Omari/Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

This is a short lexicon of Omari.

Nouns are cited in the non-possessed singular or collective form, including the number/animacy prefix, which is separated from the stem by a mid dot ‹·›. Since the stem is not always predictable from the citation form, it is given in the second column for all nouns, with morphophonological information indicated with diacritics. Oblique case forms are listed in the third column wherever they are not formed by simply replacing a final vowel with /u/, or adding /u/ to consonant-final stems.

Verbs are cited with the word-final allomorph of the stem. The second column gives the standardized stem (with morphophonology diacritics where necessary); the third column indicates unpredictable extended stems which are used when the verb is followed by a vowel-initial suffix.

534 words.

entry stem special forms POS definition
aha -âhâ- v be short, be small
areppa -âreppa- v expect, wait for
arin -arįd- v weave, plait
arom -ârǫb°- v chisel
ąxa -ãxâ- v be morally inappropriate
ba ~°bê- v be all, be every
berręgrin -°berręgrįd- v forget
bettįę ~°bettįę‘- _V ~°bettęąxˤ- v modify, transform, change
bįęk -°bįęk- v threaten
boge ~°boge- v have sex with
brą -°brą- v point out y to x, remind x of y
bre -°bre- v live, be alive
brehak ~°brehakˤ- v be aggressive, attack
bręjų -°bręjų‘- _V -°bręjun- v remember
breni -°brenî- v admit, confess
brigi ~°brigi- v tease
briši -°briši- v form, bring into shape
bronį -°bronį‘- _V -°brǫgin- v close, lock (of doors etc.)
bubi -°bubi- v blush, make a fool of oneself
čągri -čągri- v be intact, work as expected
čaha -čahâ- v be wet, be damp
čayu -čayu- v decide
čei -čei.- _V -čeij- v be cold
čekeano -čekeano- v be able to
čekkųį -čekkųį‘- _V -čekkǫęxˤ- v have natural authority
čįgriek -čįgriek.- v leave behind, abandon, sacrifice
dati ~dati- v grind
desenį ~desenį‘- _V ~desęgin- v annoy
dei ~dei.- _V ~diš- v be wrong, be false, be unreal
diska ~diskâ- v command, force, make so. do sth.
dumi ~dumi- v exceed, surpass
dxǫą -dxǫą- _V -dxǫąv°- v be straight
eat -eat- _V -ard- v stand, be upright
ęąxą -.ęąxą‘- _V -.ęąxąxˤ- v hate
ębbą -ębbą‘- _V -ębbąxˤ- v kick
ębok -ẽbokˤ- v love
ebri -ebri- v dare, be courageous, be proud
ęda -ẽda- v be ten
ek -êk- v be another one
emęzi -emęzî- v make a wise decision
emmu -emmu- v be complete, be proper, be suitable
emmunį -emmunį‘- _V -emmųgin- v fit in with sth.
enerrą -ênerrą- v be hundred
eredo -eredo- v dance
erikka -êrikkâ- v injure, hurt (emotionally)
ęrru -ẽrru- v dilute, mix with water
erut -erut.- v lead, guide (so.)
esąxa -esąxâ- v breathe
fe -°fe- v be eight
fiera -°fiera- v be similar to
fiu -°fiu.- _V -°fiuv°- v say something nice
fǫąga -°fǫągâ- v drop, discard, throw away
fǫda -°fǫda- v support, hold up (physically), carry
foeje -°foeje- v agree
fųde -°fųde- v be big, be large
fuma -°fumê- v deny, refuse
fųǫ -°fųǫ‘- _V -°fųǫxˤ- v fall
futu -°futu- v be steep, be slanted, be angled
gagea ~ˤgagea- _V ~ˤgageah- v fly
gena -genâ- v be obvious, be well-known
ginu ~ginu- v express one's opinion, insist, demand
gįųza -gįųzê- v be empty
gįųzenį -gįųzenį‘- _V -gįųzęgin- v be none of
gǫą -°ˤgǫą- _V -°ˤgoum°- v wear (clothes)
goannį ~ˤgoannį‘- _V ~ˤgoannin- v rain (on), cause to get wet
goru ~ˤgoru- v be possible, be likely
gręgu -gręgu- v be dead
gręji -gręji- v smell, taste (sth.)
grįgas -grįgas- v repeat
grųska -ˤgrųskâ- v extinguish, put out (of a fire)
guene -°ˤguene- v be related to, be linked with
guoni -°guoni- v hide, conceal, cover (with)
hapǫxa -hapǫxâ- v have bad luck; (+ipfv) be cursed
hęju -hęju- v be white
henea -ˤhenea- v be invisible, disappear
hionnį -ˤhionnį‘- _V -ˤhionnin- v work on sth.
hiowa -ˤhiowê- v carve, etch
hǫdio -ˤhǫdio.- _V -ˤhǫdiov°- v be soft
hǫę -ˤhǫę‘- _V -ˤhoen- v sleep
hǫjok -hǫjokˤ- v waste, squander
hǫju -hǫju- v be boring, be worthless
homo -homo- v spill
hot -ˤhot.- v go, walk
huo -ˤhuo.- _V -ˤhos- v kill
įde -įde- v thank, show gratitude to
ieča -.iečê- v whistle
įęgga -.įęggâ- v delay
iesi -.iesî- v be winter
iešo -.iešo- v shine, reflect light
įkak -įkak.- v ignite, set on fire
iniu -iniu.- _V -iniuv°- v come, arrive
iom -.įǫb°- v be special, be unique
yore -iore- v feel, experience
ioro -.ioro- v be attached to; have as part of oneself
ireše -ireše- v protect, safeguard, watch over
irgenea -irgenea- _V -irgeneahˤ- v encounter, come across
irguo -irguo- _V -irgouv°- v dwell, live (somewhere)
išši -iššî- v fail, be unable to reach
ja ~jê- v be good
jįji ~jįji- v give
jokka -:jokkâ- v spoil, sabotage, cause trouble for
kam -ˤkąb°- v chop, cut off
kari -.ˤkarî- v chew
kęąga -kęągâ- v be fit, be healthy
kebu -.ˤkebu- v face, confront, resist
kęju -.ˤkęju- v be black
kep -ˤkep°- v be four
ket -.ˤket- v be an aunt or uncle of; have as a niece or nephew
keyei -ˤkeyeš- v venture, go out
keyu -.ˤkeyu- v be kind, be generous, be outgoing
kįę -kįę- _V -kien- v be that many, be a certain number or amount
kien -kįęgˤ- v be round, be curved
kiepa -ˤkiepê- v give, donate
kierbu -kierbu- v regret, be sorry about
kierę -.kierę‘- _V -.kieren- v be nervous, be excited
kiezu -kiezu- v be many, be a large number
kiok -ˤkiok.- v stir
kiorru -kiorru- v injure, hurt (physically)
kioška -kioška- v be naked, be bare, be unprotected
kiuku -kiuku- v seek, look for
kkšo -ˤkkšo- v compare
kos -ˤkos- v dig
ksik -ksik- v watch, look at
ksǫ -.ˤksǫ- _V -.ˤksǫxˤ- v finish, halt, cease, end
kuek -kuek.- v be ready, be prepared
kueyu -kueyu- v turn
kuohe -kuohe- v take, remove
meahan -°meahąd- v exchange, trade
meiju -°meiju- v help, be polite towards
meizi -°meizi- v be sour
mešįę -°mešįę- _V -°mešien- v be sick
mįǫ -°mįǫ‘- _V ~°biom°- v crumble, break down
mįǫga -°mįǫgâ- v defeat, conquer
moate -°moate- v praise
monio -°monio.- _V -°moniov°- v mix, add, contribute
morit -°morit- v be important, be famous
mou -°mur‘- v be seven
mušuo -°mušuo- _V -°mušouv°- v rule, govern, be higher in rank
nębrįų -nębrįų‘- _V -nębrium°- v be confused, act irrationally, become mad
neri -nerî- v be old (of people and animals)
nįbra -nįbrâ- v destroy
nįdo -nįdo- v tie
niego -niego- v try, attempt
nįęgo -nįęgo- v concentrate on doing sth.; do with precision
niek -niek- v be two; (tr.) be different from
niokkį -niokkį‘- _V -niokkin- v instigate; establish; manufacture
nirbu -nirbu- v be noble, be cultured, be elegant
niudą -niudẽ‘- _V -niuden- v hasten, hurry
no -no- v be one
nogi -nogî- v roll
nǫųgot -nǫųgot.- v meet, congregate, gather
nugi -nugi- v be silent, be calm
nuškų -nuškų‘- _V -nuškun- v be lucky, be fortunate
ǫdi -ǫdi- v be heavy
oeče -.oeče- v be lost, be gone
oggǫą -oggǫą- _V -oggum°- v be a parent of, have as a child
ǫgo -ǫgo- v draw (picture, image)
oniosko -oniosko- v argue, compete, rival
ora -or‘- v be nine
oššok -oššokˤ- v get, acquire
ošu -ošu- v be salty, be spicy, be tasty
ouvu -ouvu- v be ashamed, be embarrassed
ǫxat -ǫxat.- v explain, teach
pąxa -°pąxâ- v be normal, be conventional, do sth. habitually
peaka -°peakâ- v be thin, be narrow
pega -°pegê- v beat, strike, hit
pehą -°pehã- v be dry
pienunį -°pienunį‘- _V -°pienųgin- v be a friend of
pima -.°pimâ- v ban, forbid
pini -.°pinî- v disagree, protest
piomoč -°piomoč- v burn, be on fire
poniu -°poniu.- _V -°poniuv°- v think, suppose, be of the opinion that
pora -.°porê- v allow, permit
poša -.°pošê- v leave traces
ppeno -ˤppeno- v attract, fascinate
psęgge -°psęgge- v throw
psek -°psek.- v overwhelm, take by surprise
pšę -°pšę‘- _V -°pšen- v cook
pšędo -°pšędo- v open (of doors etc.)
pšon -°pšǫd- v create, arrange, prepare, put together, build
re -‘re- v be five
-‘rę‘- _V -‘ręxˤ- v put, place, set, move
reba -‘reba- v be strong, be powerful
reo -‘reo.- v drink
ręǫga -‘ręǫgâ- v hollow out
rife -‘rife- v be a sister of
roska -‘roska- v be thousand
rųbie -‘rųbie- v celebrate, rejoice
ruko -‘ruko- v be good-looking, be attractive
ruozak -‘ruozakˤ.- v split, cut into pieces
rušu -‘rušu- v pull
saha -sahâ- v caress, console
sa -sê- v be three
seak -seag‘- _V -sarg- v hold; own
seagru -seagru- v want, desire
sebre -sebre- v say, speak, declare
sęgri -sęgrî- v know
sekka -sekkâ- v warn, notify
seniu -seniu.- _V -seniuv°- v suffice, be enough; be sated
siem -sįęb°- v collect
sieš -sieš- _V -siešk- v sing, recite
sigo -sigo- v be sweet
sisu -sisu- v be autumn
skarį -skarĩ‘- _V -skarin- v pinch, squeeze
skemoč -skemoč- v be flooded
sko -sko- v run, be quick
ssout -ssout.- v be afraid
sųba -sųbê- v destroy, damage, shatter
sųę -sųę‘- _V -suen- v be morning
suokko -suokko- v be blue
suot -suot.- v be hard, be solid
šęąk -šęąkˤ- v be visible
šebi -šebi- v be insufficient; be hungry
šego -šego- v be happy
šehe -šehe- v catch, capture
šemut -šemut- v be wide, be broad, be thick
šeru -šeru- v be light (i.e. not heavy)
šęxo -šęxo- v be long, be tall
šierru -šierru- v swim
šįų -šįų- _V -šium°- v see, notice, witness
škęąxa -škęąxâ- v be evening
šogo -šogo- v spread out, distribute, strew
ššadi -ššadî- v bleed
ššęk -ˤššęk- v be angry
ššǫų -°ššǫų‘- _V -°ššom°- v hear, listen
štemo -štemo- v ask, plead
šuoka -šuokâ- v name, call, single out
tąron -.tąrǫd- v plant, sow
tęje -tęje- v cut, slit open
tere -tere- v happen, occur
terenį -terenį‘- _V -teręgin- v cause
teru -.teru- v be summer
tįbu -tįbu- v fight
tioge -tioge- v be spring (season)
toakka -toakkâ- v forbid; be strict towards
tok -tokˤ.- v be six
tomeč -.tomeč- v be new, be current
tsespi -tsespi- v be sharp
tsiši -tsiši- v be flat
tsumuk -tsumuk- v be smooth, be soft, be pleasant
ttis -°tteik.- v win, be victorious
tufo -.tufo- v tell, narrate
tumu -tumu- v eat
tuogo -tuogo- v be sacred, be taboo
ųbo -ųbo- v whisper, murmur, mumble
ųbxa -ųbxâ- v put through, sift, strain
ukį -ukį‘- _V -ukin- v smile
ukió -ukió- v be young
ųko -ųko- v climb
umosi -umosî- v be ugly, be repulsive, be disgusting
uodǫ -.uodǫ‘- _V -°wodon- v follow up, do at a later time, continue
ųǫggį -.ųǫggį‘- _V -ųǫggin- v pass, cross, transcend
uora -.uora- v be a child of, have as a parent
uorrą -.uorrẽ- v be a type of
ura -urê- v shout, yell
ųruši -ųruši- v stack, pile up, keep
uték -uték- v replace, substitute, stand in for
voma ~°voma- v be reluctant, hesitate
vomonį ~°vomonį‘- _V ~°vomǫgin- v avoid
xedi ~ˤxedî- v lend, borrow
xoago ~ˤxoago- v be unfocused, be distracted
xori ~ˤxori- v expel, waste
zoum ~zǫųb°- v match, be equal to
toe tou pron a (1sg informal)
niu nįęzu pron a (1sg polite physical)
nįdu nįtsu pron a (1sg polite mental)
si su pron a (1pl informal)
dįų dįųzu pron a (1pl polite physical)
tędu tętsu pron a (1pl polite mental)
ri ru pron a (2sg informal)
sįų sįųzu pron a (2sg polite physical)
sįdu sįtsu pron a (2sg polite mental)
gi gu pron a (2pl informal)
gįų gįųzu pron a (2pl polite physical)
kįdu kįtsu pron a (2pl polite mental)
katti pl gatti, obl katsu pron a (proximal demonstrative: male adult human)
kasko pl gasko, obl kato pron a (medial demonstrative: male adult human)
kotoe pl gotoe, obl kotu pron a (distal demonstrative: male adult human)
rįdi pl dįdi, obl rįzu pron a (proximal demonstrative: female adult human)
rąko pl dęąko, obl rąxo pron a (medial demonstrative: female adult human)
rųve pl dįųve, obl rinu pron a (distal demonstrative: female adult human)
šǫdi pl yǫdi, obl šǫzu pron a (proximal demonstrative: child)
šǫko pl yǫko, obl šǫxo pron a (medial demonstrative: child)
šǫve pl yǫve, obl šomu pron a (distal demonstrative: child)
fųǫrri pl numorri, obl fųǫzu, pl.obl numouzu pron a (proximal demonstrative: large animal)
fǫąko pl numoako, obl fǫąho pron a (medial demonstrative: large animal)
fǫųve pl numouve, obl fuonu, pl.obl numouru pron a (distal demonstrative: large animal)
bradi pl nuradi, obl brasu pron a (proximal demonstrative: small animal)
brako pl nurako, obl braho pron a (medial demonstrative: small animal)
brofe pl nurofe, obl brou pron a (distal demonstrative: small animal)
šinį pl nerinį, obl šįzu pron i (proximal demonstrative: large or bulky object)
šękǫ pl nerąkǫ, obl šęxǫ pron i (medial demonstrative: large or bulky object)
šųvę pl nerųvę, obl šinu pron i (distal demonstrative: large or bulky object)
skuedį pl neskuedį, obl skuezu pron i (proximal demonstrative: small object)
skoakǫ pl neskoakǫ, obl skoaho pron i (medial demonstrative: small object)
skuevę pl neskuevę, obl skuevu pron i (distal demonstrative: small object)
psidį pl niotidį, obl psisu pron i (proximal demonstrative: long object)
psekǫ pl niotekǫ, obl pseho pron i (medial demonstrative: long object)
psifę pl niotifę, obl psiu pron i (distal demonstrative: long object)
wenį pl nuonį, obl węzu, pl.obl nųǫzu pron i (proximal demonstrative: flat object)
wąkǫ pl nǫąkǫ, obl wąxo pron i (medial demonstrative: flat object)
wąvę pl nǫųvę, obl wenu, pl.obl nuonu pron i (distal demonstrative: flat object)
hiotį pl niotį, obl hessu pron i (proximal demonstrative: soft object)
hiokǫ pl niokǫ, obl hioho pron i (medial demonstrative: soft object)
heffę pl neffę, obl hefu pron i (distal demonstrative: soft object)
gronį pl neronį, obl grǫzu pron i (proximal demonstrative: hollow container)
grǫkǫ pl nerǫkǫ, obl grǫxo pron i (medial demonstrative: hollow container)
grǫvę pl nerǫvę, obl grǫvu pron i (distal demonstrative: hollow container)
wittį obl wiču pron i coll (proximal demonstrative: liquid)
wekkǫ obl weko pron i coll (medial demonstrative: liquid)
wikkǫę obl wigu pron i coll (distal demonstrative: liquid)
hadį obl hasu pron i coll (proximal demonstrative: granular mass)
hakǫ obl hako pron i coll (medial demonstrative: granular mass)
hofę obl huo pron i coll (distal demonstrative: granular mass)
brųge= brųgˤ- pp before (locative with dir, temporal with obl)
dioge= diogˤ- pp +obl with regard to, for the purpose of
dį= dų- pp on, at (locative with dir, temporal with obl)
koge= kogˤ- pp +obl within view distance of
ke= kˤ- pp +obl of, belonging to
ouge= ougˤ- pp +obl inside of
še= š- pp as, under the name of (with dir); behind, beyond (with obl)
spo= sp°- pp +obl throughout, among, all around
suske= suskˤ- pp +obl relevant to, associated with
tsǫge= tsǫgˤ- pp +obl touching; outside of
tu= tu- pp +dir towards, in the direction of, on the way to
wę= weni- pp near, close to (locative with dir, temporal with obl)
ye= y- pp +dir above, on top of
yekke= yekkˤ- pp +obl after (temporal)
ąčo -ąčo- n i case, box, chest
m·ahanǫ -ahanǫ‘- m·ahanų n a coll market day
h·ami -ami- n i axe
h·apąxe -apąxe- h·apąxo n i shore, coastline
w·osomu -asomu- n a otter
h·ąta -ąta- n i junction, crossroads
bęįko -°bęįko- bęįju n i poss fist
biuna ~°biuna- n i yerba mate tree
psei -°brir- psiru n i cliff
pšoho -°broho- n i door, gate
o·brųǫ -°brųǫ- o·brųǫ n a poss face, front side
bxoum -°bxǫųb°- bxoumu n i board, piece of wood
čatsén -čatsę́d- čatsenu n a law, rule, decision
čedo -čedo- n i river bend
čege -čege- n a alliance
čęgrem -čęgręb- čę́gremu n i cup, mug
ček -.ček- češu n i fruit, berry, nut
českio -českio- českiu n i word, statement, opinion
o·čet -.čet.- o·česu n a bird
dįęvo -dįęvo- n i rock, stone (individual)
dųba ~dųba- dumu n i burden, load
o·dųǫt -dųǫt- o·dųǫzu n a spring, well
o·dxą -dxą- o·dxǫ n a raccoon
h·eggro -eggro- n i tip (of a spear or arrow)
y·egiu -egiu- y·egiu n i coll gold
h·éhuną -éhuną‘- h·éhunų n i bracelet
h·eine -eine- n i poss forehead, upper side
n·ekksiet -ekksiet- n·ekkseizu n i firewood (piece of)
w·ekou -ekou- w·ekou n a torch, flame
w·emeni -emeni- n a deer
h·enuru -enuru- n i fur
h·ergoe -ergoe- h·ergou n i plain, lowlands
esųę́ -esųę́‘- esuenu n i descr morning
ęšpa -ęšpa- n i thread, string, cord
w·eyora -eyora- n a cockroach
i·feke -°feke- n i coll flour
i·fǫą -°fǫą- i·fǫhu n i coll mountain range
i·fodįęt -°fodįęt.- i·fodįęzu n i coll sand
fųįdi -°fųįdih- fuinu n a songbird
gara -gara- n a squirrel
ǫ·gie ~gie- ǫ·giu n a poss chest (body part)
gieba ~gieba- gievu n i sinew, tendon
o·gįęgga -gįęgga- o·gęąho n a duck, goose
ǫ·giepši ~giepši- n a woodpecker
i·ginįę -ginįę‘- i·ginįų n i coll bark (of a tree)
o·gįǫt -gįǫt- o·gįǫzu n a frog
o·grem -gręb°- o·gremu n a stream, current (of water)
grénebę -grénebę‘- grénebų n a mosquito
grum -ˤgrųb°- grumu n i oak
e·gueni -ˤgueni- n i coll gravel
o·hęąt -ˤhęąt- o·hęązu n a sheep
h·enat -(h)enat- henasu n i bone
hom -ˤhǫb°- homu n a poss tooth
o·hǫę -°hǫęhˤ- o·hǫęhu n a egg
h·ǫrruo -(h)ǫrruo- h·ǫrrou n i needle (of a coniferous tree)
h·ubųǫ -(h)ubųǫ- h·ubųǫ n i fence, wall
w·ibo -ibo- w·ifu n a poss finger
h·idiu -idiu- h·idiu n i poss chaff, husk
m·įędi -įędi- n a coll snow
m·ienas -ienas- n a coll poss shoulders
yenǫę -ienom°- yénomu n a star
w·irget -irget- w·irgesu n a kobold, dwarf
h·išie -išie- h·išiu n i purpose, goal
ǫ·juip -juip°- ǫ·juivu n a poss ear
kak -ˤkak- kašu n a raven
kárrina -kárrina- n a couple
keme -.ˤkeme- n a eagle
kidu -kidu- n a poss joint, wrist, ankle
kiehesput -kiehesput.- kiehespusu n i net
kes -ˤkiekˤ- kieko n i house
kiere -kiere- n a crayfish
kieta -kieta- kiesu n a poss language, speech, voice
o·kige -.kige- o·kišu n a poss mouth
kione -kione- n i hammock
i·kiu -.kiu- i·kiu n i coll milk
komǫ -komǫ‘- komų n a hawk
kora -ˤkora- n a enemy, adversary, rival
o·ksik -ˤksik- o·ksišu n a sun
ksoum -ˤksǫųb°- ksoumu n i poss seed
e·kšų -ˤkšǫxˤ- e·kšǫxo n i coll grain, cereal
kšusa -kšusa- n i food, meal
kuoki -ˤkuokî- kuošu n a mole
kųǫxe -.kųǫxe- kųǫxo n i melon
o·meini -°meinî- n a poss mother
mieču -°mieču- mieču n i hill
miek -°miek- miešu n i path, way, road
miok -°miokˤ- mioho n i poss side, edge, boundary
muha -°muha- n i bush
nárdana -nárdana- n i brick
o·našta -našta- n a status, prestige, nobility, power
neari -nearih- nearihu n i poss shrine, temple
nęįja -nęija- n i cheese
neškiumu -neškiumu- n a butterfly
nįdomo -nįdomo- n i harbor
nie -nieh- niehu n a rabbit, hare
nieti -nieti- niezu n i shirt
niga -niga- n i cave
nioššį -nioššį- nioššų n a poss back (body part), rear side
nirmiok -nirmiokˤ- nirmioho n i horizon
notu -notu- nosu n a poss thumb
noubit -noubit- noubisu n i rope
o·nųǫbruk -nųǫbruk- o·nųǫbrušu n a chipmunk
nuok -nuok- nuoju n i bowl
i·nųǫgu -nųǫgu- n i coll news, knowledge, facts
ǫ́daha -ǫ́daha- n i coll metal; bronze
ogoe -ogoe- ogou n a field, arable land
w·ǫgre -ǫgre- n a turtle
ómari -ómari- n a (ethnonym: the speakers of Omari)
h·omǫ -omǫ‘- h·omų n i chair
m·ǫręxo -ǫręxo- m·ǫręxo n a coll poss tradition; culture
óteme -óteme- n a (ethnonym: the speakers of Wokatasuto)
h·oto -oto- n i town
w·otsį -otsęxˤ- w·otsęxo n a snake
w·ǫųdo -ǫųdo- w·ǫųzu n a cow
paha -.°paha- n a lion
pąręą -.°pąręą‘- pąrįų n a air, weather
piča -.°piča- n i sword
piek -°piekˤ- pieho n i pattern, decoration
piezo -°piezo- pieru n a year
mo·fįǫ -°piom°- mo·fiomu n a coll smoke
o·pǫąt -.°pǫąt.- n a insect
o·pses -°pses- o·pseru n a poss arm, hand
psi -.°psi- psu n i forest
o·psut -°psut- o·psusu n a tree
psutįębo -°psutįębo- psutiemu n i bridge
o·pšemu -°pšemu- n a person
pugro -.°pugro- n i small path, trail
rąboka -‘rąboka- n a grasshopper
sąxa -‘rąxâ- sąxo n i characteristic feature
i·reovu -‘reovu- n i coll wax
o·rep -‘rep°.- o·refu n a chicken
šos -‘ros- šoru n i river mouth
o·rreha -rreha- n a poss head
subu -‘rubu- n i plant
gruni ~runî- n i shaft, twig
rųǫ -‘ruon- n i lake
sešet -sešet.- sešesu n i poss knee, elbow; corner
sete -sete- sesu n a lizard
o·skemi -skemi- n a river
o·skįǫri -skįǫri- n a creek, brook
sošto -sošto- n i coat
i·soup -soup°.- i·souvu n i coll beans
o·stenę -stenę‘- o·stenįų n a drum
i·suene -suene- n i coll clothing
o·suenu -suenu- n a family, clan, lineage
suono -suono- n i sling (weapon)
suot -suot- suozu n i sky
i·šane -šane- n i coll rice
šąxo -šąxo- šąxo n i coll poss blood, life, vitality
šemi -šemi- n i soup, stew
šęį -šeni- šeniu n a poss body
o·šespa -šespa- n a tattoo
šįda -šįda- šinu n i stick, branch, rod
šiha -šiha- n i poss roof, lid, cover
širu -širu- n a child
o·škeako -škeako- o·škeaho n a poss leg, foot
o·škiezo -škiezo- o·škieru n a owl
šǫąka -šǫąkah- šǫąkahu n i scoop, spoon
o·šónomǫ -šónomǫ‘- o·šónomų n a nobleman
šoro -šoro- n i poss top, summit, peak
špąxa -špąxa- špąxo n i ball, sphere, chunk, lump
špida -špida- špisu n i poss hole
štošo -štošo- štoru n i helmet
tede -.tede- tesu n a hero, idol, legendary character
tega -.tega- tešu n i valley
i·tei -.tei- i·teiju n i coll meat
o·teni -tenî- n a poss father
tergu -tergu- n a flute
téritęą -.téritęą‘- teritęąru n a (ethnonym: the speakers of Tari)
o·tiehonu -.tiehonu- n a livestock
tiska -tiska- n i poss waist, middle, center
tomeč -.tomeč- n a (ethnonym: the speakers of Tumetıęk)
tomu -tomu- n i village
tono -.tono- n i bag, sack
tosta -.tosta- n i poss fitness, physical strength
tǫųra -.tǫųra- n a carp
tsę -tsęxˤ- tsęxo n i poss hair
tsiskǫę -tsiskoni- tsiskoniu n i poss custom, tradition
o·tsorro -tsorro- n a robin (bird)
tsųį -tsuni- tsuniu n i poss skin
tuo -.tuo- tou n i region, territory
tou -.tus- turu n a fish
tusįę -.tusįę- tusįų n i fish scale
v·ųdeni -ųdeni- n a bee
ufueni -ufueni- n a poss belly, stomach, inside
v·ųjeme -ųjeme- n a visitor, guest
h·umu -umu- n i flower
h·upsu -upsu- n i spear
v·usųǫ -usųǫ- v·usųǫ n a poss horn
o·vǫąta -°vǫątah- o·vǫątahu n a swallow (bird)
mǫ·vouda ~°vouda- mǫ·vouzu n a coll poss lips; rim, opening
i·wąxa -°wąxâ- i·wąxo n i coll rock, stone (as a material)
ǫ·zeyo ~zeyo- n a rogue, troublemaker
zoato ~zoato- zoazo n i pumpkin
ga cj (topic particle)
ni cj (focus particle)
cj but, however
hannoa cj but then, but next, on the contrary
ši cj and, also
šęxoa cj and then, next, afterwards
še cj (question particle)
dik adv not at all (negative emphasis marker)
eki adv indeed, in fact, really
eteruts adv always
katte adv as usual, in the traditional way
šuozu adv today