Əktoś Duəmeuk/Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

Morphological notes

  • The construct state cnstr, ergative erg, and plural (pl) are provided in the morphology column for nouns when irregular. Note that the construct state stem is used in forming the definite state.
  • The perfective perf is provided for verbs when irregular. Note that the perfective stem is used to form the attributive.

Lexicon

lexeme morphology type gloss notes
kıt n. liv. hound (male dog)
ciś cnstr jeś n. liv. face
dəl n. liv. bat
gaś cnstr g’aś n. port. bowl
b’asel n. dyn. dandelion
fəden n. dyn. cycle, recurring period
fıət cnstr mıət n. port. egg
ńən n. liv. nose
b’ıət n. stat. house
b’ant coll n. stat. village cf. b’ıət
gık cnstr łık, pl g’aś n. sen. woman (female person)
deanh pl b’us n. sen. man (male person)
məmis n. dyn. daytime
səg'lənt    n. dyn.  nighttime 
tral  coll, no pl  n. stat.  leaves cf. dəsíyal
dəsíyal   n. port.  leaf (a single leaf)  cf. tral
plu    n. dyn.  noon
g’al    n. liv.  baby bird
leguś    n. liv. dove
ıdok    n. sen. sage
sonp    n. liv.  tongue
łup    n. liv.  snail
ktoal    n. liv.  squid
ak    n. port./stat.  rock
rən    n. stat.  plain
śe  cnstr ńe  n. liv.  heron
gənt  cnstr g’ənt, coll, no pl  n. port. food
pon  n. liv. head
b’aga    n. liv.  stingray
róagık  pl rə́ng’aś  n. sen  queen
ıta    n. liv. termite
sołénd’as    n. liv.  grass snake
nenənen erg ndénənen   n. liv.  kid (baby goat)
bəba    n. sen.  maternal uncle
mən    n. liv.  lip
daip    n. liv.  bug, insect, arachnid, worm
j’i    n. liv.  thrush
flásat  cnstr mlásat  n. liv.   duck
mironk    n. liv.  grasshopper
slágah  cnstr rəlágah  n. liv.  dog, bitch, female dog
łeśónbgıə   n. dyn  cloud
əmoh    n. dyn.  sea 
iən    n. port.  adze  
ulidg’en    n. port.  spear-shaft
ıwuciś  erg urəwúciś  n. port.  mask
ıgrah  erg uləgrah  n. stat.  size
iraġrik    n. port.  jewel
aqlı coll, no pl   n. stat.  gypsum  
na    pron. pers.  I, me
mon    pron. pers.  you
tən    pron. pers   he, she
sak    anaph. liv.  it the animal, an animal, a body part
euś    anaph. dyn.  it  the period, the natural phenomenon, the weather
tih    anaph. port.  it the thing, the object
dıə    anaph. stat.  it the thing which does not move, the action
do     anaph. verbal  it the verb or clause
dreh    n. sen.  boy
b’ənb’a    n. sen.  baby
duənt    deict.  here
ła    deict.  there
su  -nu  deict.  the other place
roa    adj.  big, large
ngrat port/stat mben   adj.  small, little
bon port/stat bon   adj.  long, tall
en    adj.  short
 b’on    adj.  good
us    adj.  bad
ǵəfa  coll  n. port.  shoes
su    adj.  nearby, near
rə́nb’ant coll   n. stat.  village, town
anh    n. dyn.  shadow
ən    n. port.  vase
glu    n. stat.  wall
ndrop  port/stat ədrop adj.  weak
ragdah    n. liv.  animal, mammal, reptile, amphibian
ıəh  port/stat hah  adj.  deep, sen./liv. often: meaty, fat
fóansən    vi.  sing
foan    vt.  sing
hah  perf əńah vi.   sit
ubraś    vt.  hear, hear and understand hear s-th said by a person
agoan    vi.  come back, return
akon    vt.  return to
b’ond’on    vt.  fix, repair
dadı  perf ədádi  vt.  be easy to  
darəgən  perf torəgən  vt. bury
bənəns  perf penəns  vt.  wash
dausri  perf teusri  vt.  cut through
sıəp    vt.  rest
faġrəma  perf əmáġrəma  vt.  murder, slay
drond’a    vt.  do, make, create
u  perf on  vt.  stop, prevent
iənləsas  perf enlənas  vt.  meet, be introduced to perf ‘know, have met, recognize’ (connaître)
qoanb’ah   vt.  eat
ajen    vt.  reflect
ma    vi.  die
len    vi.  lie
ńen    vi.  it must be that
deandean    vi.  be wet
dean    vi.  be damp
rədean    vt.  wet, make wet
 dıəh    vt.  capture
d’ren    vt. rub
tek    vt.  take
łep    vt.  pour
rəńonp    vt. wake up
nd’a    n. sen.  mommy, momma, mom, mum
d’a    n. sen.  mother
eniənp    vi.  wake up
səmoan    n. dyn.  song
ə́nrent    n. sen.  hero 
kaon    n. stat.  gate
sədaś    n. stat.  word
ktoś    n. stat.  language
Duəmeuk coll, no pl   n. sen.  The Duəmeuk
ránb’oat    n. stat.  palacial complex, citadel, acropolis
fəfas  cnstr foas  n. dyn.  landslide
rartaonp  cnstr ırartaonp  n. port.  ring (jewelry)
rardis  cnstr ırardis  n. port.  armband
rartıə  cnstr ırartıə  n. port.  necklace
rarǵa  cnstr ırarǵa  n. port.  earring
tiś  cnstr deś  n. liv.  knee