Kuyʔūn/Texts

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

The legend of Emperor Tsinakan

Main article: Tsinakan text


Šinnan, ececen liʔélociska, ececen licískaʔe liláh a-Kāʔan, ececen limīktakaq lilám on liyēpe, lawin ʔap:

Yono ʔipáʔespiyeni onniyopākiska limeli, yapīkonti eu assaqōlała aylin. ʔap lauyo aq: "Limeska a ciska peʔa, atyappéłayenna oʔa aʔōyolah. To ʔaso táʔayan šiyo yo nak, on teʔi ʔipaʔiš onniyopākiska liméu."

Ałipáʔeyeni onniyopākiska limeli, pilo yono yappásoyeni ellaqōlała loʔīkoniyennaq aylin, loʔinonan i, ececen limīktakaq lilám on liyēpe, elliʔlīcak lo-Ōʔi. ʔaq ʔimílakon i, on littoni yoʔappan ellitōtimmin. ʔap lawin i: "Ton, litōtimméti, leqennaq lippimo! Laqōlała loyapámmaytalan in, appapāliyennaq loy teʔi. Ončip loʔiponcay aq litīkonayo koło, litōtimméti! Layyapoči laqamen!"

Litōtimmin yolałon loliktoylay yo appoy. A yoʔappan in, on yeššaʔin ayot ellittoni. Onkéʔoʔek alān yapceʔan i ešo yapōkayen in. ʔayoq loyapoqālan i. I yapōyen ayātay, on ičōyen aminčak on akiʔlo, on eu āq pilástalan i elliláh a-Kāʔan.

Interlinear gloss

Šinnan,
Šinnan
Šinnan
ececen
at-ecen
INS-be.VN
liʔélociska,
li-ʔelo-ciska,
DEF.SG-great-king,
ececen
at-ecen
INS-be.VN
licískaʔe
li-ciska-ʔe
DEF.SG-king-3SG.INAN
liláh
li-lah
DEF.SG-land
a-Kāʔan,
a-kāʔan,
ABL-Kāʔan,
ececen
at-ecen
INS-be.VN
limīktakaq
li-mīkat-kaq
DEF.SG-brother-3PL.ANIM
lilám
li-lam
DEF.SG-sun
on
on
and
liyēpe,
li-ēpe,
DEF.SG-moon,
lawin
lo-awi-n
EMPH-say-PERF.SG
ʔap:
ʔap:
thus:
Šinnan, who was the great-king, who was the king of the land of Kāʔan, who was the brother of the sun and the moon, said this:
Yono
yono
before
ʔipáʔespiyeni
ʔi-paʔe-spi-yen-i
CL(LOC)-hold-PERM-VN-1SG
onniyopākiska
om-li-opākis-k
LOC-DEF.SG-throne-3SG.ANIM
limeli,
li-mel-i,
DEF.SG-father-1SG,
yapīkonti
yap-ʔīkon-łi
CL(FOE)-be.hostile-HAB.PL
eu
eu
all
assaqōlała
a-lik-ʔōlała
ABL-DEF.PL-foreign.country
aylin.
aylin.
1SG.DAT.
Before I was accepted to hold the throne of my father, all of the foreign countries were hostile towards me.
ʔap
ʔap
thus
lauyo
lo-awi-o
EMPH-say-PERF.PL
aq:
aq:
3PL.ANIM:
This said they:
"Limeska
"li-mel-k
"DEF.SG-father-3SG.ANIM
a
a
be.PERF.SG
ciska
ciska
king
peʔa,
peʔa,
brave,
atyappéłayenna
at-yap-peła-yen-k
INS-CL(FOE)-conquer-VN-3SG.ANIM
oʔa
oʔa
many
aʔōyolah.
a-ōyo-lah.
INDEF.PL-enemy-country.
"The father of him was a valiant king, with his conquest of many enemy countries.
To
to
but
ʔaso
ʔaso
now
táʔayan
ta-ʔaya-n
become-REFL-PERF.SG
šiyo
šiyo
that.person
yo
yo
as
nak,
nak,
god,
on
on
and
teʔi
teʔi
baby
ʔipaʔiš
ʔi-paʔe-š
CL(LOC)-hold-PROG.SG
onniyopākiska
om-li-opākis-k
LOC-DEF.SG-throne-3SG.ANIM
liméu."
li-mel."
DEF.SG-father."
But now that person has become a god, and a child is holding the father's throne."
Ałipáʔeyeni
at-ʔi-paʔe-yen-i
INS-CL(LOC)-hold-VN-1SG
onniyopākiska
om-li-opākis-k
LOC-DEF.SG-throne-3SG.ANIM
limeli,
li-mel-i,
DEF.SG-father-1SG,
When I held the throne of my father,
pilo
pilo
already
yono
yono
before
yappásoyeni
yap-paso-yen-i
CL(FOE)-attack-VN-1SG
ellaqōlała
ayl-li-ʔōlała
DAT-DEF.PL-foreign.country
loʔīkoniyennaq
lo-ʔīkon-yen-kaq
REL-be.hostile-VN-3PL.ANIM
aylin,
aylin,
1SG.DAT,
even before I turned against the foreign countries because they were hostile towards me,
loʔinonan
lo-ʔi-nona-n
EMPH-CL(LOC)-go-PERF.SG
i,
i,
1SG,
ececen
at-ecen
INS-be.VN
limīktakaq
li-mīkat-kaq
DEF.SG-brother-3PL.ANIM
lilám
li-lam
DEF.SG-sun
on
on
and
liyēpe,
li-ēpe,
DEF.SG-moon,
elliʔlīcak
ayl-lik-lāti-k
DAT-DEF.PL-feast-3SG.ANIM
lo-Ōʔi.
lo-Ōʔi.
REL-mother.goddess.
did I, the brother of the sun and the moon, go to the feasts of the mother goddess.
ʔaq
ʔaq
this.PL
ʔimílakon
ʔi-milako-n
CL.(LOC)-celebrate-PERF.SG
i,
i,
1SG,
on
on
and
littoni
lik-ton-i
DEF.PL-hand-1SG
yoʔappan
yo-ʔappa-n
CL(FRIEND)-raise-PERF.SG
ellitōtimmin.
ayl-li-tōtin-min.
DAT-DEF.SG-divine-mother.
I celebrated these, and I raised my hands to the divine mother.
ʔap
ʔap
thus
lawin
lo-awi-n
EMPH-say-PERF.SG
i:
i:
1SG:
This said I:
"Ton,
"ton,
"2SG.OBL,
litōtimméti,
li-tōtin-met-i,
DEF.SG-divine-lady-1SG,
leqennaq
li-qēn-kaq
DEF.SG-light-3PL.ANIM
lippimo!
lik-pimo!
DEF.PL-star!
You, my divine lady, the light of the stars!
Laqōlała
lik-ʔōlała
DEF.PL-foreign.country
loyapámmaytalan
lo-yap-ammayo-łala-n
EMPH-CL(FOE)-shame-CAUS-PERF.PL
in,
in,
1SG.OBL,
appapāliyennaq
at-papāl-yen-kaq
INS-name-VN-3PL.ANIM
loy
loy
1SG.REL
teʔi.
teʔi.
baby.
The foreign countries have caused shame for me, with their calling me a baby.
Ončip
ončip
also
loʔiponcay
lo-ʔi-ponci-a
EMPH-CL(LOC)-attack-PROG.PL
aq
aq
3PL.ANIM
litīkonayo
li-tīkona-yo
DEF.SG-homeland-2SG
koło,
koło,
holy,
litōtimméti!
li-tōtin-met-i!
DEF.SG-divine-lady-1SG!
Also they are attacking your holy land, my divine lady!
Layyapoči
lo-yay-yap-oči-Ø
EMPH-IMP-CL(FOE)-kill-HAB.SG
laqamen!"
lik-ʔemen!"
DEF.PL-heretic!"
Strike down the heretics!"
Litōtimmin
li-tōtin-min
DEF.SG-divine-mother
yolałon
yo-lało-n
CL(FRIEND)-listen-PERF.SG
loliktoylay
lo-lik-toyla-i
REL-DEF.PL-prayer-1SG
yo
yo
as
appoy.
appo-i.
true_friend-1SG.
The divine mother listened to my prayers like a true friend of mine.
A
a
3SG.ANIM
yoʔappan
yo-ʔappa-n
CL(FRIEND)-lift-PERF.SG
in,
in,
1SG.OBL,
on
on
and
yeššaʔin
yeš-saʔi-n
CL(TOOL)-give-PERF.SG
ayot
ayot
power
ellittoni.
ayl-lik-ton-i.
DAT-DEF.PL-hand-1SG.
She rose me up, and gave power to my hands.
Onkéʔoʔek
om-keʔo-ʔek
LOC-ten-3PL.INAN
alān
a-a-lān
ABL-INDEF.PL-year
yapceʔan
yap-ceʔa-n
CL(FOE)-defeat-PERF.SG
i
i
1SG
ešo
ešo
every.person
yapōkayen
yap-ōka-yen
CL(FOE)-resist-PTCP
in.
in.
1SG.OBl.
Within ten years I defeated everyone who was resisting me.
ʔayoq
ʔayo-k
this.person-PL
loyapoqālan
lo-yap-ʔoqāl-n
EMPH-CL(FOE)-destroy-PERF.SG
i.
i.
1SG.
I destroyed them.
I
i
1SG
yapōyen
yap-ōye-n
CL(FOE)-capture-PERF.SG
ayātay,
a-yātay,
INDEF.PL-prisoner,
on
on
and
ičōyen
iš-ōye-n
CL(ANIMAL)-capture-PERF.SG
aminčak
a-minčak
INDEF.PL-cattle
on
on
and
akiʔlo,
a-kiʔlo,
INDEF.PL-sheep,
on
on
and
eu
eu
all
āq
āq
3PL.ANIM.ABL
pilástalan
pilāl-łala-n
send-CAUS-PERF.SG
i
i
1SG
elliláh
ayl-li-lah
DAT-DEF.SG-land
a-Kāʔan.
a-kāʔan.
ABL-Kāʔan.
I captured prisoners, and I captured cattle and sheep, and I had all of these sent to the land of Kāʔan.

A song for the rain

Litoyo
li-toyo
DEF.SG-hymn
loliyapeu.
lo-liy-apeu
REL-DEF.SG-rain
A song about the rain.


Lotēpenkeš.
lo-t-ēpenkeš
EMPH-CL(LIQ)-rain-PROG.SG
It is raining.
Omayló,
om-ayló
LOC-night
nitat
nitat
throughout
liyōnteło.
li-yōnteło
DEF.SG-desert
At night, all over the barren plains.
Limayōtey
li-mayōte-i
DEF.SG-heart-1SG
lomāyaš.
lo-m-āya-š
EMPH-NEG-fear-PROG.SG
My heart does not fear.


Likapyos
lik-apyos
INDEF.PL-raindrop
lotoyáʔlowa.
lo-to-yaʔlo-wa
EMPH-CL(LIQ)-be_successful-PROG.PL
Raindrops are falling.
Omōla,
om-ōla
LOC-day
aʔi
aʔi
above
elliʔneya.
el-liʔ-neya
DAT-DEF.PL-leaf
In the day, onto the leaves.
Limayōtey
li-mayōte-i
DEF.SG-heart-1SG
ši
ši
be.PROG.SG
somman.
somman
optimistic
My heart is optimistic.


Likōlak
lik-ōla-k
DEF.SG-day-3SG.ANIM
apeu
apeu
rain
loʔiyottin.
lo-ʔiy-otti-n
EMPH-CL(LOC)-arrive-PERF.SG
The day of the rain has come.
Ecoʔa
ec-oʔa
INS-many
aʔōla,
a-a-ōla
ABL-INDEF.PL-day
onnittinik.
on-nit-tinik
LOC-DEF.PL-mountain
For many days, in the mountains.
Limayōtey
li-mayōte-i
DEF.SG-heart-1SG
lōšespiš.
l-ōše-spi-š
EMPH-sing-PERM-PROG.SG
My heart may sing.