User:Pole, the/Cake

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

Cakelang, natively Kpijah, is a language derived from Proto-A.

Phonology

Sound changes

Initial allophony
 • ʈ ʈʼ ʂ ɭ → ʈʷ ʈʼʷ ʂʷ ɽ
 • cʷ cʼʷ çʷ → c cʼ ç
Ejective shift and devoicinɡ
 • t ʈʷ → d ɖʷ / except ʔ_
 • tʼ ʈʼʷ → t ʈʷ
 • kʼ kʼʷ → qʼ qʼʷ
 • s ʂʷ → t ʈʷ / ʔ_
 • ç h → cʼ qʼ / ʔ_
 • n ŋ ŋʷ → t qʼ qʼʷ / ʔ_
 • l ɽ j w → s ʂʷ ç h / ʔ_
Labialization
 • ɖʷ ʈʷ ʂʷ → ɖ͡b ʈ͡p ʂ͡ɸ → p b ɸ
 • kʷ qʼʷ → k͡p q͡pʼ
 • ŋʷ → ŋ͡m → m
Intervocalic voicing
 • ɸ s ç → β z j / V_V
Depalatalization
 • c cʼ ç → t͡ʃ t͡ʃʼ ʃ → t͡ʂ t͡ʂʼ ʂ
Deglottalization
 • t͡ʂʼ qʼ q͡pʼ → t͡sˤ qˤ q͡pˤ
 • t͡ʂ t͡ʂˤ → t͡s t͡ʂ
Prosodic changes
 • ʔ → ∅ / except in “strong” positions, i.e. CVː_# and CVːCV(ː)CV_#
 • Vː → V
Resyllabification and umlaut
 • CVCV → CVCV$ / primarily _#, then #_ and CVCV$_
 • u → y / C_Ci$
 • i → y / C_Cu$
 • i u a → e o ɑˤ / C_Ca$
 • V → ∅ / CVC_$
 • Vʔ → V[+long] / _$
Final allophony
 • ɽ → r
 • ɸ → f
 • {w β} → v
 • a → æ

Consonants

Labial Alveolar Retroflex Velar Uvular Glottal
Nasal m n ŋ
Stop p t k k͡p q͡pˤ ʔ
b d
Affricate t͡s t͡ʂ
Fricative f s ʂ h
v z
Semivowel l r j w
 • /t͡s t͡ʂ ʂ ŋ ʔ/ are written ‹c ch sh g ’
 • /t͡s.h k.p qˤ.p s.h/ are written ‹c’h k’p q’p s’h
 • /ʔ/ is not written when word-initial
 • /t͡s t͡ʂ k k͡p qˤ q͡pˤ/ are voiced to [dz dʐ ɡ ɡb ɢˤ ɢbˤ] when adjacent to /b d v z/

Vowels

Front Central Back
Close i y u
Mid e ə o
Open æ ɑˤ
 • /æ/ is written ‹a
 • /ə ɑˤ/ are written ‹ə ạ› or ‹è à› in the practical orthography
 • vowels can be long – written ‹ī ȳ ū ē ə̄ ō ā ạ̄› or ‹í ý ú é ê ó á â› in the practical orthography


Syllable

 • the structure is CV(C)
 • any consonant can appear in onset
 • any consonant except /ʔ/ can appear in coda
 • long vowels are permitted only in open syllables

Numerals

Cardinal numerals

1. 13. nācạn
2. bav 14. bavcạn 24. baven
3. el 15. elcạn 36. ilạn
4. 16. rəcạn 48. rən
5. cəz 17. cəzcạn 60. cəzen
6. shə 18. shəcạn 72. shən
7. kpū 19. kpūcạn 84. kpu’on
8. du 20. ducạn 96. don
9. fə̄ 21. fə̄cạn 108. fə’on
10. bych 22. bychcạn 120. buchen
11. napnā 23. napnācạn 132. napna’en
12. na’en 144. wog
1728. shik

Ordinal numerals

Ordinal numerals are made by adding qpu-. The prefix forces:

 • initial vowels in short open syllables to elide, e.g. qpu- + duqpud
 • initial f s sh to lenite to v z j, e.g. qpu- + shənqpujən

Also, the prefix mutates itself in cases of:

 • 12. qpon
 • 24. qpobven
 • 36. qpȳlạn

Compound numerals

Compound numerals are made by infix -c- or -ca- after consonants and long vowels. The lower order numerals are placed first (e.g. 50 bavcarən = 2 bav + 48 rən).

The same alternations happen like for qpu-, however the vowels are elided only after -ca-, e.g. du + -c- + fə’on → ducvə’on; fə̄ + -ca- + fə’on → fə̄cav’on.

Again, there are a few irregularities:

 • 12. -cạn (as seen above)
 • 24. -cạbven ~ -cbaven
 • 36. -cālạn ~ -c’ilạn

Vocabulary

 • ato scream;
 • ahfire;
 • alzuwreverse;
 • aswarm;
 • atthunder;
 • ạqpstupid;
 • bav2;
 • baven24;
 • bəwə̄dot;
 • bijəkpto shine;
 • bikdry;
 • bubfather, uncle;
 • bubukpgrandfather;
 • bych10;
 • byfto force;
 • byrto happen;
 • cawet soil;
 • cajto have child;
 • capneck;
 • cecto have sex;
 • cekpfruit;
 • ceqpold;
 • cəz5;
 • cə̄honey;
 • cha’akto plant;
 • chakto grow;
 • chaknabikdry season;
 • chaknakumwet season;
 • chạ̄kugtrowel;
 • chəjbuttock;
 • chudgreen;
 • chynto eat;
 • chytto feed;
 • ciqpenelder;
 • cujman;
 • cyjmorning;
 • dalhouse;
 • dalahvillage;
 • dəkphill;
 • dəwilcat;
 • də̄white;
 • diwsky;
 • dowyellow;
 • du8;
 • duchạmlate;
 • duhuqto exile;
 • duqto wander;
 • dylwind;
 • dypchin;
 • el3;
 • əhigh, tall;
 • ədleft side;
 • əgāto hum;
 • əzlitmetal;
 • ə̄sick;
 • fachshoulder;
 • fəjto sing;
 • fə̄9;
 • fi’ibto bury;
 • fibto sleep;
 • gaplace;
 • gaqpmountain;
 • difficult;
 • gạtcha’akgarden;
 • gạtmadhearth;
 • gạzidea;
 • gəqprivate;
 • gulto be able;
 • gyzhot;
 • hajsweet;
 • cold;
 • həjriver;
 • hikto sweat;
 • ihto shrink sth down;
 • ikphuman;
 • īto shrink;
 • īwu’ywto attract;
 • jamāto bend;
 • japthigh;
 • jaqpāto bend sth;
 • jawto jump;
 • jạqnose;
 • jạzjoint;
 • no;
 • jətvagina;
 • juga hair;
 • jugahhair;
 • juzseed;
 • kabtongue;
 • kabavto lick;
 • kajeye;
 • kajavto look at;
 • kapazto brew;
 • kashavto show;
 • kavbrother-in-law;
 • kavazto ferment;
 • kạnafternoon;
 • kạvzaqalcohol;
 • kəchto kill;
 • kəchgavto hunt;
 • kəchgencạvto plow;
 • kəchginạcplow;
 • kəchygspear;
 • kəjto die;
 • kərblack;
 • kicfinger, toe;
 • kochgrassy field;
 • koqhusband;
 • kpahead;
 • kpagaqptop;
 • kpạqyear;
 • kpạ̄red;
 • kpənalso;
 • kpə̄to list;
 • kpijahlanguage;
 • kpiqpnew, young;
 • kpobson;
 • kpohforest;
 • kputree;
 • kpudto break;
 • kpudaqto be defective;
 • kpuhutto give birth;
 • kpukpobgrandson;
 • kputto be born;
 • kpū7;
 • kpyjname;
 • kpykhouse spirit;
 • kuto have to do;
 • kuglake;
 • kumif;
 • kumtime;
 • kuqavto fish;
 • kusday (24 hours);
 • kutạdrainwater;
 • water;
 • kycfoot;
 • kykpto build;
 • kypboat;
 • kyqhook;
 • lato vomit;
 • la’avleech;
 • lahgrass;
 • lajleg;
 • lalmoon;
 • laqạvto breastfeed;
 • latrock;
 • lạcsister, female peer;
 • lạqbreast;
 • ləgsoft, easy;
 • ləwsunset;
 • liməkpright side;
 • limijsad;
 • lognatural;
 • lu’ạwisland;
 • lugạ̄skin;
 • lulsteam;
 • wet;
 • madto burn;
 • madaqto be burned up;
 • maksea;
 • mamokpgrandmother;
 • matto set on fire;
 • mạmmother, aunt;
 • məvto gather;
 • məvməvto harvest;
 • mə̄dry soil;
 • muhazaverage;
 • to disobey;
 • myqnight;
 • mytlawbreaker;
 • na’en12;
 • napto delay;
 • napnā11;
 • naqfront teeth;
 • natevening;
 • navto wait;
 • 1;
 • nācạbven25;
 • nācạn13;
 • yes;
 • nichturtle;
 • nijto mind;
 • shell;
 • nypshort;
 • pacstar;
 • dwelling;
 • pạkto know sth;
 • pạqto notice;
 • except;
 • pirāto dance;
 • pirnādancer;
 • pokarmpit;
 • qa’ajto chase;
 • qajto run;
 • qanpenis;
 • qaqancitoris;
 • qpabhalf of the jaws;
 • qpāsharp;
 • qpərdangerous;
 • qpərto invert;
 • qpə̄rīto invert sth;
 • quto steal;
 • quhto anger;
 • 4;
 • rəbto do frequently;
 • rəcdon100;
 • rəkblood;
 • ricwife;
 • riftrick;
 • rikpto not fear;
 • rirto be confused;
 • rukto cut;
 • rukugknife;
 • sato protect;
 • safāsand;
 • sakbelly;
 • satạqgranddaughter;
 • watering hole;
 • sạdto rain;
 • sạhfish;
 • sạkcheek;
 • sạnblight;
 • sạqdaughter;
 • sepwhy;
 • seqwhere;
 • seqphow;
 • səjtepid;
 • səkto hit;
 • sətto urinate;
 • sha’akpto introduce;
 • sha’anto cut down;
 • shajạmgrand;
 • shajokpgrandfather-in-law;
 • shakpto be familiar with;
 • shanto fall;
 • shaqto punch;
 • shāfur;
 • shạjfather-in-law
 • shə6;
 • shə’ilto win;
 • shənrocky soil;
 • shətbasin;
 • shihand;
 • shihto slip up;
 • shik1728;
 • shīto slide;
 • shubitter;
 • shuto fit;
 • shupāto bubble;
 • shuzbat;
 • siphow much;
 • siqthroat;
 • siqumwhen;
 • sitwhat;
 • to leak;
 • sī’ə̄to make holes;
 • sulsun;
 • suqpto reject;
 • syqpwho;
 • sytsister-in-law;
 • tahard;
 • tagto slash;
 • talburned ground;
 • təwanto beat;
 • ti’into melt sth;
 • toghavto bite;
 • toqbrother, male peer;
 • tugtooth;
 • tugahteeth;
 • ujāmud;
 • uqgoiter;
 • uwujto hide;
 • wahạqto chase into water;
 • before;
 • wạjarm;
 • wạqto swim;
 • wejbird;
 • winbee;
 • wiwmother-in-law;
 • wog144;
 • worvīto hear;
 • wurīear;
 • wywkpīgrandmother-in-law;
 • yqsunrise;
 • yrblue/green;
 • ywto like;
 • yw’iwynlover;
 • yw’ywto be infatuated with;