Áżädgä/Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

As of now the lexicon contains 2528 entries.

Notes

 • Nouns
  • pl gives the plural stem, given as NOM.PL.
  • -ó and - are irregular endings for nom. foc. sg.
  • When the accusative singular is irregular, gen. sg. and inst. sg. are built onto it with -n and -nb.
  • Same for loc. sg. and abl. sg.
  • When the noun ends in -r, nom. sg. and dat. sg. are the same.
 • Adjectives
  • Irregular agreeing forms are given with 2., 3., 4. and PL. Agreeing forms for 1. and 5. share the same stem as 3.
 • Verbs
  • part. indicates an irregular present continuous participle for 1. conjugation verbs.
  • pst. indicates an irregular past stem for 1. conjugation verbs, given as 3.SG.Past_simple.
  • pr.s. gives an irregular present simple stem for all verbs, given as 3.SG.Present_simple.
  • 3.pl. gives the third person plural form of the present continuous tense for 2. conjugation verbs.
  • neg. gives an irregular negative form.
 • Adpositions
  • Alternative versions are shown.

The lexicon

Word Notes PoS Meaning Type
acnⁿgä pl ācnbn n 5. brother and sister
ajāx n 2. salmon
akatígɣ n 3. crystal
akatík adj crystal, precious
alaćígä n 5. jewelry
angä pr you (plural)
ar pr You, He, She, They (honorific)
asá adj gypsum
aság n 3. gypsum
atāgä n 5. fleet
awapátsm pl awapátn n 4. palace
aćēx n 2. mosquito
ażnⁿb adv in the north
bavnⁿ vnⁿ adp on, on top of acc
bdádvⁿgä n 5. delusion
bdádzb n 1. delusional person
bdágä n 5. heaven
bdájytm n 4. poultry
bdéźytm n 4. cooking pot
bdíbzb n 1. teenager
bdývo v tr concern 3
bdývov adj concerning, worrisome
bdývovⁿgä n 5. concern
bdāctm n 4. jar
bdēpfm n 4. novelty
bgágä n 5. nature
bgóftm n 4. rivalry
bgóŋga v int strike, be abrupt 3
bgúly v int dwell 3
bgúźy v tr to envy 3
bgúźyv adj envious
bgúźyvⁿgä n 5. envy
bgýf adj pure, correct
bgýftm n 4. purity, correctness
bgýl 3.pl. bgýlä v tr shelter, host 2
bgȳvⁿgä n 5. belief
bvrý adj genuine
bvrýb n 1. genuine person
bvádawⁿiż adj battle, fighting, military
bvák n 3. rock, boulder
bváḑyv adj novel
bvýbov 3.pl. bvýbovä v int think, reason 2
bvýbovntm n 4. head
bvýsäs adj shy
bvýzäzb n 1. shy person
bvāgzb n 1. bachelor, male spinster
bvāżzb n 1. parent of sil or dil
bvūdu 3. bvūdg adj profound vode
bvȳgɣ 3.pl. bvȳgɣy v tr believe 2
bvȳgɣ kýrⁿ 3.pl. bvȳgɣy kýrⁿ v int be prejudiced 2
bvȳɣvⁿgä n 5. opposition
bádawⁿingä n 5. battle
bájet adj independent, autonomous
báŋga v tr depart 3
báŋgovⁿgä n 5. departure
báḑypm n 4. innovation
báḑyvⁿgä n 5. idea
báḑyzb n 1. open-minded person
bébdyvm adj grey nas
bébelntm n 4. wing
bébeń 3.pl. bébenä v int fly 2
bébeń vóryl 3.pl. bébenä vóryl v tr soar 2
bébv adj metallic
bívu v tr to farm, harvest 3
3. bóg adj moist vode
bópm n 4. moist
búvä pl būvⁿgn loc būvⁿbr n 2. grasshopper
býmbyfp 4. býmbyfpm adj certain, of events ir
býmbyś 3.pl. býmbysä pr.s. býmbys v tr forge 2
býmbyśntm n 4. tool
bāb pl bōn -∅ n 1. ghost
bālⁿb n 1. bad ghost or spirit, evil spirit
bāvⁿgä n 5. philosophy
bēgm n 4. stomach
bēgä pl bȳn -∅ n 5. honey
bģáftm n 4. quiet, tranquillity
bģáfşy 3. bģáfşk adj challenging vode
bģáfşytm n 4. challenge
bģáwä v tr have pets 3
bīvⁿb n 1. expert, guru
bōdvⁿgä n 4. arrival
bōgm n 4. room
būbvⁿgä n 5. virtue
būbzb n 1. good person
būdutm n 4. profoundness
bǟgɣä n 5. shit
bǟnx n 2. stork
bǟɣvⁿg n 3. plateau
caxcāk v int fall asleep 1
caśēcp 3.pl. part. caśētp v int sit down 1
cenḑý v int judge 3
cenḑý mā v tr condemn 3
cenḑý sān v tr approve 3
cflí v tr play a musical instrument 3
ckãśe adj respected
ckãśevⁿgä n 5. respect
ckãśäpm n 4. lamb
ckýkä pr.s. cskýkos v tr graze, mow grass 3
ckýkäs n 2. herbivore
ckāltf 3.pl. ckāltfä v tr construct 2
cmétwypm n 4. bridge
cméśä v tr foster 3
cméśävⁿgä n 4. foster care
cméźäzb n 1. foster carer
cpégovⁿg n 3. vegetable
cpégovⁿgä n 4. garden
cpégäzb n 1. gardener
cpékä v tr garden, grow plants 3
cpéńyżv v tr make fool of sb 1
cpúf 3.pl. cpúfä v tr divide 2
crãbvyv v tr fulfill 1
crãbvyv kýrⁿ v tr complete, deliver, fulfill 1
crãfopm n 4. manners
crãvo v tr raise, bring up 3
crãvogb n 1. grandparent
crãvozb n 1. parent
crãwyv v tr decorate 1
crãģyzb n 1. advisor
crýmev v tr clean 1
crýćemv v tr widen 1
crýżäv v tr drain 1
csmétwypm 3.pl. csmétwypmä v tr connect, bridge 2
csãcä v tr weave baskets 3
csãcävⁿgä n 5. basket weaving
csãdyzb n 1. spectator
csãty v tr look 3
csãty sýrⁿ v tr spy, track, follow, observe in secret 3
csãńyrv v tr get to know sb 1
csãżäzb n 1. basket weaver
csúri v tr plan, intend 3
csýfypm n 4. visit
csýräv 3.pl. csýrävä v tr sculpt 2
csývy v tr visit 3
csývyzb n 1. visitor
csē adj secret
csēxkm 3.pl. csēxkmä v tr hit with club 2
ctáŋg 3.pl. ctáŋgä v tr doubt 2
ctãcä v tr fish 3
ctãżänsm n 4. fishing rod
ctãżäntm n 4. fishing rod
ctýtncp 3.pl. ctýtncpä v tr remember of, recall 2
ctýtnż 3.pl. ctýtnżä v tr remember, keep in memory 2
cxãbvyv v tr lengthen 1
cxóvelⁿgä n 5. blade
cyń conj so
cágvⁿgä n 5. denial
cák 3.pl. cákä v tr deny sth, forbid sth. 2
cámdv v tr take possession of 1
cãcä num three quarters
cãcäs pr.s. ncãcäs v tr point, show 1
cãcäx adj oriented
cãcäxpm n 4. astronomy
cãfşyp 3.pl. cãfşype v int comb 2
cãfşypntm n 4. comb
cãhe 3. cãhg adj spicy vode
cãhemv v tr initiate into, introduce to 1
cãhevⁿgä n 5. spiciness
cãhezgä n 5. spice
cãhän 3.pl. cãhänä v tr combine 2
cãhänfspm n 4. combination
cãhäv v tr enlarge 1
cãläv v tr worsen, impair 1
cãlⁿcp v int ferment 1
cãlⁿżbzb n 1. brewer, winemaker
cãlⁿżv v tr make deaf 1
cãmnym adj supported
cãmnynv v tr deceive 1
cãmnynv lýńḑr v tr make a fool out of sb 1
cãmnynv ptýpń v tr decoy 1
cãmnynvzb n 1. deceiver
cãndrzb n 1. glass maker
cãng 3.pl. cãngy v tr plough 2
cãngvⁿgä n 5. soil cultivation
cãngzb n 1. plower, plowman
cãptov v tr make laugh 1
cãrytm pst. cãrydbv v tr tan a hide 1
cãrytmzb n 1. tanner
cãrälzb n 1. nurse, nanny
cãswyvⁿdm n 4. palm
cãtex 3.pl. cãtexä pr.s. ncãtexs v int wonder 2
cãtex sýrⁿ 3.pl. cãtexä sýrⁿ pr.s. ncãtexs sýrⁿ v int assume 2
cãćexnzb n 1. town-crier
cãńynżv v tr join, unite 1
cãńyrpm n 4. familiarity, acquaintance
cãńyrzb n 1. chef
cãńäbzb n 1. potter
cãńäpfm n 4. pottery
cãńḑr 2. cãńḑyr PL cãńḑyrl 4. cãńḑyrtm 3. cãńḑyng adj familiar ir
cãśy irregular pr.s. ncãśys v tr tell ir
cãśy kýrⁿ irregular pr.s. ncãśys kýrⁿ v tr speak ir
cãśy kýrⁿ sýrⁿ irregular pr.s. ncãśys kýrⁿ sýrⁿ v tr talk, chat, speak ir
cãśyfspm n 4. tale
cãśyk part. cãsc pr.s. ncãśyks v tr say 1
cãśyk mbá part. mbacãsc pr.s. ncãśyks mbá v int dialogue, debate 1
cãśyk sýrⁿ part. syrⁿcãsc pr.s. ncãśyks sýrⁿ v int conspire 1
cãśyk sāndr part. sandrcãsc pr.s. ncãśyks sāndr v tr have the last word 1
cãśypf pr.s. ncãśypfs v tr sew, stitch 1
cãśypfpm n 4. tailoring
cãşävⁿgä n 4. speech
cãşäńzb n 1. translator, interpreter
cãţo irregular v tr eat ir
cãţo ptýpń irregular v tr gobble up ir
cãţopm n 4. food
cãḑrov v tr give birth 1
cätúfepm n 4. travel, venture
céjⁿina v tr supplete 3
cýcäx adj tiny
cýmbytm n 4. fork
cýmg n 3. twig, branch
cývⁿb pl cýfyn n 1. guest
cāc pr because of something
cāfktm n 4. cheek
cāhän 3.pl. cāhänä pr.s. cýcähänc v tr combine, join 2
cāhänpm n 4. combination
cāk part. cǟń pr.s. cýcks v int sleep 1
cāk 3.pl. cākä pr.s. cýcaks v tr warm 2
cāk jⁿā part. jⁿacǟń pr.s. cýcks jⁿā v int slumber 1
cāk kýrⁿ part. kyrⁿcǟń pr.s. cýcks kýrⁿ v int relax 1
cāk mā part. macǟń pr.s. cýcks mā v int nap 1
cāk ptýpń part. ptypńcǟń pr.s. cýcks ptýpń v int be deeply asleep 1
cāk sāndr 3.pl. cākä sāndr pr.s. cýcaks sāndr v tr heat 2
cāk żēblⁿ part. żeblⁿcǟń pr.s. cýcks żēblⁿ v int (euphemism) die, pass away 1
cākfśńtm n 4. nightmare
cākpm n 4. dream
cāktm n 4. long skirt
cāmg 2. cāmx PL cāmxl 4. cāmkm 3. cāmɣg adj fast, quick ir
cāmtm n 4. spade
cāmɣvⁿb adv soon
cāmɣvⁿgä n 4. speed
cāpm n 4. temple (anat)
cārx n 2. foal
cāsm n 4. finger
cāt pr.s. cýcs v tr throw 1
cātpm n 4. throw, shot
cātwyvⁿgä n 5. guidance
cāty pr.s. cýcätys v tr guide 3
cāty sān pr.s. cýcätys sān v tr give directions, advise, admonish 3
cāvⁿbm n 4. dome
cāvⁿg n 3. planet
cāx 3.pl. cāśe pr.s. cwýcoxs v int start, begin 2
cāx dãbm 3.pl. cāśe dãbm pr.s. cwýcoxs dãbm v int restart, resume 2
cāx kýrⁿ 3.pl. cāśe kýrⁿ pr.s. cwýcoxs kýrⁿ v tr kickstart 2
cāxpm n 4. begining
cāńb pl cāńln n 1. comrade
cāńtm n 4. spoon
cāśltm n 4. nail
cāśtm n 4. toe
cēmbla pr.s. cēmbvlas v int go 4
cēmbla kýrⁿ pr.s. cēmbvlas kýrⁿ v int continue 4
cēmbla mbá pr.s. cēmbvlas mbá v tr join 4
cēmbla tā pr.s. cēmbvlas tā v tr confront 4
cēmbla żēblⁿ pr.s. cēmbvlas żēblⁿ v int go away 4
cēmktm n 4. flank
cēptm n 4. part
cētm n 4. secret
cēxkm n 4. staff, club
cūtm -∅ n 4. cake
cūx adj interesting
cǟm pr because
cǟnyfyp pr in order to
cǟń pr because of this
cȳftm n 4. hammer
cȳkx pl cȳkxä n 2. ant
cȳlⁿptm n 4. main part
cȳntm n 4. heart
cȳń conj therefore, thus, so
cȳńtm n 4. bread roll
dmógylⁿ num fiftieth
dmók num fifty
dvãteln pst. dvãtelⁿdv v tr destroy 1
dvãteln mā pst. dvãtelⁿdv mā v tr annihilate 1
dvãtelngä n 5. destruction
dwývo v tr sell 3
dwývo jⁿā v tr sell off 3
dwývozb n 1. seller, clerk
dwȳdogä n 5. hype
dzýcy 3. dzýng adj still vode
dzýźaź adj lying
dzȳź adj wise
dãbdyvzb v tr know by heart 1
dãbeńpm n 4. poultry
dãbm 2. dãbym PL dãmbl 4. dãmbm 3. dãmg adj new, young nas
dãbm adv again
dãdov 3.pl. dãdovo v tr corrupt 2
dãdovⁿb 3. dãdavⁿg adj red, brown
dãgampfm n 4. beef
dãgm pr otherwise, in another manner
dãhov 3.pl. dãhovä v tr stab 2
dãhovltm n 4. claw
dãläń pr elsewhere
dãvzy v int bleat 3
dãżälⁿgä n 5. health
dãżävⁿgä n 4. health
dãɣg pl dãɣwyn n 3. piece of rock
déńyl 3.pl. déńylä v int dine, feast 2
déńylpm n 4. feast
dóveɣvⁿgä n 5. satisfaction, joy, happiness
dóvg PL dóveɣl 3. dóveɣb adj glad ir
dúx n 2. bumblebee
dýbdyv adj greasy
dýdov 3.pl. dýdovo v int flow 2
dýdovnzg n 3. stream
dýdz part. dýdn v tr learn, study 1
dýźa v int tell lies 3
dýźazb n 1. liar
dādvⁿgä n 5. learning
dāgɣ n 3. cliff
dǟɣg n 3. wonder, miracle
dǟɣvⁿgä n 5. restriction
dȳzb n 1. sage
eblⁿⁿgä pl ēblⁿdn n 5. rain
flítm n 4. musical instrument
frámbawtm n 4. ford
fsãtwypm n 4. look, appereance
fsãty v int seem, appear 3
fxãdädvm n 4. attack
fxãtät v tr attack 1
fxãtät kýrⁿ v tr assault 1
fáp adp as, like abl
fãky 3. fãŋg adj brave vode
fécy 3. féng adj right vode
fécyf adv to the right
fécyvⁿb adv in the right
fécyvⁿb adp in the right of gen
féfotm n 4. axe
féfşytm n 4. tip, end
fékoftm n 4. residence
fékopm n 4. house
fékärtm n 4. cottage
fócamdm n 4. boat
fócäm pst. fócpf v int sail (a river) 1
fókom 3.pl. fókomä v int move 2
fókom lýńḑr 3.pl. fókomä lýńḑr v int move closer, approach 2
fókom vóryl 3.pl. fókomä vóryl v int move about 2
fókom żēblⁿ 3.pl. fókomä żēblⁿ v int move away 2
fókp 4. fóqypm adj narrow, of constrictions ir
fókä (fókä) ... fókä conj either ... or, exclusive or
fópe v tr beg 3
fóptytm n 4. fist
fóqypfm n 4. narrowness; constriction
fóqypńsm n 4. (mountain) passage
fóxcp part. fóxtp v int kneel 1
fóśyk v tr have a taste 1
fóśykpm n 4. taste
fóţo adj satiated, have eaten
fýfop 3.pl. fýfopä v int crawl w/o limbs 2
fýfopecx n 2. salamander
fýfops n 2. toad
fýfycm pst. fýfytpf v tr enchant 1
fýfyx 3.pl. fýfyxy v tr grow up 2
fýtwyvⁿgä n 4. herd
fýty v tr herd 3
fāk part. fāc v int float 1
fāk adj hard
fākpm n 4. hardness
fāp adj overshadowed
fāpftm n 4. pipe, tube
fāptm n 4. weapon
fāpx n 2. snake
fēp pr there
fēptm n 4. cap
fīkm adj dry nas
fīkpfm n 4. drought
fīkptm n 4. hat, cap
fīktm n 4. head of hair
fīpftm n 4. string
fīx pl fīkn loc fīkpr n 2. mole
fīx pr then
fīxm pr when (relative)
fōktm n 4. handful
fōkäńţy conj or rather
fśýme v tr die 3
fśǟ -∅ n 2. wild cat
fūcmb n 1. sorcerer
fūcmpm n 4. sorcery
fūtm -∅ n 4. boot
fǟkx n 2. old cat, tomcat
fǟs part. fǟś pr.s. fşýfes v tr take, receive 1
fǟs n 2. cat
fǟtm -∅ n 4. mouthful
fǟxf adj apathetic
fǟxpm n 4. apathy
fǟśx n 2. kitten
fǟśäv 2. fǟśäv PL fǟśävl 4. fǟśäpm 3. fǟśävⁿg adj heavy ir
fǟśävⁿdm n 4. weight
adj insignificant
fȳpm n 4. insignificance
gbdȳlpm n 4. justice
gbvýzäv v tr silence 1
gbvýzäv jⁿā v int be silent, of environment 1
gdãmzb n 1. daughter in law
gdóveɣv v tr please, satisfy 1
gjáźaŋgatm n 4. vagina
gvrýgä n 5. plague
gvrýqy 3. gvrýqx adj monstrous, frightening, extremily scary vode
gvrýqyx n 2. monster, beast
gvámdv v tr hurl, blow 1
gvámdv żēblⁿ v tr blow away 1
gvóbdyzb n 1. ruffian, bully
gvórylv v tr insert, put in 1
gvýväv v tr trick into a fight, provoke 1
gáśoj 3.pl. gáśojä v tr complete 2
gãbdyrvⁿgä n 4. correctness, rightness
gãbdyrńsm n 4. rule
gãbdyv v tr cast, mould 1
gãbdyvzb v tr learn by heart 1
gãbdyvzb n 1. caster, moulder, smelter
gãbdyɣv v tr make black, draw 1
gãbeɣv v tr wake up 1
gãbr 2. gãbyr PL gãbyrl 4. gãbyrtm 3. gãbyng adj correct ir
gãbädvⁿgä n 5. abandoning
gãdwyv 3.pl. gãdwyvä v int keep bees 2
gãdwyvzb n 1. beekeeper
gãdz v tr teach 1
gãdzvⁿgä n 5. teaching
gãdäńv v tr show 1
gãdäńvrkmvzg n 1. explorer
gãgamb v tr keep cattle 1
gãgambzb n 1. cattlekeeper
gãgygb 3.pl. gãgygbe v tr stuff animals 2
gãgygbvⁿgä n 5. taxidermy
gãgygbzb n 1. taxidermist, one who stuffs animals
gãgygzb n 1. breeder
gãgyv v tr cook 1
gãgyvzb n 1. cook
gãgyźdv v tr darken 1
gãgɣ part. kãk v tr burn 1
gãđźenyv v tr make angry, irritate 1
gãźbntm n 4. jacket
gãźyv v tr make dirty 1
gãźyvɣ adj dirty
gãźyvⁿgä n 4. dirtiness
gãżyntm n 4. mind
gãżzb n 1. teacher
gãżäɣ 3.pl. gãżäɣä v tr grill, barbecue 1
gãżäɣv v tr employ 1
gãżäɣvzb n 1. employer
gãḑyr pst. gãḑydv v tr shelter 1
gíbu v tr hurt, pain 3
gíbupm n 4. pain
góbdv v tr pull 1
góbvybv v tr improve 1
gógd part. gógn v tr marry 1
gógobv v tr drop 1
góve pr.s. ŋgóves v tr love 3
góve ptýpń v tr adore 3
góvevⁿgä n 5. love
góvezb n 1. lover
góvogv v tr harden 1
góvonv v tr alienate 1
góvyn 3.pl. góvyny v tr cobble 2
góvyn 3.pl. góvynä v tr subtract, remove 2
góvynzb n 1. cobbler
góvyv v tr shrink 1
góväv v tr irritate, provoke 1
góģä v tr strike 3
góŋģyzb n 1. lady
gýbdynzg n 3. snowdrop
gýbdyzg n 3. light, lightness
gýgäzg n 3. pastry
gýgɣ part. gýg v int burn, be aflame 1
gýgɣ mǟr part. märgýg v int go out, be extinguished 1
gýgɣ sāndr part. sāndrgýg v int intensify 1
gýgɣä pl gýgän -ó n 5. grass
gýgɣńzgä n 5. fuel
gýka intj dear
gýŋgädagä n 5. tribe
gýźyx n 2. brown rat
gýżv adj top
gābev pr.s. gýgäbevz v tr cool 1
gābvⁿgä n 4. fall
gāgm n 4. arrow
gāv neg. mbýgov, mģýgavz pr.s. ģýgavz v tr give 1
gāv sýrⁿ pr.s. ģýgavz sýrⁿ v tr remove 1
gāv tā pr.s. ģýgavz tā v tr reject 1
gāvzb n 1. giver
gāżv pr.s. ģýgażvz v tr shorten 1
gāɣgä n 5. bramble
gōb pr who
gōdv adv home, to one's home
gōdvⁿb adv at home
gōdvⁿgä n 5. marriage
gōg pl kūn -∅ n 3. rock
gōg pr what
gōżńbv n 1. maternal aunt
gūɣvⁿgä n 5. division
gźáfşytm n 4. carpet
gźýnäb n 1. spirit
gżnóbvyɣv v tr attract o's attention 1
gżrýmenv v tr wash 1
gżýhab n 1. paternal aunt
gżȳngä pl gżȳnl -ó n 5. conscience
gżȳnl adj conscientious, scrupulous, rightful
gȳdg n 3. leaf
gȳżgbvⁿb adv in the autumn
gȳżgbvⁿg n 3. autumn
gɣãbdyrv v tr correct 1
gɣãżyv v tr inspire 1
gɣãżyvńzgä n 5. inspiration
gɣóven 3.pl. gɣóvenä v int fall in love 2
gɣóvev v tr matchmake 1
gɣóŋģyś adj feminine
gɣýpś 2. gɣýpyśx PL gɣýpyśl 4. gɣýpyśm 3. gɣýbyźg adj light, not dark ir
hendãtm n 4. box
heńãfäsm n 4. forearm
hombdýgä n 5. ash
hyntǟlⁿgä pr this kind of
hyntǟlⁿgäm pr relative pronoun for quality
hápfy 3. hápfk adj tall vode
hásy 3. hásk adj joyful, pleasurable, interesting vode
hásytm n 4. toy
hávov adj sympathetic
hávovⁿgä n 5. sympathy
háwlohu v tr invite 3
hãbovⁿgä n 5. humanity, mankind
hãbońbv n 1. leader, general
hãbvyvⁿdm n 4. measure
hãdälm num eighth
hãdäm num eight
hãdämbv adv eight times
hãdämlⁿb n 1. octet
hãgyvⁿgä n 4. trade
hãhytm n 4. razor
hãlⁿb pl hãlän -ó n 1. bard, singer
hãmb pl hãmgä -ó n 1. human
hãmyv mod can
hãmyvⁿgä n 5. possibility
hãnyźvⁿgä n 5. necessity
hãpfy 3. hãpfk adj long vode
hãpfypm n 4. length
hãtobv adv seven times
hãtolp num seventh
hãtop num seven
hãtoplⁿb n 1. septet
hãtopśpm adv seventh time
hãtälx num sixth
hãtäx num six
hãtäxkn adv sixfold
hãtäxlⁿb n 1. sextet
hãtäxśpm adv sixth time
hãtäɣbv adv six times
hãńävⁿgä n 5. poetry, music
hãŋb pl hãgyn n 1. merchant
häńţä (häńţä) ... häńţä conj and or, inclusive or
hégylⁿ num twentieth
héjynätm n 4. surplus
hék num twenty
hékpx n 2. donkey, wild equine
hékäx n 2. deer
hénḑy 3. hénḑeg adj monotonous ir
hézbax v tr exchange 1
hézbaɣvⁿgä n 5. exchange
híjex adj recent
hóbdy 3. hóbdg adj idiotic vode
hóbdyb n 1. idiot
hóbdyvⁿgä n 5. idiocy
hóhe v tr check 3
hón 3.pl. hónä v tr conquer 2
hónpm n 4. conquest (result)
hónvⁿgä n 5. conquest (process)
hótmg n 3. valley
hóvⁿb pl hóvyn n 1. daughter
hóvⁿgä pl hóven -ó n 5. illness
hýhyv adj chronic
hýhyvⁿgä n 5. season
hāb -∅ n 1. father
hābvɣgä n 5. father and son
hāfctm n 4. machette
hāfktm n 4. dagger
hāftm n 4. knife
hālⁿb n 1. dad
hāmgä pl hāml n 5. brain
hāmptm n 4. pink object
hānb pl hārn n 1. niece
hāvⁿgä n 5. fatherhood
adj filthy
adv now
hēcktm n 4. thigh, upper leg
hēcpm n 4. knee
hēdm adv about, approximately
hēp pr here
hētm -∅ n 4. filth
hēżbvm n 4. joint
hījtm n 4. dune
hīm adj filthy
hūgvⁿgä n 5. pregnancy
hūp adj soft, comfortable
3. hāg adj big ir
adv quite
hǟcx n 2. doe
hǟkx n 2. hart, buck
hǟlⁿb n 1. duo, doublet
hǟm 2. hǟm PL hābl 3. hāmg adj smart nas
hǟmbv adv twice
hǟmgä n 5. intelligence, sharpness, cleverness
hǟmsm n 4. saying
hǟmzb n 1. smart person
hǟn num two
hǟntm n 4. sth more
hǟnzg n 3. boulder
hǟskn adj double nas
hǟvⁿgä n 4. size
hǟń conj and
hǟń num second
hǟń ... häń conj both ... and
hǟńpm n 4. second time
3. hēg adj sick ir
hȳgm pr how (relative)
hȳgm pr thus, so, in this way
hȳlvⁿb adv late
hȳlⁿdm n 4. epoch, eon, era
hȳn pr this
hȳntm n 4. phlegm, spittle, cough
hȳnśam pr (as many/much) as
hȳnśaŋ pr this many, this much
hȳrg 2. hȳrx PL hȳrxl 4. hȳrkm 3. hȳrɣg adj late ir
hȳrxngä n 5. time
hȳrxpm n 5. delay
hȳrxńtm n 4. moment
hȳrɣzg n 3. evening
hȳvⁿdm n 4. disease
hȳvⁿgä n 5. sickness
jybýzb n 1. lazy person
jykótm n 4. map
jypý 3. jypég adj lazy ir
intj bye
jábuŋgatm n 4. way
jáj adv barely
jájritm n 4. armband
jámogɣ n 3. meadow
jáḑatm n 4. earring
jãdär pr.s. jyjãdärs v tr attach 1
jãdär mbá pr.s. jyjãdärs mbá v tr conjoin 1
jãnḑy v tr feed 3
jãpfytm n 4. small pot, vessel
jãpofitm n 4. constraint
jãwⁿatm n 4. support
jãwⁿazb n 1. kind, youngster
jíźavutm n 4. boundary
adj immature
jýja 3. jýjⁿg adj timely vode
jýjg adj fertile, of lands
jýkvⁿgä n 5. flavor
jýme 3. jýmg adj deadly vode
jýmetm n 4. death
jýmɣgä pl jýmşyn n 5. dirt, mud, impurity, uncleanliness, filth
jýrvⁿgä n 5. venture
jýräj adj faint
jýtomtm n 4. hide
jývⁿg n 3. highland
adj related
jābv n 1. relative
jāc adj liquid
jāntm n 4. wound, injury
jāpm n 4. physical disability
jātngä n 5. family
jāżzb n 1. male cousin
jēx n 2. whale
jǟgzgä n 5. liquid
jǟty pr.s. íjetys v int stand, stay 3
jǟty mbá pr.s. íjetys mbá v int remain 3
jǟty tā pr.s. íjetys tā v int stand one's ground 3
jǟtynsm n 4. pole
jȳb adj ancestral
jȳbv n 1. ancestor
jȳpm adj sluggish nas
jȳpmb n 1. resting person
jⁿáfytm n 4. factor
jⁿájⁿa 3. jⁿájⁿg adj witty vode
jⁿájⁿagä n 5. wit
jⁿámov adj evil
jⁿámovⁿgä n 5. evil
jⁿápfytm n 4. shorts
jⁿáwytm n 4. space
jⁿáwⁿof adj faulty
jⁿáwⁿoftm n 4. defect
jⁿáśytm n 4. marketplace
jⁿýjⁿanatm n 4. sand clock
jⁿāca pr.s. jⁿācäwas, jⁿācwas, jⁿācas v tr leave, exit 4
jⁿācä adv outside
jⁿācä adp out, oudside of abl
jⁿāk num two or three
jⁿātkm pl jⁿātxn n 4. stroke, carving
jⁿāŋgä n 5. soil, dirt, sand
kaxē adv right now
kaćédg n 3. copper
kcaxkýgv v tr ignite 1
kcaxkýgv vóryl v tr reignite 1
kceblⁿvóźgv v tr lose 1
kckãśe v tr respect 3
klýńyv part. klýńv v tr dip 1
klýńyv jⁿā part. klýńv jⁿā v tr touch 1
kmánswyv v tr light up a lamp 1
kmärcãgyv v tr sabotage, ruin, spoil, impair 1
kmärsāɣv v tr reduce prices 1
kmärsǟgv v tr roll something 1
kmóźyzb n 1. hermit
knófepm n 4. success
knóve 3. knóvⁿg adj fruitful, successful vode
komómbew v tr order, put order 1
komómbewpm n 4. order
kondoŋgó v tr repel 3
kpfýģyzb n 1. locksmith
kpfȳgɣv v tr convince 1
kptypńsǟgv v tr screw 1
kpébeńv v tr throw 1
kpóbov v tr wet 1
krmnýdäzb n 1. goat herder
króvzy v tr plant trees 3
krýläxnv v tr rotate 1
krýläzg n 3. sunflower
ksandrsāɣv v tr increase prices 1
ksankrýgv v tr intensify 1
ktãżäv part. ktãżv v tr heal, cure 1
ktédg n 3. bronze
ktéż adj bronze
kvlývlyɣzv v tr organize, arrange 1
kxaćéż adj copper
kxyrmōbv v tr prepare 1
kxádadu 3. kxádadg adj of common sense vode
kxájⁿyś adj professional
kxãbovⁿgä n 5. friendship, acquaintance
kxãbozb n 1. friend
kxãky v tr dream 3
kxãky jⁿā v tr daydream 3
kxãpo 3. kxãmg adj sociable, friendly vode
kxãńä v tr spectate 3
kxãńävzb n 1. poet
kxãńäzb n 1. spectator
kxãźäzb n 1. shepherd
kxóve v tr heal, cure 3
kxóventm n 4. medicine
kxóvezb n 1. healer, doctor
kxýgb adj green
kxýgbnzgä n 5. greenery
kxýkctm n 4. seed
kxýkä v int grow 3
kxýkänzg n 3. plant
kxýry 3. kxýrⁿg adj first vode
kxýry num first
kxābv v tr tip, shove, push 1
kykýry 3. kykýrⁿg adj noble vode
kytǟlⁿgä pr what, what kind of
kyśtǟlⁿgä pr some
kádadugä n 5. common sense
kájⁿyzb n 1. professional
kámb v tr put order, clean up 1
kámbik adj private
kámbv v tr cause 1
kámbvńsm n 4. reason
kámbńzb n 1. active person, activist
kámpfm n 4. order
kámyqy v tr craft 3
kávⁿbm n 4. chimney
kãbom pr who (relative)
kãcy v tr think 3
kãcy kýrⁿ v tr come up with 3
kãcy ptýpń v tr consider 3
kãcy sāndr v tr think of 3
kãcypm n 4. thought
kãgom pr which (relative)
kãhovzb n 1. swordman
kãhyrɣv v tr postpone 1
kãka irregular v tr chase ir
kãka mbá irregular v int play tag ir
kãkoś v tr promise 1
kãkoś sān v tr pledge 1
kãkxygäv v tr grow, cultivate, breed, raise 1
kãkyk 3.pl. kãkyky v tr breed animals 2
kãkykpm n 4. breeding
kãkypm n 4. dream, wish
kãmg 3.pl. kãmgä v tr have pets 2
kãmygzb n 1. craftsman
kãmyk 3.pl. kãmyko v int produce tools 2
kãngv v tr put to sleep 1
kãnärzb n 1. gatherer, harvester
kãpo 3. kãpk adj collective vode
kãpät v tr abandon 1
kãpät mā v tr give up on 1
kãra irregular v int knit ir
kãravⁿgä n 5. weaving
kãrydvⁿgä n 5. building
kãrydzm n 4. brick
kãryt part. kãry v tr build 1
kãryt mbá part. mbakãry v int cooperate 1
kãryt mā part. makãry v tr support 1
kãrytńtm n 4. block, cube
kãryżzb n 1. builder, mason
kãräzb n 1. weaver
kãräɣv v tr bend, fold 1
kãsänzb n 1. thatcher
kãwygzb n 1. midwife
kãwäŋgy v tr explore 3
kãwäŋgyvⁿgä n 5. exploration
kãwⁿajⁿanägä n 5. treatment
kãđym pr which (relative)
kãŋb n 1. dreamer
kãŋbv v tr kill 1
kãŋpfcrtmzb n 1. villain
kãśmgä n 5. wool
kãśäx n 2. sheep
kätendó v tr fix 3
kätendó sýrⁿ v tr restore 3
käńḑýtäno 3. käńḑýtäng adj nude vode
adj graceful, gracile
kóbudu v tr attract 3
kóbudupm n 4. attraction
kóbupu v tr revise, alter 3
kóbupupm n 4. revision, alternation
kófktm n 4. stove
kógopu v tr knock down 3
kóhok v int chant 1
kóhokpm n 4. chant
kójektm n 4. shrine
kókom 3.pl. kókomä optional neg. ndíŋgaj, ndíŋgajä, 2. conj. v tr know 2
kókom lýńḑr 3.pl. kókomä lýńḑr v tr guess 2
kókom sān 3.pl. kókomä sān v tr predict 2
kókomfspm n 4. proverb
kókomzb n 1. elder
kómogɣv v tr lighten, reduce in weight 1
kómoɣbvzb n 1. bowman, hunter
kónb pl kócän -ó n 1. grandmother
kóso v tr borrow 3
kósot 3.pl. kósotä v tr lend 2
kótm n 4. abacus
kóvⁿdm n 4. fireplace
kówgu v tr limit 3
kówgupm n 4. limit
kówm 3.pl. kówmä v tr decimate 2
kóģawⁿe 3. kóģawⁿg adj aware vode
kóŋd 3.pl. kóŋdy v int inhabit 2
kúvry pl kūngn loc kūnbr n 2. bug, insect
kúvug n 3. conflagration
kýcam pr which (relative)
kýcäfpm n 4. top
kýcäk 3.pl. kýcäće v tr cut in wood 2
kýcäknsm n 4. chisel
kýjⁿovgä n 5. upper class
kýkmg n 3. pear
kýkoprvⁿgä n 5. savana, rare forest
kýkovⁿgä n 5. sweetness
kýkä 3. kýkx adj sweet vode
kýlam pr which (relative)
kýnb adv in front
kýnb pl kýryn n 1. nobleman
kýnb adp in front loc
kýnbr adv forward
kýnbra pr.s. kýnbvras v int advance 4
kýngä pl kýnbn n 5. front
kýpty 3. kýptk adj white vode
kýptypm n 4. whiteness
kýrytm n 4. face
kýrⁿgatm n 4. reputation
kýrⁿob 3.pl. kýrⁿobä v tr anticipate, expect 2
kýrⁿzb n 1. heir
kývryvⁿgä n 5. nobility
kýxum pr which (relative)
kāhä pl kāxn -ó n 2. beetle
kāltpm n 4. construction
kālⁿg n 3. country, land
kāmgä pl kāml -ó n 5. world
kāngv pr.s. qýkangvz v tr impede, obstruct 1
kāp 3.pl. kāpä pr.s. qýkops v int fall 2
kāp pr somehow
kāp ptýpń 3.pl. kāpä ptýpń pr.s. qýkops ptýpń v int get stuck 2
kāpnsm n 4. droplet of water
kāx adv just, exactly
kāxng n 3. bush
kāń adv over there
kāńb adv far, far away, abroad
kāńb adp far abl
kāńbvⁿgä n 5. border
kāńgä n 5. far lands
kāńv adv abroad
kāńzb n 1. inhabitant, local
kāśx n 2. lamb
kŋgýbdyzv v tr enlighten 1
kōnb n 1. spouse
kōtpm n 4. home
kōŋb n 1. great grandmother
kōśm n 4. promise
kśãdäv v tr torture 1
kśāɣv v tr take away 1
kţşýkofs n 2. animal with a young
pl gōgn loc gōŋbr n 2. rabbit
kūn pl gōżn acc kūn loc kōnbr n 2. owl
kūncx n 2. ladybug
kūngzv v tr slow sth down 1
kūnżntm n 4. anthill
kūx 3.pl. kūxä pr.s. qýqyxs v tr split 2
kūx ptýpń 3.pl. kūxä ptýpń pr.s. qýqyxs ptýpń v tr affect 2
kūxfspm n 4. division, class
kǟń adj thrifty, frugal, economical; costive nas
adj wrong
kȳcń pr why
kȳkl adj famous
kȳn adv always
kȳn pr what, who
kȳpm n 4. error, fault
kȳsä 2. kȳscx PL kȳscl 4. kȳstm 3. kȳsck adj dark, dim ir
kȳtm pr what
kȳvⁿgä n 5. wheat
kȳx pr what animal
kȳńx n 2. bunny
kȳśaŋ pr how many, how much
kȳśn pr some people, animals, things
kȳśtm pr something
kȳśtpm n 4. darkness
kȳśx pr some animal
kȳśćśaŋ pr several
kȳźb pr somebody
kȳźg pr something
kȳźgä pr something
lyńykāp 3.pl. lyńykāpä v int sink 2
láwnu v tr mock 3
lélix n 2. pigeon
lómb pl lóbon -ó n 1. man
lómbzb n 1. teenage boy, young man
lópopm n 4. manliness
lóŋg pl lóģyn n 3. salt
lýmyk adj used
lýn pr they
lýnyc adj widowed
lývlyɣz 3.pl. lývlyɣzä v tr participate, take part in, attend 2
lýńy v int swim 3
lýńy mǟr v int dive 3
lýńyzb n 1. swimmer
lýńḑr 2. lýńyr PL lýńyrl 4. lýńyrtm 3. lýńyng adj near ir
lýńḑr adp near loc
lýńḑr adv near
lýńḑra pr.s. lýńḑvras v tr approach 4
lāpm n 4. flaw
lāx 3.pl. lāxä pr.s. vlýloxs v tr tie, bind 2
lāx -∅ n 2. rooster, cock
lāx lýńḑr 3.pl. lāxä lýńḑr pr.s. vlýloxs lýńḑr v tr constrict, restrict, tie hard 2
lāxnsm n 4. rope
lāxntm n 4. knot
lāzb n 1. bad person
lāń adv where
lāń pr where
lāńx n 2. chick
lāńć adv somewhere
lāńţ pr somewhere
lāśwyrtm n 4. shoelace
lētm n 4. vase
līxtm n 4. cheese
lńãpty v tr nurse, breastfeed 3
lńýko v tr hide, conceal 3
lńýko jⁿā v tr hide in plain sight 3
lńýsäs v int dawn 1
3. lⁿōg adj nice, fine; okay ir
lūbzb n 1. kid
lūx 3.pl. lūśe pr.s. lývlyxs v tr play 2
lūxlⁿgä n 5. game
lūɣgä n 5. music
lūɣzb n 1. player, participant
lȳvⁿb adj sympathetic
lⁿáśyx n 2. hamster
lⁿídbigä n 5. traces
lⁿýlä 3. lⁿýlⁿg adj ultimate vode
lⁿā pl lⁿāgn loc lⁿāŋbr n 2. chicken
lⁿābzb n 1. lover
lⁿāc adj deaf
lⁿācpm n 4. deafness
lⁿācx n 2. dormouse
lⁿānb n 1. prostitute
lⁿāp pr.s. lýlⁿps v int have sex 1
lⁿāpfm n 4. sex
lⁿāŋb n 1. whore
lⁿāżbgä n 5. wine
lⁿāżgɣä n 5. spirits, liquors
lⁿāżzb n 1. deaf person
lⁿēnb n 1. boyfriend
lⁿģýbagä n 5. husband and wife
lⁿōŋb n 1. husband
lⁿȳn pl lⁿēżn loc lⁿēnbr n 2. louse
manģá v tr drop, lose hold of, let 3
maćā adj cheap
mbajǟdybv adj the rest of
mbvãky 3. mbvãŋg adj coward vode
mbvéve 3. mbvévⁿg adj unwise vode
mbvýx 2. mbvýxä PL mbvýxkl 4. mbvýxkm 3. mbvýxŋg adj sincere coins
mbyhãpfy 3. mbyhãpfk adj short, of people vode
mbyhém adj mediocre, average, unremarkable nas
mbáfşytm n 4. lamp
mbáp adv together
mbápa pr.s. mbápfas v int move away, part, leave 4
mbáve v tr pursue 3
mbávevⁿgä n 5. pursuit
mbãbom adj dedicated
mbãmcx adj laid-back
mbýbvysäs adj outgoing
mbýckäśe 3. mbýckäśk adj despised vode
mbýctm pr nothing
mbýcwyx adj boring
mbýfşykm adj damp nas
mbýgɣ adj rough, coarse
mbýjybv adj mysterious
mbýjybvⁿgä n 5. mystery
mbýjym adj clean, pure
mbýkn pr never
mbýknove 3. mbýknovⁿg adj unsuccessful vode
mbýkxyry 3. mbýkxyrⁿg adj folksy, low-class vode
mbýkxäpo 3. mbýkxämg adj unsociable, antisocial vode
mbýkysä 2. mbýkyscx PL mbýkyscl 4. mbýkystm 3. mbýkysck adj lit ir
mbýmort v int perform a ritual 1
mbýmoś adj same
mbýnätk 2. mbýnätx adj quenched; satisfied ir
mbýpn adj foreign, alien nas
mbýräm pr nowhere
mbýrävm pr in no way
mbýsovⁿ 2. mbýsovⁿä PL mbýsovⁿgl 4. mbýsovⁿgm 3. mbýsovⁿg adj bland, dull (of taste) coins
mbývly 3. mbývlⁿg adj bad vode
mbývn 2. mbývnä PL mbývngl 4. mbývngm 3. mbývng adj trivial coins
mbýwyp adj uncomfortable
mbýćän adj beginner
mbýśtäśwy 3. mbýśtäśq adj shameless vode
mbýźa 3. mbýźg adj weak vode
mbýźd adj curved, bent
mbābnsm n 4. trap
mbābvⁿgä n 4. hunt
mbābzb n 1. hunter
mbāk num one or two
mbāp 3.pl. mbāpä pr.s. múmps v tr hunt 2
mbāp adp without gen
mbāp sýrⁿ 3.pl. mbāpä sýrⁿ pr.s. múmps sýrⁿ v tr set up traps 2
mbȳjä adj decent
mbȳm 2. mbȳm PL mbēbl 4. mbēbm 3. mbēmg adj unholy, heretical nas
mbȳm kýrⁿ v int prepare 1
mcãcäx adj lost
mcãńḑr 2. mcãńyr PL mcãńyrl 4. mcãńyrtm 3. mcãńyng adj unfamiliar ir
mcāmg 2. mcāmx PL mcāmxl 4. mcāmkm 3. mcāmɣg adj laggy, slow ir
mdzýcy 3. mdzýng adj loose vode
mdófśe 3. mdófśk adj sad vode
mdóvg PL mdóveɣl 3. mdóveɣb adj unsatisfied ir
mgãbr 2. mgãbyr PL mgãbyrl 4. mgãbyrtm 3. mgãbyng adj incorrect ir
mgó 3. mģág adj grotesque, deformed, monstruous ir
mgýjon 3.pl. mgýjonä v tr draw 2
mkȳkl adj unknown, not famous
mlýmyk adj unused
mlȳvⁿb adj unsympathetic
mnymép v int leak 1
mnymépfm n 4. leak
mnýjg adj unproductive, infertile
mnýme mným adp below acc
mnýme adj lower
mnýţycx n 2. gosling
mnýţyr pl mnýţycn loc mnýţydbr n 2. goose
mnā adj unrelated
mnāc adj hard
mnāc adv very
mnāngä pl mnādn n 5. shadow
mo pr you (singular)
mobájet adj dependent, subjugated
modóvg PL modóveɣl 3. modóveɣb adj discontent ir
mopfýs 2. mopfýsä PL mopfýskl 4. mopfýskm 3. mopfýsŋg adj noisy coins
moćéśm adj coarse, bumpy nas
moŋgótm n 4. exit
mpfékä 3. mpféŋg adj fruitless vode
mpfýpä 3. mpfýpag adj secular ir
mptýpm 2. mptýpem 3. adj thick nas
mptýpn 2. mptýpyn 3. adj free, not captive nas
mpūp adj evil
mqýkn adj unmarried, single nas
msýrn adj unwelcoming, inhospitable nas
muplⁿⁿgä n 5. appetite
mutǟlⁿgä pr no (kind of)
mvóśy 3. mvóśk adj low vode
mvóţo adj hungry
mvóţopm n 4. hunger
mvýmoś adj different
mvývyn adj sufficient
máko 3. mákx adj offputing vode
máladg n 3. aster
máman pst. mámadv v tr produce 1
máman mbá pst. mámadv mbá v tr supply 1
mánk 3.pl. mánće pr.s. mánćes v tr make difficult 2
mánk lýńḑr 3.pl. mánće lýńḑr pr.s. mánćes lýńḑr v tr complicate 2
mánswy pr.s. mánswes v tr illuminate 3
máqä v int tip over, topple over 3
mátwymny pr.s. mátwymnes v int turn out 3
mátwymy v tr demonstrate 3
mátwymy kýrⁿ v tr prove 3
mátwymy mā v tr debunk 3
mátwymy sān v tr confirm, prove 3
máśtwy v tr warn 3
máśtwy mā v tr advise against 3
máśtwy tā v tr give an ultimatum 3
máşyḑry v tr deliver 3
máşyḑrypm n 4. delivery
máḑran pst. máḑnadv v int manage, succeed 1
máḑran lýńḑr pst. máḑnadv lýńḑr v int barely manage 1
mãhozä v int gasp 3
mãpfşy pr.s. mãpfşes v tr protect 3
mãpfşyvⁿgä n 5. protection
mãpokm pl mãpoxn n 4. horn
mãpţy pr.s. mãpţos v tr cover 3
mãpţy sāndr pr.s. mãpţos sāndr v tr wrap up 3
mãsmnyqy v int patrol 3
mãsmnyqy żēblⁿ v int scout 3
mãćexm adj angular, bumpy nas
mänbdá v tr raise 3
mäswazģã v int rush 3
mäģybdé pr.s. mäģybdãs v tr guard 3
mäģybdézb n 1. guard
mäşáx pst. mäşákf v int slide downhill, roll downhill 1
mäźwyḑó pr.s. mäźwyḑás v int decay, rot 3
mäźwyḑó kýrⁿ pr.s. mäźwyḑás kýrⁿ v int spoil, of food 3
médugä n 5. apparel
méjo 3. méjⁿg adj twisted, insane vode
méjozb n 1. twisted person, evil pirson, villain
mévyg n 3. blizzard
méŋga v int hurt oneself 3
méŋgovⁿgä n 5. physical disability
méśwytm n 4. loss of a person
méśä 3. méśk adj fostered vode
méźb n 1. person taken 3.n
mímd part. mím v int blow 1
míwⁿaś adj fluent
mób n 1. author
móbgä n 5. acne
mójpfy 3. mójpfk adj paradoxal vode
mójpfytm n 4. paradox
mólätm n 4. jewel
mórätm n 4. bracelet
mótä par no to negative question
móśy 3. móśk adj high vode
móśynsm n 4. peak
móţypo 3. móţypk adj funny vode
móţypotm n 4. humour, mood
móźg pl móźyn n 3. mountain
móźyg n 3. penumbra
múbdagä n 5. guts
mújpo 3. mújpk adj controversal vode
mújpotm n 4. controversy
múmbug n 3. dandelion
múwoŋg n 3. apple
mýgä n 5. air
mývzygb n 1. spinster
adj expensive
māftm n 4. necklace
māgvⁿgä n 5. feeling
māgɣvⁿgä n 4. lightness, levity
māgɣä n 5. large mountain
māk part. mōk pr.s. mbýmoks v tr feel sensation 1
māk ptýpń part. mōk ptýpń pr.s. mbýmoks ptýpń v tr feel emotion 1
mākngä n 5. sense
mākx 2. mākx 4. mākxm adj light (in weight) ir
māmbv adv once
māp adv down
māprm 2. māprm PL māpnbl 4. māpnbm 3. mapnⁿg adj alone nas
māprm adv only
mārdb n 1. ritualist, priest
mārtm n 4. ring
mārtpm n 4. ritual, rite, sacred ceremony
māskn adj single nas
māxpm n 4. elbow
māxtm n 4. mushroom
māzg n 3. hill
māńśpm n 4. first time
māś num one
māśknb n 1. adherent, ally, follower
māślⁿb n 1. solo
māɣbvm n 4. bow
mćéśm adj uneven nas
mćēk adj crooked, rough
mćśýme 3. mćśȳmg adj lively, quick vode
mćǟn adj unknowledgable, inexperienced
mēdzb n 1. owner
mēgbg n 3. walnut
mēng n 3. breeze
mēngä n 5. wind
mēt 3.pl. mētä pr.s. mímts v tr own 2
mēt mbá 3.pl. mētä mbá pr.s. mímts mbá v tr share 2
mēt ptýpń 3.pl. mētä ptýpń pr.s. mímts ptýpń v tr possess 2
mētpm n 4. property, possession
mēvⁿgä n 5. service, assistance
mēŋgä n 5. gale
mīftm n 4. basin
mīmb pl mīml -ó n 1. servant
mīmvⁿgä n 4. service, subordination
mīn adj false
mīnpm n 4. falsehood, lie
mīnvzb n 1. liar
mīvzb n 1. wannabe
mīvⁿb n 1. newbie
mīxtm n 4. bowl
pr you (singular, emphatic)
mōbzb n 1. agent, doer
mōgrx n 2. calf
mōkx 4. mōkxm adj easy ir
mōkx n 2. cow
mōmdm n 4. deed
mōp part. mbȳm pr.s. múmps v tr make, do 1
mōp sýrⁿ part. syrmbȳm pr.s. múmps sýrⁿ v tr retrofit 1
mōp vóryl part. vorylmbȳm pr.s. múmps vóryl v tr repeat, redo 1
mōpfm n 4. action, deed
mśãpo 3. mśãmb adj inhumane vode
mśýkm adj narrow, of objects nas
mśýźd adj not worthy
mśȳkm adj occupied, at work nas
mţýrä 3. mţýrⁿg adj calm, relaxed vode
par no
pr no, none
mūfp 4. mūfpm adj uncertain, of events ir
mūfpngä pl mūfprn n 5. chance, luck
mūjg adj calm, not angry
mūjyn adj slow, sluggish
mūpn adj starving nas
mūpnvⁿgä n 4. starvation
mūpyrⁿgatm n 4. luck
mūvbvⁿgä n 5. uncertainty
mūx 3.pl. mūśe pr.s. býmbyxs v tr thank 2
mūxm intj thanks
mūzb n 1. blacksmith
mūśaŋ pr none, none of the
mūźvⁿgä n 5. smithing, forging
mūɣvⁿgä n 5. thank, gratitude
mǟptm n 4. settlement
mǟr adv downwards
mǟra pr.s. mǟvras v int descend, go down 4
mǟtm -∅ n 4. floor, ground
mǟxtm n 4. week
mȳkp adj safe
mȳx 2. mȳxä PL mȳɣgl 4. mȳɣgm 3. mȳxŋg adj one-colored, plain coins
mḑrýtäx pl mḑrýdän -ó n 2. goat
ndáx n 2. tiger
njóg n 3. pearl
nlópo 3. nlómg adj manly vode
nlóqy v tr preserve 3
nlóqy vóryl v tr take care of (inan. obj.) 3
nyfýp par irrealis marker
nzáfşytm n 4. level
nájytm n 4. pork
nám adj excited
námpm n 4. excitement
náwtm n 4. altar
nãmo 3. námg adj awful, very bad, dire vode
nãvⁿdm n 4. rib
nãzy 3. nãzg adj boyish vode
nãzyb n 1. boy
nãśptm n 4. column
nãśytm n 4. lower leg
néjg n 3. blueberry
nítawtm n 4. canine tooth
níx n 2. kingfisher
nóbvyɣbvńḑr n 2. clam
nópfykm pl pīrn n 4. ear
nópfyxmg n 3. shell
nóvyzb n 1. gentleman
nóvyź adj masculine
nóvⁿg pl nóven -ó n 3. fruit
nújatm n 4. mudbrick
nýlyntm n 4. fin
nýmbäptm n 4. stone, pit, of fruits
nýmnym 3.pl. nýmnymä v int serve 2
nýńy 3. nýńg adj girly vode
nýńyb n 1. girl
nāng pl nārn n 3. berry
nārⁿg n 3. raspberry
nātk 2. nātx adj thirsty ir
nātkpm n 4. thirst
nāx adv indeed
nōpxtm n 4. animal ear
nūktm n 4. tool
nūmv mod could
nǟx adv perhaps
nȳdb n 1. widow, widower
nȳśx mod must
nȳźv mod should
ohénḑy v tr go about, go around, make the round of 3
onđén adj serious
papék intj maybe
pfájyg n 3. terrain
pfávgä n 5. point (of discussions, arguments)
pfáwvzytm n 4. illusion
pféja 3. pféjg adj granite vode
pfékä 3. pféŋg adj fruitful vode
pféńc 2. pféńyr PL pféńycl 4. pféńytm 3. pféńyck adj stupid ir
pfýcyxtm n 4. lemon
pfýkom 3. pfýkamg adj enormous vode
pfýpä 3. pfýpag adj spiritual ir
pfýqytm n 4. key
pfýs 2. pfýsä PL pfýskl 4. pfýskm 3. pfýsŋg adj silent coins
pfýsävⁿgä n 5. silence
pfýx 2. pfýxä PL pfýxkl 4. pfýxkm 3. pfýxŋg adj silent, secretive coins
pfāgzb n 1. runner
pfāk part. pfā pr.s. pfýpks v int run 1
pfāk żēblⁿ part. żeblⁿpfā pr.s. pfýpks żēblⁿ v tr fling off, flee from danger 1
pfāŋb n 1. pet
ptyrpéşädm n 4. rumour, hearsay
ptájyg n 3. creek
ptátm n 4. humor
ptãtm -∅ n 4. blanket
ptégɣä n 5. paganic spirits
ptétm n 4. tonic
ptýpm 2. ptýpem adj thin nas
ptýpn 2. ptýpyn adj captive; imprisoned nas
ptýpń adv inside
ptýpń adp in, inside in loc
ptýpńa pr.s. ptýpmas v tr enter 4
ptādm n 4. joke
ptāk num few; three or four
ptāvⁿgä n 4. laugh, laughter
pãljopm adv third time
pãmnyśek pl pãmnyşyn -ó n 3. gingko
pãwźe v tr pierce 3
pãŋ num thirty
pãŋgylⁿ num thirtieth
pãḑlopm n 4. third time
péhämbotm n 4. testicle
péjag n 3. granite
péng n 3. oak
péptyfs v tr teach 1
péńydb n 1. fool
péńydvⁿgä n 5. stupidity, foolishness
péŋgä pl pékän -ó n 5. vegetation
póktm n 4. dress
póm 2. pómä PL pómgl 4. pómgm 3. pómg adj wet coins
pópopm n 4. wetness
púftm n 4. division
púŋgygä n 5. mead
pākm n 4. shirt
pāktm n 4. robe
pālⁿb pl pāżn n 1. trio, triplet
pāmg n 3. root
pān num three
pāptm n 4. phantom
pāvⁿb n 1. philosopher
pēctm n 4. navel
pēcx n 2. lizard
pējaćagvⁿgä n 5. regret
pējaćak 3.pl. pējaćakä v tr regret 2
pēŋbm n 4. organ
pēŋctm n 4. center
pēŋgä n 5. flora
pēŋktm n 4. torso, abdomen
irregular v int laugh ir
pī mǟr irregular v int laugh very hard ir
pīj 3.pl. pījä pr.s. týptyjs v tr eavesdrop 2
pīj kýrⁿ 3.pl. pījä kýrⁿ pr.s. týptyjs kýrⁿ v tr gossip 2
pīr 3.pl. pīrä pr.s. týptyrs v tr hear 2
pīr sýrⁿ 3.pl. pīrä sýrⁿ pr.s. týptyrs sýrⁿ v tr overhear 2
pīrgä n 5. hearing
pīvⁿbm n 4. coat
pīvⁿg n 3. grease
pīvⁿgä n 5. oil
pīvⁿżgä n 5. fur
pīx adj violet
pōl pl pōlⁿgn n 2. cockroach
pōn Used only in attributive position. adj own -
pōt part. pfȳn pr.s. pfýpcs v int come 1
pōt mbá part. mbapfȳn pr.s. pfýpcs mbā v tr help 1
pōt mbá vóryl part. vorylmbapfȳn pr.s. pfýpcs mbā vóryl v tr advise, guide 1
pūkm 3. pukmⁿg adj gigantic ir
pūp adj good
pūplⁿgä n 5. quality
pūtm -∅ n 4. chamber
pǟkm pl pǟxn n 4. cloak
pǟlⁿ num third
pǟmbv adv thrice
pǟskn adj triple nas
pǟx -∅ n 2. worm
pȳngä pl pȳnvn -ó n 5. grape
qxývo v tr resemble 3
qxývo lýńḑr v tr almost match, be almost the same 3
qxývo sýrⁿ v tr adapt 3
qxývo tā v tr imitate 3
qxývonsm n 4. imitation, copy
qátm -∅ n 4. bottom
qéńotm n 4. target
qéḑrätm n 4. goal
qýcyvⁿgä n 5. envy
qýcyxńzg n 3. lemon
qýfptm n 4. duplicate
qýftpm n 4. depth
qýkn adj married nas
qýkom 3. qýkamg adj giant ir
qýkomzb n 1. giant
qývⁿb pl qýfon -ó n 1. twin
qākt n 2. harvestman, daddy longlegs
qāktkx n 2. scorpion
qāp adv somehow
rakītm n 4. mask
ráŋgedgä n 5. ember
rójujaŋgä n 5. tragedy
rómag n 3. megalith
rómbi 3. rómbg adj silvern vode
rómbig n 3. silver
rōwtm n 4. shield
spáwmig n 3. solar eclipse
strápamgä pl strápamdn n 5. weather
strýhy v tr foster 3
strýlä v tr keep warm 3
strýlänsm n 4. blanket
strýlⁿb 3. strýlⁿg adj yellow ir
swāmb n 1. gal
swānb pl swakpnⁿgä n 1. little sister
swāŋb pl swakpnⁿgä n 1. big sister
sálengä n 5. leftovers
sáribgä n 5. swear
sáŋg n 3. coniferous tree
sãcätm n 4. basket
sãhä pl sãhen -ó n 2. frog
sãpfy 3. sãpfk adj true vode
sãqyx n 2. rodent
sãtnd v tr suspect 1
sãtptm n 4. hole
sãtytm pl ãdäńln n 4. eye
sãŋcx n 2. mouse
sãŋkx n 2. black rat
sãŋpx n 2. pest
sãśyftm n 4. mug, vessel
sãśykm pl sãśyxn n 4. cup
sépäpfyx n 2. jackal
sídgä n 5. soup
sófm adv much, many, a lot of gen
sófptm n 4. pile
sómbynbm n 4. ball
sómbyrtm pl sómbyrgä n 4. pate
sómbytm pl sómbyrn n 4. skull
sómgä pl sóptyn n 5. smoke
sópty 3. sóptk adj blunt, dumb vode
sóptypm n 4. bluntness, dumbness; stupidity
sótox n 2. puma
sóvⁿ adj wooden
sóvⁿg pl sóvⁿgä n 3. tree
súrigä n 5. plan
sýkyńzb n 1. mother in law
sýkä v tr flee 3
sýnb 3.pl. sýnbo v tr feel for somebody 2
sýnb pl sýrn -ó n 1. sculptor
sýnbzb n 1. female cousin
sýnd 3. sýng adj last ir
sýndv adv backwards
sýndva pr.s. sýndvas v int return, go back 4
sýndvⁿb adv back
sýndvⁿb adp behind gen
sýng pl sýrän -ó n 3. sun
sýnptm n 4. daisy
sýntpm n 4. bottom
sýqytm n 4. yarn, string
sýrn 2. sýrn PL sýnżl 4. sýndm 3. sýng adj welcoming, hospitable nas
sýrydzm n 4. barrier
sýryt part. sýry v tr block 1
sýrä 3. sýrⁿg adj powdery vode
sýräftm n 4. statue
sýräpm n 4. sculpture
sýräxlńsm n 4. weather vane
sýräxn pst. sýräɣdv v int turn 1
sýräxn tā pst. sýräɣdv tā v tr betray 1
sýräxn żēblⁿ pst. sýräɣdv żēblⁿ v int turn away 1
sýräxnpm n 4. turn
sýrⁿagvⁿb adv in the summer
sýrⁿagvⁿg n 3. summer
sýsy 3. sýseg adj greedy ir
sýsän sýs adp above acc
sýsän adj upper
sývrymv 2. sývrymv adj female ir
sývryv 3.pl. sývryvä v tr bite 2
sývryv żēblⁿ 3.pl. sývryvä żēblⁿ v int take a bite 2
sývryvntm n 4. incisor
sýwyvⁿgä n 5. foster care, adoption
sāfpm n 4. baldness
sāftm n 4. tree trunk
sānb adv up
sānb n 1. host
sāndr adv upwards
sāndra pr.s. sāndvras v int ascend, go up 4
sāngä n 5. hospitability
sāntm n 4. roof, ceiling
sārx n 2. tadpole
sātm -∅ n 4. roof, thatch
sāvⁿ 2. sāvⁿä PL sāvⁿgl 4. sāvⁿgm 3. sāvⁿg adj savory coins
sāvⁿgvⁿgä n 5. savoriness
sāvⁿgzg n 3. protein
sāvⁿgä n 4. jump
sāx part. sǟk pst. sākf pr.s. sýsäxs v int bend, fold 1
sāx 3.pl. sāxo pr.s. swýsoxs v tr cost 2
sāx mā part. masǟk pst. sākf mā pr.s. sýsäxs mā v int cover oneself, wrap oneself, tuck oneself in 1
sāx mǟr part. märsǟk pst. sākf mǟr pr.s. sýsäxs mǟr v int roll oneself, wrap round on 3.tself 1
sāx ptýpń part. ptypńsǟk pst. sākf ptýpń pr.s. sýsäxs ptýpń v int twist oneself, screw oneself, wind oneself 1
sāx tā part. tasǟk pst. sākf tā pr.s. sýsäxs tā v tr turn towards 1
sāxpm n 4. bend, crease
sāxtm n 4. thorn
sāxńsm n 4. hindarm
sāńtm n 4. tissue
sēctm n 4. heel
sēng pl sēnbn n 3. footprint
sēngä n 5. vapor
sētsm pl bvāgln -ó n 4. leg
sīxtm n 4. bean
sīşypfytm n 4. mitten
sōktm pl zāvln n 4. foot
sūfx n 2. vermin
sūmv loc sūmbr n 2. female animal
sūp adj soft
sūpfm n 4. softness
sūpm pl żādln n 4. arm
sūvⁿbm n 4. handle
sūvⁿg n 3. year
sūx 3.pl. sūśe pr.s. swýswyxs v tr search for 2
sūx mbá 3.pl. sūśe mbá pr.s. swýswyxs mbá v int play hide and seek 2
sǟtm -∅ n 4. cloth
sȳctm n 4. fence
sȳnb pl sȳrn n 1. adoptive parent
sȳngä pl sȳrn -ó n 5. sand
sȳrtm pl mōbln n 4. hand
sȳtm pl sȳcn n 4. wall
sȳvⁿgä n 5. greed
talét 3.pl. talétä v tr look forward to 2
tatǟlⁿgä pr another kind of
tetãx v tr suggest 1
tetãx sān v tr advise 1
tnżãräs n 2. turtle
tpãŋ num seventy
tpãŋgylⁿ num seventieth
trãn 3.pl. trãnä v tr mix 2
trãn 5.óryl 3.pl. trãnä vóryl v tr shuffle 2
trãnfspm n 4. mess
trãḑäpm n 4. mix, mixture
trāk 3.pl. trāko pr.s. tróks v int roll 2
tsãry 3. tsãrⁿg adj male vode
tsãwy 3. tsãwg adj cruel vode
tsãwyvⁿgä n 5. cruelty
tséreg adj golden
tsýcy 3. tsýck adj stone vode
twébvoś n 2. adder
twýfopm n 4. sell
twākx pl twāgn n 2. wolf
tájet 3.pl. tájety v int protest 2
tájrik 3.pl. tájrikä v tr whisper 2
ták 3.pl. tákä v tr pillage 2
támbaw 3.pl. támbawä v int cross, go through 2
tándebgä n 5. swarm
tásogɣ n 3. pine tree
tátam adj overfilled, overflowing
táŋtm n 4. doubt
táşäńzb n 1. foreigner
tãcä 3. tãng adj well, healthy vode
tãcäpm n 4. fishing
tãgylⁿ num fortieth
tãk num fourty
tãkykpm n 4. meat
tãkyks n 2. carnivore
tãmpfŋb adv in the spring
tãmpfŋg n 3. spring
tãmvⁿgä n 5. newness, youngness
tãmzb n 1. youth
tãmżzb n 1. son 3.n law
tãnb pl tãcän -ó n 1. fisherman
tãqytm n 4. being, creature
tãryx n 2. male animal
tãtofs n 2. leech
tãtorm n 4. art
tãtä pr at another time
tämetútm n 4. road
täpengãb n 1. mentor
técyp 3.pl. técypo v int flounder 2
téregɣ n 3. gold
tétäx adj determined
téńylⁿb n 1. contact, tie, connection (person)
téŋgibzb n 1. degenerate
tíjatm n 4. pestle
típ 3.pl. típä v tr swear 2
tít 3.pl. títä v int argue 2
tócä adv for a while
tófśe 3. tófśk adj happy vode
tóky 3. tóŋg adj bright vode
tókypm n 4. brightness
tújanzb n 1. traitor
týng pl týcyn n 3. stone
týtncptm n 4. piece of memory
týtndm n 4. memory
adv when
pr other
tācst pr.s. týcsts v tr oppose 1
tācń pr for another reason
tāfptm n 4. cherry
tāk num several; about four
tākpm n 4. thing
tām adj fast, swift
tānb n 1. learner, student, pupil
tāp adp against abl
tāp adv against
tāpa pr.s. tāpfas v tr face 4
tātpm n 4. lesson
tātx n 2. bear
tāx pr when
tāś pr somewhen
tīmtm n 4. cake, pastry
tōm 3.pl. tōmä v int sneak 2
tōtm n 4. property
adj fragrant
tūmkm n 4. neck
tūmkmg n 3. isthmus
tǟx 3.pl. tǟxo pr.s. ţýtexs v tr restrict 2
tǟx n 2. pony
vgūpm n 4. heroism
vlývomny v tr decide 3
vlývomny żēblⁿ v tr deduce 3
vlýḑlätm n 4. fishing net
vlⁿām pl vlⁿābn acc vlⁿām loc vlⁿāmbr n 2. pig
vlⁿāmcx n 2. piglet
vmóśy v int climb 3
vmóśy sān v tr clmb, conquer 3
vnãśy lýńḑr v tr walk by, walk along 3
vnãźyzb n 1. pilgrim
vnóbvyɣvⁿgä n 4. sound
vnópfyx pst. vnópfykf v int sound, resonate 1
vrãfopm n 4. inheritance
vrãvo 3. vrãvⁿg adj inherited vode
vrófşys n 2. monkey
vróvzy v int leap 3
vróvzy vóryl v int jump around 3
vrýmnetm n 4. revenge
vrýćem pst. vrýgbv v int extend, expand 1
vrýćämzgä n 5. territory
vrýżäv v int wade 1
vyvn par less
vzáźä 3. vzáźg adj planar vode
vzáźäg n 3. sea
vzéźa 3. vzéźg adj immense, boundless, spanless vode
vzývev adj frozen
vzývy 3. vzývⁿg adj ready vode
vzývyvⁿgä n 5. readiness
vzývⁿż adj vast
vzývⁿżvⁿgä n 5. area
vzýńyx n 2. catfish
vzāgm n 4. mouth
vzāng n 3. lake
vzāŋgä n 5. ocean
vámd part. vám v int be hurled, be blown 1
vámdm n 4. sail (of a boat)
vámdńzgä n 5. whirl of dust
vãdn 2. vãdn PL vãnżl 4. vãndm 3. vãng adj important nas
vãhä pl vãhen -ó n 2. tree frog
vãjäś v tr dispute 1
vãjäśä v tr argue 3
vãjäźvⁿgä n 5. dispute
vãngä pl vãdän -ó n 5. stock, piece of goods
vãģyvⁿgä n 5. bravery
vãŋb pl vãgyn n 1. brave man
véhy 3. véhg adj left vode
véhyf adv to the left
véhyntm n 4. left hand
véhyva pr.s. véhyvas v int turn to the left 4
véhyvⁿb adv in the left
véhyvⁿb adp in the left of gen
véhyzb n 1. left-handed person
véve 3. vévⁿg adj wise vode
vévevⁿgä n 5. wisdom
vévezb n 1. father in law
vévⁿb pl véven -ó n 1. wise man
véżyntm n 4. right hand
véżyva pr.s. véżyvas v int turn to the right 4
véżyzb n 1. right-handed person
vóbv n 1. beggar
vójvigä n 5. weaponry
vólⁿtp adj drunk
vólⁿżbzb n 1. drunkard, alcoholic
vónd 3.pl. vóndä v int stride 2
vónd kýrⁿ 3.pl. vóndä kýrⁿ v int pace 2
vóndvⁿgä n 5. pace
vóng 3.pl. vóngy past stem vnãśy-, 3.c. v int walk 2
vóng lýńḑr 3.pl. vóngy lýńḑr past stem vnãśy-, 3.c. v tr walk by, walk along 2
vóngvⁿgä n 5. importance
vóngzgä n 5. load, stock
vórydzm n 4. window
vóryl 3.pl. vóryle v int penetrate, enter 2
vóryl vór adp through acc
vóryla pr.s. vóryvlas v int pass, cross, traverse 4
vóryla lýńḑr pr.s. vóryvlas lýńḑr v tr pass by, go by 4
vóryt part. vóry v int sneak in 1
vóryńḑr adp along, by loc
vóvem 3.pl. vóvemo v int stink 2
vóvyn 3.pl. vóvyny v tr wear shoes 2
vóvämsm n 4. stench
vóvżvⁿgä n 5. sea navigation
vóvⁿg pl vóvzyn n 3. oak
vóvⁿż 3.pl. vóvⁿdä v int sail (a sea) 2
vóvⁿżntm n 4. ship
vóvⁿżzb n 1. sailor, seaman, mariner
vóźg 3.pl. vóźgy v int wander 2
vóźg żēblⁿ 3.pl. vóźgy żēblⁿ v int get lost, lose oneself 2
vóźgntm n 4. cane, rod, stick
vóżń 2. vóżń PL vónżl 4. vónżm 3. vóng adj urgent nas
výdb pl výdyn n 1. herder
vývon 3. vývang adj alien ir
vývonzb n 1. stranger
vývyn adj insufficient
vývyv adj cowardly
vývä irregular v tr fight ir
vývä sýrⁿ irregular v int put up resistance ir
výväntm n 4. weapon
vývävⁿgä n 4. fight
výväzb n 1. fighter
výńyr acc výńyr loc výńynbr n 2. fish
vāb pl vēn, vōn -∅ n 1. soldier, warrior
vāgdm n 4. canoe
vāgvⁿg n 3. island
vālⁿb n 1. stranger
vāngä n 5. alienage, foreignness
vāżzm n 4. raft
vđēb pl vđīn -∅ n 1. hero
adv that
par yes
vībgä n 5. hair
vīm adj crooked
vīm pr where (relative)
vīm pr how (relative)
vīmpm n 4. crook
vīmptm n 4. end
vīmtm n 4. tail
vńýko 3. vńýkx adj nocturnal vode
vūmv n 2. mare
vūnb pl vūrn n 1. nephew
vūntm n 4. shoe
vūvvⁿgä n 5. cowardice
vūvⁿb n 1. coward
vūńtm n 4. sock
vūɣb n 1. son
vżā 2. vżǟ PL vżāgl 4. vżāgm 3. vżāŋg adj difficult coins
vǟmg pl vǟmbn n 3. cape
vǟmltm n 4. snivel
vǟmtm n 4. nose
vǟngä pl vǟrn n 5. snow
vǟrgbvⁿb adv in the winter
vǟrgbvⁿg n 3. winter
vǟvⁿg n 3. ice
vǟvⁿgä pl vǟvⁿbn n 5. puddle
vǟzb n 1. taker, donee, acceptor
vǟzvⁿgä n 5. acceptance
3. vēg adj small ir
vȳlⁿgä n 5. something less
vⁿdógv 2. vⁿdógyv PL vⁿdógyvl 4. vⁿdókypm 3. vⁿdógyvⁿg adj warm ir
vⁿgýcy 3. vⁿgýck adj diurnal vode
vⁿájwⁿe v int spread 3
vⁿánopfy v tr agree 3
vⁿányzb n 1. stranger, guest, newcomer
vⁿáḑlⁿatm n 4. flag
vⁿévg n 3. branch
vⁿójzb n 1. indecisive person
vⁿābm n 4. beak, bill
vⁿādnżm n 4. kite
vⁿāmgä n 5. cave
wékru 3. wékrⁿg adj heretical vode
wéktm n 4. paganic god
wélatm n 4. web
wýmby pr.s. býmbys v tr push 3
wýśapm n 4. power
wýźa 3. wýźg adj strong vode
irregular v tr become ir
wā sýrⁿ pr.s. wās sýrⁿ v int revert 3
wⁿájⁿagä n 5. tasty food
wⁿórⁿ 3.pl. wⁿórⁿä v int be nervous 2
wⁿābnsm n 4. lantern
wⁿāp 3.pl. wⁿāpe pr.s. úwⁿaps v int shine 2
wⁿāp jⁿā 3.pl. wⁿāpe jⁿā pr.s. úwⁿaps jⁿā v int glare, be blinding 2
wⁿāp mā 3.pl. wⁿāpe mā pr.s. úwⁿaps mā v tr shine on 2
wⁿāp ptýpń 3.pl. wⁿāpe ptýpń pr.s. úwⁿaps ptýpń v tr light up, illuminate 2
wⁿāp żēblⁿ 3.pl. wⁿāpe żēblⁿ pr.s. úwⁿaps żēblⁿ v int radiate, be hot, be bright 2
xólopx n 2. firefly
xótm n 4. omen
xúsaŋtm n 4. fact
ycãvⁿgä n 5. limit, limitation
ytnⁿgä n 5. nudity
zwābvⁿgä n 5. sisterhood
zãbvyvⁿgä n 5. truth
zãbvyzb n 1. truthsayer
zãhäty v tr observe 3
zãvzy 3. zãvzg adj orange vode
zóbdyzb n 1. dummy, naive person
zýgdm n 4. thread
zýgovⁿgä n 5. escape
zýgäzb n 1. fugitive, refugee
zýv adp behind acc
zývzygdm n 4. spade
zývzyma pr.s. zývzymbas v tr follow 4
zýɣb pl zýɣyn n 1. foster carer
zāv part. zōv pst. zāgv pr.s. zwýzovz v int jump 1
zāv adj bald
zāv kýrⁿ part. kyrⁿzōv pst. zāgv kýrⁿ pr.s. zwýzovz kýrⁿ v int duck 1
zāv sāndr mǟr part. märsandrzōv pst. zāgv sāndr mǟr pr.s. zwýzovz sāndr mǟr v int be excited, cheer 1
zāvzb n 1. bald person
zāɣdm n 4. angle
zēdm n 4. window
zūbźvńḑr acc zūbźvńḑr n 2. jellyfish
zūɣvⁿgä n 5. search
zȳdbm n 4. internal wall
ádampyrⁿgatm n 4. intuition
ádarⁿtyśmtm n 4. bureau
ájitm n 4. edge
álbuzb n 1. ally, friend
álbuś adj friendly, not hostile
ánuf adj possible
ánuftm n 4. possibility
árofug n 3. sandstorm
átofşytm n 4. hole, digging, ditch
ávozb n 1. individual
ávza v tr have confidence in 3
ávza 3. ávzg adj confident vode
áwu v tr affect, change 3
áśytm n 4. doll
áźatm n 4. open-top box
áżädb pl áżädgä n 1. an Áżädgä person
ãbam adj selfish
ãbelntm n 4. nest
ãbelⁿctm n 4. feather
ãbelⁿptm n 4. plumage
ãbeńx n 2. bird
ãbeɣdm n 4. eyelid
ãbogɣgm n 4. kindling
ãcäcä v tr touch, feel by touch 3
ãcäk part. ãcäc v tr drink 1
ãcäk ptýpń part. ptypńãcäc v tr drink rapidly, booze up, drink everything 1
ãcäkpm n 4. drink, beverage
ãcäty v tr put, place 3
ãcäx 3.pl. ãcäxä v int work 2
ãcäx sān 3.pl. ãcäxä sān v int overwork, overload oneself 2
ãcäxmbm n 4. spike
ãdambv adv four times
ãdavⁿg pl ãdovⁿbn n 3. strawberry
ãdolm num fifth
ãdom num five
ãdombv adv five times
ãdomkn adv fivefold
ãdomlⁿb n 1. quintet
ãdomśpm adv fifth time
ãdovⁿgä n 5. blood
ãdäntsm pl ãdändn -ó n 4. table
ãdär loc ãdädbr n 2. beaver
ãdäń 3.pl. ãdänä neg. mbãdäń v tr see 2
ãdäń kýrⁿ 3.pl. ãdänä kýrⁿ v tr foretell, prophesy, foresee 2
ãdäń vóryl 3.pl. ãdänä vóryl v tr meet 2
ãdäńfpngä pl ãdäńfprvn n 5. senses
ãdäńpm n 4. sight, vision
ãdäńvrkmg n 3. horizon
ãdäńśpm n 4. fourth time
ãfäk v tr trust 1
ãfäk ptýpń v tr betrust, entrust, consign 1
ãgam pl ãgambn acc ãgam n 2. bull
ãgamcx n 2. calf
ãgamkx n 2. ox
ãgm pr how
ãgäżdbm n 4. interior
ãhoftm n 4. sword
ãka pl ãŋgn loc ãŋbr n 2. eagle
ãkax n 2. hound
ãkäcstm n 4. flesh
ãkäctm pl ãkäcsn n 4. body
ãmbn pr self (emphatic)
ãmcx adj hard-working
ãmżzdb n 1. egoist
ãpax n 2. falcon
ãpex pst. ãpekf v int wake up 1
ãpex ptýpń pst. ãpekf ptýpń v int lose one's sleep 1
ãpo pr self
ãpokxsm n 4. weed
ãpokŋbv v int commit a suicide 1
ãpośtrkpm n 4. autonomity, freedom
ãräk v tr slay 1
ãräk mā v tr exterminate 1
ãtofpfŋgä n 5. gore
ãtox pl ãtokn loc ãtokpr n 2. bat
ãtä par yes to negative question
ãtä pr another
ãtäcx n 2. otter
ãtälś num fourth
ãtäskn adj qadruple nas
ãtätpx n 2. weasel
ãtäś num four
ãtäślⁿb n 1. quadruplet
ãvägvⁿgä n 5. trust
ãćexm adj round nas
ãđeńx n 2. pup
ãđeɣbvⁿg n 3. yolk
ãđeɣbzg n 3. egg
ãđeɣbńsm n 4. circle
ãđeɣbńzb adp around abl
ãđeɣbńzba pr.s. ãđeɣbńzbvas v tr surround 4
ãżägdm n 4. mug
ãżän pst. ãżädv v tr rape 1
ãżäżävⁿgä n 5. touch, contact
ãżäɣbm n 4. tooth
ãżäɣbźvⁿgä n 5. mouth, of animals or pejorative
ãżäɣvⁿgä n 5. work, job
ãżäɣzb n 1. worker, employee
ãḑyv v tr press 1
ãḑyv mā v tr crush 1
äbeńíx n 2. kingfisher
ämbn pr self
ébdovzb n 1. harvester
ébdovⁿgä n 4. harvest
ébdygvⁿgä n 5. urine
ébdyvzb n 1. teacher, expert
ébdyvzvⁿgä n 5. skill, proficiency
ébdyvⁿbm n 4. grey object
ébdyvⁿg n 3. metal
ébdädm n 4. sickle, scythe
éjⁿinatm n 4. suppletion
élä 3. élⁿg adj valuable vode
éläj 3. éläjⁿg adj bleak ir
éläjpm n 4. bleakness
élätm n 4. value
épty irregular pr.s. péptys v tr harvest ir
éptyk 3.pl. éptyky v int urinate 2
éptykntm n 4. penis
éptyx adj black
éptyxpm n 4. blackness
étsm n 4. characteristic, peculiarity
évbdytm n 4. indentation, hole
évytm n 4. concourse, open space
ézyrⁿ adj neglected
éţyfpm n 4. farm
éźyx n 2. fawn
éḑydg n 3. morning
éḑygɣ n 3. noon
éḑynb pl éḑyrn n 1. orphan
éḑyvⁿb n 1. farmer
íkak 3.pl. íkakä v int make noise, be noisy 2
íkak adj noisy
íl 3. ílⁿg adj behind time, late ir
ílu adj adventurous
ílutm n 4. adventure
íźy 3. íźg adj sharp vode
íźytm n 4. sharp tip
ójupa pr.s. ójupfas v tr turn into, change into 4
ójⁿa pr.s. ójⁿas v tr ask 3
ójⁿapm n 4. question
ópex n 2. grass snake
óqykx n 2. large animal, game
óromtm n 4. horn
órork n 2. hawk
ótwyfkx pl odúvⁿgɣä n 2. wasp
ótwyfx pl ódwyvⁿgä -ó n 2. bee
óģyg n 3. storm
óģylⁿg pl ogúln n 3. spark
óģäg n 3. lightning
óģägä n 5. forked lightning
óģäŋg n 3. thunder
úguftm n 4. courage
úlix n 2. peacock
únditm n 4. legend
ýcycx n 2. duckling
ýcyk part. ýcs v tr buy 1
ýcyk ptýpń part. ptypńýcs v tr buy off 1
ýcyk vóryl part. vorylýcs v tr shop 1
ýcykngä n 5. money
ýcykpm n 4. commodity
ýcypx n 2. duck
ýdyɣvⁿgä n 5. age
ýdyɣzb n 1. old person
ýgygvⁿgä n 5. fauna
ýky pr which
ýkycx n 2. small animal
ýkykptm n 4. stuffed animal
ýkykx n 2. animal
ýkyś pr some out of many
ýtyx adj old
ýśyśx n 2. cobra
ýżygzb n 1. buyer, customer
āc 3.pl. āte pr.s. jⁿācs v tr put on (clothes) 2
āc mbá 3.pl. āte mbá pr.s. jⁿācs mbá v tr put on (clothes) 2
ācpm n 4. clothing
ādb pl oģýbedgä n 1. little brother
ādvⁿgä n 5. brotherhood
āgb pl oģýbedgä n 1. big brother
āko 3. āŋg adj ugly vode
ākopm n 4. ugliness
āmgä n 5. light
āng n 3. shade
āngä pl āżän -ó n 5. skin
āngä pl ānbn n 5. layer
āngä pr you (plural, emphatic)
ānktm n 4. bark
āpe 3. ābg adj cold vode
āpepm n 4. coldness, coolness
āpm n 4. state
āptm n 4. light ray
ār pr You, He, She, They (honorific, emphatic)
āxtm n 4. park
āśtm n 4. yard, court
āżb pl āżgä n 5. sibling
āżndr adv to the north
āżntm n 4. north
ćeśýmsm n 4. drum
ćéfox pl đévogɣä loc ćéfokpr n 2. fly
ćéftpm n 4. blindness
ćéŋb pl ćékän -ó n 1. enemy
ćéŋptm n 4. obstacle
ćéśm adj flat, even nas
ćéśympm n 4. flatness
ćúx n 2. shark
ćýćämzg n 3. valley
ćāngä pl ćānżn n 5. gravel
ćēk adj smooth
ćēkfs 4. ćēkfsm adj flammable ir
ćēkpm n 4. smoothness
ćēkx n 2. hare
ćēlp num tenth
ćēlpf num thirteenth
ćēmbvln num ninth
ćēmbvn num nine
ćēmdolm num fifteenth
ćēmdolp num seventeenth
ćēmdom num fifteen
ćēmdop num seventeen
ćēmdälx num sixteenth
ćēmdälś num fourteenth
ćēmdäx num sixteen
ćēmdäś num fourteen
ćēnb n 1. rival, opponent
ćēng n 3. flame
ćēp num ten
ćēpf num thirteen
ćēpfm n 4. grave
ćēpftmgä n 5. graveyard
ćēpkn adv tenfold
ćēplx num twelveth
ćēpx num twelve
ćēŋbm n 4. torch
ćēŋgä n 5. fire
ćīfptm n 4. date
ćīmx n 2. fox
ćīvⁿg n 3. month
ćīńx n 2. vixen
ćśádu v tr deny, reject 3
ćśégylⁿ num sixtieth
ćśégäzb n 1. foe
ćśék num sixty
ćśékä v tr alienate, make sb an enemy 3
ćśékä 3. ćśéŋg adj unfriendly, hostile vode
ćśýme v tr bury 3
ćśýmevⁿgä n 4. burial, funeral
ćśǟx 3.pl. ćśǟxä v tr consist of 2
ćūşyswy v int exercise 3
ćūşyswy kýrⁿ v int warm up 3
ćǟlⁿgä n 5. brook
ćǟn adj knowledgable, experienced
ćǟngä n 5. experience
ćǟnzb n 1. expert
ćǟtnv v tr bare 1
ćǟx adj loud
ćǟxlⁿgä n 5. voice
ćǟxnpm n 4. call, yell
ćǟxnsm n 4. throat
đãbvätm n 4. falling star
đãmb pl đémnyn n 1. master
đégovⁿgä n 5. conflict
đégr 2. đégyrx PL đégyrl 4. đégyrtm 3. đégyng adj orphaned ir
đényx n 2. dog
đévń 2. đéväń PL đévⁿżl 4. đévⁿżm 3. đévńg adj blind nas
đévⁿżzb n 1. blindman
đéḑyv 3.pl. đéḑyvä v tr farm, grow crops 2
đímbm n 4. kettle
đímctm n 4. pot, small kettle
đāg pl ćǟn -∅ n 3. large river
đēblm num eleventh
đēbm num eleven
đēbɣd num eighteen
đēbɣdlm num nineteenth
đēbɣdm num nineteen
đēbɣld num eighteenth
đēgm n 4. pebble
đēgä pr what
đīgv 3.pl. đīgvä v tr match 2
đīvntm n 4. calendar
đźãḑyv v tr impress 1
đźémny v tr control 3
đźémny sān v tr rule, administer 3
đźémnyvⁿgä n 5. superiority
đźény v int bark 3
đźéśymv v tr flatten 1
đźý 3. đźég adj solid ir
đǟɣvⁿgä n 4. loudness
ēbm 2. ēbm PL ēmbl 4. ēmbm 3. ēmg adj blue nas
ēbn pst. ēmdv pr.s. jⁿēbńţ v int rain 1
ēbn kýrⁿ pst. ēmdv kýrⁿ pr.s. jⁿēbńţ kýrⁿ v int be cloudy, be about to rain 1
ēbn mǟr pst. ēmdv mǟr pr.s. jⁿēbńţ mǟr v int rain heavily 1
ēdm pl ēnbn acc ēdm loc ēnbr n 2. butterfly
ēdvⁿgä n 5. loss
ēgvⁿgä n 5. madness
ēk adj hot, mad
ēkpm n 4. heat
ēmbm n 4. blue object
ēmg pl ēblⁿgä n 3. cloud
ēmgä n 5. sky
ēnb n 1. woman
ēnbzb n 1. teenage girl, young woman
ēnkx n 2. moth
ēt part. ȳń pr.s. ēcs v tr lose 1
ēx pr now
ēŋb n 1. madman
ēŋgä n 5. heaven
ģáv 3.pl. ģávä v tr alienate 2
ģývn PL ģývⁿżl 4. ģývⁿdm 3. ģývng adj deep nas
ģýżb n 1. envious man
ģýżg 2. ģýżyɣ PL ģýżyɣl 4. ģýżygm adj sour ir
ģýżyɣvⁿgä n 4. sourness
ģýżyɣzgä n 5. acid
ģāgr pl qākcn loc ģāgdbr n 2. spider
ģɣýcy 3. ģɣýck adj envious vode
ģɣývⁿdv v tr deepen 1
īkx n 2. raven
īpx n 2. crow
īx 2. īxä PL íɣgl 4. īɣgm 3. īxŋg adj patterned, striped coins
ńãbdybɣvⁿgä n 5. mother and daughter
ńãbv pl ńãbdyn n 1. mother
ńãptyvⁿgä n 5. motherhood
ńãpätm n 4. mist
ńãry num a quarter
ńãvelńgä pl ńãvelńgn n 5. skeleton
ńãvⁿabm n 4. girder, plank
ńãvⁿgm n 4. bone
ńóhek v tr approach 1
ńýgb adv during the night
ńýgɣ pl ńýgon -ó n 3. night
ńýsä 3. ńýsk adj early vode
ńýsäntm n 4. clock
ńýtm pr it
ńýx pr it
ńýzovⁿgä n 5. advance, time before
ńýzäzg n 3. dawn, sunrise, morning
ńýzäzv adv to the east
ńýzäzvⁿb adv in the east
ńýzäzvⁿgä n 4. east
ńābvńsm n 4. index finger
ńābvⁿgä n 4. direction
ńābzb n 1. leader; guide
ńādb n 1. mom
ńāktm n 4. vessel, cup
ńāp 3.pl. ńāpo pr.s. ńãńäps v tr lead 2
ńāpnsm n 4. path
ńāpntm n 4. orientation
ńāpsńsm n 4. landmark, sign for navigation
ńāptm n 4. pot
ńātm n 4. harbor
ńāɣb n 1. thief
ńȳc num a half
ńȳdg n 3. evening
ńȳftm n 4. vessel
ńȳgvńgvⁿg n 3. peninsula
ńȳgɣ n 3. midnight
ńȳnb pl ńȳrn n 1. neighbor
ńȳnżɣvⁿgä n 5. union
ńȳnżɣzb n 1. ally
ńȳrtm n 4. dish, plate
ńȳrvⁿgä n 5. neighboorhood
ńȳńy adv almost
ńȳżv adv to the west
ńȳżvⁿb adv in the west
ńȳżvⁿgä n 4. west
ńȳɣvⁿb adv early
ńḑýtäpex adj hazardous, dangerous
ńḑýtäpextm n 4. hazard
ŋgátsm pl ŋgátn n 4. stain
ŋgódgä n 5. feud
ŋgýśäputm n 4. threat
ŋgýźaptm n 4. menace
ōc adj short
ōcpm n 4. shortness
ōnb n 1. wife
ōnż adj dull
śkãɣgm n 4. spear
śohýväm pl śohýväbn acc śohýväm n 2. pelican
śtrãqy v tr rule, order 3
śtrãqy kýrⁿ v tr command 3
śtrãvo 3. śtrãvⁿg adj childish vode
śtãśwy 3. śtãśq adj ashamed vode
śtãśwyvⁿgä n 5. shame
śwāḑrytm n 4. glove
śy pr I
śyrⁿdyvⁿtm n 4. ass
śytmⁿgä pl śȳtml n 5. leather
śyxńⁿgä pl śyxńⁿl -ó n 5. centipede, millipede
śyń conj but, and
śábuv 3.pl. śábuvä v tr prolong, extend the duration 2
śádutm n 4. denial, rejection
śájmev 3.pl. śájmevä v tr purify 2
śájⁿajⁿenä v tr add 3
śáputm n 4. occupation
śávutm n 4. mantle
śáźapy v tr understand 3
śáźapypm n 4. understanding
śãfyxtm n 4. clan
śãho 3. śãhg adj foggy vode
śãhy 3. śãhg adj beautiful vode
śãhynzgä n 5. landscape
śãhä pl śãhen -ó n 2. flea
śãkmgä n 5. law
śãky v tr trade 3
śãky mǟr v int be at loss 3
śãky sāndr v int be at profit 3
śãpo 3. śãmb adj humane vode
śãqyvⁿgä n 4. dominion
śãtä v int suffer 3
śãtävⁿgä n 5. suffering
śãvⁿb pl śãfon -ó n 1. child
śãwypm n 4. beauty
śãńalⁿgä pl śãńälgn n 5. saga, epos
śãńong n 3. blossom
śãńä pr.s. hyhãńäs v tr sing 3
śãńä jⁿā pr.s. hyhãńäs jⁿā v tr sing in chorus 3
śãńälⁿgä n 5. song
śäntǟlⁿgä pr all kinds of
śäxn par more
śäxpébeń 3.pl. śäxpébenä v int land 2
śäxśãtä v int (euphemism) die, pass away 3
śóm 3.pl. śómä v int happen 2
śówⁿyrⁿbymg n 3. melon
śúwⁿy v int set up camp 3
śýcäfpm n 4. shallowness
śýkm 2. śýćem 3. adj wide nas
śýme 3. śýmg adj clean vode
śýmentm n 4. soap
śýmepm n 4. purity, cleanliness
śýmg pl śýmen -ó n 3. death
śýndv v tr reflect 1
śýndv tā v tr mirror 1
śýng adj fertile
śýryc adj elderly
śýräv 3.pl. śýrävo v int duck 2
śýräv żēblⁿ 3.pl. śýrävo żēblⁿ v tr take cover 2
śýrⁿ 3.pl. śýrⁿä v tr feel pity for 2
śýrⁿpytmg n 3. flower
śýrⁿqyftpmg n 4. chasm, abyss
śýćempm n 4. width
śā adp before acc
śā irregular v tr stick out, stand out, be in front ir
śāctm n 4. town square
śākfks n 2. badger
śākm pl śāxn n 4. bag
śāktm n 4. plaza
śām pr everywhere
śāmb 3. śāmg adj pink ir
śānb pl śārn n 1. baby
śāng n 3. lump, clod
śānyrⁿźyv 3.pl. śānyrⁿźyvä v int cooperate 2
śānyrⁿźyvⁿgä n 5. cooperation
śāpmb n 1. maternal uncle
śāptm n 4. trousers
śāt adj straight
śātpm n 4. mirror
śāvⁿb n 1. descendant
śāx 3.pl. śāxä pr.s. śwýśoxs v tr lack 2
śāx sýrⁿ 3.pl. śāxä sýrⁿ pr.s. śwýśoxs sýrⁿ v int be insufficient 2
śāŋgä n 5. earth, soil
śēcp part. śētp pr.s. hýhecps v int sit 1
śēŋdzb n 1. mother of sil or dil
śēŋżzb n 1. father of sil or dil
śūk adj pregnant
śūkntm n 4. fetus
śǟkm pl śǟxn n 4. matter, stuff, ingredient
śǟm pr all
śǟmaś pr every, each
śǟnśaŋ pr all of the, the whole
śǟx 3.pl. śǟxo pr.s. şýśexs v int end, stop 2
śǟxn 3.pl. śǟxnä pr.s. hýśexnc v int hide, be hidden 2
śǟxn 3.pl. śǟxnä pr.s. hýśexnc v tr exceed 2
śǟxn jⁿā 3.pl. śǟxnä jⁿā pr.s. hýśexnc jⁿā v tr overflow 2
śǟxpm n 4. ending
śȳ irregular v int live ir
śȳ irregular v int live ir
śȳ pr I (emphatic)
śȳ ptýpń irregular v int mind one's business (in general) ir
śȳctm n 4. tip
śȳfptm n 4. notch
śȳftm n 4. jaw
śȳk adj salty
śȳkm adj idle nas
śȳkm n 4. tongue
śȳkpfm n 4. laziness
śȳkxntm n 4. howl
śȳlⁿg n 3. pain; fear
śȳntm n 4. dirt
śȳnzgä n 5. dust
śȳpfktm n 4. harpoon
śȳpfm n 4. needle
śȳrtm n 4. door
śȳrvⁿgä n 4. ride, journey
śȳrxs pr.s. hýśyrxs v int dusk 1
śȳrⁿgag n 3. mud, soil
śȳtnb n 1. paternal uncle
śȳx part. śȳk pst. śȳkf pr.s. śýśyxs v int rise 1
śȳx sāndr part. sandrśȳk pst. śȳkf sāndr pr.s. śýśyxs sāndr v int rise 1
śȳxn num hundred
śȳxnylⁿ num hundredth
śȳń conj but
śȳńţy conj but rather
şangä pr we
şýfşyk v tr dig 1
şýfşyk mǟr v tr undermine 1
şýfşyk ptýpń v tr dig in, bury (inan. obj.) 1
şýfşyk sān v tr cover with dirt 1
şānb n 1. soul
şāngä n 5. language
şāt adj precious
şāvⁿgä n 5. life (state of being alive)
şāńşyńälⁿgä n 5. culture
şūḑlymx n 2. viper
ţyn conj generic filler word
ţãpofi v tr constrain 3
ţãwⁿa v tr support 3
ţýcypńgɣ n 3. day and night, 24 hours
ţýcyvⁿb adv in the south
ţýcyvⁿgä n 4. south
ţýfypm n 4. astrology
ţýhevⁿgä n 5. bitterness
ţýhäzg n 3. tea
ţýrovⁿgä n 4. worry
ţýrä 3. ţýrⁿg adj worried vode
ţýräntm n 4. anxiety
ţýtex 3.pl. ţýtexä v tr amaze 2
ţýtexfspm n 4. natural wonder, beautiful sight
ţývⁿg pl ţývyn n 3. moon
ţýxń 2. ţýxäń 3. adj bitter nas
ţýćämzg n 3. valley
ţýţamzg n 3. valley
ţýţym 3. ţyţýmg adj insidious ir
ţýţynäb n 1. dwarf
ţýţämzg n 3. valley
ţāk pr.s. ţýkxs v tr save 1
ţāk mbá pr.s. ţýkxs mbá v tr keep 1
ţāk vóryl pr.s. ţýkxs vóryl v tr protect, guard 1
ţāmg pl ćǟmgä n 3. river
ţāqyx n 2. sparrow
ţātm n 4. bread
ţāŋdm n 4. storage, pickle
ţēpek 3.pl. ţēpekä v int barter 2
ţşýhev v int spoil 1
ţşýkä pr.s. nţşýkäs v tr suck, suckle 3
ţşýkäs n 2. newborn
ţşýrov v tr worry 1
ţşývy v tr keep cool, keep fresh 3
ţǟ pr.s. cýţes v tr hate 3
ţǟ mā pr.s. cýţes mā v tr disdain, scorn, despise 3
ţǟfspm n 4. anger
ţǟvⁿgä n 5. hate
ţǟzb n 1. hater
ţȳn c so, and, next, then; filler word
ūngvⁿgä n 4. slowness
ūnk 2. ūnx 4. ūnkm adj slow ir
ūnks pr.s. wūnks v int slow down 1
ūnks mā pr.s. wūnks mā v int stop 1
źadvⁿⁿgä n 4. reflection
źy pr I
źybvģýväm pl źybvģýväbn acc źybvģýväm n 2. heron
źábvⁿgä n 5. gift
źábzb n 1. donor
źágorⁿ 3.pl. źágorⁿä v int be in a hurry, hurry 2
źámygzb n 1. beneficient
źánuku v tr apply 3
źárⁿ 3.pl. źárⁿä v tr want 2
źáźa adv mostly
źãbvav 3.pl. źãbvavä v tr distress 2
źãgb pl źãģyn n 1. ruler
źãgyntm n 4. money, wealth
źãvorvⁿb n 1. grandchild
źãvovɣb n 1. grandson
źãvovⁿgä n 5. childhood
źãvoɣvⁿb n 1. granddaughter
źãɣgä pl źãɣon -ó n 5. fog
źégängä pr we (emphatic)
źýdäwⁿa v tr accomplish 3
źýkutm n 4. product
źýnävⁿ adp during acc
źýźd adj worthy
źýżv 4. źýżäpm 3. adj shallow vode
źāb -∅ n 1. orator, speaker
źādb n 1. governor
źādrtm n 4. glass
źādvⁿgä n 5. straightness
źādvⁿżzdzb n 1. narcissist, egoist
źādzg n 3. straight line
źāngä pl źādn -ó n 5. price
źāvm adv in every way
źāvm pr in all ways
źāɣvⁿgä n 5. lack
źēb pl źȳn -∅ n 1. greedy man
źēżbdm n 4. chair
źģýbegɣä n 5. swamp
źȳ pr I (emphatic)
źȳdb n 1. grandfather
źȳgb n 1. great grandfather
źȳgbm n 4. ribbon, strip
źȳgbzb n 1. idler
źȳgvⁿgä n 5. saltiness
źȳgzgä n 5. salt
źȳzb n 1. person
źȳzgä n 5. mud
źȳɣvⁿgä n 5. rise
żaɣgýgɣ v int catch fire 1
żaɣgýgɣ vóryl v int reignite 1
żaɣvónd 3.pl. żaɣvóndä v int hurry up 2
żaɣvóxcp v int kneel down 1
żbóɣgä pl żbóɣon -ó n 5. paint, dye
żgjáźaŋga v tr fuck 3
żgāg 3.pl. żgāgä v tr shoot an arrow 2
żgźáfşy v tr carpet, cover, spread out 3
żnãśy pr.s. nżnãśys v tr kick 3
żnãśy sýrⁿ pr.s. nżnãśys sýrⁿ v tr kick with back legs 3
żnópfyx pst. żnópfykf pr.s. nżnópfyxs v tr listen to 1
żnópfyx sýrⁿ pst. żnópfykf sýrⁿ pr.s. nżnópfyxs sýrⁿ v int pay attention 1
żróvzy pr.s. nżróvzys v tr chop wood 3
żróvzyntm n 4. axe
żróvzyzb n 1. logger, lumberjack
żrýmen 3.pl. żrýmenä pr.s. nżrýmenc v int wash 2
żrýmen żēblⁿ 3.pl. żrýmenä żēblⁿ pr.s. nżrýmenc żēblⁿ v tr wash out 2
żvévozb n 1. axeman
żvópty pr.s. nżvóptys v tr punch 3
żzyvóɣo 3. żzyvóɣg adj adult vode
żzýcy v tr reveal 3
żzýcy sýrⁿ v tr spoil a surprise 3
żájov pr.s. nżájovz v tr harm, hurt 1
żámd part. żám pr.s. nżámżz v int breathe 1
żámd jⁿā part. jⁿażám pr.s. nżámżz jⁿā v int breathe out 1
żámd ptýpń part. ptypńżám pr.s. nżámżz ptýpń v int breathe in 1
żánb 3.pl. żánbe pr.s. nżánbz v tr desire 2
żánb adp after acc
żãgyv v int err, mess up 1
żãgyv mǟr v int fail 1
żãgɣ part. żãg pr.s. nżãgɣz v tr bake 1
żãgɣv v tr iron 1
żãgɣzb n 1. baker
żãhov 3.pl. żãhovä pr.s. nżãhovz v tr cut 2
żãhov vóryl 3.pl. żãhovä vóryl pr.s. nżãhovz vóryl v tr cut in pieces 2
żãlompm n 4. pork
żãmygzb n 1. user
żãmyk 3.pl. żãmyko pr.s. nżãmyks v tr use 2
żãmyk vóryl 3.pl. żãmyko vóryl pr.s. nżãmyks vóryl v tr reuse 2
żãra irregular v int wear clothes ir
żãryt part. żãry pr.s. nżãrycs v tr separate 1
żãrän pst. żãndv pr.s. nżãräńţ v int parasitize 1
żãräńc n 2. parasite
żãvedm n 4. name
żãvem 3.pl. żãvemo pr.s. nżãvemc v tr smell 2
żãvev 3.pl. żãveve v tr freeze 2
żãvzybzb n 1. barber
żãvzygbv v tr dry 1
żãvzymv v tr crook 1
żãvä irregular pr.s. nżãväs v tr call ir
żãvä lýńḑr irregular pr.s. nżãväs lýńḑr v tr summon, convene, convoke ir
żãvämgä n 5. smell
żãzwyv part. żãzv pr.s. nżãzwyvz v tr slap 1
żãđeɣv v tr annoy, provoke 1
żãģyzb n 1. stone-cutter
żãńyr 3.pl. żãńyrä pr.s. nżãńyrs v tr dine 2
żãńyrpm n 4. meal, dinner
żãńäpnc pr.s. nżãńäpnc v int travel 1
żãńäpnżzb n 1. traveler
żãźd 3.pl. żãźdä v tr appraise; estimate 2
żãźybvzb n 1. seamster, tailor
żãźygdm n 4. taste
żãźygvⁿgä n 4. speech, accent
żãźyv 3.pl. żãźyve pr.s. nżãźyvz v tr chew 2
żãżyvzb n 1. hammerman
żãżäɣzb n 1. astronomist
żäżbóx pr.s. nżäżbóxs v tr paint 1
żézyrⁿ 3.pl. żézyrⁿä v tr neglect 2
żādwyvńptm pl żādwyvńpn n 4. street, path
żādyzb n 1. guide
żāgb n 1. carpenter
żāgm n 4. skirt
żāgv pr.s. żýżagvz v tr make mad 1
żāgvⁿgä n 5. carpentry
żāv loc żāvⁿbr n 2. horse
żāvntm n 4. hatchet
żāzbm n 4. stick
żāɣg pl żāɣgä -ó n 3. star
żēbltm n 4. side
żēblⁿb adv away
żńyrvãżägvⁿgä n 5. feast
żūɣvⁿgä n 4. interest
ǟctm n 4. fraction
ǟdg n 3. water spring
ǟfpm n 4. insanity, craziness
ǟgvrl 3.pl. ǟgvrle pr.s. ǟgvrls v int dive from ashore 2
ǟgɣä pl ǟgɣn n 5. water
ǟkmgä n 5. beverage
ǟktm n 4. village, town, settlement
ǟkxplⁿgä n 5. waterfall
ǟkńpsm n 4. ditch
ǟtmg n 3. sprinkle
ǟtytm n 4. place
ǟv adj insane, crazy
ǟvzb n 1. crazy person, madman
ȳkp 4. ȳkpm 3. adj dangerous vode
ȳlⁿb n 1. girlfriend
ȳlⁿdm n 4. vulva, female organs
ȳlⁿg n 3. breath
ȳlⁿgä n 5. life (pers exp)
ȳm 2. ȳm PL ēbl 4. ēbm 3. ēmg adj holy nas
ȳn 2. ȳn PL ēżl 4. ēdm 3. ēng adj womanly nas
ȳngä n 5. womanliness
ȳtn adj naked, bare nas
ȳtńzb n 1. naked person
ȳx 2. ȳxä PL ȳɣgl 4. ȳɣgm 3. ȳxŋg adj colorful coins
ȳń irregular v int be ir
ȳżbvⁿgä n 5. risk
ȳżbzg n 3. danger
ȳɣgvⁿgä n 5. color
ɣbāpm n 4. population; crowd
ɣbāv adj populous; crowded
ɣdmógylⁿ num ninetieth
ɣdmók num ninety
ɣdãgylⁿ num eightieth
ɣdãk num eighty
ḑlóvig n 3. pumpkin
ḑlýjetm n 4. rainbow
ḑlývyv 3.pl. ḑlývyvä v tr gnaw 2
ḑlývⁿb adj beige
ḑlⁿáb pr he, she
ḑlⁿág pr it
ḑlⁿágä pr it
ḑynḑýńy 3. ḑynḑýńeg adj vivid, energetic ir
ḑynḑýńypm n 4. vigor, energy
ḑyvóɣb pl ḑyvóɣon -ó n 1. adult
ḑyvóɣvⁿgä n 5. adulthood
ḑyżývⁿgä n 5. lunch
ḑýgɣä pl ḑýgän -ó n 5. milk
ḑývyvzb n 1. astrologist, timekeeper
ḑýżb adv during the day
ḑýżg pl ḑýżyn n 3. day
ḑýżyv adv to the south
ḑādr v int groan 1
ḑādrpm n 4. groan
ḑāgvⁿgä n 5. store, supply