Wihəs/Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

The lexicon of Wihəs.

Used abbreviations:

 • av — adverb;
 • c — conjunction;
 • d — determiner;
 • n — noun;
 • nu — numeral;
 • p — preposition;
 • pn — pronoun;
 • v — verb;


A

 • ahə n — razor;
 • ahi n — spoon;
 • ahihu n — mug, cup;
 • aila nu — 8;
 • ailañoi nu — 80;
 • ailoamo nu — 9;
 • ailoamoñoi nu — 90;
 • ailwoimo nu — 9th (ordinal);
 • aina n — ceiling, roof;
 • ainə v — can be;
 • ainəhi v — should be;
 • ainəw n — rule, order;
 • ainuw n — power;
 • aiña n — father;
 • aira n — container;
 • airə n — toy;
 • aiw n — seriousness;
 • aiwo n — man, human;
 • aiwow n — compassion, sympathy;
 • aiwu v — be long;
 • aiwuw n — length;
 • aixə n — mercenary;
 • aixəw n — trade;
 • aiya n — singer, artist;
 • aiyaw n — music;
 • aiyə n — dad (dim.);
 • anauwi n — window;
 • anə n — eye;
 • anəha p — from the back;
 • anoi p — in back;
 • atiwa v — press;
 • auh v — affect;
 • auhihe v — ask, beg;
 • auhikauh v — divide, split;
 • aumənsa v — have honor;
 • aumi n — idiot;
 • aunansa v — be grey;
 • auñə n — merchant;
 • aupohə v — complain;
 • aurəsa v — travel;
 • auw n — greed;
 • auwi n — smoke;
 • auwi v — be blunt;
 • auwiw n — stupidity;
 • awəha v — trust;

À

 • àmu n — honest, genuine person;
 • àmu v — be true;
 • àmuw av — yes, indeed;
 • àñu n — plague;

E

 • e nu — 2;
 • eala n — value, quality;
 • eala nu — 8th (ordinal);
 • ealə v — be straight;
 • ean n — stroke, line;
 • eanu n — simplicity;
 • earə n — town square;
 • eawu n — importance;
 • eaxə n — space, place;
 • eayə nu — 2nd (ordinal);
 • ehe n — flea;
 • ehə v — be big;
 • ehoi(m) v — be sharp;
 • ehoih n — intelligent person;
 • ehoin n — intelligence;
 • ehoina n — addition;
 • ehoiw n — sharpness;
 • eih n — poet, bard;
 • eihi n — ground;
 • eime n — death;
 • eimi v — be dirty;
 • eimiw n — dirt, mud;
 • eirmaih v — exchange;
 • eiw n — language;
 • eiyə n — pain;
 • emu n — trousers;
 • eña n — deer;
 • eñoi nu — 20;
 • erə n — fawn;
 • ew n — size;

Ə

 • əha n — sand;
 • əhaina n — song, poetry;
 • əhaina v — go up;
 • əhaiña v — precede;
 • əhaiya v — write poetry;
 • əhauñə v — want;
 • əheaxə v — trade;
 • əheaxoina n — price;
 • əhehoina v — extend, expand;
 • əhə n — hand;
 • əhə v — be sick;
 • əhəh n — sunset;
 • əhəha v — be powdery;
 • əhən n — time;
 • əhəw n — season;
 • əhohu v — follow;
 • əhuñauna n — fetus;
 • əhuñu v — be pregnant;
 • əka n — refugee;
 • əmi v — be gaseous;
 • əmo v — be decent;
 • əña v — run;
 • əñoi n — thread;
 • əñoimu n — yarn;
 • əñow n — escape;
 • əw n — disease;
 • əx, əhə(h)- v — be late;
 • əy, ix- v — move;

Ə̀

 • ə̀mo n — husband, male;
 • ə̀mow n — manliness;
 • ə̀ño v — be ugly;
 • ə̀ñu n — salt;
 • ə̀ra n — skin;
 • ə̀raiwi n — layer, level;

I

 • i v — rise;
 • iheala v — be worthy;
 • iheime v — be lethargic;
 • ihi n — jaw;
 • ik n — spice;
 • ikak v — be noisy;
 • ikə n — strip, ribbon;
 • iku n — flavor, savor;
 • innənnoy v — sense;
 • iña v — be untasty;
 • ippə n — needle;
 • irə n — tip, sharp end;
 • iw n — highland;
 • iwa v — be false;
 • iwmi n — cut;
 • ixa‘i v — be unaware; faint;
 • ixə n — saddle;
 • ixu n — adventure;

Ì

 • ìweihə v — move towards;

K

 • kahaih n — thatcher;
 • kahaihə n — weaver;
 • kahaina v — be a thatcher;
 • kahaiñə v — knit;
 • kahaiñuw n — weaving;
 • kahe n — sheep;
 • kaheawi n — wool;
 • kahəna v — help;
 • kahət n — builder;
 • kahət v — build;
 • kahətə n — brick;
 • kahətu n — construction, building;
 • kahi n — lamb, sheep;
 • kahohe v — heal;
 • kahoheana n — treatment;
 • kahohi v — plant trees;
 • kahowe n — healer, doctor;
 • kahuk n — midwife;
 • kahuñu v — be a nurse;
 • kahyea v — be murdered brutally;
 • kainohe v — be fertile;
 • kainuñu v — craft;
 • kaiñənaiw, kaiñənainow- v — bare, undress;
 • kaiñomew v — make cool;
 • kaiyə av — that, there;
 • kamo n — friend;
 • kamo v — be collective;
 • kamow n — acquaintance;
 • kanai, kanain- v — educate;
 • kanain n — teacher, master;
 • kanainu n — school;
 • kañahe v — herd sheep;
 • kañaheh n — shepherd;
 • kañoi, kañoiñ- v — burn (something);
 • katsaw v — cure, treat;
 • kau n — rabbit;
 • kauxu n — fire;
 • kaxaññə v — explore;
 • kəhetu n — darkness;
 • kəhə n — face;
 • kəhoiwi n — front;
 • kəhuw n — nobility;
 • kəña n — grass;
 • kəñəhə v — be before, precede;
 • kəñəña v — grow;
 • kəñəñoawi v — be green;
 • kəñoawi n — pear;
 • kəñoi, kəñoiñ- v — burn, be aflame;
 • kəñuho v — be similar;
 • kərami v — cut in wood;
 • kəraw v — be first;
 • kət, kəhet- v — be dim, dark;
 • kina v — believe;
 • kmew, kmehow- v — revive, awaken;
 • kməy, kmix- v — do good;
 • kmi n — light;
 • kmi n — who;
 • kmi v — be white;
 • kmihom v — draw, write;
 • kmiw n — whiteness;
 • kmixu n — truth;
 • kmoaxa v — have pets;
 • kmuhaiw, kmuhaiñow- v — make silent;
 • knaiw, knainew- v — show;
 • knohew, knohehow- v — satisfy, please;
 • knuhe v — keep bees;
 • knuw n — beekeeper;
 • kñək n — breeder;
 • kñəkmə n — taxidermist;
 • kñəkmi v — stuff animals;
 • kñəkmu n — taxidermy;
 • kñəku n — breeding;
 • kñəmixu, kñəmihow- v — correct;
 • kñəñə v — breed animals;
 • kñərəw v — inspire;
 • kñoam n — cattlekeeper;
 • kñoam v — keep cattle;
 • kñohew v — matchmake;
 • kñoimu, kñoiwow- v — kill;
 • kñuhaunu, kñuhaulow- v — deepen;
 • koañtə n — spider;
 • koawi av — somehow;
 • kohauh n — cobbler;
 • kohaunə v — cobble;
 • kohauw, kohauñiw- v — shrink (something);
 • kohoañəw v — provoke;
 • kohoaw, kohoanuw- v — disagree;
 • kohoku, kohorəw- v — make hard;
 • kohwoina v — steal;
 • koi av — always;
 • koi n — rock, stone;
 • koi nu — 10;
 • koi, koim- v — die;
 • koih n — experience;
 • koim n — dead person;
 • koimu n — grave;
 • koinə v — have experience;
 • koiñə n — torch;
 • koiñə v — be wrong;
 • koiñəw n — fault, error;
 • koirə n — flame;
 • koiw av — where (rel.);
 • koiw n — wheat;
 • koiwe nu — 10;
 • koiyə n — bunny;
 • komaunu, komaulow- v — pull, gather;
 • komupu, komumiw- v — make better;
 • koñau, koñaun- v — marry;
 • koñoah n — researcher;
 • koñoame v — be aware;
 • koñopu, koñomow- v — knock down;
 • kopmoaw, kopmoañow- v — make wet;
 • ksaimu, ksaiwow- v — put to sleep;
 • ksə v — think;
 • ksəw n — thought;
 • ksoina n — wit, intelligence;
 • kuha v — be to the west;
 • kuho n — twin;
 • kuhoawi n — copy;
 • kwaumu, kwauwow- v — cause;
 • kwauñu, kwauraw- v — shorten;
 • kwoamu, kwoawew- v — put in order;
 • kwoañow v — push, repel;
 • kyauh v — bounce, reflect;

M

 • mahora v — gasp;
 • mas n — water;
 • mau n — you (sg);
 • mau, maum- v — make;
 • mauk, maunuk- v — be slow;
 • mauku n — slowness;
 • maum n — creator;
 • maumə n — limb;
 • maumohi v — be high, tall;
 • maumoxtə, maumohit- v — perform a rite;
 • maumu n — action;
 • maumuhe v — forge;
 • mauna n — nothing;
 • mauñ n — cow;
 • mauñtə n — you (pl);
 • mauñu n — shortness;
 • maura v — be short;
 • màila nu — 14;
 • màilahe nu — 16;
 • màilaiyəhe nu — 16th (ordinal);
 • màiloamo nu — 15;
 • màilomeañ nu — 17th (ordinal);
 • màilopə nu — 17;
 • màilwoimo nu — 15th (ordinal);
 • mànauhein v — be at war;
 • màuña n — lightning;
 • màuñu n — thunder;
 • màuyə n — spark;
 • màxa v — carry;
 • meamu n — floor;
 • meanu n — apparel;
 • meaña n — level;
 • mearə v — wear;
 • mehe n — innocent person;
 • meho v — be mad, insane;
 • meiha n — lame person;
 • meila v — own;
 • meimas, meimek- v — be liquid;
 • meime n — servant;
 • meimehe v — be fostered;
 • meimpə n — nut;
 • mein n — owner;
 • meina v — do wrong;
 • meinə n — butterfly;
 • meinñu n — moth;
 • meinu n — service; property;
 • meiña v — be lame;
 • meiñow n — disability;
 • meirə n — wind;
 • meiw n — lie;
 • meiwu n — storm;
 • memu n — rain;
 • menə n — town, village;
 • mepə n — beverage;
 • merə n — water well;
 • metmi n — dew;
 • mew n — deviant;
 • mewu n — craziness;
 • v — be awake;
 • mèala nu — 14th (ordinal);
 • mèami n — master;
 • mèamiw n — superiority;
 • mèamo nu — 11;
 • mèamu n — carnivore;
 • mèanə n — dog;
 • mèawi n — feather;
 • mèaya n — bird;
 • mèayə n — offspring;
 • mèayəhe nu — 12th (ordinal);
 • mèhai, mèhean- v — be blind;
 • mèhe nu — 12;
 • mèheala nu — 18th (ordinal);
 • mèhean n — blind person;
 • mèheanu n — blindness;
 • mèhei(m) v — be flat;
 • mèheiw n — flatness;
 • mèin n — sickle, scythe;
 • mèiw n — harvest;
 • mèiw n — who (rel.);
 • mèm n — wheel;
 • mèm v — be round;
 • mèmeañ nu — 13th (ordinal);
 • mèmu n — roundness;
 • mèn n — eyelid;
 • mèna nu — 18;
 • mènoamo nu — 19;
 • mènwoimo nu — 19th (ordinal);
 • mèpə nu — 13;
 • məñi v — take;
 • mə̀y n — orphan;
 • mihə n — bowl;
 • mihu n — basin;
 • miməs n — goose;
 • mimirə n — gosling;
 • mimu n — raven;
 • miw n — pretendent;
 • miw v — be (irrealis);
 • n — he, she;
 • mìhe n — farmer;
 • mìhe v — be black;
 • mìhi n — someone;
 • mìhom n — book, information medium;
 • mìhow n — skill;
 • mìmu n — noon;
 • mìrə n — day, morning;
 • mìw n — metal;
 • mìwə n — grey object;
 • mìwu n — farm;
 • moamu n — pursuit;
 • moaña v — flee, escape;
 • moañow n — departure;
 • moarə n — shade;
 • moawe v — pursue;
 • moawi n — lamp;
 • moayəhi nu — 1st (ordinal);
 • moha n — ring;
 • mohepə n — bow;
 • mohətu n — rite, ceremony;
 • mohi n — hill;
 • mohi nu — 1;
 • moi n — air;
 • moi, mein- v — lose;
 • moiru n — loss;
 • mok v — feel, sense;
 • mokə n — sense;
 • mokkə, morək- v — be easy;
 • moku n — feeling;
 • moñu n — mountain;
 • mop n — elbow;
 • morəpu n — levity, lightness;
 • mow d — which (rel.);
 • moweih v — decay;
 • moxtə n — priest, ritualist;
 • mòañtə n — they (an.);
 • mòi, mèi(ñ)- v — harvest;
 • mu d — no, none;
 • muhaimi av — nowhere;
 • muhawə av — in no way;
 • muhe n — smith;
 • muhipu n — paradox;
 • mumein n — appetite;
 • mumeiw n — hunger;
 • mumo n — nobody;
 • muñoi av — never;
 • mupə, mumei(n)- v — be hungry;
 • muw n — smithing;
 • muwpə, muhip- v — be unsure;
 • mùhai(ñ) v — be silent;
 • mùhaiw n — silence;
 • mùhau, mùhaun- v — be deep;
 • mùhaunu n — depth;
 • mùniw n — sourness;
 • mùrə n — envious husband;
 • mùrəh n — lemon;
 • mùrəw n — envy;
 • mùti v — be sour;
 • mwai v — be left, remain;
 • mwoawi v — shine;
 • myaina n — injury;
 • myeaña v — go down;
 • myeime v — serve;
 • myèa n — cauldron;
 • myèarə n — pot;
 • myoi, myein- v — blow;
 • myòimo nu — 11th (ordinal);

N

 • na n — they (inan.);
 • naheiwi n — column;
 • nahə n — berry;
 • nahi n — leg;
 • naiyə n — piglet;
 • nanaku n — thirst;
 • napama v — wash;
 • natkə, nanak- v — be thirsty;
 • nauxu n — lord, master, husband;
 • d — other;
 • nà‘u‘i v — cry, weep;
 • nàhe nu — 6;
 • nàheñoi nu — 60;
 • nàhi nu — 4;
 • nàina n — sight;
 • nàixoa av — in another way;
 • nàiya v — see;
 • nàiyə av — somewhere else;
 • nàiyəhe nu — 6th (ordinal);
 • nàiyəhi nu — 4th (ordinal);
 • nàna av — another time;
 • nàñoi nu — 40;
 • nàra‘ipə v — remove, take off;
 • nàrai n — something else;
 • nàt n — beaver;
 • nəhi v — must be;
 • nərə n — widow, widower;
 • nəw n — necessity;
 • nə̀h n — elder;
 • nə̀hə v — be old;
 • nə̀nsa v — tell lies;
 • nə̀w n — age;
 • noa n — pig;
 • nohe n — fruit;
 • noihi n — swimmer;
 • noina n — fin;
 • noinərə v — be widowed;
 • noinuñu v — be abused;
 • noirə n — boyfriend;
 • noiwo v — be male;
 • noiwoana n — testicle;
 • noixu v — preserve;
 • noiyə v — swim;
 • nomum n — shell;
 • nopu n — ear;
 • nòamo nu — 5;
 • nòamoñoi nu — 50;
 • nòhu n — blood;
 • nòk n — bat;
 • nòmeañ nu — 7th (ordinal);
 • nòpə nu — 7;
 • nòpñoi nu — 70;
 • nòwe v — be happy;
 • nòwmi n — cherry;
 • nuhəs n — spinster;
 • nuñu n — tool;
 • nùhe n — bee, wasp;
 • nùhu n — fly;
 • nwòimo nu — 5th (ordinal);

Ñ

 • ñahi n — backyard;
 • ñaira v — be a prostitute;
 • ñairaina n — uterus;
 • ñarə n — boy;
 • ñatu n — team, group;
 • ñauñu n — lady;
 • ñàheiheih v — have respect;
 • ñàktə n — meat;
 • ñàrarə n — matter, substance;
 • ñàratə n — interior;
 • ñàsohə v — complete;
 • ñàya‘i v — defecate;
 • ñəkpə, ñərap- v — be risky;
 • ñənaih n — naked person;
 • ñənaiw n — nudity;
 • ñəñ v — be colored;
 • ñəñu n — color;
 • ñəp c — that, which;
 • ñərap n — hazard, danger;
 • ñərapu n — risk;
 • ñətə, ñənai(n)- v — be naked;
 • ñə̀ d — which;
 • ñə̀hi d — some;
 • ñə̀ka n — dear person;
 • ñə̀kmi n — stuffed animal;
 • ñə̀ku n — urine;
 • ñə̀ña v — be sweet;
 • ñə̀ñə v — urinate;
 • ñə̀ñoina n — penis;
 • ñə̀ñow n — sweetness;
 • ñə̀rai n — what;
 • ñə̀rə n — lizard;
 • ñoi n — wife, woman;
 • ñoi, ñoim- v — be great, wonderful;
 • ñoi(n) v — be female;
 • ñoimə n — blue object;
 • ñoimə, ñoimm- v — be blue;
 • ñoimu n — madness;
 • ñoin n — vulva;
 • ñoinə n — life;
 • ñoinə v — be energetic;
 • ñoiñat v — be related;
 • ñoiñatə n — tribe;
 • ñoiñu n — heat, warmth;
 • ñoira v — be outside;
 • ñoiw n — beauty;
 • ñoiwe n — madman;
 • ñoiwe v — be angry;
 • ñoiwu n — sky;
 • ñoixa v — be hot;
 • ñoiya v — be (non-copular);
 • ñoiyə n — girl;
 • ñome v — be cool, cold;
 • ñomew n — coolness;
 • ñoñu n — brother;
 • ñòa av — how;
 • ñòa n — eagle;
 • ñòam n — bull;
 • ñòarə n — calf;
 • ñòawu n — ox;
 • ñòhe v — love;
 • ñòhew n — love;
 • ñòwe n — girlfriend;
 • ñùñu n — beast;

O

 • oami n — brain;
 • oamuhə n — top;
 • oamux n — head;
 • oamuxə n — ball, globe;
 • oañu n — roof;
 • ohe n — knife;
 • ohu n — sword;
 • oi av — this, here;
 • oi, ei(ñ)- v — say;
 • oim p — to the left;
 • oinaha p — from the left;
 • oinpə n — knee;
 • oirə n — vapor;
 • oirəmu n — thigh;
 • oirəpə n — joint;
 • oisaiw av — now;
 • ow v — leap;
 • owə n — bitter substance;
 • owə, owñ- v — be salty;
 • owñu n — savoriness;
 • owu n — step;
 • oyaupa v — enter;

P

 • pai nu — 3;
 • pai, peañ- v — keep, save;
 • pakanə v — work;
 • pau n — owl;
 • pau p — on, onto;
 • pau, paun- v — go;
 • paulə n — inhabitant;
 • paunu n — dwelling, home;
 • paunu n — marriage;
 • pauñə n — honey;
 • pauñu n — room;
 • paurə n — love, spouse (dim.);
 • pauxu n — great grandmother;
 • paxse v — stab;
 • pea n — stream;
 • peamo n — worm;
 • peamu n — river;
 • peañ nu — 3rd (ordinal);
 • peañə n — pickle, storage;
 • peañu n — supply, store;
 • peayə n — creek, brook;
 • peayəs n — fool, idiot;
 • peayətu n — mistake;
 • pehe v — be loud;
 • peheana n — voice;
 • pehok n — insect;
 • peimu n — fox;
 • pein n — mood;
 • peiña p — from inside;
 • peiñə n — canter;
 • peirə n — navel;
 • peiw n — laughter;
 • peiwo v — be smooth;
 • peiwu n — abdomen;
 • peiyə n — vixen;
 • pew n — noise;
 • pəhi v — be to the east;
 • pətaxo v — look for;
 • piha v — hear;
 • pihai, pihea(ñ)- v — be bitter;
 • pihaina n — worry, fear;
 • piheah n — tonic, tea-like beverage;
 • piheaw n — bitter taste;
 • pihow n — concern;
 • pihu n — moon, month;
 • pimea(m) v — be narrow;
 • pimeayəs, pimeayət- v — be dumb;
 • pimihu v — be fat;
 • pimoi, pimei(n)- v — be imprisoned;
 • piña n — milk;
 • pipña v — be hostile;
 • piwə n — fur, pelt;
 • piwnə n — coat;
 • pixu n — hearing;
 • pmeami v — control;
 • pmeaya v — fly (like a bird);
 • pməy, pmix- v — be orphaned;
 • pmihe v — farm;
 • pmirə v — reveal, show;
 • pmiw v — be hard;
 • pmiw, pmiho(h)- v — teach, educate;
 • pmiwə, pmiwm- v — be silvery, shiny;
 • pmoa v — be wet;
 • pmoaw n — humidity;
 • pmyaina n — wing;
 • pña n — plant(s);
 • pñaulə v — dwell;
 • pñauña v — be abrupt;
 • pñəw n — dream;
 • pñoawi n — obstacle;
 • pñoi nu — 30;
 • pñow n — conflict;
 • pñurə v — be greedy;
 • poa, poañ- v — perform;
 • poame n — world;
 • poañ n — runner;
 • poañə n — ghost;
 • poañu n — universe;
 • poaxa n — pet;
 • poaxu n — pet, companion;
 • poayə n — land;
 • pohe n — thinker;
 • pohəxə v — be to the south;
 • pohoa n — chimney;
 • pohoaxu n — stove;
 • poi n — stomack;
 • poi p — in, into;
 • poi, pei(ñ)- v — laugh;
 • pok n — dress;
 • pomo v — fall;
 • poñu n — robe;
 • popu n — drop;
 • pow v — be (past);
 • powu n — philosophy;
 • psa n — grandmother;
 • puha p — from the surface;
 • puha v — cut;
 • pukñə v — sleep, dream;
 • pumeina n — quality;
 • pumi v — be good;
 • pumoañə v — be holy;
 • pumohe v — study;
 • puñau, puñaun- v — be married;
 • puñoah n — giant;
 • puñoame v — be huge;
 • puñu n — key;
 • pup n — volunteer;
 • pupu n — virtue;
 • puw n — division;
 • puxə n — bug;
 • pwauwi n — illusion;

S

 • saha n — star;
 • saha p — from above;
 • sahaho v — look after;
 • sahahow n — education;
 • sahaiñ n — plowman, plower;
 • sahaiñu n — soil cultivation;
 • sahaixə v — plough;
 • sahawo n — parent;
 • sahe v — be spicy;
 • saheala v — judge, estimate;
 • saheh n — flavoring;
 • sahehi v — freeze (something);
 • sahehoina v — mix, add;
 • saheime v — bury;
 • saheimew n — funeral;
 • sahew n — spiciness;
 • sahew, sahehiw- v — enlarge;
 • sahə n — pony;
 • sahəmeaw, sahəmeamow- v — widen (something);
 • sahənauh n — tanner;
 • sahəs, sahik- v — speak;
 • sahətə, sahənau(m)- v — tan a hide;
 • sahi n — toe;
 • sahipmu, sahipmow- v — dry;
 • sahoimew v — clean;
 • sahoiw, sahoiñow- v — give birth to;
 • sahu n — planet;
 • sai n — it;
 • sai n — shirt;
 • sai, sain- v — give back, reject;
 • saih n — horse;
 • saih, saimo(h)- v — be quick;
 • saim n — agent, creator;
 • saimehe v — take care of;
 • saimeheh n — foster care;
 • saimenə v — guide, lead;
 • saimenuw n — road, way;
 • saimetə n — guide;
 • saimo n — spade;
 • saimow n — speed;
 • saimow v — impair;
 • saimu n — gift;
 • sainə n — wrist;
 • sainpə, sairap- v — ferment;
 • sainu n — throw;
 • sairap n — winemaker, brewer;
 • saiwi n — something;
 • saiwu n — skirt;
 • saiyamu v — make pottery;
 • saiyap n — potter;
 • saiyapu n — pottery;
 • saiyəx n — ally, friend;
 • saiyəxu n — joy, satisfaction;
 • saiyəy, saiyəx- v — be known;
 • sakapə v — battle;
 • sam n — stick;
 • sameiw, sameiñow- v — make laugh;
 • sami n — carpenter;
 • samihow v — scare, frighten;
 • samuw v — lengthen;
 • sane n — craftsman, artisan;
 • sañəña v — mow grass;
 • sapña n — gardener;
 • sapña v — grow plants;
 • sapu n — occupation;
 • sara v — weave;
 • saraha v — know;
 • saraw n — craft;
 • sasapə v — understand;
 • saum v — happen;
 • saumə v — camp;
 • sauw n — what (rel.);
 • saw n — forehead;
 • saw p — above;
 • sawə n — dome, ceiling;
 • sàhai(n) v — parasitize;
 • sàhaih n — parasite;
 • sàhaiñə v — dress (somebody);
 • sàhanə v — look;
 • sàhatə n — observer;
 • sàhe v — do;
 • sàheala v — be lucky;
 • sàheamu v — smell;
 • sàheaw n — smell;
 • sàhəs, sàhik- v — lick;
 • sàhət v — split;
 • sàhihi v — chew;
 • sàhikə n — tongue;
 • sàhiku n — utterance;
 • sàhimop n — tailor;
 • sàhimopu n — tailoring;
 • sàhippə, sàhimop- v — stitch, sew;
 • sàhohe v — cut (with a knife);
 • sàhoheina n — hatchet, axe;
 • sàhohi v — chop wood;
 • sàhowi n — lumberjack;
 • sàhuw v — slap;
 • sàhuwə n — palm;
 • sàimas, sàimek- v — drink;
 • sàimepə n — mug;
 • sàimepu n — mead;
 • sàimu, sàiwow- v — fuck, have sex;
 • sàinahi v — kick;
 • sàinohe v — eat fruits;
 • sàinopu v — listen to;
 • sàinpə, sàirap- v — drink alcohol;
 • sàinuk n — user;
 • sàinuñu v — apply, use;
 • sàira v — touch;
 • sàiraw n — contact;
 • sàiw n — moment;
 • sàiyəha v — dine;
 • sàiyəxu n — meal, dinner;
 • sàm n — tooth;
 • sàmeih n — slaver;
 • sàmeiñu n — vegetable;
 • sàmeixa v — eat vegetables;
 • sàmə n — spike;
 • sàmiña v — suck;
 • sàmoi, sàmei(n)- v — trade slaves;
 • sàñahe v — eat lamb;
 • sàñahew n — lamb;
 • sàñəña v — graze;
 • sàñoi, sàñoiñ- v — cook;
 • sàñoiñ n — chef, cook;
 • sàra av — mostly;
 • sàrai av — in that way;
 • sàrauw av — how (rel.);
 • sàroimo v — eat;
 • sàroiw n — food;
 • sàte(h) v — direct, aim;
 • sàtəho v — be uncomfortable;
 • sàtəsu v — be shy;
 • sàw n — work, job;
 • sàwmi v — punch;
 • sea v — be offending, displeasing;
 • seime v — be supported;
 • sèiñow v — harm, hurt;
 • səhaumauh v — summon;
 • səheñoi nu — 20th (fractional);
 • səhən nu — 100th (fractional);
 • səhu n — hammer;
 • səka v — be more;
 • səmai nu — 3rd (fractional);
 • səmu n — ant;
 • səna nu — 8th (fractional);
 • sənaho v — achieve;
 • sənañoi nu — 80th (fractional);
 • sənnweih v — be brave;
 • sənoamo nu — 9th (fractional);
 • sənoamoñoi nu — 90th (fractional);
 • səñoi nu — 10th (fractional);
 • səñoiwe nu — 10th (fractional);
 • səpñoi nu — 30th (fractional);
 • səraha v — be pointlike;
 • sərəhu v — visit;
 • sərəhuw n — visit;
 • sərəwu n — guest;
 • səto v — exceed;
 • sətsa v — fish;
 • sətsaina n — fishing rod;
 • sə̀k n — customer;
 • sə̀kə n — money;
 • sə̀ku n — commodity;
 • sə̀mu n — duck;
 • sə̀naum v — endure, continue;
 • sə̀rə n — duckling;
 • sə̀s, sə̀k- v — buy;
 • soi c — and, so, therefore;
 • soihe n — unhelpful person;
 • soime v — hate;
 • soimew n — hate;
 • soimo n — bread;
 • soimu n — fork;
 • soina n — heart;
 • soiwi n — trunk, main part;
 • soixa v — make warm;
 • soiyə n — bread roll;
 • sòa(m) v — eat pork;
 • sòaw n — pork;
 • sòi, sèin- v — breathe;
 • sòi(n) v — rape;
 • sòim p — to the right;
 • sòinaha p — from the right;
 • sòsatsəh v — be powerful;

T

 • ta av — when;
 • tahə n — wolf;
 • tahəsə v — be skilled;
 • tahi av — somewhen;
 • tai n — student;
 • taila n — bear;
 • tainu n — lesson;
 • tairə n — pupil;
 • tak v — be (copula);
 • taku n — thing, being;
 • tauh p — near;
 • tauk n — neck;
 • taumokə n — constriction;
 • te n — finger, toe;
 • təkahə v — hurt, injure;
 • tənai, tənain- v — study;
 • tənainə n — memory;
 • tmaila nu — 14th (fractional);
 • tmailahe nu — 16th (fractional);
 • tmailoamo nu — 15th (fractional);
 • tmailopə nu — 17th (fractional);
 • tmeamo nu — 11th (fractional);
 • tmeaw n — poultry;
 • tmeaya v — eat poultry;
 • tmehe nu — 12th (fractional);
 • tmei, tmeim- v — be young, new;
 • tmeim n — youth;
 • tmeimu n — novelty;
 • tmena nu — 18th (fractional);
 • tmenoamo nu — 19th (fractional);
 • tmepə nu — 13th (fractional);
 • tmi n — somebody else;
 • tmihom v — read, decipher;
 • tnahe nu — 6th (fractional);
 • tnaheñoi nu — 60th (fractional);
 • tnahi nu — 4th (fractional);
 • tnañoi nu — 40th (fractional);
 • tnərə v — be solid;
 • tnoamo nu — 5th (fractional);
 • tnoamoñoi nu — 50th (fractional);
 • tnohu v — make dirty;
 • tnopə nu — 7th (fractional);
 • tnopñoi nu — 70th (fractional);
 • tnowmi v — be red;
 • tñə v — be bright, light;
 • tñəku n — protein;
 • tñəñə v — eat meat;
 • tñəw n — brightness, colorfulness;
 • tñoam v — eat beef;
 • tñoamu n — beef;
 • toi p — against;
 • torawiññə v — confuse;
 • tsa v — be healthy;
 • tsah n — fisherman;
 • tsaw n — health;
 • tsə n — stone;
 • tsəmu v — flounder;
 • tsweihaih v — tear apart;
 • tuho v — sell;
 • tuhow n — transaction, trade;
 • tupauh v — be to the north;
 • tusə p — around, outside;
 • tuwo n — trader;

U

 • uku n — pregnancy;
 • umo v — be soft;
 • uñu n — mother;
 • upu n — softness;
 • usə v — be unlucky;
 • uw n — arm;
 • uwə n — handle;
 • uya‘in v — feast;

Ù

 • ùmi n — fist;
 • ùni n — right-handed person;
 • ùñə n — brave man;
 • ùñup v — be small;
 • ùñupu n — ravine, valley;
 • ùñuw n — bravery;
 • ùrai, ùraiñ- v — be difficult;
 • ùraiñ n — stock, load;
 • ùraiñu n — mass, weight;
 • ùrə v — be to the right;
 • ùrərə v — be daily;
 • ùrəw n — right side;
 • ùroina n — right hand;
 • ùroina p — through the right;
 • ùwainpə, ùwairap- v — be drunk;
 • ùwairap n — alcoholic;
 • ùweinə n — sail;
 • ùwoawi v — dazzle;
 • ùwoi, ùwein- v — fly, float;
 • ùwoina n — defect;
 • ùwoiwi n — weapon;
 • ùyauhe v — be in pain;

W

 • wai n — mouth;
 • waiyu n — mouthful;
 • wananə v — strike;
 • waunə n — shoe;
 • wauñə v — be tiny;
 • wauñu n — boot;
 • wauw n — smallness;
 • wauxu n — handful;
 • wauyə n — sock;
 • wauyəy n — fish;
 • waxə v — call, name;
 • wayasa v — argue;
 • we n — cat;
 • we v — have;
 • weam n — cave;
 • weamu n — nose;
 • weara n — sea;
 • wearə n — lake;
 • weawi n — tip;
 • weawu n — ocean;
 • weh n — participant;
 • wehe n — wise man;
 • wehew n — wisdom;
 • wehə n — snow;
 • wehə v — be to the left;
 • wehəh n — left-handed person;
 • wehəw n — left side;
 • wehi n — ice;
 • weho n — axe;
 • wehoina n — left hand;
 • wehu n — glacier;
 • weime v — cling;
 • weimo n — tail;
 • weiw n — turn;
 • weiwi n — end, final point;
 • wemu n — tomcat;
 • weñahə n — cottage;
 • weñohu n — residence;
 • weñow n — house;
 • wew n — reception, reaction;
 • wəməxə v — go away;
 • wəs n — mole;
 • wəseih v — swell, enlarge;
 • wihe av — then;
 • wiheanu n — area;
 • wiheara v — be vast;
 • wiheaw av — when (rel.);
 • wihehe v — be wise, smart;
 • wihehi v — be frozen;
 • wiheimo v — go back;
 • wihəs, wihik- v — dig;
 • wihikə n — shovel;
 • wihu v — be ready;
 • wihuw n — readiness;
 • wimi n — hair;
 • wimu n — cap, hat;
 • wipə, wipm- v — be dry;
 • wipmi n — string;
 • wipmu n — drought;
 • wiwñə v — be bold;
 • woamohi v — climb;
 • woanahi v — step;
 • woanahih n — pilgrim;
 • woanə n — stranger;
 • woanomuw n — sound;
 • woanopu v — agree;
 • woañə n — soldier;
 • woañəw n — military service;
 • woañu n — warrior;
 • woaw n — foreignness;
 • woayapə n — canoe;
 • woayas, woayak- v — swim, float;
 • woayəmo v — be nightly;
 • wohaho v — be inherited;
 • wohahow n — inhabitance;
 • wohaiñu n — freedom;
 • wohaixə v — be free;
 • wohaixoina n — vehicle;
 • wohanə p — through the back;
 • wohanə v — appear, seem;
 • wohanuw n — image;
 • wohaunə v — wear shoes;
 • woheamu v — smell like;
 • wohean n — seaman, sailor;
 • woheanu n — navigation;
 • woheara v — sail a sea;
 • wohearaina n — ship;
 • woheaxə v — wander;
 • woheaxoina n — rod;
 • woheime v — spread;
 • wohə p — through the front;
 • wohəhə v — leave, go out;
 • wohəs, wohik- v — have a taste;
 • wohət v — disappear;
 • wohətə n — opening;
 • wohiku n — taste;
 • wohohi v — jump;
 • wohoila p — through below;
 • wohoila v — come;
 • wohoina p — through the left;
 • wohoinpə, wohoirəp- v — crawl, creep;
 • wohowi n — monkey;
 • woku n — hardness;
 • womaumə v — rest;
 • wome n — poor man;
 • wome n — snake;
 • womoi p — through;
 • woña c — or;
 • woñoame v — go (by vehicle);
 • woñweana n — wagon;
 • wopmi n — tube, pipe;
 • wopu p — through the surface;
 • worai(m) v — travel by boat;
 • worain n — boat;
 • woraw n — horserider;
 • woraw p — through above;
 • woraw v — ride;
 • worawə n — seat;
 • worə v — hurt, make pain;
 • worəña v — drink water;
 • woroimo v — be satisfied;
 • wotsəw v — be caused by light;
 • wuhə n — son;
 • wuhi n — coward;
 • wuhoah n — alien, foreigner;
 • wuhoahə n — enemy;
 • wuhoanə v — be foreign;
 • wuhoañə v — fight;
 • wuhoañəw n — battle;
 • wuhome v — kneel, crawl, beg;
 • wuhop n — salamander;
 • wuhuhə v — be mature;
 • wuhuhi v — fear;
 • wuhunə v — herd;
 • wuhutə, wuhurai(m)- v — enchant;
 • wuhwoina n — equipment;
 • wuhwoina v — be less;
 • wunə n — herder;
 • wunuw n — herd;
 • wuraiw n — magic;
 • wutə n — sorcerer;
 • wuwu n — fear;

X

 • xa v — change;
 • xahe n — frog;
 • xahə n — tadpole;
 • xai n — host;
 • xaiñə n — cloth;
 • xairə n — mouse;
 • xaiyə n — tissue;
 • xauhi v — be brown;
 • xauw n — ewe;
 • xauxu n — foot;
 • xaw n — angle;
 • xəha n — sun;
 • xəhai(n) v — be kind;
 • xəhaw n — sculpture;
 • xəhə n — adoptive parent, foster carer;
 • xəhəha v — sculpt;
 • xəhəhə v — foster;
 • xəhəhoawi v — be yellow;
 • xəhət v — block;
 • xəhətə n — barrier;
 • xəhoawi n — yolk;
 • xəhoawu v — be friendly;
 • xəhoila v — be last;
 • xəhoinu n — bottom;
 • xəhuho v — bite;
 • xəhuw n — adoption;
 • xət n — wall;
 • xoamu n — female group;
 • xoawi n — daughter;
 • xoawuxmu n — sister;
 • xoaxu n — rat;
 • xoheiwi n — pile;
 • xohi n — tree;
 • xoho v — be bald;
 • xohu n — tree trunk;
 • xoila n — heel;
 • xoilaha p — from below;
 • xoina p — below;
 • xoinmi n — trace, footprint;
 • xoirə n — base;
 • xonəya v — be comfortable;
 • xopati v — protect;
 • xow n — bald person;
 • xowu n — baldness;
 • xuho n — rodent;
 • xuhu n — year;

Y

 • yahai n — bone;
 • yaheam n — support;
 • yahə av — barely;
 • yai n — hen;
 • yai, yaim- v — have sex;
 • yaiho n — thief;
 • yaim n — lover;
 • yaimə n — vagina;
 • yaimo v — be bad;
 • yaimow n — flaw, defect;
 • yaimu n — sex, intercourse;
 • yain n — deaf person;
 • yainpə n — beer;
 • yainu n — deafness;
 • yainu n — prostitution;
 • yaira n — prostitute, whore;
 • yairamu n — wine;
 • yairapu n — alcohol;
 • yairə v — be deaf;
 • yaiwu n — whore;
 • yaiyə av — where;
 • yaiyə n — chicken;
 • yaiyəhi av — somewhere;
 • yamauna n — direction;
 • yamiw n — tolerance, indulgence;
 • yamu n — jar;
 • yamu v — drive;
 • yap n — leader, driver;
 • yarə n — mom (dim.);
 • yàhə n — baby;
 • yàhə v — be beautiful;
 • yàho n — child;
 • yàhow n — childhood;
 • yàhu n — descendant;
 • yài d — all;
 • yàiləhə n — glass;
 • yàiluwu n — reflection;
 • yàimi av — everywhere;
 • yàinu n — mirror;
 • yàirə n — clod, lump;
 • yàixə n — soil;
 • yàmauwi n — constraint;
 • yàmu n — king, ruler;
 • yàmuw n — state;
 • yàrə n — governor;
 • yàtoxe v — wake up;
 • yàuna n — everything;
 • yàuñtə n — everybody;
 • yàwə av — in every way;
 • yeina n — dust;
 • yèana n — soap;
 • yəha n — plate, dish;
 • yəha v — be early;
 • yəhah n — sunrise;
 • yəhaina n — clock;
 • yəhow n — advantage;
 • yəhu n — kettle;
 • yəmo n — night;
 • yəmu n — midnight;
 • yərə n — evening;
 • yəs nu — half;
 • yəxu n — proximity;
 • yəy n — neighbor;
 • yə̀ n — I;
 • yə̀ha p — from the front;
 • yə̀haho v — be immature;
 • yə̀haixə v — feed;
 • yə̀hamu v — rule;
 • yə̀hein nu — 100th (ordinal);
 • yə̀hə n — door;
 • yə̀hərə v — be elderly;
 • yə̀hu n — gate;
 • yə̀mea(m) v — be wide;
 • yə̀meaw n — width;
 • yə̀mu n — great grandfather;
 • yə̀n nu — 100;
 • yə̀narə v — attach;
 • yə̀pə, yə̀pm- v — be lazy;
 • yə̀pmə n — idler;
 • yə̀pmu n — laziness;
 • yə̀raw v — be shallow;
 • yə̀rawu n — limitation;
 • yə̀rə n — grandfather;
 • yə̀tə n — leather;
 • yoi n — louse;
 • yoiyami v — breastfeed;
 • yoiyəmo v — conceal, hide;
 • yoiyəy, yoiyəx- v — be near, close;
 • yòi c — but, and;
 • yòi p — in front;
 • yòi(ñ) v — live;
 • yòih n — body;
 • yòime v — be clean;
 • yòimew n — purity;
 • yòin n — mind;
 • yòiñtə n — we;
 • yòiw n — breath;