n an — fox;
 • yiémeb, -eB- n inan — turn, crook, angle;
 • yién, -n- n an — stream;
 • yiéŋ, -ŋ- n an — estuary;
 • yiés, -eS- v — be noisy;
 • yiéseb, -eB- n inan — noise;
 • yiét, -d- n an — rival, opponent;
 • yiéubi n inan — rope;
 • yiéwo v — cool, keep cool, keep fresh;
 • yiéyep, -b- v — be barren;
 • yigá v — flee, escape;
 • yigā, -aY- n an — fugitve, refugee;
 • yīga v — be salty;
 • yigō, -oB- n inan — map;
 • yīgo, -oB- n inan — saltiness;
 • yigoáp, -b- n inan — trouble, problem;
 • yīi n inan — hand, arm;
 • yīian, -n- n inan — time;
 • yīiwo, -oB- n inan — delay, latency;
 • yīiye, -iY- n an — evening, dusk;
 • yimí v — be dirty;
 • yimī, -iY- n an — soil;
 • yimíb, -iB- n inan — dirtiness;
 • yimína n inan — filth, dirt;
 • yin, -n- n an — slave;
 • yīn av — here;
 • yīn, -ŋ- v — say, speak;
 • yiná pn — these people/things;
 • yináb, -aB- n inan — worry, anxiety;
 • yineá v — be close with someone;
 • yīni n an — pain;
 • yiniwō av — now;
 • yīŋe, -iY- n an — speaker, orator;
 • yīŋo, -oB- n inan — speech;
 • yīo, -oB- n inan — story, piece of fiction;
 • yīrep, -b- n inan — knee;
 • yīri n an — water vapour;
 • yīribem, -ŵ- n inan — joint of bones;
 • yīribu n inan — thigh, upper leg;
 • yiséŋ, -ŋ- v — be bitter;
 • yisiénis, -iS- n an — toxin;
 • yisiéŋab, -aB- n inan — bitterness;
 • yīwo, -oB- n inan — rise, increase;
 • yiwoú v — go down, descend;
 • yiwoŵí v — be volatile;
 • yiwūgu v — be pregnant;
 • yiwūguna n inan — fetus;
 • yiwūŋi v — want;
 • yiwuó n an — month;
 • yīyeb, -iB- n inan — disease, illness;
 • yiyém, -m- v — be straight;
 • yiyená v — sing, create poetry;
 • yiyenána n inan — song;
 • yiyēra v — be expensive;
 • yiyēŷi v — trade, exchange;
 • yiyēyina v — be more than;
 • yiyēŷina n inan — wealth, possession;
 • yiyí, -iY- v — hollow something;
 • yīyi v — be sick;
 • yiyiá v — be powdered;
 • yiyié, -eY- v — be frozen;
 • yiyimé v — be lethally wounded;
 • yiyín, -n- v — be enslaved;
 • yizeá n an — enemy;
 • yīzem, -ŵ- n inan — ribbon, strip;
 • yizímu n inan — yarn, thread;
 • yizín, -n- n inan — thread;