Ɫɑccekkɔmɔ lùk/Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

Vocabulary

Nouns

Noun NOM Class Meaning
bèɫɑŋ bèɫɑni I eyelid
bèm A falcon
bemèdɛn bemènɛjjen I wing
bemìliroŋ bemìlironi I armor
ben A lizard
bèn A bird
bènɛm I feather, plumage
bènnèn A chick
bēcgi I metal
bíleŋ I grey color
bìlɛf bìlɛrif I blackness
bìŋɑn I sickle, scythe
bíŋof bìŋɔʒif I harvest
bívof H teacher, expert
bívɔseŋ I book
bívɔsof bìvɔsɔʒif I skill, proficiency
bɔnɛj H runner; bachelor
bɔŋ H pet
bɔŋɔŋ bɔŋɔni I legs (sg. noun, pl. meaning)
busạ́ŋof busạ̀ŋɔʒif I silence
cạ̄ɫ cạ̀niɫ I maul
cạ̀n cạ̀ʒʒin I core
cạ̀x cạ̀ʒʒix A termite
cɑt H beginner, newbie
nēcgi A horse
cècif cècillif I carpentry
cèk H carpenter
cèlɛf cèlɛrif I loudness
cèlɛnɑŋ I sound
cèɫ A foal
cēɫɔ A pony
cèm I large river
cen H opponent
cèn I brook, creek, stream
ceŋ ceni I stone, pebble
cēŋ cēni A mare
ceŋɑ H enemy
ceŋof ceŋɔʒif I smoothness
ceŋòf ceŋòllif I opposition, conflict
ceŋɔm I obstacle
cēɾɔ A horseling
cèvenạn I temple
céveŋ I dome
cɛceŋạ̀s H foe
cɛk I dress
cɛlɛŋɤs H plower
cɛlɛŋuf cɛlɛŋullif I soil cultivation
cɛlɛɾòf cɛlɛɾòllif I education
cɛlɛɾòs H parent
cɛlítumɛj H tanner
cɛɫɔ cɛɫɔjje A fly
cɛmɛtɤ̀s H guide
cɛmɛtùf cɛmɛtùllif I way, path; guidance
cɛnèpuf cɛnèpullif I pottery
cɛnèpus H potter
cɛnɛnɛpɛj H brewer, winemaker
cɛnílɛj H acquaintance (person), friend
cɛnílof cɛnìlɔʒif I familiarity, acquaintance
cɛŋ cɛni I river
cɛŋɑŋ cɛŋɑni I storage, pickle
cɛŋɔf cɛŋɔllif I store, supply
cɛpeŋạ̀s H gardener
cɛsɛnèf cɛsɛnèllif I basket weaving
cɛsɛnès H basket weaver
cɛsimèf cɛsimèllif I burial, funeral
cɛʒạni I oltar
cgɑ I staff, wand
cgɑcgɑ I bundle
cgɑjen I south
cgɑkɑ I nickname
cgumeŋ I unit of length (approximately 10 meters)
cgux I unit of length (approximately 15 mm)
cicévof cicèvɔʒif I top
cikạ̀t I grass
cikɔm I green color
cilạ̀nɑŋ I worry, anxiety
cilénɛj cilèniʒi I spoilt food
ciléŋof cilèŋɔʒif I bitterness
cilòf cilòrif I worry
cìɫ I month
ciɫu I moon
cìm A fox
cìm I rock
cìmmɛɾɔ A fox whelp
cìn A vixen
cinìf cinìllif I error
cīŋ I gravel
ciɾ ciriɾ I luck
cìt I leaf
cujen I gold
cukɔ A octopus
cutɑ I north
dạ̄ dɑjje A beaver
dạ̀nɛf dạ̀nɛllif I sight
dạ̀nɛn I field of view
dɑkạnɛj H cook, chef
dɑkɑsèf dɑkɑsèllif I lamb (food)
dɑlạ́nɛj dɑlạ̀niʒi A parasite
dɑlɔɾìn I hatchet
dɑlɔɾìs H logger, lumberjack
dɑni I stone
dɑnómof dɑnòmɔʒif I pork (food)
dɑnùkus H user
dɑŋɑnèf dɑŋɑnèllif I touch, contact
dɑŋɤ̀cif dɑŋɤ̀cillif I meat
dɑŋóbɛmof dɑŋòbɛmɔʒif I beef (food)
dɑsɑtɤ̀s H observer
dɑsùvɔŋ dɑsùvɔni I palm
dɛlèmuf dɛlèmullif I smell
dɛmékof dɛmèkɔʒif I drink, beverage
dɛmèkɔn I cup, mug
dɛmènɛf dɛmènɛllif I poultry (food)
dɛnɑŋ dɛnɑni I wrist
dɛnílof dɛnìlɔʒif I meal, dinner, food
dɛnof dɛnɔʒif I throw, shot; rejection
dɛŋof dɛŋɔʒif I dream
dɛpeŋòf dɛpeŋòllif I vegetable
dɛpòvɛppuf dɛpòvɛppullif I opinion
dɛsìkɑŋ dɛsìkɑni I taste
dɛsípɔpɛj H seamster, tailor
dɛsípɔpof dɛsìpɔpɔʒif I tailoring
dɛtímof dɛtìmɔʒif I food
dɤ̀ɫɤs H elder
dɤ̀ɫuf dɤ̀ɫurif I age
dícɛj H buyer, customer
dìkɑŋ dìkɑni I money
díkof dìkɔʒif I commodity
dìp A duck
dìttìp A duckling
dɔjje A bat
dòɫ I blood
dòɫom I red color
donìf donìllif I lightness, brightness
dōbi I cherry
dōbi A cherry tree
dɔléɾof dɔlèɾɔʒif I satisfaction, joy, happiness
dɔmemɛj H young person
dɔmemmòn I Domemmon peninsula
dùleŋ A bumblebee
dùɫ A bee
fìf fìllif I oil
fuxof fuxuʒif I solution
gạ̄ H brother
gạ̀s gạ̀ʒʒis I yard, backyard
gạ̀t H little brother
gạ́tof gạ̀tɔʒif I brotherhood
gɑjɛm I cover, layer
gɑjɛmittạn I condensation, of water
gɑn H girl, girlfriend
gɑnɛ gɑjɛni I skin
gɑʒɑʒu I substance
gɤ́cɛpɛj gɤ̀cɛpiʒi I danger, hazard
gɤ́cɛpof gɤ̀cɛpɔʒif I risk
gɤ̀n I life (state of existance); breath
gɤ́nof gɤ̀nɔʒif I womanliness
gɤŋạ̀tɑŋ gɤŋạ̀tɑni I extended family
gɤŋɤ̀dɑn gɤŋɤ̀nɑjjen I vulva
gɤ́tɑnɛj H naked person
gɤ́tɑnof gɤ̀tɑnɔʒif I nudity
gòk H big brother
gɔpèf gɔpèllif I coldness, coolness
gùm H wife
jɑbɑvi I limit, limitation
jɑbo I jar
jɑlɑɫ jɑlɤʒiɫ A alpha male
jɑmɑʒi I hook
jạ̄pɑ I white wine
jɑto I pocket mirror
H orphan
jèbūŋ I jungle
jècif jècillif I urine
jècin I penis
jèf jèʒʒif I frying pan
jèf H farmer
jèk I noon
jélemeŋ I spike
jéleŋ I tooth
jèlɛf jèlɛrif I work, job
jēɫɑɫ jēɫɑʒiɫ I club, mace
jéɫɔmɛj jèɫɔmiʒi I wheel
jéɫɔmof jèɫɔmɔʒif I roundness
jèɫɔttɛfɔs A snail
jemeŋ I blue color
jemɛj H dead, deceased
jemɛn I pot
jemɛŋ I kettle
jemìf jemìllif I whiteness
jemìs I light
jemof jemɔʒif I death
jēnɑm I pocket
jenɛf jenɛllif I madness
jeŋ H madman
jeŋ I sky, heaven
jeŋof jeŋɔʒif I heat
jèt I morning
jeti I day
jèvɛf jèvɛllif I farm
jèvɛkkɤttɤs H middle class man
jexu H stranger, random person
jɛlɛnɛj H blind person
jɛlɛnof jɛlɛnɔʒif I blindness
jɛmi H master
jɛmìf jɛmìllif I superiority
jɛnɛf jɛnɛllif I prostitution
jɛnɤ A dog
jɛnɤ̀m A hound
jɛnɤ̀n A pup
jɛnɤŋ jɛnɤni A bitch
jɛŋ H whore
jɛsi H competitor
jɛsímof jɛsìmɔʒif I flatness
jɛʃɛj jɛʃɛʒi A goat
jɤttạ̀f jɤttạ̀llif I boundary, border
kạfɑʃɑʃ I outrigger
kạmer I outrigger canoe
kɑjeŋ I torch
kɑkɑsès H shepherd
kɑlɑŋɤ̀s H weaver
kɑlɑŋùf kɑlɑŋùllif I weaving
kɑlɤ̀tɑŋ kɑlɤ̀tɑni I brick
kɑlɤ́tɛj H builder
kɑlɤ́tof kɑlɤ̀tɔʒif I building, construction
kɑɫɔmòf kɑɫɔmòllif I friendship, acquaintance
kɑɫɔmòs H friend
kɑɫɔvèn I medicine
kɑɫùkus H midwife
kɑn I flame, spark
kɑnùlɛs H beekeeper
kɑŋ I fire
kɑŋɤ̀cemif kɑŋɤ̀cemillif I taxidermy, stuffing animals
kɑŋɤ̀cemis H taxidermist, one who stuffs animals
kɑŋɤ́cɛj H breeder
kɑŋɤ̀cif kɑŋɤ̀cillif I breeding
kɑŋɤ̀nɤs H experienced person
kɑŋɤ̀nuf kɑŋɤ̀nullif I experience
kɑŋóbɛmɛj H cattlekeeper
kɑsạ̀nɑs H thatcher
kɑsès A lamb, young sheep
kɑsɛ A sheep
kɑsɛm I pillow
kɑtɑnévɛj H healer, doctor
kɑtɑnɛj H teacher
kɑtɑnof kɑtɑnɔʒif I education, teaching
kɤlem I front
kɤlɤ H nobleman
kɤli I face
kɤlùf kɤlùrif I nobility
kɤ̀n A bunny
kɤ́nɛj kɤ̀niʒi I wheat
kɤ́sɛtof kɤ̀sɛtɔʒif I darkness
kɤ̀ʃ kɤ̀ʒʒiʃ A creature
kɤʃès I candy
kɤʃɛj H darling (affection tem)
kɤ̀ʃʃɔ A living thing
kigavi I quince
kigavi A quince tree
kivof kivɔʒif I fame
kòm I world, universe
kon H husband, wife (endearment term)
kòn I country, land
konof konɔʒif I marriage
koŋ koni A rabbit
koŋ H spouse
koŋ I wildfire, conflagration
kópof kòpɔʒif I fall, drop
kɔkòmɛs H explorer
kɔɫùnɤs H cobbler
kɔni H dreamer
kɔnìf kɔnìllif I dream
kɔvɔjeŋ I chimney
kɔvɔŋ I fireplace
kɔvɔŋŋɔ I stove
kukòmɛs H giant
kúloŋ A bug
kúɫof kùɫɔʒif I division
kuɫɔ H twin
kuɫɔm I picture, copy, mirror
kùnebɛn kùnemɛjjen A owl
kùnebɛnnɛ A owling
lạ̀cgɔm I leather jacket
lạ̀ɫ lạ̀riɫ A tadpole
lạ̀n I tissue
lạ́nof lạ̀nɔʒif I hospitability
lạ́ɾof lạ̀ɾɔʒif I bend, crease
lɑkof lɑkuʒif A hamster
lɑn I foot
lɑnnạn I heel
lɑnnɔm H little sister
lɑnɔm I footprint
lɑŋ H host
lɑŋɤ I cloth
lɑŋɤɫùn I sock
lɑɾɛ A frog
lɑʃɛj lɑʃiʒi A oak
léjeŋ I cave
lèk H emperor
lèllạni I ice
lèllɛ H baby
lèɫ H descendant
lèɫ lèriɫ I snow
lèm I nose
lèmom I tip
lèrèɫ I glacier
lèɾif lèɾillif I size
lèɾin I addition, continuation
lèt H governor
lɛcèmɔŋ lɛcèmɔni I boat
lɛcévɛj H horserider
lɛcèvɛɫɫu H leader(phys., lit.), commander
lɛkạ̀k A hart, buck
lɛkạ̀t A fawn, doe
lɛkɑ A deer
lɛkom I law
lɛku H ruler
lɛkùf lɛkùllif I rule
lɛmedɑddɛŋŋɔvɛj lɛmedɑddɛŋŋɔviʒi A starling
lɛmedɑddɛŋŋɔvɛjjɛ A starling chick
lɛmedɑn lɛmenɑjjen I feather
lɛmèkɔŋ lɛmèkɔni I sailboat, small ship
lɛmùf lɛmùllif I length; truth
lɛmùs I fact
lɛn I lump, clod
lɛnɛnɛpɛj H drunkard, alcoholic
lɛnɤɫ I glass
lɛni H merchant
lɛnìf lɛnìllif I trade
lɛnìɫɔrɛn I merchant ship
lɛnof lɛnuʒif I mirror
lɛnuvof lɛnuvɔʒif I reflection
lɛŋ I earth, soil
lɛŋ lɛni I mouth
lɛŋɑɫ lɛŋɤʒiɫ I suit
lɛɾɛɫòf lɛɾɛɫòrif I inheritance
lɛɾɛŋɤdɑŋ lɛɾɛŋɤnɑjjeŋ I vehicle
lɛɾìf lɛɾìllif I left side
lɛɾímɛj H smart person
lɛɾímof lɛɾìmɔʒif I cleverness
lɛɾìmɔŋ lɛɾìmɔni I wit, intelligence, mind
lɛɾìn I left
lɛɾìs H left-handed person
lɛɾòf lɛɾòllif I childhood
lɛɾɔ H child
lɛɾùf lɛɾùllif I beauty
lɛsɛjen I cane, rod, stick
lɛsɛŋŋèɫ I planet
lɛsìcijjes A pear tree
lɛsìcijjes I pear
lɛsíkof lɛsìkɔʒif I taste
lɛvɛnɛdɑŋ lɛvɛnɛnɑjjeŋ I ship
lɛvɛnɛf lɛvɛnɛllif I sea navigation
lɛvɛnɛs H sailor, seaman, mariner
lɛxof H king, ruler (foreign)
lɤ̄ lɤjje I wall
lɤ̀ɫ H adoptive parent
lɤɾạnɔf lɤɾạnɔllif I bottom
lɤɾɑ I sun
lɤɾèf lɤɾèllif I sculpture
lɤɾɛ H sculptor
lɤɾɤ H foster carer
lɤɾɤ̀tɑŋ lɤɾɤ̀tɑni I barrier
lɤɾɔm I yellow color
lɤɾùf lɤɾùllif I foster care, adoption
lijje A mole
lìccìt H great grandfather, male ancestor
lícemɛj H idler, lazy person
licémof licèmɔʒif I width
lícemof lìcemɔʒif I laziness
licévof licèvɔʒif I shallowness
lícɛmof lìcɛmɔʒif I dryness, drought
lìk I head of hair
lìkom I hat
lìɫ lìriɫ I gate
limèdɑŋ limènɑjjeŋ I soap
limèf limèllif I cleanness
lìmɛf lìmɛllif I angle, bend, turn, crook
línɛj H living person
lìŋɑŋ lìŋɑni I soul
líŋof lìŋɔʒif I life (personal experience)
lìp I hair
lìpem I string
liɾɛjen I wealth
lìɾif lìɾillif I sickness, illness
liɾìkɑn I shovel
lìt H grandfather
lìtoŋ lìtoni I leather
lòɫ lòriɫ I trunk
loŋ I lower part of the foot
lòvɔf lòvɔllif I baldness
lòvɔs H bald person
lɔm H sister
lɔmuf lɔmullif I sisterhood
lɔŋŋɔm H big sister
lɔŋu A rat
lɔŋuɫɔ A mouse
lɔɾem I pile
lɔɾi I tree
lùf lùrif A rodent
lùɫ lùriɫ I year
lúmɛj lùmɛʒi A female animal
ɫạ́cɛ ɫạ̀cɛjje I body
ɫạ̀cɛt I flesh
ɫạ́cɛteŋ I interior
ɫạ̀ɫ ɫạ̀riɫ I blade, razor
ɫạ̀n H dad
ɫạ̀ŋ H father
ɫạ́ŋof ɫạ̀ŋɔʒif I fatherhood
ɫɑnèf ɫɑnèllif I poetry, music
ɫɑnɛ H poet, bard, singer
ɫɑnɤ̀sif ɫɑnɤ̀sillif I necessity
ɫɑni ɫɑnijje I knee
ɫɑnìdɑŋ ɫɑnìnɑjjeŋ I mind
ɫɑnìf ɫɑnìllif I thought
ɫɑnik I thigh
ɫɑnipeŋ I joint
ɫɑnùf ɫɑnùllif I possibility
ɫɤccìm I cake
ɫɤ̀cem I stuffed animal
ɫɤ̀cif ɫɤ̀cillif I animals as a whole
ɫɤ̀k A animal
ɫɤkạ̀s I sugar
ɫɤkòf ɫɤkòllif I sweetness
ɫɤɾɑjèn I song
ɫɤ́ɾɤlɛj ɫɤ̀ɾɤliʒi I dusk
ɫɤ̀ɾɤllɛvvɔm I west
ɫɤ̀ɾɤɫɑn I time
ɫɤ́ɾɤɫof ɫɤ̀ɾɤɫɔʒif I period; delay
ɫɤɾùkun I fetus
ɫɤ̀ttɤ̀k A small animal
ɫòcif ɫòcillif I hardness
ɫòf ɫòrif I knife
ɫòɫ ɫòriɫ I sword
ɫòm I brain
ɫòmɛbɛddạŋ ɫòmɛbɛddạni A female eagle
ɫòmɛbɛn ɫòmɛmɛjjen A eagle
ɫòmɛbɛnnɛ A eagle chick
ɫòmɛn A calf, young bull
ɫómɛŋ A bull
ɫòmɛŋ A ox
ɫon H inhabitant
ɫonèk H great grandmother, female ancestor
ɫonɛ H grandmother
ɫonuf ɫonullif I home, habitation, dwelling
ɫòp A snake
ɫòpɛm I pipe
ɫòppɛ A snakeling (just hatched)
ɫòppɔ A small snake
ɫòɾuceŋ H rebel
ɫòttin I heart
ɫɔkòmɛdɑŋ ɫɔkòmɛnɑjjeŋ I chariot
ɫɔlèf ɫɔlèrif I love
ɫɔlès H lover
ɫɔmílof ɫɔmìlɔʒif I correctness, rightness
ɫɔmmu A ox
ɫɔmòf ɫɔmòllif I humanity, mankind, manhood
ɫɔmòt H doll, figurine
ɫɔnɑsìs H pilgrim
ɫɔni ɫɔnijje A spider
ɫɔnɔpúɫof ɫɔnɔpùɫɔʒif I sound
ɫɔɾɤ̀tɑŋ ɫɔɾɤ̀tɑni I door
ɫɔɾɔlìs A monkey
ɫɔɾɔlìssạŋ ɫɔɾɔlìssạni A woman with too many jewels
ɫɔsɑtùf ɫɔsɑtùllif I appereance, image
ɫɔvɛ I illness
ɫɔvi A beech
ɫɔvu H daughter
ɫùkkɤ̀ccɛɾɔ A bear pup
ɫùkkɤ̀k A bear
ɫùku A beast
ɫùkuf ɫùkullif I pregnancy
ɫuɫonof ɫuɫonɔʒif I depth
ɫùmmùn I boot
ɫùmmùŋ I storm
ɫùn I shoe
ɫùnnùŋ I spark
ɫùŋ I lightning
ɫuɾòpɛs A reptile
ɫútɛmof ɫùtɛmɔʒif I magic
ɫùtɛŋ H sorcerer
ɫutɤ H herder
ɫuti H envious man
ɫutìf ɫutìllif I envy
ɫutílɛj ɫutìliʒi I acid
ɫutíɫof ɫutìɫɔʒif I sourness
ɫutùf ɫutùllif I herd
mɑlɛj mɑlɛʒi I jewelry
mɑɾiʒi I flax
mɛjje I water
méceŋ I beverage
medoŋ menojjeŋ A butterfly, moth
mejjeŋ I gale, storm
mèk I village, town, settlement; rain
mèm I ground
men I breeze
menɑs H owner
menɛ menɛjje A hazel tree
menɛ menɛjje I hazelnut
menof menɔʒif I loss
menɔf menɔllif I property, possession
mèt I spring, source, beginning
mètem I sprinkle, water well
mévɑɫ H weirdo
mévof mèvɔʒif I insanity, craziness
mèvɔs H crazy person, madman
mɛnif mɛnillif I clothing, apparel
mɛŋɑ I floor
mɛsɛ H person (child, animal) taken in
mɛtɤ I place
mibenɛj mibeniʒi I wind, air
mìccɛ A raven chick
mìcɛf mìcɛʒif A walnut tree
mìcɛf mìcɛʒif I walnut
mici micijje A goose
micilɛ A gosling (just hatched)
micìt A gosling
migạ̀dɑŋ migạ̀nɑjjeŋ I wound
mìk A raven
mìllìɫ mìllìriɫ I basin
mìɫ I bowl
mìm H servant
mìmɛf mìmɛllif I service, subordination
mìnɔf mìnɔllif I falsehood, lie
miŋạ̀s H lame person
miŋòf miŋòllif I physical disability
mìp A crow
mìppɛ A crow chick
miɾɑʃ I awl
miʃic A fowl
mívɛj H wannabe
mìvisuɫɔs H newbie, unexperienced person (esp. in trading)
mobɔŋ mobɔni I hands (sg. noun, pl. meaning)
mócikof mòcikɔʒif I lightness, levity
mòk I mountain range
mókof mòkɔʒif I feeling
mòkɔŋ mòkɔni I sense
mólɛ mòlɛjje I elbow
mólɛpeŋ I bow
mólɤ H ritualist, priest
mólɤtof mòlɤtɔʒif I ritual, rite, sacred ceremony
momɛj H creator, agent
momof momɔʒif I act, action, creation
monɛf monɛllif I shortness
moŋof moŋuʒif A cow
moŋuɫ A calf, young cow
mɔlɑ I bracelet, ring
mɔm I light ray
mɔmɛf mɔmɛllif I pursuit
mɔn I shade, penumbra
mɔŋòf mɔŋòllif I departure
mɔsi I mountain
mɔsìk I large mountain
mɔsiɫɔ I hill (larger)
mɔsìs I hill (smaller)
mɔʒiso I obsession
mumùsɛn I tool
múnukof mùnukɔʒif I slowness
mùpinɑŋ mùpinɑni I appetite
múpinof mùpinɔʒif I hunger
mùs H blacksmith
mùsɛf mùsɛllif I smithing, forging
múvipof mùvipɔʒif I paradox
nạ̀n A piglet
nạ́tɑkof nạ̀tɑkɔʒif I thirst
nɑsem I column, support
nɑsi I leg
nèccèp I vessel
nèm A rooster, cock
nèn A chick, chicken
neŋ A louse
nèp I pot
nèpun I direction
nèpus H guide, driver, leader
nèt H mom
nɛbbɔŋòf nɛbbɔŋòllif I ugliness
nɛbɔn nɛmɔjjen I vagina
nɛcɑɫ nɛcɤʒiɫ I region, area
nɛmɛj H lover, sexual partner
nɛmódɛŋŋof nɛmòdɛŋŋɔʒif I injury
nɛmof nɛmɔʒif I sex, intercourse
nɛmòf nɛmòllif I evil
nɛmòs H bad person
nɛnɛ nɛnɛjje I red wine
nɛnɛk I spirits, liquors
nɛnɛpof nɛnɛpɔʒif I alcohol
nɛnif nɛnillif I deafness
nɛnis H deaf person
nɛŋ nɛni A chicken, hen
nɛpi H mother
nɛpìf nɛpìllif I motherhood
nɛvɛŋ nɛvɛni I bone
nɤdìn nɤnìjjen I fin, flipper
nɤdobòn nɤdomòjjen I penis
nɤnìs H swimmer
nɤ̀sif nɤ̀sillif I recommendation
nɤ̀t H widow, widower
H neighbor
nìk I midnight
nikòtuɫɔf nikòtuɫɔrif I secret deal
nikɔ I night
nílof nìlɔʒif I neighboorhood
nìɫ I kitchen utensil, plate
níɫɑŋof nìɫɑŋɔʒif I color
nisạ̀n I clock
nisạ̀s I dawn
nisạ̀sippimɔm I east
nisòf nisòllif I advance
nìt I evening
nomòf nomòllif I manliness
nomòt H boy, boyfriend
nomɔ H man
noŋ H husband
noŋu nogoni I salt
nɔbemof nɔbemɔʒif I novelty
nɔlɛ A newborn piglet
nɔŋ nɔni A pig
nɔpū nɔmōcgi I ear
nɔpúleŋ I shell
nɔɾɔ A piglet
nɔvèɫ I berry
nɔvɛ I fruit
nuvi H spinster
nuvix H guy, dude
nùx nùʒʒix I contraption
pen I flower
peŋ I nature
peŋɑ I flora
pɛmɔ A worm
pɛmɔɫɔ A maggot, grub
pɛmɔm I hose
pɛmɔŋ pɛmɔni A caterpillar
pɛni H fool
pɛnìt H idiot
pɛnìtimmɔs H maladroit
pɛnítof pɛnìtɔʒif I foolishness, stupidity
pɛnìtɔvvɛf pɛnìtɔvvɛllif I oxymoron
pìf pìllif I butter
pikɛfidir I granary
pìlɛf pìlɛrif I hearing
pìlɛn I auricle
pìɫ I fat, grease
pìŋɑŋ pìŋɑni I joke
píŋof pìŋɔʒif I laugh, laughter
pívɛneŋ I coat
pívɛŋ I wool
pɔjje I shirt
pòf H thinker, philosopher
pòk I robe
pòm H spirit
pomómof pomòmɔʒif I wetness
pòn H specter, phantom; webbed shadows
ponof ponɔʒif I arrival
poŋ poni I room
pòvɛf pòvɛllif I thinking, philosophy
pòvɛpum I forum
pɔŋɤ H ghost
pɔŋom I phantom, illusion
puku I key
pùm I chamber
puŋɤ I honey, mead, beer
púpɛj H good person
pùpif pùpillif I virtue, goodness
pùpin I quality, advantage
pupòvɛn I skull
ɾạ̀f ɾạ̀llif I machete
ɾɑpɔ H aborigine
ɾɑvɛj ɾɑvɛʒi I misfortune
ɾesuʃim A camel
ɾɛjècɛt H chorus
ɾibori I paint
sɑn I roof, ceiling; vapor
sɑŋ I window
sɑsī sɑsēni I cup
sɑsìɫ I mug
sɑsūm I colony (on a new land)
sɑʃɑgimi I Zeluzhia
sɑtɤ I eye
sɑtom I hole
sɛjulixi I obsidian
sɛlɛ A flea
sɛn I price, value; town square
sɛnɛ I basket
sɛnɤs I straight line
sɛnuf sɛnullif I simplicity
sɛŋ I quality; plaza
sɛp I trousers
sɤceŋ sɤceni I thread
sɤcìm I yarn, string
sɤkạ̀s H fugitive, refugee
sɤkòf sɤkòllif I escape
sɤɫ I sand; hand
sijje I tongue
siceŋ I ribbon, strip
sif sillif I jaw
sikɑs I spice
sikof sikɔʒif I saltiness
silɑŋ silɑni I saddle
silof silɔʒif I transportation
siɫof siɫɔʒif I rise
simɛ I death, end, doom
simìdɑŋ simìnɑjjeŋ I dirt
simìf simìllif I dirtiness
simìs I dirt, mud
sin I pain; fear
sinɛj H orator, speaker
sìnɛŋɤccɛɾɔ A wolf pup
sìnɛŋɤk A wolf
sìnɛŋɤkkạŋ sìnɛŋɤkkạni A female wolf
siŋɑmmoppof siŋɑmmoppɔʒif I throat
siŋɑŋ siŋɑni I language, vernacular
siŋof siŋɔʒif I speech
sipɔ sipɔjje I needle
sìʃʃɛ I anthill
sivem I notch
sobuxi I pea
sof suʒʒif I arm
somi I smoke
somìf somìllif I bluntness, dumbness; stupidity
somìs H fool
sɔɫof sɔɫɔʒif I step
sɔɫɔnɛj sɔɫɔniʒi I savory food
sɔɫɔŋ sɔɫɔni I ankle
sɔɫɔŋof sɔɫɔŋɔʒif I savoriness
sɔm I roof, thatch
sɔmū sɔmōcgi I head
sɔmúleŋ I globe, ball
sɔmùɫ I pate
sum H greedy man
sumif sumillif I greed
supɔf supɔllif I softness
supɔs A mollusc
suveŋ I handle
ʃɑʃʃɑ I plateau
ʃɛɾɛj ʃɛɾɛʒi A ewe
ʃin H slave
ʃiʃɑtesoʃ I accounting
ʃiʃɛj ʃiʃɛni I milk
ʃix ʃiʒʒix A mole rat
ʃujjɛɾɔ A leveret
ʃuŋ A hare
tạ́kof tạ̀kɔʒif I thing, entity
tɑjèn I health, strength
tɑlɤ A male animal
tɑn H pupil
tɑnèf tɑnèllif I health
tɑnof tɑnɔʒif I learning, lesson
tɑŋ H learner, student
nēcgi I finger
tèɫ I star
tèm I spade
témɔɫof tèmɔɫɔʒif I speed
tènnèm I spoon
tès tèʒʒis I toe
téseŋ I stick
tɛlèf tɛlèrif I spiciness
tɛlès I spice
tɛnèf tɛnèllif I fishing
tɛnɛ H fisherman
tɛnɛj H donor, giver
tɛŋ I skirt
tɛŋof tɛŋɔʒif I gift
tɤtɑnɑŋ tɤtɑnɑni I memory
tìk A ant
tìɫ I hammer
tiɫu H guest
tiɫùpɛkkɔmɔs H fellow celebrator; visitor, companion, friend
tìm I bread
timèf timèllif I hate
timès H hater
timu I fork
tìnnìm I bread roll
tìnɔm I main part
titɛjèn I fishing rod
titiɫùf titiɫùrif I visit
titiɫùs H visitor
tuɫòf tuɫòrif I trade, transaction
tuɫòs H seller, trader
túmɔ tùmɔjje I neck
túmɔceŋ I narrowing, constriction
vɑfɛj H beggar
vèk A wild cat
venìf venìllif I right side
venìn I right
venìs H right-handed person
vès vèʒʒis A kitten
vésɛj H taker, donee, acceptor
vèsɛmɔŋ A cat
vésof vèsɔʒif I acceptance
vɛjjɛn I ocean
vɛkạ̀ɫ I cottage, cabin
vɛkō vɛŋōcgi I house
vɛkòɫ I residence
vɛɫɔ I axe
vɛn I sea
vɛnɛnnɑkof vɛnɛnnɑkɔʒif I wanderlust
vɛnnɛn I lake
vɛŋɤ H brave man
vɛŋùf vɛŋùllif I bravery
vɛʃạ̄ vɛʃạ̄cgi I tent
vɛvèf vɛvèllif I wisdom
vɛvɛ H wise man
vìɫɑf vìɫɑrif I adventure
vìm I tail
vìmɔm I end, final point
vìmɔppɛnnɛn I horizon
vivɛnɛf vivɛnɛllif I area
vivɛvèf vivɛvèllif I wisdom, sapience
vivùf vivùllif I readiness
vobiʃ I chestnut
vobiʃ A chestnut tree
vojɛnɛj vojɛniʒi I load, stock
vojɛŋof vojɛŋɔʒif I weight, mass
vomi I fist
vòn H stranger
vònuf vònullif I alienage, foreignness
voŋ I handful
voŋúpof voŋùpɔʒif I narrowness
vɔjìm H warrior
vɔni H soldier
vɔnìf vɔnìllif I army, military service
vɔpɛ H poor man
vùlif vùlirif I cowardice
vùɫ H boy, son
vùmif vùmillif I smallness
vùmin I something less
vunī vunēcgi A fish
vunīɫɔ A sprat
vunīɾɔ A fishling
vùɾ H kid (colloquial)
vuvònɤs H foreigner
vuvɔjìn I weapon
vuvɔnìf vuvɔnìllif I fight, battle
vuvɔnìs H fighter
xạ̀f xạ̀ʒʒif A viper
xɤlɑɫ H nobleman (pejorative)
xomekufim I hammock
ʒɑbɛgo I cucumber
ʒɑjepo I rumour
ʒimiʃ H thief

Verbs

1st form 2nd form 3rd form 4th form Meaning Thematic vowel
bebèn jemebènɛɫ bebènnɑ bebènnitạ̀k fly, flit
bèɫ jemèɫɔf bētạ̀k wake up
bemìlem jememìlemiɫ bemíleŋ bemìlètạ̀k be grey ɔ
bemìɫ jememìɫɔf bemī bemītạ̀k be metallic
bemìvɔs jememìvɔsiɫ bemívof bemìvōtạ̀k teach
bìɫ jemìlɛɫ bìɫɫɑ bìllitạ̀k be black, dark
bìŋ jemìŋɔf beŋ bètạ̀k harvest
bɔŋ jemɔŋɔf bɔŋ bòtạ̀k run
busạ̀ŋ jemusạ̀ŋɔf busɑŋ busạ̀tạ̀k be silent
cèɫ jecèlɛɫ cèɫɫɑ cèllitạ̀k be loud
cemmɑ cemmitạ̀k be tenth
ceŋ jeceŋɔf ceŋŋɑ cejjetạ̀k be smooth
cɛceŋɑ jecɛceŋòf cɛceŋɑtɑ cɛceŋạ̀tạ̀k be unfriendly
cɛcikạ̀t jecɛcikạ̀tɔf cɛcikạ̀ttɑ cɛcikạ̀ttitạ̀k mow grass
cɛcilòf jecɛcilòviɫ cɛcilō cɛcilōtạ̀k worry (sb), distress ɔ
cɛjemɔf jecɛjemɔviɫ cɛjemof cɛjemōtạ̀k hurt s.o., pain s.o. ɔ
cɛjeŋ jecɛjeŋɔf cɛjeŋŋɑ cɛjejjetạ̀k warm
cɛlèɫ jecɛlèɾiɫ cɛlèrɑ cɛlèritạ̀k freeze (sth)
cɛlèɾif jecɛlèɾiviɫ cɛléɾɛj cɛlèɾītạ̀k enlarge ɔ
cɛlèɾin jecɛlèɾinɔf cɛlèɾinnɑ cɛlèɾinnitạ̀k add, combine
cɛlɛmùf jecɛlɛmùviɫ cɛlɛmū cɛlɛmūtạ̀k lengthen ɔ
cɛlɛŋ jecɛlɛŋuf cɛlɛŋŋɑ cɛlɛjjetạ̀k plough ɤ
cɛlɛɾɔ jecɛlɛɾòf cɛlɛɾɔtɑ cɛlɛɾòtạ̀k raise, bring up, educate
cɛlicèmɔf jecɛlicèmɔviɫ cɛlicémof cɛlicèmōtạ̀k widen (sth) ɔ
cɛlìcɛmɔf jecɛlìcɛmɔviɫ cɛlícɛmof cɛlìcɛmōtạ̀k dry smth. ɔ
cɛlimèf jecɛlimèviɫ cɛlimē cɛlimētạ̀k clean ɔ
cɛlìŋɔf jecɛlìŋɔviɫ cɛlíŋof cɛlìŋōtạ̀k give birth ɔ u
cɛlìtum jecɛlìtumiɫ cɛlìtoŋ cɛlìtòtạ̀k tan a hide ɔ u
cɛmèɫɔf jecɛmèɫɔviɫ cɛméɫof cɛmèɫōtạ̀k wake up (sb) ɔ u
cɛmɛtɤ jecɛmɛtùf cɛmɛtɤtɑ cɛmɛtɤ̀tạ̀k guide
cɛmìm jecɛmìmɛɫ cɛmìmmɑ cɛmìmmitạ̀k receive, accept; be supported
cɛmìvɔsem jecɛmìvɔsemiɫ cɛmìvɔsemmɑ cɛmìvɔsemmitạ̀k write ɔ
cɛmívɔseŋ cɛmìvɔsètạ̀k draw
cɛnèp jecɛnèpuf cɛnèppɑ cɛnèppitạ̀k be a potter
cɛnɛmòf jecɛnɛmòviɫ cɛnɛmō cɛnɛmōtạ̀k break, weaken, worsen, impair ɔ
cɛnɛnɛp jecɛnɛnɛpiɫ cɛnɛnɛ cɛnɛnètạ̀k ferment ɔ
cɛnɛŋɔf jecɛnɛŋɔviɫ cɛnɛŋof cɛnɛŋōtạ̀k put to sleep ɔ
cɛnìɫ jecɛnìliɫ cɛnī cɛnītạ̀k be familiar; rescue
cɛŋ jecɛŋɔf cɛŋ cètạ̀k save, keep, store
cɛpeŋɑ jecɛpeŋòf cɛpeŋɑtɑ cɛpeŋạ̀tạ̀k garden, grow plants
cɛpíŋof cɛpìŋōtạ̀k be funny
cɛpìŋɔf jecɛpìŋɔviɫ cɛpìŋɔvvɑ cɛpìŋɔvvitạ̀k make laugh ɔ
cɛsɛn jecɛsɛnɔf cɛsɛnnɑ cɛsɛnnitạ̀k appraise; estimate
cɛsɛnɛ jecɛsɛnèɫ cɛsɛnɛtɑ cɛsɛnètạ̀k weave baskets
cɛsìk jecɛsìkɔf cɛsi cɛsìtạ̀k use a language
cɛsimɛ jecɛsimèɫ cɛsimɛtɑ cɛsimètạ̀k bury
cɛtèɫ jecɛtèɫɔf cɛtèɫɫɑ cɛtèllitạ̀k be oriented
cgɑjen jenɑjenɔf cgɑjennɑ cgɑjennitạ̀k be to the south, be southern; pertain to the south
cicèf jecicèviɫ cicē cicētạ̀k be first ɔ u
cicèk jecicèciɫ cicèkkɑ cicèccitạ̀k cut in wood
cicèm jecicèmiɫ cicɛŋ cicètạ̀k be narrow, linear ɔ
ciceŋɑ jeciceŋòf ciceŋɑtɑ ciceŋạ̀tạ̀k be hostile
cicikạ̀t jecicikạ̀tɔf cicikạ̀ttɑ cicikạ̀ttitạ̀k grow
cicikɔm jecicikɔmiɫ cicikɔmmɑ cicikɔmmitạ̀k be green
ciciɫu jeciciɫùf ciciɫutɑ ciciɫùtạ̀k keep cool, keep fresh
cilɑ jecilòf cilɑtɑ cilạ̀tạ̀k be worried
cilèŋ jecilèŋɔf cilɛŋ cilètạ̀k be bitter, be spoilt (of food)
cini jecinìɫ cinitɑ cinìtạ̀k be wrong
cutɑ jecutòf cutɑtɑ cutạ̀tạ̀k be to the north, be northern; pertain to the north
dạ̀ɫɫɑ dạ̀llitạ̀k be sixth
dạ̀n jenạ̀nɛɫ dạ̀nnɑ dạ̀nnitạ̀k see
dạ̀ssɑ dạ̀ssitạ̀k be fourth
dɑdạni jenɑdạnìɫ dɑdạnitɑ dɑdạnìtạ̀k be still, solid
dɑgɑnɛ jenɑgɑnèɫ dɑgɑnɛtɑ dɑgɑnètạ̀k touch, feel (by touch)
dɑkạŋ jenɑkạŋɔf dɑkạŋ dɑkạ̀tạ̀k cook
dɑlạ̀n jenɑlạ̀niɫ dɑlɑŋ dɑlạ̀tạ̀k parasitize
dɑlɑŋɤ jenɑlɑŋùf dɑlɑŋɤtɑ dɑlɑŋɤ̀tạ̀k wear (clothes)
dɑlɤ̀t jenɑlɤ̀tiɫ dɑlɤ dɑlɤ̀tạ̀k separate
dɑlɔɾi jenɑlɔɾìɫ dɑlɔɾitɑ dɑlɔɾìtạ̀k chop wood, harvest trees
dɑɫòf jenɑɫòvɛɫ dɑɫòvvɑ dɑɫòvvitạ̀k cut or stab (with a knife)
dɑnɑsi jenɑnɑsìɫ dɑnɑsitɑ dɑnɑsìtạ̀k kick
dɑnòɫ jenạnòɫuf dɑnòɫɫɑ dɑnòllitạ̀k corrupt, make unclean
dɑnòɫom jenạnòɫomiɫ dɑnòɫommɑ dɑnòɫommitạ̀k be red
dɑnɔpū dɑnɔpūtạ̀k be alert
dɑnɔpùɫ jenɑnɔpùɫɔf dɑnɔpùɫɫɑ dɑnɔpùllitạ̀k listen to
dɑnùk jenɑnùkuf dɑnùkkɑ dɑnùccitạ̀k use, apply
dɑsɑtɤ jenɑsɑtùf dɑsɑtɤtɑ dɑsɑtɤ̀tạ̀k look, observe
dɑsùf jenɑsùviɫ dɑsū dɑsūtạ̀k slap ɔ
denìp jenenìpuf denìppɑ denìppitạ̀k flounder
dɛben jenɛbeniɫ dɛbeŋ dɛbètạ̀k breathe
dɛbiŋòf jenɛbiŋòviɫ dɛbiŋō dɛbiŋōtạ̀k harm, hurt ɔ
dɛcikạ̀t jenɛcikạ̀tɔf dɛcikạ̀ttɑ dɛcikạ̀ttitạ̀k graze
dɛdɛmɔf jenɛdɛmɔviɫ dɛdɛmof dɛdɛmōtạ̀k rape ɔ
dɛdɛnɛp jenɛdɛnɛpiɫ dɛdɛnɛ dɛdɛnètạ̀k drink alcohol ɔ
dɛlèm jenɛlèmuf dɛlèmmɑ dɛlèmmitạ̀k to smell something
dɛmèk jenɛmèkɔf dɛmɛ dɛmètạ̀k drink
dɛmìvɔsem jenɛmìvɔsemiɫ dɛmívɔseŋ dɛmìvɔsètạ̀k read ɔ
dɛn jenɛniɫ dɛnnɑ dɛnnitạ̀k throw
dɛnìɫ jenɛnìlɔf dɛnìɫɫɑ dɛnìllitạ̀k dine
dɛŋ jenɛŋɔf dɛŋŋɑ dɛjjetạ̀k sleep
dɛŋ dètạ̀k be asleep; reject
dɛpeŋɑ jenɛpeŋòf dɛpeŋɑtɑ dɛpeŋạ̀tạ̀k be vegetarian
dɛsɛn jenɛsɛnɔf dɛsɛnnɑ dɛsɛnnitạ̀k make a bargain
dɛsìf jenɛsìviɫ dɛsìvvɑ dɛsìvvitạ̀k chew
dɛsìk jenɛsìkɔf dɛsi dɛsìtạ̀k lick
dɛsìŋɑmmoppɔf jenɛsìŋɑmmoppɔviɫ dɛsíŋɑmmoppof dɛsìŋɑmmoppōtạ̀k cough ɔ
dɛsìpɔp jenɛsìpɔpiɫ dɛsípɔ dɛsìpòtạ̀k sew, stitch ɔ u
dɛtès jenɛtèsiɫ dɛtē dɛtētạ̀k point, indicate
dɛtìm jenɛtìmɔf dɛtìmmɑ dɛtìmmitạ̀k eat
dɤ̀ɫ jenɤ̀ɫuf dɤ̀ɫɫɑ dɤ̀llitạ̀k be old ɤ
di dìtạ̀k be rich
dìk jenìkɔf dìkkɑ dìccitạ̀k buy
dòffɛŋŋɑ dòffɛjjetạ̀k be seventh
dòmmɑ dòmmitạ̀k be fifth
doni jenonìɫ donitɑ donìtạ̀k be light, bright
dɔbem jenɔbemiɫ dɔbeŋ dɔbètạ̀k be young ɔ u
dɔlèɫ jenɔlèɾɔf dɔlē dɔlētạ̀k be glad
dɔpòvɛpum jenɔpòvɛpumuf dɔpòvɛpummɑ dɔpòvɛpummitạ̀k opine
dɔvomi jenɔvomìɫ dɔvomitɑ dɔvomìtạ̀k punch
gɤ̀cɛp jeŋɤ̀cɛpiɫ gɤ́cɛ gɤ̀cètạ̀k be dangerous ɔ
gɤgɑnɛ jeŋɤgɑnèɫ gɤgɑnɛtɑ gɤgɑnètạ̀k be outside
gɤgɤ̀n jeŋɤgɤ̀nuf gɤgɤ̀nnɑ gɤgɤ̀nnitạ̀k be vivid, energetic ɤ
gɤgɤ̀n jeŋɤgɤ̀niɫ gɤgạŋ gɤgạ̀tạ̀k be womanly, female
gɤŋạ̀t jeŋɤŋạ̀tiɫ gɤŋɑ gɤŋạ̀tạ̀k be related
gɤŋɑjɛmittạn jeŋɤŋɑjɛmittạniɫ gɤŋɑjɛmittạnnɑ gɤŋɑjɛmittạnnitạ̀k condense, of water vapor
gɤ̀tɑn jeŋɤ̀tɑniɫ gɤ̀tɑŋ gɤ̀tạ̀tạ̀k be naked, bare
gɔpɛ jeŋɔpèɫ gɔpɛtɑ gɔpètạ̀k be cold
jecgeŋ jejecgenɛɫ jecgeŋŋɑ jecgejjetạ̀k be mad
jecgɛmi jejecgɛmìɫ jecgɛmitɑ jecgɛmìtạ̀k control
jèɫ jenèlɛɫ jèɫɫɑ jèllitạ̀k work
jèɫɔm jenèɫɔmiɫ jèɫɔmmɑ jèɫɔmmitạ̀k roll, tumble; roll downhill; move by rolling ɔ
jéɫɔŋ jèɫòtạ̀k be round
jem jejemiɫ jeŋ jètạ̀k die ɔ u
jemi jejemìɫ jemitɑ jemìtạ̀k be white, light
jene jenètạ̀k be sacred
jenìf jejenìvɛɫ jenìvvɑ jenìvvạ̀k farm, grow crops
jenìɫ jejenìliɫ jenī jenītạ̀k be orphaned
jeniti jejenitìɫ jenititɑ jenitìtạ̀k reveal
jeŋ jejeŋɔf jeŋŋɑ jejjetạ̀k be hot
jɛlɛn jenɛlɛniɫ jɛlɛŋ jɛlètạ̀k be blind
jɛsìm jenɛsìmiɫ jɛseŋ jɛsètạ̀k be flat ɔ
jìɾɛk jejìɾɛkɔf jìɾɛkkɑ jìɾɛccitạ̀k be painted
kɑkạŋ jekɑkạŋɔf kɑkạŋ kɑkạ̀tạ̀k burn (sth)
kɑkɑsɛ jekɑkɑsèɫ kɑkɑsɛtɑ kɑkɑsètạ̀k be a shepherd
kɑlɑŋɤ jekɑlɑŋùf kɑlɑŋɤtɑ kɑlɑŋɤ̀tạ̀k weave and knit, create cloth
kɑlɤ̀t jekɑlɤ̀tiɫ kɑlɤ kɑlɤ̀tạ̀k build
kɑlɔɾi jekɑlɔɾìɫ kɑlɔɾitɑ kɑlɔɾìtạ̀k plant trees
kɑɫɔmɔ jekɑɫɔmòf kɑɫɔmɔtɑ kɑɫɔmòtạ̀k be sociable, friendly
kɑɫùk jekɑɫùkuf kɑɫùkkɑ kɑɫùccitạ̀k be a midwife
kɑnạ̀nɛf jekɑnạ̀nɛviɫ kɑnạ́nɛj kɑnạ̀nētạ̀k show ɔ u
kɑnɔlèɾɔf jekɑnɔlèɾɔviɫ kɑnɔléɾof kɑnɔlèɾōtạ̀k please, satisfy, make glad ɔ
kɑnɔvɛ jekɑnɔvèɫ kɑnɔvɛtɑ kɑnɔvètạ̀k be fruitful, fertile
kɑnùk jekɑnùkuf kɑnùkkɑ kɑnùccitạ̀k produce tools
kɑnùɫ jekɑnùlɛɫ kɑnùɫɫɑ kɑnùllitạ̀k be a beekeper
kɑŋɑnìf jekɑŋɑnìviɫ kɑŋɑnī kɑŋɑnītạ̀k impress, inspire ɔ
kɑŋɤ̀cem jekɑŋɤ̀cemiɫ kɑŋɤ̀cemmɑ kɑŋɤ̀cemmitạ̀k stuff animals
kɑŋɤ̀k jekɑŋɤ̀ciɫ kɑŋɤ̀kkɑ kɑŋɤ̀ccitạ̀k breed animals
kɑŋɤ̀n jekɑŋɤ̀nuf kɑŋɤ̀nnɑ kɑŋɤ̀nnitạ̀k be experienced ɤ
kɑŋɤ̀tɑnɔf jekɑŋɤ̀tɑnɔviɫ kɑŋɤ́tɑnof kɑŋɤ̀tɑnōtạ̀k bare ɔ
kɑŋòbɛm jekɑŋòbɛmiɫ kɑŋóbɛŋ kɑŋòmètạ̀k keep cattle ɔ u
kɑŋɔlèf jekɑŋɔlèviɫ kɑŋɔlē kɑŋɔlētạ̀k matchmake ɔ
kɑŋɔmìlɔf jekɑŋɔmìlɔviɫ kɑŋɔmílof kɑŋɔmìlōtạ̀k correct ɔ
kɑŋɔpèf jekɑŋɔpèviɫ kɑŋɔpē kɑŋɔpētạ̀k cool ɔ
kɑsạ̀n jekɑsạ̀nɔf kɑsạ̀nnɑ kɑsạ̀nnitạ̀k be a thatcher
kɑtɑnèf jekɑtɑnèviɫ kɑtɑnē kɑtɑnētạ̀k heal, cure ɔ u
kɤkạŋ jekɤkạŋɔf kɤkạŋ kɤkạ̀tạ̀k burn, be aflame
kɤkɤlɤ jekɤkɤlùf kɤkɤlɤtɑ kɤkɤlɤ̀tạ̀k be noble
kɤkɤli jekɤkɤlìɫ kɤkɤlitɑ kɤkɤlìtạ̀k be in front of
kɤkuɫɔ jekɤkuɫòf kɤkuɫɔtɑ kɤkuɫòtạ̀k be alike, identical
kɤ̀sɛt jekɤ̀sɛtiɫ kɤ́sɛ kɤ̀sètạ̀k be dark, dim
kòp jekòpɔf kòppɑ kòppitạ̀k fall
kɔkòm jekɔkòmɛɫ kɔkòmmɑ kɔkòmmitạ̀k explore
kɔkon jekɔkoniɫ kɔkoŋ kɔkòtạ̀k marry
kɔkòpɔf jekɔkòpɔviɫ kɔkópof kɔkòpōtạ̀k knock down ɔ
kɔɫòcif jekɔɫòciviɫ kɔɫócɛj kɔɫòcītạ̀k harden (sth) ɔ
kɔɫùn jekɔɫùnuf kɔɫùnnɑ kɔɫùnnitạ̀k cobble ɤ
kɔmomɔf jekɔmomɔviɫ kɔmomof kɔmomōtạ̀k cause ɔ u
kɔmonɛf jekɔmonɛviɫ kɔmonɛj kɔmonētạ̀k shorten ɔ
kɔmɔmɛf jekɔmɔmɛviɫ kɔmɔmɛj kɔmɔmētạ̀k put in sequence ɔ
kɔmɔŋ jekɔmɔŋɔf kɔmɔŋŋɑ kɔmɔjjetạ̀k have pets
kɔmɔŋòf jekɔmɔŋòviɫ kɔmɔŋō kɔmɔŋōtạ̀k push ɔ
kɔmusạ̀ŋɔf jekɔmusạ̀ŋɔviɫ kɔmusạ́ŋof kɔmusạ̀ŋōtạ̀k silence smb. ɔ
kɔŋuɫonɔf jekɔŋuɫonɔviɫ kɔŋuɫonof kɔŋuɫonōtạ̀k deepen ɔ
kɔpomòmɔf jekɔpomòmɔviɫ kɔpomómof kɔpomòmōtạ̀k wet ɔ u
kɔponɔf jekɔponɔviɫ kɔponof kɔponōtạ̀k pull ɔ
kɔpùpif jekɔpùpiviɫ kɔpúpɛj kɔpùpītạ̀k improve (sth) ɔ
kɔvònuf jekɔvònuviɫ kɔvónof kɔvònūtạ̀k alienate ɔ
kɔvɔnìf jekɔvɔnìviɫ kɔvɔnī kɔvɔnītạ̀k irritate, provoke ɔ
kɔvùmif jekɔvùmiviɫ kɔvúmɛj kɔvùmītạ̀k shrink (sth) ɔ
kɔvùmin jekɔvùminɔf kɔvùminnɑ kɔvùminnitạ̀k subtract, remove
kukòm jekukòmɛɫ kukòmmɑ kukòmmitạ̀k be giant
kukon jekukoniɫ kukoŋ kukòtạ̀k be married
kukɔni jekukɔnìɫ kukɔnitɑ kukɔnìtạ̀k dream
kùɫ jekùɫɔf kùɫɫɑ kùllitạ̀k cut, split
lạ̀ɫ jelạ̀ɾɔf lạ̄ lạ̄tạ̀k bend, fold
lèɫ jelèɾiɫ lèrɑ lèritạ̀k be big
leŋ lètạ̀k be alive
lɛcèf jelɛcèviɫ lɛcē lɛcētạ̀k ride (a horse) ɔ u
lɛcèm jelɛcèmiɫ lɛcɛŋ lɛcètạ̀k sail (a river) ɔ u
lɛcikɑ jelɛcikòf lɛcikɑtɑ lɛcikạ̀tạ̀k be hydrated, have drunk
lɛmèk jelɛmèkɔf lɛmɛ lɛmètạ̀k float
lɛmen jelɛmeniɫ lɛmeŋ lɛmètạ̀k hover
lɛmu jelɛmùf lɛmutɑ lɛmùtạ̀k be long; be true
lɛnạ̀ɫɫɑ lɛnạ̀llitạ̀k be eighth
lɛnɛnɛp jelɛnɛnɛpiɫ lɛnɛnɛ lɛnɛnètạ̀k be drunk ɔ
lɛnikɔ jelɛnikòf lɛnikɔtɑ lɛnikòtạ̀k be nocturnal
lɛniti jelɛnitìɫ lɛnititɑ lɛnitìtạ̀k be diurnal
lɛnòfɛŋŋɑ lɛnòfɛjjetạ̀k be ninth
lɛɾèm jelɛɾèmuf lɛɾèmmɑ lɛɾèmmitạ̀k stink
lɛɾɛɫɔ jelɛɾɛɫòf lɛɾɛɫɔtɑ lɛɾɛɫòtạ̀k be inherited
lɛɾɛŋ jelɛɾɛŋuf lɛɾɛŋŋɑ lɛɾɛjjetạ̀k walk, move on land ɤ
lɛɾɤ jelɛɾùf lɛɾɤtɑ lɛɾɤ̀tạ̀k be beautiful
lɛɾi jelɛɾìɫ lɛɾitɑ lɛɾìtạ̀k be left
lɛɾìɫ jelɛɾìliɫ lɛɾìɫɫɑ lɛɾìllitạ̀k enter
lɛɾìm jelɛɾìmiɫ lɛɾeŋ lɛɾètạ̀k be sharp, smart ɔ
lɛsɛŋ jelɛsɛniɫ lɛsɛŋŋɑ lɛsɛjjetạ̀k take a walk; wander
lɛsi lɛsìtạ̀k be tasty
lɛsìk jelɛsìkɔf lɛsìkkɑ lɛsìccitạ̀k have a taste
lɛsimɛ jelɛsimèɫ lɛsimɛtɑ lɛsimètạ̀k spread, be infectious
lɛtìm jelɛtìmɔf lɛtìmmɑ lɛtìmmitạ̀k be satiated, have eaten
lɛvɛn jelɛvɛnɛɫ lɛvɛnnɑ lɛvɛnnitạ̀k sail (a sea)
lɤɾạn jelɤɾạnɔf lɤɾạnnɑ lɤɾạnnitạ̀k be last
lɤɾạ̀n jelɤɾạ̀niɫ lɤɾɑŋ lɤɾạ̀tạ̀k be hospitable
lɤɾɤlɑ jelɤɾɤlòf lɤɾɤlɑtɑ lɤɾɤlạ̀tạ̀k keep warm
lɤɾɤlɛ jelɤɾɤlèɫ lɤɾɤlɛtɑ lɤɾɤlètạ̀k sculpt
lɤɾɤlɔm jelɤɾɤlɔmiɫ lɤɾɤlɔmmɑ lɤɾɤlɔmmitạ̀k be yellow
lɤɾɤɫɤ jelɤɾɤɫùf lɤɾɤɫɤtɑ lɤɾɤɫɤ̀tạ̀k foster
lɤɾɤ̀t jelɤɾɤ̀tiɫ lɤɾɤ lɤɾɤ̀tạ̀k block
lɤɾɔm jelɤɾɔmuf lɤɾɔmmɑ lɤɾɔmmitạ̀k sympathize
lɤɾùf jelɤɾùvɔf lɤɾùvvɑ lɤɾùvvitạ̀k bite
licèf jelicèviɫ licē licētạ̀k be shallow ɔ
licèm jelicèmiɫ licɛŋ licètạ̀k be wide ɔ
lìcem jelìcemiɫ líceŋ lìcètạ̀k be lazy ɔ
lìcɛm jelìcɛmiɫ lícɛŋ lìcètạ̀k be dry ɔ u
lìɫ jelìɾiɫ lìrɑ lìritạ̀k be sick
lìm jelìmɛɫ lìmmɑ lìmmitạ̀k be crooked
limɛ jelimèɫ limɛtɑ limètạ̀k be clean
lìŋ jelìŋɔf lìŋŋɑ lìjjetạ̀k live
liɾèlin jeliɾèlinɔf liɾèlinnɑ liɾèlinnitạ̀k be more (than), exceed
liɾèɫ jeliɾèliɫ liɾèɫɫɑ liɾèllitạ̀k be frozen
liɾɛku jeliɾɛkùf liɾɛkutɑ liɾɛkùtạ̀k rule
liɾɛɫɔ jeliɾɛɫòf liɾɛɫɔtɑ liɾɛɫòtạ̀k be childish
liɾɛŋ jeliɾɛniɫ liɾɛŋŋɑ liɾɛjjetạ̀k sell, trade
liɾɛŋ jeliɾɛŋuf liɾɛŋŋɑ liɾɛjjetạ̀k be fertile, feed ɤ
liɾìk jeliɾìkɔf liɾi liɾìtạ̀k dig
liɾìt jeliɾìtiɫ liɾìttɑ liɾìttitạ̀k be elderly
lòf jelòvɔf lòvvɑ lòvvitạ̀k be bald
ɫɑni jeŋɑnìɫ ɫɑnitɑ ɫɑnìtạ̀k think
ɫɤkɑ jeŋɤkòf ɫɤkɑtɑ ɫɤkạ̀tạ̀k be sweet
ɫɤɾạ̀ŋ jeɫɤɾạ̀ŋɔf ɫɤɾạ̀ŋŋɑ ɫɤɾạ̀jjetạ̀k precede, be ancestral
ɫɤɾɑnɛ jeɫɤɾɑnèɫ ɫɤɾɑnɛtɑ ɫɤɾɑnètạ̀k sing, create poetry
ɫɤɾɤ̀llɛvvɔm jeɫɤɾɤ̀llɛvvɔmiɫ ɫɤɾɤ̀llɛvvɔmmɑ ɫɤɾɤ̀llɛvvɔmmitạ̀k be to the west, be western; pertain to the west
ɫɤ̀ɾɤɫ jeɫɤ̀ɾɤɫɔf ɫɤ́ɾɑɫ ɫɤ̀ɾɤ̄tạ̀k be late
ɫɤɾɔmɔ jeɫɤɾɔmòf ɫɤɾɔmɔtɑ ɫɤɾɔmòtạ̀k be humane
ɫɤɾɔvu jeɫɤɾɔvùf ɫɤɾɔvutɑ ɫɤɾɔvùtạ̀k descend
ɫɤɾùk jeɫɤɾùkuf ɫɤɾùkkɑ ɫɤɾùccitạ̀k be pregnant
ɫogon jeŋogonuf ɫogonnɑ ɫogonnitạ̀k inhabit, dwell ɤ
ɫogùŋ jeŋogùŋɔf ɫogùŋŋɑ ɫogùjjetạ̀k strike, be abrupt
ɫòk jeɫòciɫ ɫòkkɑ ɫòccitạ̀k be hard
ɫoŋuti jeŋoŋutìɫ ɫoŋutitɑ ɫoŋutìtạ̀k be envious
ɫɔkòm jeɫɔkòmɛɫ ɫɔkòmmɑ ɫɔkòmmitạ̀k ride a vehicle
ɫɔlɛ jeŋɔlèɫ ɫɔlɛtɑ ɫɔlètạ̀k love
ɫɔmìɫ jeŋɔmìliɫ ɫɔmī ɫɔmītạ̀k be correct
ɫɔmɔm jeɫɔmɔmiɫ ɫɔmɔmmɑ ɫɔmɔmmitạ̀k twinkle
ɫɔmɔsi jeɫɔmɔsìɫ ɫɔmɔsitɑ ɫɔmɔsìtạ̀k climb
ɫɔnɑsi jeɫɔnɑsìɫ ɫɔnɑsitɑ ɫɔnɑsìtạ̀k walk, go on foot
ɫɔnɔpùɫ jeɫɔnɔpùɫɔf ɫɔnɔpū ɫɔnɔpūtạ̀k sound, resonate
ɫɔɾạn jeɫɔɾạnɔf ɫɔɾạnnɑ ɫɔɾạnnitạ̀k go on foot
ɫɔɾạnip jeɫɔɾạnipiɫ ɫɔɾạni ɫɔɾạnìtạ̀k kneel, crawl ɔ u
ɫɔɾɤ̀t jeɫɔɾɤ̀tiɫ ɫɔɾɤ ɫɔɾɤ̀tạ̀k burgle
ɫɔɾɔli jeɫɔɾɔlìɫ ɫɔɾɔlitɑ ɫɔɾɔlìtạ̀k leap
ɫɔɾùn jeɫɔɾùnuf ɫɔɾùnnɑ ɫɔɾùnnitạ̀k wear shoes ɤ
ɫɔsɑtɤ jeɫɔsɑtùf ɫɔsɑtɤtɑ ɫɔsɑtɤ̀tạ̀k seem, appear, be seen
ɫuɫon jeŋuɫoniɫ ɫuɫoŋ ɫuɫòtạ̀k be deep
ɫuɾòp jeɫuɾòpɛɫ ɫuɾòppɑ ɫuɾòppitạ̀k crawl
ɫuɾutɤ jeɫuɾutùf ɫuɾutɤtɑ ɫuɾutɤ̀tạ̀k herd
ɫutìɫ jeŋutìɫɔf ɫutī ɫutītạ̀k be sour
mèf jemèvɔf mèvvɑ mèvvitạ̀k be insane, crazy
men jemenɔf mennɑ mennitạ̀k own
men jemeniɫ meŋ mètạ̀k lose
mɛn jemɛniɫ mɛnnɑ mɛnnitạ̀k put on (clothes)
miben jemibeniɫ mibeŋ mibètạ̀k blow
mibɛŋɑ jemibɛŋòf mibɛŋɑtɑ mibɛŋạ̀tạ̀k be below
mibìm jemibìmɛɫ mibìmmɑ mibìmmitạ̀k serve
mimèk jemimèkɔf mimèkkɑ mimèccitạ̀k flow
mimɛ mimètạ̀k be liquid
mimɛsɛ jemimɛsèɫ mimɛsɛtɑ mimɛsètạ̀k be fostered
mìn jemìnɔf mìnnɑ mìnnitạ̀k be false
miŋɑ jemiŋòf miŋɑtɑ miŋạ̀tạ̀k be lame
mòcik jemòcikɔf móci mòcìtạ̀k be light (in weight)
mòk jemòkɔf mòtạ̀k feel, smell
mòlɤppemmillem jemòlɤppemmillemiɫ mólɤppemmilleŋ mòlɤppemmillitạ̀k cite, recite, quote
mom jemomiɫ moŋ mòtạ̀k make ɔ u
moŋ jemonɛɫ moŋŋɑ mojjetạ̀k be short
mɔm jemɔmɛɫ mɔmmɑ mɔmmitạ̀k be next, be second
mɔŋɑ jemɔŋòf mɔŋɑtɑ mɔŋạ̀tạ̀k go, depart
mubɔm jemubɔmiɫ mubɔmmɑ mubɔmmitạ̀k shine
mumòlɤt jemumòlɤtiɫ mumólɤ mumòlɤ̀tạ̀k perform a ritual
mumɔsi jemumɔsìɫ mumɔsitɑ mumɔsìtạ̀k be high
mumùs jemumùsɛɫ mumùssɑ mumùssitạ̀k forge
mùnuk jemùnukɔf múnu mùnùtạ̀k be slow
mùpin jemùpiniɫ mùpeŋ mùpètạ̀k be hungry
mùvip jemùvipiɫ múvi mùvìtạ̀k be paradoxical, not making sense ɔ
nạ̀tɑk jenạ̀tɑkɔf nạ́tɑ nạ̀tạ̀tạ̀k be thirsty
nèp jenèpuf nèppɑ nèppitạ̀k lead, drive
nɛbɔŋɔ jenɛbɔŋòf nɛbɔŋɔtɑ nɛbɔŋòtạ̀k be ugly
nɛm jenɛmiɫ nɛŋ nètạ̀k have sex ɔ u
nɛmɔ jenɛmòf nɛmɔtɑ nɛmòtạ̀k be bad
nɛn jenɛniɫ nɛnnɑ nɛnnitạ̀k be deaf
nɤdomɔ jenɤdomòf nɤdomɔtɑ nɤdomòtạ̀k be manly, male
nɤdoŋu jenɤdoŋùf nɤdoŋutɑ nɤdoŋùtạ̀k preserve
nɤnɤ̀t jenɤnɤ̀tiɫ nɤnɤ̀ttɑ nɤnɤ̀ttitạ̀k be widowed
nɤni jenɤnìɫ nɤnitɑ nɤnìtạ̀k swim
nɤnùk jenɤnùkuf nɤnùkkɑ nɤnùccitạ̀k be used
nìc jenìciɫ nìccɑ nìccitạ̀k urinate
nijem jenijemiɫ nijeŋ nijètạ̀k be holy ɔ
nijemem jenijememiɫ nijemeŋ nijemètạ̀k be blue ɔ
níɫɑŋ nìɫạ̀tạ̀k be colorful
nìɫɑŋ jenìɫɑŋɔf nìɫɑŋŋɑ nìɫɑjjetạ̀k be colored
ninɛpi jeninɛpìɫ ninɛpitɑ ninɛpìtạ̀k nurse, breastfeed
ninikɔ jeninikòf ninikɔtɑ ninikòtạ̀k darken; hide, conceal
ninìɫ jeninìliɫ ninī ninītạ̀k be near
ninisạ̀sippimɔm jeninisạ̀sippimɔmiɫ ninisạ̀sippimɔmmɑ ninisạ̀sippimɔmmitạ̀k be to the east, be eastern; pertain to the east
nisɑ jenisòf nisɑtɑ nisạ̀tạ̀k be early
nudɔbemof jenudɔbemɔviɫ nudɔbemō nudɔbemōtạ̀k be new ɔ
peŋ pètạ̀k be merry, be joyful
pɛŋŋɑ pɛjjetạ̀k be third
pìɫ jepìlɛɫ pìɫɫɑ pìllitạ̀k hear
pìŋ jepìŋɔf pìŋŋɑ pìjjetạ̀k laugh
pipeŋ jepipeŋɔf pipeŋ pipètạ̀k be inside
pipeŋɑ jepipeŋòf pipeŋɑtɑ pipeŋạ̀tạ̀k be fruitful
pipɛnìt jepipɛnìtiɫ pipɛni pipɛnìtạ̀k be stupid, foolish
pipìf jepipìvuf pipìvvɑ pipìvvitạ̀k be greasy, fat
pomòm jepomòmiɫ pomɔŋ pomòtạ̀k be wet ɔ u
pon jeponiɫ poŋ pòtạ̀k walk, come
pùp jepùpiɫ pùppɑ pùppitạ̀k be good
pupòf jepupòvɛɫ pupòvvɑ pupòvvitạ̀k think, reason, study
pupɔŋɤ jepupɔŋùf pupɔŋɤtɑ pupɔŋɤ̀tạ̀k be metaphysical, spiritual
sɛn jesɛnuf sɛnnɑ sɛnnitạ̀k be straight ɤ
sɤkɑ jesɤkòf sɤkɑtɑ sɤkạ̀tạ̀k flee
sɤsạ̀n jesɤsạ̀nɔf sɤsạ̀nnɑ sɤsạ̀nnitạ̀k be above
sɤsɤ̀ɫ jesɤsɤ̀lɛɫ sɤsɤ̀ɫɫɑ sɤsɤ̀llitạ̀k be powdery
sɤsomi jesɤsomìɫ sɤsomitɑ sɤsomìtạ̀k be gaseous
sɤsùm jesɤsùmiɫ sɤsùmmɑ sɤsùmmitạ̀k be greedy
sik jesikɔf sikkɑ siccitạ̀k be salty
sìɫ jesìliɫ sītạ̀k ride
sìɫ jesìɫɔf sītạ̀k rise
simi jesimìɫ simitɑ simìtạ̀k be dirty
sìŋ jesìŋɔf seŋ sètạ̀k speak
sisɛn jesisɛnɔf sisɛnnɑ sisɛnnitạ̀k be worthy
sisimɛ jesisimèɫ sisimɛtɑ sisimètạ̀k be lethargic
sòɫ jesòɫɔf sōtạ̀k jump
somi jesomìɫ somitɑ somìtạ̀k be blunt, dumb
sɔɫɔŋ jesɔɫɔŋɔf sɔɫɔŋ sɔɫòtạ̀k be savory
sup jesupɔf suppɑ suppitạ̀k be soft
jèk be
tɑnɛ jetɑnèɫ tɑnɛtɑ tɑnètạ̀k be well, healthy
tèmɔɫ jetèmɔɫɔf témof tèmōtạ̀k be fast, quick
tɛlɛ jetɛlèɫ tɛlɛtɑ tɛlètạ̀k be spicy
tɛŋ jetɛŋɔf tɛŋ tètạ̀k give
tɤtɑn jetɤtɑniɫ tɤtɑŋ tɤtạ̀tạ̀k learn, study
timɛ jetimèɫ timɛtɑ timètạ̀k hate
titèɫ jetitèɫɔf titèɫɫɑ titèllitạ̀k be tiny, pointlike
titɛnɛ jetitɛnèɫ titɛnɛtɑ titɛnètạ̀k fish
titiɫu jetitiɫùf titiɫutɑ titiɫùtạ̀k visit
tuɫɔ jetuɫòf tuɫɔtɑ tuɫòtạ̀k sell
veni jevenìɫ venitɑ venìtạ̀k be right(-hand)
vès jevèsiɫ vētạ̀k get, take; accept
vivɛn jevivɛnɛɫ vivɛnnɑ vivɛnnitạ̀k be vast, planar
vivɛŋɤ jevivɛŋùf vivɛŋɤtɑ vivɛŋɤ̀tạ̀k be brave
vivɛvɛ jevivɛvèɫ vivɛvɛtɑ vivɛvètạ̀k be wise
vivìm jevivìmɔf vivìmmɑ vivìmmitạ̀k follow, be behind
vivu jevivùf vivutɑ vivùtạ̀k be ready
vojɛŋ jevojɛŋɔf vojɛŋ vonètạ̀k be heavy
voŋùp jevoŋùpiɫ voŋu voŋùtạ̀k be narrow ɔ
vùm jevùmiɫ vùmmɑ vùmmitạ̀k be small
vuvòn jevuvònuf vuvònnɑ vuvònnitạ̀k be alien ɤ
vuvɔni jevuvɔnìɫ vuvɔnitɑ vuvɔnìtạ̀k fight
vuvɔpɛ jevuvɔpèɫ vuvɔpɛtɑ vuvɔpètạ̀k beg
vuvùɫ jevuvùɫuf vuvùɫɫɑ vuvùllitạ̀k grow up ɤ
vuvùmin jevuvùminɔf vuvùminnɑ vuvùminnitạ̀k be less (than), be insufficient

Other

Word PoS Meaning
bòɫ (mediopassive clitic)
bū(k) (question clitic)
dạ̄ yes (neg q)
dɑŋɔŋ definitely not, rather not (pos q)
ɛ, ɛ́ eh? (interjection asking for an answer)
ɛ̄, ɛ̀, ɛ (vocative particle) you, you here/there!
ɛnɛ (vocative particle) hey!, hey you!; hi (with different intonation)
gạ́lemɔŋ adj your (singular)
gạ́leŋɑŋ adj your (plural)
gạ̀lin greetings
gạ̀ɫ greetings
gɑlɛŋ good luck!
kɑpíɫ yes; indeed; it's true, it is so; got that, roger
lemɔŋ adj my
leŋɑŋ adj our (exclusive)
leŋɔŋ yes (pos q)
lùk (adverbial particle) -ly
mèŋ bye
mòsem adj same
mɔp (hortative particle) let's, do
no (probably not) (pos q)
mùjen hi
mújeŋɑŋ adj our (inclusive)
mùjɛŋ bye
mùmùjɛŋ farewell
mùŋ hi
mùvɔŋ no (neg q)
thanks
pupī thanks
pupīmùŋ thanks