Thokyunèhòta/Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

Nouns are given in the nominative; verbs in the past indicative. The "morphology" column gives the dative for nouns, the present indicative for verbs, and the comparative for adjectives.


word morphology definition p.o.s. etymology
amú amúne beard (esp. the full Takuña style) n. Takuña amú
ana anane hold (of a ship) n. F. ænal
apáha apáhene there pn. a- "that" + paha "place"
atá atóne that pn. a- "that" + táw-i "far thing"
ató that adj. a- "that" + to "far"
ce còne woven fabric; tapestry; carpet n. diwayq-i
cìcí cìcíne pasture; farmland n. dínti-yi
cihám cihêne sky n. tíqyan-i
cihêhapa cihêhapane sun n. tíqyan-hápa-yi
cìkwí cìkwûne advantage; strength n. tískuyh-i
cìkwû cicîkwù healthy; in good shape; fresh; working adj. tískuyh
cìkwûxèthèm healthy inst. adj. tískuyh kántzam-ma "with a healthy liver"
cìme cicîme white adj. tunmamq
cìmê cìmêne snow n. túnmamq-i
cìmêthuma cìmêthumam iron n. túnmamq-tzúma-yi "snow-stone"
cimu cicímu to pierce v. timu
ciṭá ciṭáne occurrence n. yádida-yi "important thing"
cicô to weave v. diwayq
cu cuné pus; mucus n. tíwu-yi
epákam epákène longitude n. F. epágægə
etáwa etáwane tiller n. F. etéiwa
etéxu etéxune ship; galley n. F. etéšu "sailboat"
eṭá eṭáne ship's mast n. F. edéi
fènam fènène tree bark n. pannam-i
fepa fepene fruit n. paypay-i "berry"
fèthúma fèthúmane silver n. paya-tzúma-yi "beautiful stone"
ha hane ice n. qaha-yi
ha hàhá to cough v. qahqah
hathim hathìne port; harbor n. F. houzuŋ "port side (of ship)"
hawá haháwa all adj. sásawwawq
he often adv. ha-háyhay "very often"
hène meadow n. hahsanh-i
heweteka hewetekane navy; fleet n. F. heweteka
-hu derived or associated substance suff. suy-i "dew"
i habitually; repeatedly; sometimes adv. háyhay "often"
ìcî ìcûne garden n. wíntiq-i
ìha ìhone bear n. híwimq-saw-i "bear-animal"
ìhá ìhône front n. "this" + háq-i "front"
ihathe ihathone number n. sisatayq-i
ihatò ihihatò count v. sisatayq
ihí ihûne lizard n. síqyiq-i
ìhi ìhine meal n. wunhi-yi "something cooked"
ìhì ìhìne dog n. wunhwunh-i "wolf"
ìhinam ìhinène cook (esp. on a ship) n. wunhi-nam-i "cook-person"
ikî ihíkì northern adj. síkim
ikím ikîne north n. síkim-i
Ikím Ikîne a large island of Sumarušuxi; locally called Numi n. síkim-i "the North"
im ìné heart n. sím-i
ìmúm ìmîne spoon n. yúnmun-i
iní inûne star n. wáynih-i
inûthuma inûthumane bronze n. "star-stone"
ino ihíno to nurse v. sinyaw
ìpa ìpone sage; wise man n. huspaw-i
ipáha ipáhene there pron. i- “that” + paha “place”
ipû what pron. sípiq
iṭa iṭane ear n. qida-yi
ìthí ìthíne lion (metaphorically, a war horse) n. sítzi-yi
ìthíkiya ìthíkiyane mythological beast; cross between a lion and a tiger n. "lion-tiger"
ìthínam ìthínène horseman; trooper n. sítzi-nam-i “lion-man”
ìthínèthì ìthínèthìne cavalry n. ìththínam + -thì (collective)
ìthíṭatu ìthíṭatòne attack (military) n. ìthí + ṭatu “attack”
ìthu ìthòne sarong n. yawtzuq-i "wrapped thing"
ityú this pron. i- “this” + tyu “near”
iwi iwùne willow n. wiwwiq-i
ka kené mountain n. káy-i
kahaka kakáhaka rough; unrefined; immature; unripe adj. kahakaq “new”
kakam kakène brother n. kakan-i
kakíka kakíkane goose n. gágiga-yi
kamaṭu kamaṭune astrolabe n. F. goumoudu "cross-staff"
kawam kawène rudder n. F. kouwə
kapá hakápa warm adj. hakapaq
kata katàne year n. katah-i
kaxe kakáxe friendly; familiar adj. kakan “brother (gen.)”
kaxêma kaxêmone village chief; patriarch n. ká-kammaw augmentative of “man”
kèthâtha kèthâthàne stomach (organ) n. kawwiq-dzáqdzaq-i “stomach-organ”
Kìhathim Kìhathìne a city on Pikàthìnuṭu n. "southern port"
kìhò some adj. gimsuh
kikîtù kikíkìtù light adj. kíkimtiq
kim kìné south n. sákim-i
kìmu kìmòne side; direction n. kimmuq-i
kini kinine fennel n. Lot. gyni
kipa kipane rice wine n. Lot. kyba
kìpí kìpyúne woman n. kispiw-i
kìpyúnam kìpyúnène wife n. kíspiw-nam-i “woman-person”
kìthò kikîthò gray; brown; dull-colored adj. gutzaw
kiya kiyane tiger n. Lot. kila
ko kàne mouth n. kawh-i
kòhi kòhùne crops n. kuhsiq-i
kòhùthì kòhùthìne tended field n. kòhi + -thì (collective)
kòkupa kòkupène skeleton n. guq-kupas-i "bone-structure"
kotá kotóne skull n. guq-táw-i “bone-head”
kòthúma kòthúmane sturdiness; toughness (esp. of character) n. guq-tzúma-yi “bone-stone”
ku kòne bone; horn n. merger of kuq-i “horn” and guq-i “bone”
kwòne winter n. kuyuq-i
kuhú kuhône marrow n. guq-yúq-i “bone-meat”
kume kumòne seaweed n. gumayq-i
kunám kunêne root; head of a river n. gúnam-i
kuní kunûne crowd; herd; flock n. kúnyiq-i
kuthwò kukúthwò cold adj. kudzuyyuq
kuṭu kuṭòne name n. guduh-i “nickname”
kuya kuyane pig n. Lot. gula
kuxè kuxêne nuts n. kúkamh-i
kuxêthonam kuxêthonène chestnut (tree) n. "nut-tree"
kwi kwine spirit; god n. kuy-i (re-formed from nominal stem)
kwùthî kwùthîne food n. kúyh “food” + thì (collective)
kyò kikyô sick; dysfunctional; rotten adj. gíwq-i
kyu kyòné problem; weakness; dysfunction n. gíwq-i “sickness”
kyum kyìné thing n. kiwwun-i “ball”
kyumí kyumûne month n. kíwmiq-i “moon; month”
kyumûhapa kyumûhapane calendrical time n. kíwmiq-hápa-yi “month-day”
kyuxêthèm sick instr. adj. gíwq-kántzam-ma “having a sick liver”
ma moné fur n. máw-i
mahe from; out of post. ma-qas
mahyu mahyòne barley n. maqsiwh-i
mama mamane mother n. mama-yi
màta màtane wheat n. maqta-yi
màtathu màtathwine wheat flour n. maqta-dzuy-i "wheat-dust"
mathâtha mathâthàne lung n. hámas-dzáqdzaq-i "lung-organ"
matù mamátù big; wide; general adj. matiq
matùpahìthì matùpahìthìne the world n. matù "general" pahìthì "realm"
me mòne situation; plan; idea; process n. mayh-i "boat"
menatha menathane first mate n. F. mengaos
mèthí mèthíne flax n. mátzi-yi
mewa mewane millet n. Lot. møwa
mewixini mewixinine apple n. Lot. møwišyni
meya meyane elephant n. Lot. møla
mi mimí small; slight; tiny adj. mi
miká mikáne tooth n. mi gá-yi "small tooth"
mìki mìkùne water n. mimkiq-i
mìkùthipi mìkùthipùne duck n. mimkiq-dzípiq-i "water-bird"
mihyúnam mihyúnène rope n. mísiwnam-i
mim mìné rain n. mím-i
mimá mimáne sheep n. míma-yi
mimatù mimímatù narrow; small adj. mimatiq
mimé mimône shepherd; by extension any rural land-dweller n. mímays-i
minam minène grass n. miminam-i (with haplology)
mipa mipane tail n. mipa-yi
mìtha mìthène awl n. midzas-i
mìthôkuni mìthôkunùne (people of a) clan n. míntzuq kúnyiq-i "clan-group"
mìthôpaha mìthôpahene chief town of a clan n. míntzuq pasay-i "clan-house"
mìthú mìthône clan; lineage n. míntzuq-i
mìtham mìthène porridge n. mitzam-i
mna mnàné edge; peak n. hámnaq-i
mohú mohwíne fur (as a substance) n. máw "fur" + -hu
mòpaha mòpahene hull n. mayh-pasay-i "boat-house"
mopú mopône seat; chair n. máwpuq-i
mòthá mòtháne fleet of boats n. mayh-tzáw-i "boat-village"
mpu mpòné chest n. hámpuq-i
mu mòne eye n. muq-i
mu yamú more adv. yamu "forceful"
muhú muhône mushroom n. múquq-i
mukí mukîne spider n. múkis-i
mwipa mwipane clothing n. muypa-yi
mwita mwitàne discussion; argument n. muytaq-i
mwitàm mumwítàm to persuade v. muytaq ni "do an argument"
mwitàni mwitànine persuasion n. muytaq-ni-yi
mwìthi mwìthùne mind; thought; mood n. muytziq-i
myumyú myumyône head; face n. miwmiwh-i
nahúpu nahúpône autumn n. násupuq-i
nam nène person n. nam-i
napi napine bowl n. napi-yi
naṭa naṭone time (specific); turn; instance n. nadaw-i
naṭèthì naṭèthìne time (general) n. nadaw "turn" + -thì (collective)
nayu nayune noodles (usually rice) n. Lot. ŋalu
nèhi nèhìne moss n. nanqis-i
neka nekane chicken n. Lot. nøgo
nèku nèkwine self; soul; (acc.) oneself n. nam-kuy-i "person-spirit"
nèkwi one's own adj. nam-kuy
nèmá nèmóne human hair n. nam-máw-i "person-hair"
nèpaha nèpahene house; home n. nam-pasay-i "person-house"
nèthuhim nèthuhìne goat n. nam-tzusim-i "person-animal" (originally, any domesticated animal)
nihèma nihèmone curtain n. nihammaw-i
nìhe to; toward; into post. nim-qas
nihípa nihípàne spring (season) n. nísipaq-i
nine niníne new; green adj. ninam
nìta ninîta full; ripe adj. nimtaq
niya niyane bamboo n. Lot. ŋyla
noka nokàne brain n. nawgah-i
nonó nonâne cattle n. nawnawh-i
nopa noféne summer n. nawpay-i
nta wètá to fish v. wantah
nupù nunúpù old adj. nupih
Nupùthipo Nupùthipone a city on Ikím n. "old meeting-place"
nyaki nyakine rice n. Lot. ñagy
nyakithu nyakithwine rice flour n. by analogy with màtathu "wheat flour"
nwi wanwí bad adj. wánuy
nwiṭam nwithène harp n. nuydan-i "bow"
òha òhone baby n. suhsaw-i
onám onêne flower n. háyawnam-i
òtá òtóne tongue; speech n. súqtaw-i
òthêthì òthêthìne fishing net n. súqtaw "tongue" + -thì (collective)
òtóci otócine string; rope; long flexible object n. súqtaw "tongue" + -ci (singulative)
òtúmi òtúmine meal n. yúq-tumi-yi "taking meat"
pa pané sun; light; daytime n. hápa-yi
pa pàne back n. hapaq-i
papâ good; pleasing adj. paya
pací pacíne day (as a unit of time) n. hápa "day" + -ci
pacím every day; daily instr. adv. instrumental of pací "day"
paha pahene place; location; building; house n. pasay-i "house"
pahápa yesterday adv. hápa-hapaq "behind the day"
pahí today; now adv. hápa-qun "on the day"
pahìthì pahìthìne country; realm; region n. pasay "house" + -thì
pahù papáhù to dream v. pasih
pahyô tomorrow adv. hápa-qiwq-i "outside today"
pakám paxêne hatchet n. págam-i
pakatha pakathane ship's captain n. F. baogas
pakîmu pakîmòne east n. hápa-kimmuq-i "east side"
pamîki pamîkùne dew n. hápa-mimkiq-i "day-water"
papu papune hourglass n. F. peilbu
pata patàne declaration; message; decree n. pataq-i
pata papáta declare; decide; proclaim v. pataq
pathá pathâne hearth n. hápatzaq-i "fire"
pathâthaci pathâthacìne ashes n. hápatzaq-tzadunq-i "fire-ashes"
pathâthuma pathâthumane embers n. hápatzaq-tzúma-yi "fire-stone"
Pathînuṭu Pathînuṭòne one of the Thinuṭu islands n. "East Irregular Island"
pathû hapáthû hot adj. hápatziq
pathúma pathúmane gold n. hápa-tzúma-yi "light-stone"
pàthúma pàthúmane copper n. hápaq-tzúma-yi "red stone"
paxam paxène keel n. F. baše
payexa payexane water buffalo n. Lot. baløša
penya penyane ivory n. Lot. beña
pici piṭùne bottom n. pidih-i
piha pihene household item n. piqay-i "tool"
pihapaha pihapahene storage space n. piqay-pasay-i "tool-house"
pika pipíka middle; central adj. pikaq
pikaheni pikahenùne the North Star n. pikaq-waynih-i
Pikàthìnuṭu Pikàthìnuṭòne one of the Thinuṭu islands n. "Central Irregular Island"
pikì pikìne home; roof n. pikimh-i "roof"
pim pìné maple n. pím-i
pìní pìnîne skin n. púnnis-i
pìthí pìthûne nose n. pídziq-i
pìthoka pìthokàne farmer n. pidzawgaq-i
pòkìmu pòkìmòne west n. hapawuq-kimmuq-i "west side"
pòmì pòmìne breast n. puhmunh-i
pòmìhì pòmìhìne milk n. puhmunh-sinq-i "breast milk"
Pòthìnuṭu Pòthìnuṭòne one of the Thinuṭu islands n. "West Irregular Island"
poyu poyune needle n. pawwiw-i (re-formed from nominal stem)
pu pòné cloud n. sáqpuq-i
puha pupúha long; tall adj. pusawh
puhàmwipa puhàmwipane robe; cloak n. pusawh-muypa-yi "long clothes"
puhàthìkapa puhàthìkapàne sword n. pusawh-tzíkapaq-i "long weapon"
pukuṭa pukuṭane circle; enclosure; yard n. pukudaq-i
pumu pumwine fish n. pumuy-i
punu punòne basket n. punuq-i
punú punône intestines n. púnuq-i
pùpám pùpêne arm n. píqpam-i
pùpu pùpune back (of the body) n. piqpu-yi
pùpuku pùpukòne spine n. piqpu-guq-i "back-bone"
puxa puxane lotus; water lily n. Lot. pušo
pwamatam pwamatène navigation n. F. boéimate
pwayakam pwayakène latitude n. F. boéiægə
ta toné main item; head (metaphorical); river mouth n. táw-i
ta tatá big adj. ta
tanatha tanathane flatboat; barge n. F. teiŋgas "punt"
tànim tànìne raised floor (typical in home construction) n. tahnin-i "platform"
tàthu tàthòne vomit n. taqdzuh-i
tatê thick adj. tayyams
tène chickpea n. tawyimh-i
teṭama teṭamàne pearl n. Zele tedãmãhi
tha thoné village; town n. tzáw-i
thacì thacìne dust n. tzadunq-i "ashes"
thakaham thakahène assassination n.  ???
thaṭyu thaṭyòne smoke n. tzadiwq-i
thetá thetóne hammer n. táytaw-i
thèmí thèmíne guts n. tzámmi-yi
thènwam thènwène egg n. tannuwan-i
thètham thèthène sister n. tzatzan-i
thèthí thèthíne child n. merger of tátzi-yi "child and tádziq-i "boy"
thèthu thèthòne elbow n. tzawtzuq-i
theyam theyène sesame seed n. Zele tseyam
theyu theyòne obsidian n. Zele seayulihi
thì thìthî sharp adj. tzín
thifê thifêne shoulder n. tzínpamh-i
thìha thìhane frog n. tzimhwa-yi
thìhôta thìhôtone whip n. tzín-suqtaw-i "sharp tongue"
thikápa thikápàne hand; finger; weapon n. tzíkapaq-i "nail"
thìnú thithînu irregularly-shaped; ugly n. tzúnnu-yi
Thìnúṭu Thìnúṭòne group of islands in Sumarušuxi n. "Irregular Islands"
thipam thipène fat n. tzipan-i
thipí thipûne bird; arrow n. dzípiq-i
thipo thipàne dye; paint n. dzipawh-i
thipò thithípò to meet; gather; interact (of people) v. tzipuh "gather"
thipòkuni thipòkunùne meeting; committee n. "meeting-group"
thipò sociable nom. adj. back-der. from tzipuh-i "meeting-place"
thipu thipòne meeting-place n. tzipuh-i "gathering"
thìpu thìpune neck n. tzimpu-yi
thipûpunu thipûpunòne birdcage n. "bird-basket"
thipûthikapa thipûthikapàne arrow n. "bird-weapon"
thipûthothe thipûthothène bow n. "bird-thrower"
thìthíkapa thìthíkapàne nail; claw n. tzí-tzíkapaq-i "finger-nail"
thìthíkapathì thìthíkapathìne trident; spiked weapon n. coll. of thìthíkapa
thìthípi thìthípùne hawk n. dzídzipiq-i "predatory bird"
thìṭátu thìṭátòne battle-axe n. tzín-datuh-i "sharp-hit"
thiwì thiwìne beech n. tziwwunh-i
thohe thathóhe to throw; toss; eject; winnow n. dzawsams
thohèpunu thohèpunòne winnowing basket n. dzawsams-punuq-i
thohèthikapa thohèthikapàne javelin n. throwing weapon"
Thokyunam Thokyunène autonym n. tzawkiw-nam-i "the Hunting People"
Thokyunèhòta Thokyunèhòtone the language of the Thokyunam n. tzawkiw-nam-súqtaw-i
thonám thonêne tree n. tzáwnam-i
thonêhanam thonêhanène leaf n. tzáwnam-hanam-i "tree-leaf"
thonêthì thonêthìne forest n. coll. of thonám
thonêhu thonêhwine wood (material) n. thonám + -hu
thonêhuhu thonêhuhìne squirrel n. tzáwnam-susus-i "tree-rat"
thopí thopûne stick; ship's mast n. tzáwpiq-i
thòthú thòthône boar n. tzúqtzuq-i
thu thòne foot n. tzuq-i
thumá thumáne stone; metal n. tzúma-yi
thumáku thumákòne shell; shield; armor n. tzúma-guq-i "metal bone"
thumákòmwipa thumákòmwipane (suit of) armor n. "metal clothing"
thumákòta thumákòtone helmet n. "shield-head"
thumêci thumêcine coin n. singulative of thumêthì
thumêthì thumêthìne money; coins n. coll. of thumá "metal; stone"
thumêthikapa thumêthikapane knife; blade n. "metal weapon"
thùpam thùpène wing n. tzihpam-i
thùthí thùthûne blood n. "tzíqtziq-i
thuhim thuhìne animal n. tzusim-i
thuhìtoham thuhìtohène cart n. "animal-vehicle"
thuhìpukuṭa thuhìpukuṭàne menagerie n. "animal-enclosure"
thuyu thuyune martial arts n. (prob. Pparwak)
thwihi thwihine well n. tzuysi-yi
to tató far adj. taw
toham tohène vehicle n. tawsam-i
tohaṭa tohaṭane faraway place n. taw hada-yi "far walk"
tohe tatóhe to go; walk v. tawsam
toma tatóma slow adj. tawmaq
tonám tonêne king of the Thokyunam n. táw-nam-i "head-man"
tonêhota tonêhotone the standard language n. "kingly speech"
topì topìne lentil n. tawpinh-i
tòthu tòthòne spit n. tuqdzuh-i
tu you (sg.) pron. túq-i
tu twine leg n. tuy-i
tutû straight adj. tíq
tucê tutúcè thin adj. tútiyams
tuxa tuxane master; teacher n. Mûts. dux
tuma tumane criminal; outlaw; pirate n.  ???
twam twène seed n. tuyyam-i
twi tùne belly n. tuyyih-i
twìtha twìthone knee n. tuytzaw-i
tyu cityú near adj. tiw
tyukam tyukène girl; daughter n. tiwkam-i
tyuma cityúma quick adj. tiwmaq
ṭana ṭanàne tree branch n. danah-i
ṭanam ṭanène traveller; pilgrim; nomad n. hada-nam-i
ṭano ṭaṭáno (meaning "bizarre") foreign (non-Isles; esp. the Lotoka or Fáralo) adj. danaw
ṭanohihathe ṭanohihathòne base-ten numbers n. danaw sisatayq-i "foreign numbers"
ṭaṭa ṭaṭane father n. dada-yi
ṭatò ṭaṭátò strike; attack v. datuh "hit"
ṭatònam ṭatònène infantry soldier n. datuh-nam-i "fighting man"
ṭatònèthì ṭatònèthìne band; division (of soldiers) n. ṭatònam "soldier" + -'thì
ṭatòthì ṭatòthìne war n. ṭatu "attack" + -thì
ṭatòthuhìtoham ṭatòthuhìtohène chariot n. "attack-cart"
ṭatu ṭatòne attack; battle n. "datuh-i
ṭayam ṭayène panda n. Lot. dalø
Ṭayetha Ṭayethone a colonial town in Dagæm n. "Dagæm town"
Ṭayeṭu Ṭayeṭòne the Dagæm Islands n. Old Komejech *Daye + ṭu "island"
ṭaxim ṭaxìne sail n. F. dašiəm
ṭòthì ṭòthìne archipelago n. ṭu "island" + -thì
ṭoṭa ṭoṭone bee n. dawdaw-i
ṭoṭohu ṭoṭohwine honey n. ṭoṭa "bee" + -hu
ṭoṭopunu ṭoṭopunòne skep n. "bee-basket"
ṭu ṭòne island n. duh-i
ṭuci ṭutùne vassal; subordinate n. dihtiq-i "slave; servant"
ṭukúha ṭukúhane hole; ditch n. dúguha-yi
ṭunimi ṭunimine peninsula n. Lot. dunymi
ṭuṭú ṭuṭwíne sea; ocean n. dúduy-i "lake"
ṭwihápa ṭwihápane the reflection of light on water n. dúy-hápa-yi "sea-light"
ṭwikú ṭwikône river n. dúykuq-i
ṭwimám ṭwimêne salt n. dúymam-i
ù ùné oak n. yúyh-i (re-formed from nominal stem)
uhá uháne horse n. háwha-yi
ùhamyu ihûhamyu smooth adj. siqsamiw
uhawa uhawàne earth; dirt n. wuhawwaq-i
uhipi uhipùne breath; wind n. huhipiq-i
uhìthipi uhìthipùne bat n. susus-dzípiq-i "rat-bird"
uhô not adv. qúquq
uhôhapam never (adv.); impossible (adj.) inst. adj qúquq-hápa-ma "no day (instr.)"
uhu uhìne rat; mouse n. susus-i
uhú uhúne young (of animal) n. húhu-yi
uka ukane deer n. yuka-yi
ùm despicable nom. adj. yihmi "(of a) rogue; outlaw"
uma umone feather n. yumaw-i
umi uhúmi to shake; wave; wag v. sumi
ùmi ùmine petty criminal; thief n. yihmi-yi "rogue; outlaw"
umothonam umothonène palm tree n. yumaw-tzáwnam-i "feather-tree"
Umuhètha Umuhèthone the chief city of the Thokyunam, on Pikàthìnuṭu Island n. "Harbor Village"
umuho umuhène bay; harbor n. sumuqaws-i "shelter"
umyu uhúmyu to smile v. humiw
uni honí strong adj. sawnunh
upawè upawène storyteller; entertainer; talkative person n. qupawyans-i
upìhim upìhìne louse; parasite n. supimsin-i
uṭa uṭàne night n. yudaq-i
uṭá uṭáne oar n. yáwda-yi
uṭánam uṭánène sailor n. oar-person"
uṭû uyúṭù black n. yúdiq
uṭûmìki uṭûmìkùne petroleum n. yúdiq-mimkiq-i "black water"
uṭûthuma uṭûthumane lead; lodestone n. yúdiq-tzúma-yi "black-stone"
wa hawá soft adj. hawwaq
wa wane birch n. hawwa-yi
waka wakane discretion n.  ???
wam wène wrist n. sawwan-i
wàthúma wàthúmane tin; pewter n.  ?? + tzúma-yi "stone; metal"
wìné throat n. háwwunh-i
Wihe Wihene a large island of Sumarušuxi n. (indigenous)
wìhe in; at; around post. (w)uys-qas
wìhì wìhìne wolf n. wunhwunh-i (initial w- influenced by wìthì "fox")
winèci winècine grindstone n. huynasti-yi
winècinam winècinène miller n. "grindstone-man"
wìthì wìthìne fox n. huwitzimh-i
witù uhwítù make; put together; cook; sculpt v. quytih "put together"
uhwô hard adj. huyyuq
xèham xèhène beetle n. kamsan-i
xèmá xèmóne man n. kámmaw-i
xemî xemîne bread n. gáyminh-i
xemîci xemîcine crumb n. xemî "bread" + -ci
xemîtù kaxémìtù heavy n. kaymimtiq
xèmónam xèmónène husband n. kámmaw-nam-i "man-person"
xètham xèthène liver n. kántzam-i
xiki xikine a valuable spice n. Lot. šyky "spice; herb"
xinam xinène Lotokan cattle; zebu n. Lot. šyŋø
xoxema xoxemane storm n. (prob. indigenous)
xuya xuyane silk n. Lot. šylo
yapatafa yapatafane a common skin disease n. (Ttirukuan)
yayu yayune rowboat n. F. leilu
yenam yenène deck (of ship) n. F. rewŋəl
yònam yònène stranger; somebody n. qiwq-nam-i "out-person"
yotha yothane bow (of ship) n. F. iozal
yu yune oil n. yiw-i (re-formed from nominal stem)
yu yòne outside; exterior n. qiwq-i
yuhá yuháne donkey; (coll.) child n. híwha-yi
yuhi yuhyune bug; insect n. siwsiw-i
yuhìma yuhìmàne fog n. siwsimmaq-i