User:Pole, the/Snow

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

The Devilcat's Snowlang is a language sketch created in Winter 2013 for the Akana Third Reconstruction Relay. It belongs to the Language Family A.

Phonology

Sound changes

Secondary articulation variant
 • ʈ ʂ ɭ > tʷ sʷ lʷ
Glottalization shift
 • t c k > tʰ cʰ kʰ
 • tʼ cʼ kʼ > t c k
Labialization and delabialization
 • ʔ > p / _u, u_V
 • h > f / _u, u_V
 • Cʷ > C / _u
 • w > ɰ / _u
 • u > ɯ
 • i > y / Cʷ_, w_
 • ə > u / Cʷ_, w_
 • a > ɔ / Cʷ_, w_
 • Cʷ > C
 • ʔ > j / _i
 • ʔ > ɰ / _{ə a}
MOA shift
 • f s ç h > v z ʝ ɦ / V_V
 • p t c k > b d ɟ ɡ / V_V
 • tʰ cʰ kʰ > s ç x / V_V
 • n ŋ l > n̥ ŋ̥ l̥ > t k ɬ / ʔ_
 • ʔ > 0
Later vowel changes
 • V > 0 / C_#, VC_CV (unstressed short)
 • ɯ > i
 • ə > ɛ
 • ĭ y̆ ŭ > e ø o
 • Vː > V
Later consonant changes
 • v z ʝ > w ɹ j
 • c ɟ ç > tʃ dʒ ʃ

Consonants

labial dental palatal velar glottal
nasal (m) n ŋ
stop p t k
b d ɡ
fricative f s ɬ ʃ x h
semivowel w ɹ l j ɰ ɦ
 • /m/ is present almost exclusively in borrowings; assimilation of word-final /n/ also results in [m] before labials.
 • /w ɹ j ɰ/ can be realized as [v z ʒ ɣ] in onset of a stressed syllable.
 • /tʃ dʒ ʃ j/ are written ‹c j ş y›.
 • /ŋ ɬ w ɹ ɰ ɦ/ are written ‹ñ ł v r w q›.

Vowels

front back
high i y u
mid-high e ø o
mid-low ɛ ɔ
low a
 • /y ø ɛ ɔ/ are written as ‹ü ö è ò

Numerals

1. nay /naj/
2. tòr /tɔɹ/
3. yil /jil/
4. lo /lo/
5. cor /tʃoɹ/
6. şu /ʃu/
7. kib /kib/
8. ti /ti/
9. sob /sob/
10. tej /tedʒ/
11. nadnay /nadnaj/
12. na /na/
144. weñ /ɰeŋ/
1728. şex /ʃex/

Possessive affixes

tal house
1. tal sg tal pl ex talseñ pl in
2. talas sg talis pl
3. talad sg talid pl


lawrö leech
1. lawròñ sg lawr pl ex lawreseñ pl in
2. lawròs sg lawris pl
3. lawròd sg lawrid pl


wèrèltè metal
1. wèrèlt sg wèrèlt pl ex wèrèlteseñ pl in
2. wèrèltas sg wèrèltis pl
3. wèrèltad sg wèrèltid pl


takşò (?)
1. takşòña sg takşiña pl ex takşesña pl in
2. takşòsa sg takşisa pl
3. takşòdò sg takşidò pl