Wendoth/Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

The first column gives the form of the stem with no suffix attached. The second gives it with a suffix attached. For each stem type, the text in the second column will look like this:

 • breathy and creaky stems: torã-, tori-, toru-, torą, torį, torų-,
 • variable breathy and creaky stems: toru-/i-, torų-/į-
 • e-stems with final consonant: tor(e)-
 • e-stems with final vowel: toranj(e)-, torah(e)-, tori(e)-
 • a-stems with final consonant: tora-
 • a-stems with final vowel: toranja-, toraha-, toria-
 • o-stems with final consonant: toho-/ro-
 • o-stems with final vowel: toraho-/njo-, torio-/njo-
 • nasal stems: tora(m)-, tora(nd)-, tora(n)-, tora(ng)-
 • nasal stems with alternating u: toru(m)-/i-
 • nasal stems with alternating i: tori(nd)-/u-, tori(n)-/u-, tori(ng)-/u-
 • dropped nasal stems: tora(nj)-, tora(h)-
 • dropped nasal stems with alternating i: tori(nj)-/u-, tori(h)-/u- tori-/u-

The third column gives notes on morphology. It gives the transformed form, if irregular. It shows the past form for verbs, and what would be the past form for nouns (for when you derive a verb from a noun). For words that have an initial h appearing only when a prefix is added, it is marked here by adding [h].

The fourth column gives whether the root palatalises or velarising preceding prefixes.

The fifth column gives the gloss.

The sixth column gives the part of speech, which may be:

 • n. - noun
 • v.it - intransitive verb (no obligatory object)
 • v.mt - monotransitive verb (obligatory accusative object)
 • v.dt - ditransitive verb (obligatory accusative and dative objects)
 • d. - determiner
 • par. - particle
 • prep. - preposition clitic
 • For verbs, any notes about the case of its arguments may also be added.

The seventh column gives additional information about the part of speech.

 • For nouns, it gives the noun class as a Roman numeral.
 • For verbs, it says whether it's static or dynamic and the conjugation if it's not the first one.

The eighth column gives the word's Pre-Wendoth root.

This does not include transparent derivations.

330 words

Standalone Stem Morphology Prefix effect Gloss Type Class Pre-Wendoth
acau acau- [h] vel. man n. I goxeho
ahezh ahezh(e)- [h] vel. fog, mist n. VII goɣuzi
atįv atįva- atįve [h] vel. press v.mt. dyn. ɣopiʔevo
au au(h)- auu [h] vel. touch, affect v.mt. dyn. gohoŋ
avex aveha- avehe [h] vel. trust v.mt. stat. rovuro
awex awexo-/co- awexa [h] vel. moon n. IV golura
azhesang azhesa(ng)- azhesou [h] vel. crawl v.it. dyn. 2 gozisan
baḍauin baḍaui(n)- baḍauiu vel. battle v.mt. dyn. 2 bodohahin
barqat barqata- barqate vel. kneel v.it. dyn. (borrowing)
baw bawa- bawe vel. carry v.mt. dyn. bolo
be b(e)- vel. I pron. bu
bechep bechepa- vel. hip n. VIII butipo
bengaq bengaha- vel. shit n. VIII bonogo
bodhoth bodhoth(e)- vel. wilderness n. IX bavafi
boj boj(e)- vel. penis n. V baɣi
bųdh bųdha- vel. chin n. VIII buʔove
buim bui(m)- buįu vel. shine v.it. stat buhuʔem
bunjių bunjių- bunjiu vel. dream v.mt. stat. buŋiʔoʔo
-c -ce pal. with, and prep. -xi
cai cai vel. but par. xahe
canaceth canaceth(e)- vel. itch n. X xanexifi
capang capa(ng)- pal. armpit, back of knee n. VIII xepan
cawųã cawųã- pal. clan n. XI xeluʔah
cecum cecum(e)- pal. settlement, village n. IX xihumu (reduplicated)
cedhung cedhu(ng)- cedhuu pal. lift v.mt. dyn. 2 xivihan
cendoi cendoi- ecndoi pal. be brave v.it. stat. xemahi
cexeų cexeų- cexeu vel. stir v.mt. (obj. takes dat.) dyn. xexoʔo
cha cha- che pal. be beside v.mt. stat. te
chasum chasu(m)-/i- pal. neighbour n. I/II te + sum
cheg cheg(e)- chegi pal. be after, follow v.mt. stat. tigi
chex cheho-/jo- pal. eye n. IV tiɣa
chi chi(nj)-/u- chu pal. say v.mt. dyn. 2 tiŋ
chi chi(nj)- chiu pal. remember, know (a person) [when habitual] v.mt. dyn. 2 tiʔeŋ
chųiã chųiã- chųii pal. tear v.mt. dyn. 3 tiʔuheʔ
cind cindi(nj)-/u- cindu pal. kill v.mt. dyn ximiŋ
coįã coįã- vel. foreigner n. I/II xaʔeh
coj coj(e)- coji vel. be dry v.it. stat. xaɣi
cuį cuį- cui pal. to lack v.mt. stat. xiʔoʔi
cum cum(e)- cumu pal. set up camp v.it. dyn. xihumu
ḍã ḍã- vel. me pron. doh
ḍaceting ḍacetingo-/no- ḍacetinga vel. be tired v.it. dyn. doxipina
ḍaḍã ḍaḍã- vel. us (exclusive) pron. dodoh (redup. doh)
dajaįf dajaįf(e)- dajaįfu pal. split v.mt. dyn. beɣeʔifu
ḍaų ḍaų-/į- vel. rock n. VIII doʔa
ḍaxemam ḍaxema(m)- ḍaxemou vel. lie (down) v.it. dyn. doxomam
ḍejh ḍejha- ḍejhe vel. lie (speak falsely) v.it. dyn. dude
ḍeng ḍe(ng)- ḍau vel. want to do (mildly) v.mt. stat. 2 don
ḍeveṭinen ḍeveṭine- ḍeveṭinau vel. destroy v.mt. dyn. 2 duvutunen
dhaceqaḍ dhaceqaḍa- dhaceqaḍe pal. swallow v.mt. dyn. vexikodo
dhain dhai(n)- vel. tail n. VIII vaʔen
dheci dheci(nj)-/u- dhecu pal. swell, enlarge v.it. dyn. 2. vixiŋ
dhemer dhemer(e)- dhemeri pal. move away from v.mt. dyn. vemuri
dhįuą dhįuą- dhįui pal. be in pain v.it. dyn. viʔihaʔ
dį- di pal. take off, remove v.mt. dyn. bihe
ḍįj ḍįja- vel. sun n. IV duʔaɣe
dindezh dindezh(e)- dindezhi pal. buzz, groan, mumble v.it. dyn. bimizi
dochof dochofo-/tho- pal. meal n. III betefa
doku doku-/i- vel. earth, soil n. VIII bakiha
eq eqo-/ko- vel. we (exclusive) pron. ruka
ewaį ewaį- [h] ewai vel. be friendly v.it. stat. ɣuloʔe
ezex ezexo-/co- [h] ezexa vel. kill in battle, slay v.mt. dyn. guzuxa
faįx faįho-/ro- faįha vel. sleep v.it. dyn. foʔira
famį famį- fami vel. cook v.mt. dyn. famuʔe
fehį fehį- fehi vel. be to the east v.it. stat. foɣuhe
gaxaihi gaxaihi(h)-/u- pal. be respected, renowned v.it. stat. gexohiguŋ
gayaį gayaį- gayai pal. urinate v.it. dyn. gelehe
gazou gazou- pal. ancestor, grandfather, grandmother n. I/II gezaho
gehaq gehaho-/go- pal. seed n. III giroga
gemahing gemahi(ng)- gemahu pal. enjoy v.mt. stat. gemoɣun
genoį genoį- pal. fingernail, toenail n. VIII ginaʔi
geṭep geṭepo-/to- geṭepa pal. yawn v.it. dyn. gitupa
i ihe- [h] vel. knee, elbow, shoulder, heel n. VIII ruʔeŋu
iã- i'i pal. be above v.mt. stat. 3 heh
įą įą- pal. hand, foot n. VIII ʔiʔ
įb įbo-/do- įba pal. be foolish v.it. dyn. ʔiba
ibą ibą- pal. cheek n. VIII hebaʔ
įbung įbu(ng)- įbuu pal. forest n. V ʔebuhan
įce įceho-/njo- pal. sea n. IV ʔexeŋa
įcebengaq įcebengaha- pal. swamp n. IV įc 'sea' + bengaq 'shit'
įdh įdha- įdhi pal. be unreal, imaginary v.it. stat. ʔive
įdodh įdodha- įdhodhi pal. construct v.mt. dyn. ʔevave
įhą įhą- pal. arm, leg n. VIII ʔeɣuʔ
įhoq įhoqa- įhoqe pal. be small v.it. stat. ʔegako
įk įke- įki vel. bite v.mt. dyn. ʔaki
įkaq įkaho-/go- įkaha vel. make noise v.it. dyn. ʔakega
įkaq įkaho-/go- vel. sound n. XI ʔakega
įkaų įkaų- įkau vel. be wet v.it. stat. ʔakeʔu
indaį indaį- indai pal. hold v.mt. dyn. ʔemahe
indaįk indaįka- [h] indaįke vel. bend v.it. dyn. gumeʔake
įndendoy įndendoy(a)- įndendoye pal. sense, know intuitively v.mt. stat. ʔimemale
inding- indin- vel. high det. hamin
ingi ingi- pal. food n. III ʔenuhe
inem ine(m)- pal. container n. VI henem
įraį įraį- įrai vel. faint, fall unconscious v.it. dyn. ʔareʔi
įuį įuį- įui pal. push v.mt. dyn. ʔehohi
iuk iuka- iuke vel. crack v.it. dyn. huhoke
iutum iutuma- iutume vel. valley n. IX ʔuhupimo
iųvam iųva(m)- iųvou vel. be narrow v.it. stat. huʔuvam
id- ib- vel. many det. hab-
įdh- įv- pal. far det. ʔiv-
įw įwo-/yo- įwa pal. be white v.it. stat. ʔila
ix iho-/jo- pal. water (not for drinking) n. VII heɣa
įx įho-/jo- įha pal. sleep v.it. dyn. ʔiɣa
įyen įyen(e)- įyeni vel. blink v.it. dyn. ʔaleni
izhebã izhebã- izhebi pal. exchange, trade v.dt. (indirect object is person you're trading with; other item being exchanged takes benefactive) dyn. 3 hezibuh
jaxaz jaxaz(e)- jaxazi pal. be thin v.it. stat. ɣexozu
jehahou jehahou-/i- pal. spot, boil n. VIII ɣigaŋaha
jenaum jenau(m)- jenaųu pal. be in the middle of; during v.mt. stat. ɣeneʔum
jenjog jenjog(e)- pal. flower n. V ɣeŋagi
jez jezo-/zho- jeza pal. reach (for) v.mt. dyn. ɣiza
jhaįcheją jhaįcheją- pal. ashes n. VIII deʔatiɣeʔ
jhebou jhebou- pal. dye, paint n. VI dibahe
jhexaųs jhexaųso-/sho- pal. palm of hand, sole of foot n. VIII dixoʔusa
jhezh jhezh(e)- jhezhi pal. exist, be true v.it. stat. dizi
jhihax jhihaho-/ro- pal. club, staff n. VI diŋora
jinaų jinaų- jinau pal. wipe v.mt. dyn ɣinehu
jinehą jinehą- jinehai pal. heal v.mt. dyn. ɣineŋoʔ
jojax jojaho-/ro- jojaha vel. be hot v.it. stat. ɣaɣera
jųbov jųbovo-/dho- jųbodha pal. corner n. XI ɣiʔabava
kain kain(e)- vel. tail n. VIII kaʔini
kash kash(e)- pal. blood n. VII kesi
kaukau kaukau- vel. crow n. IV onomatopoeic
kej keja- keje pal. keep v.mt. stat. kiɣe
kįd kįda- kįde pal. think, feel v.mt. stat. kiʔabe
kochum kochumo-/ndo- vel. tongue n. IV katima
kųq kųha- kųhe pal. be to the west v.it. stat. kiʔago
mahoj mahoja- mahoje vel. breathe v.it. dyn. mogaɣe
mang ma(ng)- vel. one n. XI man
maner- maneh- vel. only det. manir-
matanje matanje(nj)- vel. skin n. IX mopaŋeŋ
medų medų- vel. forehead n. VIII mubiʔu
megį megį- (ingį) megi vel. take v.mt. dyn. mugiʔ
mepox mepoha- mepohe vel. horn n. VIII muparo
meqey meqeya- vel. beard n. VIII mukule
meqong meqongo-/no- meqonga vel. kick v.mt. dyn. mukana
mitur mitur(e)- pal. boat n. VI (borrowing)
modhai modhai(nj)- modhaįu vel. shrivel, shrink, decay v.it. dyn. mavaʔiŋ
mop mop(e)- vel. sea creature; covers fish, crabs etc. n. IV mapu
mu mu vel. you (sing.) (acc.) pron. muhu
mumã mumã- ummã vel. you (plural) (acc.) pron. mumuh
naketh naketh(e)- pal. animal n. IV nekifi
nafam nafama- nafame pal. wash v.it. dyn. noʔivo
ndaųį ndaųį ndaųi pal. bleat v.it. dyn. meʔeʔe
ndajeb ndajebo-/do- ndajeba pal. be dirty v.it. stat. meɣiba
ndator ndator(e)- pal. art n. XI mepare
ndedh ndedha- ndedhe pal. be rotten v.it. stat. mive
ndewįth ndewįth(e)- ndewįthi pal. sword n. VI miluʔafi
ndochã ndochã- vel. a while; a long span of time n. X mateh
ndotaų ndotaų- ndotau vel. be cruel v.it. dyn. mapeho
ndoth ndotha- ndothe vel. make sth. turn into sth. v.dt (indirect object = thing being transformed) dyn. mafe
ndųbą ndųbą- ndųbai pal. bend v.mt. dyn. 3 miʔoboʔ
newaų newaų- (newaį) pal. star n. XI niloʔa
ngaįv ngaįva- eįngva- vel. blow v.it. dyn. noʔivo
ngasazhin ngasazhi- esazhin vel. claw, talon n. VIII ŋosozin
ngasoq ngasohe- angsoq vel. complete v.mt. dyn nosagu
ngaųi ngaųi- vel. breast n. VIII naʔohi
ngax ngahe- vel. guts, entrails n. VIII noru
nge nge- vel. see v.mt. dyn. nu
ngek ngeke- vel. head, face n. IV noki
ngeyem ngeye- iyem vel. be ill v.it. stat. 2 ŋulem
ngįą ngįą- (past: ngųį) vel. be big v.it. stat. 3 ŋuʔeʔ
ngin ngi- vel. use v.mt. dyn. 2. ŋun
nginin ngini- vel. steal v.mt. dyn. 2 ŋunin
ngoḍox ngoḍohe- vel. nickname n. XI nadaru
ngopoų ngopoų- ampoų (ngopoį-) vel. walk v.it. dyn. ŋapaʔa
ngozhebe ngozhebe- azhebe vel. squeeze v.mt. dyn. ŋaziboŋ
ni ni- pal. you (plural) pron. niŋ
njehaų njehaų- ihaų (njehaį-) pal. hair, fur n. VIII ŋigoʔa
njeįrum njeįri- pal. be weak v.it. stat. ŋeʔerim
nordan norda- vel. bow n. VI (borrowing)
njoįth njoįtha- aįnth vel. be clean v.it. stat. ŋaʔife
njoix njoihe- vel. approach v.mt. dyn. ŋahiɣu
njįp njįpe- įmpe- pal. be grieving v.it. stat. ŋiʔipu
noiji noiji- ainji- vel. lip n. VIII naheɣih
nojem noje anjjem vel. suck v.mt. dyn. naɣem
nuhedh nuhedha- pal. lake n. VII nihoruve
o o- [h] vel. be before, precede v.mt. stat. ɣa
oqajhi oqajhinja- [h] vel. family n. XI rakodiŋo
oich oicha- [h] vel. ant or other tiny creature n. IV rahate
oiup oiupa- [h] vel. enter v.mt. dyn. ɣahu 'start' + hopo 'pass through'
omban ombane- [h] pal. flower n. V (borrowing)
ou ou- [h] vel. begin, start v.mt. dyn. ɣahu
ouiã ouiã- (past: oui) vel. climb v.mt. dyn. ɣahu + heh
ov ovo- vel. get, obtain v.mt. dyn. gava
ovum ovi- vel. belly n. VIII gavum
paun- paung- vel. all det. pahon-
paųze paųze- vel. be round v.it. stat. 2 paʔazuŋ
pawazą pawazą- apwazą vel. stab v.mt. dyn. palazoʔ
pehez peheza- vel. be satisfied with v.mt. stat. puɣuzo
per pere- epre- vel. be under v.mt. stat. puri
poher pohere- vel. be to the south v.it. stat. paɣuri
pof pofo- (potho-) vel. be full v.it. stat pafa
qahen qahena- vel. help v.it. dyn. kogone
qawang qawange- oqwang vel. explore, wander v.it. dyn. kolanu
qe qe- vel. thing n. (varies) ku
qec qece- ekce- vel. soft object n. VIII kuxi
qehoq qehoqe- vel. grunt v.it. dyn. kuraku
qing qinge- vel. gravel n. VIII kunu
qiu qiu- vel. jump v.it. dyn. kuʔaho
qoḍex qoḍeha- vel. spit v.it. dyn. kaduro
rang ranga- pal. be straight v.it. stat. rano
rauį rauį- pal. be red v.it. stat. rehiʔi
reįb reįbe- pal. be black v.it. stat. riʔebu
reim reime- pal. give v.dt. dyn. reʔimu
reqeyą reqeyą- erqeyą (past: erqeyai) pal. join to, marry v.mt. dyn. rekoleʔ
redh- rev- pal. few det. riv-
rokex rokehe- orkex vel. float v.it. dyn. rakiɣu
saḍã saḍã- azḍã (past: saḍai) vel. slip v.it. dyn. 3. sodoh
saḍajheų saḍajheų- azḍajheų vel. hide, fur n. VIII sododiʔu
sang sange- vel. cry v.it. dyn. sanu
Sąr Sąre- pal. a tree goddess n. IV (borrowing)
sas sasa- assa- vel. fulfill (an intended action) v.mt. dyn. soso
sas sasa- assa- vel. success n. XI soso
sasath sasathe- assath vel. understand v.mt. dyn. redup. sofi 'hear'
sated sateda- vel. learn v.mt. dyn. sopibe
sath sathe- vel. hear v.mt. dyn. sofi
seṭ seṭo- (secho-) vel. exceed v.mt. stat suta
seth sethe- vel. sky n. IX sufi
sheḍaq sheḍaho- ezhḍax pal. complete, accomplish v.mt. dyn sidoga
shehumuįhą shehumuįhą- (past: shehumuįhi) pal. summon v.mt. dyn. 3 sigumuŋ 'bring' + huʔeɣuʔ 'ask'
shehumu shehumu- ezh'humu pal. bring v.mt. dyn. 2 sigumuŋ
shek sheka- pal. be more v.it. stat. sike
shexaung shexaungo- eshxaung pal. spear n. VI sixaʔuna
shez shezo- (shezho-) pal. dog n. IV seza
shaqath shaqathe- ashkath pal. fight v.mt. dyn. sekofi
shu shu- pal. take (a time), span (a length) v.mt. stat. sihu
shum shu- pal. happen v.it. dyn. 2 sim
sing si- vel. you (sing.) pron. sun
souhash souhashe- vel. egg n. III sahuɣose
sub sube- uzbe- vel. we (inclusive) pron. sun + bu
sum su- vel. human being n. I/II sum
ṭa ṭa- (cha-) vel. if par. taŋ
ṭahes ṭahese- vel. craft (a tool) v.mt. dyn. torusu
tan tane- vel. put somewhere v.dt. (indirect object = thing you're putting, direct object = where you're putting it) dyn. pani
tanajaq tanajaqe- odrajaq vel. be within v.mt. stat. paneɣeku
tanajaq tanajaqe- odrajaq vel. womb n. IX paneɣeku
ṭare ṭare- aṭre vel. sibling, cousin n. I/II toreŋ
ṭaseq ṭaseha- aṭseq vel. wear v.mt. dyn. tosugo
ṭasehak ṭasehake- aṭsehak vel. clothes n. VI from tosugo
tau tau- (tai-) pal. heart n. VI pehaŋ
ṭauzind ṭauzinda- auḍzind vel. ride v.it. dyn. tohazume
tegi tegi- eggi- pal. mouth n. IV pigiŋ
ṭekaį ṭekaį- ekkaį- vel. older brother n. I tukeʔe
tepum tepi- eppum pal. ear n. IV pipum
ṭeq ṭeqahe- eqqa vel. hurt v.mt. dyn. tukaŋu
tha tha- pal. come v.it. dyn. fe
thakad thakade- pal. work v.it. dyn. fekebi
thehesh thehesha- pal. wasp, bee or other stinging creature n. IV fiɣusi
thetaw thetawo- ethtaw (thetayo-) pal. seek, search for v.mt. (object takes dative) dyn. fipela
thind thinda- pal. woman n. II fihime
thųṭum thųṭu- pal. lick v.mt. (object takes dative) dyn. fiʔutum
tojadhing tojadhinge- odjadhing vel. mix v.mt. (one thing being mixed takes dative, other thing takes comitative) dyn. paɣevinu
ṭoq ṭoho- (ṭogo-) vel. cliff, edge n. VIII taga
ṭoq toqa- oqqa- vel. drinking water n. III tako
ṭųpau ṭųpau- ųppau vel. be to the north v.it. stat. tuʔupahu
ug uge- vel. hill or single mountain n. VIII hogi
unjã unjã- (past: unjai) vel. make dirty v.mt. (object takes dative) dyn. 3 ʔuŋeh
u u- (past: iu) vel. cause v.mt. dyn. 2 (irregular) ʔoŋ
u u- (past: įdha) vel. exist, be, be true v.it. stat. ho
ųc ųce- vel. be unfortunate, unlucky v.it. stat. ʔoxi
uchand uchanda- vel. fart v.it. dyn. hutame
ufox ufohe- vel. bark, complain v.it. dyn. hufaru
uhoqeq uhoqeqa- vel. burn, boil v.it. dyn. huŋakuko
ųhu ųhu- (ųhi-) vel. grip v.mt. dyn. ʔuruha
uįhą uįhą- (past: uįhi) vel. ask v.mt. dyn. huʔeɣuʔ
uim ui- vel. side n. XI hahim
uįm uįmo- (uįndo-) pal. be sweet v.it. stat. heʔima
uįqu uįqu- (past: uįqui) vel. split v.dt. dyn. 3 huʔekuh
uįrum uįri- vel. be wise v.it. stat. 2 hoʔerim
uiy- uiw- pal. single det. hihal-
uiy uiy pal. often par. heheli-
uiyenã uiyenã- pal. a single hair or whisker n. VIII hihaleneh
uizh uizhe- vel. neck n. VIII huhizi
ųk ųka- vel. laugh v.it. dyn. ʔake
ųkoth ųkothe- vel. mountains n. IX ʔokafi
umejh umejha- vel. have honour v.it. stat. humude
ųm ųme- vel. hit v.mt. dyn. ʔamu
ųmų ųmų- [h] (ųmį-) vel. push v.mt. dyn. ruʔomuʔa
unajh unajha- vel. be dull (i.e. not shiny) v.it. stat. ʔonode
ųnjaįn ųnjaį- vel. eat or drink v.it. dyn. ʔuŋaʔen
up upa- vel. pass through v.mt. dyn. hopo
us use- vel. be young v.it. stat. 2 husoŋ
ut ute- vel. be strong v.it stat. hopi
ųyį ųyį- vel. rub v.mt. dyn. rub
ųzeng ųze- vel. sand n. VIII ʔazon
uzhec uzheca- vel. travel v.it. dyn. huzixe
vaheḍaḍ vaheḍaḍe- vel. attack, strike v.mt. dyn. vaŋudodo
vaib vaibo- vel. sing v.it. dyn. vohibo
vaw vawe- avwe- vel. name v.dt. (person being named takes dative) dyn. volu
vayash vayasha- avyash pal. quarrel, dispute, argue v.it. dyn. volese
vepeuqã vepeuqã- vel. testicles n. VIII vupuhokoh
veqew veqewo-/yo- vel. be cold v.it. stat. vukula
vex veho- (vero-) vel. be under v.mt. stat. vura
vį- pal. do, perform v.mt. dyn. vuʔi
vobaub vobaube- vel. be satisified, content, happy v.it. stat. vabohobu
wamer wamere- awmer vel. dusk n. XI lomuri
wangox wangoxo- (wangoco-) vel. hide v.it. dyn. lanaxa
weun weu- vel. lie v.it. dyn. lohun
wefezhã wefezhã- (past: wefezhei) vel. dig v.it. dyn. lufuzeh
wefezhãsh wefezhãsha- vel. worm n. IV from lufuzeh 'dig'
wo wo- vel. resemble, be similar to v.mt. stat. la
woḍe woḍenja- vel. rest v.it. dyn. ladoŋe
wosh- wos- vel. other det. las
wot wop- vel. close det. lap
wopaṭi wopaṭi- vel. protect v.mt. stat. 2 lapotuŋ
xachez xacheze- vel. root n. V xotizu
xaḍi xaḍi- vel. teach v.mt. dyn. xaduhi
xahes xahesa- vel. be angry v.it. dyn. xoruso
xeng xengo- vel. small stick, arrow n. VIII xona
xepad xepada- vel. leave v.it. dyn. xupobe
xip xipa- vel. stretch v.it. (object takes dative) dyn. xuhepo
xob xobe- vel. dust n. VIII xabu
xohox xohoxe- vel. chant v.it. dyn. xararu
xoṭ xoṭa- vel. put down, place v.mt. dyn. xato
xou xou vel. then par. xaho
xurs xurs pal. obligation, promise n. XI (borrowing)
yaif yaifa- pal. child n. I lehifo
yatorą yatorą- pal. wake up v.it. stat. lepareʔ
yecahen yecahe- pal. bank, shore n. IX lixeɣon
yedaz yedaze- pal. attach v.dt. (thing you're attaching it to takes dative) dyn. libezu
yehą yehą- (yegą-; past: yehoi) pal. be dead v.it. stat. 3 ligaʔ
yehu yehu- pal. older sister n. II liguhu
yeį yeį- pal. grow v.it. dyn. leheʔi
yį- pal. fire n. IV liʔ
zashą zashą- asshą (past: zashai) vel. fall v.it. dyn. 3 zaseʔ
zave zave- azve vel. drink v.mt. dyn. 3 zovun
zeį zeį- vel. smell v.mt. dyn. zoʔe
zhate zhateho- ashte pal. endure, suffer v.mt. dyn. zepeŋa
zhateshų zhateshų- ashteshų pal. be ashamed v.it. stat. zepisiʔu
zhe zhe- pal. be the same as v.mt. stat. zi
zheįg zheįga- pal. boulder n. VIII zeʔige
zheqof zheqofe- eshkof pal. smoke n. IV zikafu
zheṭ zheṭe- pal. be over v.mt. stat. zitu
zhey- zhew- pal. same det. zil-
zhum zhu- pal. nose n. IV zihom
zocachex zocachehe- vel. rule, have power over v.mt. stat. zaxetiɣu
zoq zohe- vel. follow (as in be guided) v.mt. dyn. zagu