Sáśaravi Lexicon

From AkanaWiki
Jump to: navigation, search

This document also gives the more conservative forms of Teŋgrikata Sáśaravi (marked with an asterisk) as well as the forms of the more divergent southern dialect.


Feminine

Women

amalàr “femininity” (amalàri/emelèri)

cùta “old woman” (śùte/tùte)

lús “young woman” (lúsi)

sana “girl” (sana/sene)

Relatives

sɔlan “grandmother” (salen)

miṣàl “mother” (miṣèli)

tàlsas “mother in law” (tàlsasi/tèlsesi)

màla “aunt” (màla/mèle)

pàʎa “wife” *(pâʎa) (páʎa/péʎe)

śùàm “second wife” (śùàn)

cire “sister” (śiro/tiro)

tyra “daughter” (tyre)

faia “female cousin” (faia/feie)


Professions

cíŋze “princess/prophetess” *(cíŋse) (śíŋso/tíŋso)

sáśaréie “high shaman”

mańchu “shaman” (meńchu)

réie “shaman (informal)”

sèné “shaman (informal)”

nɔtɔ̀r “craftsmen” (nozòri/nazàri)

ɲélíé “potter” (ɲólíé)

nise “mother” (niso)Elements

aʎytha “life” (eʎythe)

aka “sky” (axa/exe)

ènes “wind” (ènesi/ònosi)

ṣyràr “cloud” (ṣyrèri)

ńivàr “lightning” (ńivèr)

tỳn “thunder”

aṣa “light (archaic)/divine light” (aṣa/eṣe)

anaśa “light”

fozí “dimness” (fozí)

ńỳlta “sun” (nỳlte)

mýr “moon” (mýri)

amys “star/beauty” (emys)

nós "first star"

úsɔ́n “celestial object”

amyzrá “cosmos” (amysrá)Water

śàyá “water”

phasa “aquatic” (phasa/phese “water”)

pìra “river” *(pîra) (píre)

thà “river”

tá “tributary/river that flows into another”

ula “stream” (ule)

náńá “pool of water”

nazú “rain” (meli)

mètèl “sea (archaic)” *(mètêl) (mezéri/mozóri)

màra “sea”

ośelin “ocean”

lachàl “tide” (laśàri/lethèri)

inos “wave” (inos)

nami “oceans song” (nemi)

lachàr “coast” (laśàri/lethèri)

maikhàl “bay” (maikhèl)

càna “monsoon” *(câna) (śána/téne)

pàlam “dry season” *(pâlam) (pálan)


Metals

inìàrì “platinum”

ana “gold” (ana/ene)

thɔ̀r “silver” (thàri)

sàpỳr “copper/bronze” *(sàpŷr) (sèvỳri)

rui “iron”


Precious Stones

làthár “jade” (lathári/lètheri)

néphár “jade artifacts”


Domestic Animals

intian “dog” (indian)

asiiu “puppy” (esiiu)

mitárá “cat” (nóka)

kúró “kitten” (náka)

talkì “female cat” (talkî)

saŋò “nor cow” (seŋò)

cɔ̀ńɔ “hen” (śòno/tàna)

khapàr “female sheep”

sàcàn “male sheep”

chikho “pet”


Body Parts

nihlaman “heart”

lúka “blood” (lúke)

moran “shoulders” (moren)

pìlchis “waist”

ková “womb” (komiio)

hý “hip” (xý)

lynáí “wide hips”

mɔ̀r “buttocks”

mara “breasts” (mara/mere)

śyr “flesh/lust/desire”

táni “hair” (téni)

culi “hair”

meii “fang” (moii)

haia “feather” (xaia/xeie)

latas “wing” (lazasi/lezesi)


Energy

sàta “state” *(tâta) (táta)

ńìn “energy”

nos “vigour”

avír “vigour”

uańan “life force”

iuhò “slow/sluggish”

rakhan “dance”


Wild Animals

thárá “tiger” (thárá/théré)

intàn “wolf” *(intân) (indán)

ńimeŋ “leopard” (ńimoŋ)

źánse “leopard (informal)”


phùŋze “elephant” *(phùŋse) (phùŋso)

kòʎàl “orca” *(kôʎàl)

końó “dolphin”

laŋgóià “whale” *(taŋgóià) (mòia)

vùlnos “seal”

ńikho “chameleon”

Insects

hʎe “fly”

hlara “wasp”

fɔʎan “butterfly (archaic)” (faʎen)

vís “butterfly”

pomol miṣàl “large butterfly”

ṇỳrmɔ “moth” (ńỳrma)

mỳrmɔ “ant (archaic)

tás “ant” (tés)

ním “bee”

cúkó “beetle”

kàka “cockroach”

khèkè “scorpion” *(khèkê)


Birds

faʎa “bird” (faʎa/feʎe)

aśá “hawk” (aśá/eśé)

kai “falcon”

cáíśo “eagle”

evu “owl” (ovu)

síraó “raven”

kù “crow”

pùlkàr “vulture” *(pûlkâr) (púlkér)

ʎuaṣyn “nightingale” (luaṣyn)

ɔńa “songbird” (ańa)

anu “parrot” (enu)

serimon “crane”

múia “hummingbird”


Religious Terms

sáśa “perfect/sacred” (sáśa/séśe)

iśéna “purity" (iśóne)

teŋkri “holy/sacred”

kaiàl “retribution”

pàńu “war” *(pâńu) (péńu)

seŋi “blood spilled in rites”

màiì “divine milk” (mèiì)


ńachan “dawn ritual” (ńaśan/ńeten)

ynachan “evening ritual” (ynaśan/yneten)

marinchan “midnight ritual” (merinten)

chacì “dawn sacrifice” *(chacî) (śeśí/tetí)

hycỳ “evening sacrifice” *(hycŷ) (xyśý/xytý)

pèʎecì “midnight sacrifice” *(pêʎecî) (péʎeśí/póʎotí)

náiá “prayer” (náiá/néié)

sukhàrm “divination” *(tukhàrm) (tukhèrni)

sɔ̀yanz “communion with spirits” (sàyanzi)

lathas “wonder” (lathasi/lethesi)

taŋá “shrine” (taŋá/teŋé)

mària “ancestor”

iles “female spirit” (ilosi)

tàŋ “ritual” (tèŋ)

sàŋ “holiness”

kaiàl “retribution”

máia “illusion/creative force”

ṣàcì “divine power” (ṣàcî)

láiá “cosmic spark”

láhmá “feminine power”

tóźè “masculine power”

ór “sacred place”

sèńe “spirit world”

tàŋ “invocation of spirits”

thiṣà “goddess blessing”


Goddesses

thaṣa “goddess of the sky and light”

maʎa “goddess of the wind and fate”

tùlym “goddess of the moon”

ńètèʎa “goddess of the night and retribution” *(ńètêʎ)

ńithaŋa “goddess of the dawn and light”

miriani “goddess of sound and music”

phaśani “goddess of beauty and divine power”

pàntizùl “goddess of the stars” *(pântizùl)


ŋýsar “minor goddess of fire"

thólás “goddess of rivers”

kòʎèr “goddess of the sea” *(kôʎèr)

ńỳàra “goddess of fertility”

ńàʎani ámani “goddess of motherhood”

naiani “goddess of the summer”

hloliani “goddess of autumn”

napi ámani “goddess of spring”

saṣumi “goddess of winter”

màrzani “goddess of dreams and cycles” *(màrsani)Time

tùkɔ “past” (tùxa)

tialás “present” (tialási)

nòrá “future” (nòre)

kala “time” (kala/kele)

kanio “morning” (kenio)

ɔsaʎiu “everning” (asaʎiu)

inoŋi “day”

ʎiuna “dawn” (ʎiune)

sèʎi “dusk” (sòʎi)

lòtri “night” (lòti)


Domestic Plants

sékhe “seed” *(thékhe) (thékhe/thókho)

myra “sapling” (myre)

nìńè “banana” (nìńà)

mìmi “strawberry”

náru “mango” (néru)

suśi “apricot”

ńaśu “peach” (ńeśu)

òs “citrus” (òsi)

arza “orange” (arza/erze)

súvi “lime”

thàlśa “grapefruit” (thàlśa/thèlśe)

sàńà “lemon” (sàńà/sèńè)

naríá “pink citrus sp” (neríá)

sèle “green tea” (sèle/sòlo)

thaśa “red tea” (thaśa/theśe)

śýl “white tea” (śýli)

sàmza “brown tea” *(sàmsa) (sàmsa/sèmse)

fúchi “peppermint tea” (fúśi/fúthi)


Flowers

ímńu “white lily”

nímia “yellow lily”

tháńas “pink lily”

thán “lilypad” (thén)

nýmpha “species of watercress related to the tea species”

phá “watercress”

náia “bouquet of flowers”


phán “bamboo plant”

mùàn “tree”

azàr “tree (azàri)

śìkí “bird of paradise” (śìki/śikí)

càká “orchid” (śàka/taká)

ńáli “frangipane”

míá “ratchapruek”

peśiè “bat flower”


Thread

lár “yarn” (léri)


Abstract

amys “star/beauty” (emys)

tyṣàl “command”

faia “love” (faia/feie)

evelin “sexiness/attraction” (evelin/ovolin)

luasiyn “song”

réie “voice” (réie/róio)

mɔ̀kàna “ones inner self” *(mɔ̀kâna)

cáílyn “distance”

lul “eccentricity”

mys “fortune”


Masculine

Men

húram “boy” (nónó)

ẓurom “male teenager” (ẓuron)

ezràìl “young man” *(esràìl) (ozràìl)

cé “man” (śó/tó)

emes “manly/masculine” (emesi/omosi)

nivah “human” (nivexi)


Relatives

ẓíń “grandfather”

khàrl “father” (khàrli)

sàthrin “father in law” *thàthrin) (thàthin)

ìpìn “husband” *(ìpîn) (ivín)

sańò “uncle” (seńo)

pàìtàn “brother” *(pâîtân) (páízán)

àtra “son” (àta)

khacha “male cousin” (khaśa/khethe)

Rulers

han “ruler” (xan)

táŋá “prince” (táŋá/téŋé)

ráia “noble” (ráia/réie)

càrỳ “heir” *(cârỳ) (śerỳ/terỳ)


Profession

nytra “warrior/soldier” (nyte)

khaisa “elite warrior”

tàva “labourer” (tàva/tève)

aźara “farmer” (aźara/eźere)

kásthràs “merchant”

trovu “merchant (informal)” (tovu)

ṣýhnain “gangster”

khasá “nomad” (khasá/khesé)

sar “bodyguard” (seri)

eśin “assassin”

àtàya “disciple” *(àtâya)

cátàs “polygamist” *(cátâs)


Elements

kànyṣỳl “fire” *(kânyṣỳl) (kenyṣỳri)

káŋá “fire (archaic)”

athàr “purifying fire”

travý “earth”

tryź “soil” (tyźi)

thàśá “soil”

vaiu “void”


Wild Animals

ýṣyntha “seafood/any edible marine animal”

źan “fish”

uńá “crab”

tàra “scorpion *(târa) (tára)

liuv “beetle”

téme “horse”

lyhỳl “male wolf”

tankýr “beast” (oròs)


Gods

saca “sky lord god”

thaniàtrà “protection god” *(thanyàtrâ)

sìvana “power god”

kà áman “universal order god” *(kâ áman)


pulsàcɔ̀ “fire god” *(pulsàcɔ^)

ʎoŋ “mountain god”

canta “vibrancy god”


khalathana “daemon king”

thenosana “destruction daemon”

merene “desire daemon”


mayus “the first man”


Weapons

zavò “weapon” (zevò)

śàì “sheath”

riven “sword” (rivon)

kapár “blade”

tàńy “knife” *(tâńy) (téńy)

chís “dagger” (śísi/tísi)

śa “knife/dagger blade” (uxo)

olef “axe” (olof)

iuhí “club”

phalín “spear” (zan)

pòśiś “bow” *(pôśiś) (tàn)

aśá “arrow”


Body Parts

motro “face” (moto)

sakhàrn “head” (sakhàrni)

źùko “head (informal)”

thé “eye” (thó)

lachɔ “ear” (leśa/leta)

sethes “face” *(tethes) (tethes/tothos)

sùko “hands”

tuṣui “chest”

źulo “stomach”

òche “leg” (ón)

pà “feet”

źampàln “toes” *(źampâln)

tas “shell” (tasi)

lys “claw” (lysi)

tỳchy “umbilical cord” *(tŷchy) (xýmpa)

Neuter

Speech

líŋkúás “language” *(tíŋkúásan) (tíŋgúásan)


Death

mothui “death” (mori)

samothui “deathlessness”


Foodstuffs

míýa “míýa” (míýe)

táńá “taro” (táńá/téńé)

nathá “sugarcane” (nathá/nethé)

phas “spinach” (phes)

kúí “bok choy”

źínse “chilli” (źínso)

śùnis “berries” (śùnisi)

śalátàɲ “bamboo” (śalátaɲ/śeléteɲ)

náśaŋ “nashang” (náśaŋ/néśeŋ)

nétàn “honey” (nóten)


Farming

míýa “míýa”

thíń “miýa seedling”

táni “miýa crop”

nýia “harvest”

saku “hoe” *(thaku) (theku)


Food

iukhú “milk”

iokáta “yoghurt” (iokáta/iokéte)


thàśò “porridge” (thèso)

thàn “noodles” (thèn)

sakhi “stir fry” *(thaki) (theki)

ńuśo “banana pudding”

ṣàrti “chicken meat” (ṣèrti)

ńú “nór meat”

khalí “seafood” (khelí)

aira “sugarcane juice” (aire)


lozas “morning bread” (lozes)

ialav “fried vegetable with miýa porridge” (ialev)

túṣí “fried fish with spices”

súkhani “fried chicken sandwich”

molon "honey cakes"

molońí “fried honey cakes”

konthó “fried egg” (kontó)

cíŋa “wok”


thiahrum “fish stir fry” (thiaxrum)

mykhan “chilli squid” (mykhen)

phośchó “fried fish with savoury banana custard”

nalymá “fish with mushrooms” (nelymé)

khỳrua “cured fish”


lám “soup” *(tám) (tén)

póńí “onion soup”

hàlthɔ̀r “broth”

sutas “fried animal innards”

khuŋmais “bread”

cukhas “spiced meat stew”

kamɔ́n “fried chicken” (kemán)

tùkàl “meat with cream sauce” (tukèl)

tiańcaś “vegetable stir fry” (tiańceśi)

phásu “mushroom stir fry” (phésu)


ŋośi “fried custard bread”

mokhú “desert fruit sauce”

phihmé “fried banana” (phihmó)

lɔ́khaŋ “banana custard”


Buildings

úka “building” (úke)

sàìná “shrine”

làiɔ́ “temple” (mánus)

lɔrańý “burial” (lareńý)

tampa “tent” (tamba/tembe)

túí “city”

làn “village” *(tàn) (tèn)

kesèr “farm” (líŋ)

khíma “market” (khíme)

nahàl “wall” (naxàl/nexèl)

aŋkhuthɔ̀r “ruins” (eŋkuthàr)

càkùtɔ̀r “slums”

ńá “place”

ńára “country”


Domestic Items

atha “cloth” (atha/ethe)

sakha “frying stand” (sakha/sekhe)

ásthal “domestic fire” (ásthal/ésthel)

ńiké “pot” (ńikó)

śú “cup”

úśapi “chair” (úśepi)

náṣi “bed” (néṣi)

nìn “pillow”

khìśáń “carpet” (khìśéń)


Geography

kɔ̀ŋacàr “the world/south peilas” *(kɔ^ŋacâr)

òʎacòr “age”


mèʎin “north” (mòʎin)

laśí “south” (leśí)

lɔtha “east/with the rising sun” (lathe)

antù “west/with the setting sun” *(antû) (entú)

chimor “center” (chimori)


cýstɔr “wilderness” (vína)

táí “forest”

śaŋ “dense forest/jungle”

akaṣa “plains”

oṇé “desert” (ońó)

hṇispa “wasteland”

taza “hills”

lɔran “hills” (laren)

ʎɔŋká “mountains”

ʎu “clearing”

akachɔ “clearing”

nuŋ “lake”

Greetings

hɔnɔ̀l “hello” (hanàl)

hɔ̀pàì “goodbye” *(hɔ̀pâî) (hàpai)

le/la “greetings”

la kanio “good morning”

la ɔsaʎiu “good evening”


Days of the week

mìmini “strawberry day”

sèleni “green tea day” (sóloni)

ńỳàrani “fertility day” (ńỳàrani/ńỳèreni)

śàyáni “water day” (śàyani/śeyéni)

ńikéni “pot day” (nikóni)

khímani “market day” (khímeni)

káŋáni “fire day” (káŋáni/kéŋéni

khaiṣaini “ritual day”


Seasons

trín “hot season” (tín)

ńù “summer-spring”

súŋ “high summer”

thàsa “summer-autumn” (thàsa/thèse)

tò “cold season”

ŋil “winter-autumn”

vira “high winter” (vire)

tora “winter-spring” (tore)


Animals

sìŋ “spirit animal”

ailèśi “animal” (ailòśi)

cùthɔ̀r “local populace of animals”

ańcà “deer” *(ańcâ) (ańcá/eńcé)


Body Parts

ŋaká “tooth” (pi)

hiʎa “tongue” (ziʎe)

lɔ̀r “throat” (làr)

tìvar “kidney” *(tîvar)

kuŋkɔ̀r “intestine”

tùŋuv “guts/inside of a man” *(tûŋuv) (túŋuv

kary “waste” (kery)

pìṣá “knee” *(pîṣá) (píṣé)

ŋaki “penis”

mòkà “horn” *(mòkâ) (mòke)


Games

kàŋkì “childrens game”

ʎá cí “board game similar to go”


Good

suánè “good”

yṣa “virtue”

lỳrn “honesty” *(tỳrn)

taṇa “excellence”

aṣy “spirituality”

nyvhar “honour”

athár “purity”

tahla “compassion”

tàii “lack of attachment”

khaiàl “retribution”

ámzí “devotion”

tàìnia “morality” *(tâînya)

rathas “justice”

orese “loyalty”

pósa “modesty”

mɔ́tìà “abstinence” *(mɔ́tîâ)

nóṇos “goodness”


Evil

únasta “darkness/shadow”

hnàkà “bad” (hnàkâ)

nasa “evil”

mothiu “death (archaic)/death brought upon by sickness and violence”

tɔ́r “death/natural death”

úténen “suicide”

khúá “lust”

tùźo “decay” (tûźo)

sóhòr “hedonism”

mèr “temptation/desire/lust/sin”

nua “wrath”

khɔ̀kà “greed” *(khɔ̀kâ)

śùkà “envy” (śùkâ)

ẓothe “gluttony”

maha “malice”

kàma “desire”

vỳlphɔs “fear/terror”

pàsòl “disaster” *(pâsòl)


aṣakha “female daemon”

ráfa “male daemon”

vyphiu “cannibal demon”

tùkan “face stealer” (tùxen)

vìtìl “baby stealing fairy” (vizíl)


Emotions

ýrɔná “happiness” (ýrané)

nívé “anger” (nívó)

ṣása “logic”


The Mind

hníá “mind”

khámí “creativity”

sahńí “reason”

rìtí “memory”


Substances

tri “powder” (ti)

trèni “tree sap” *(trêni) (tróni)

rui “ash”

loŋkas “animal horn”

mùkì “animal horn” *(mùkî)


Objects

hlahɔ “useless item”

sóvcì “bag” *(tovcî) (tovcí)

mau “ritual dagger”

ŋechi “wand” (ŋochi)

vainai “ladle”

ychysɔ “cutting board” (ychysa)

péle “flute” (pólo)

lɔ́sỳa “cup” (lásya)

ɔvy “bowl” (avy)

ỳpà “bowl” *(ỳpâ) (yvé/ỳve)

śì “nail”

ásɔ “hammer” (ésa)

saliŋ “rod/staff” (seliŋ)

ṣantɔ “piece of string” (ṣenda)

ńalua “garment” (ńelua)

otua “incense”

táí “sandal”

càìmo “pottery”

cénti “book” (cóndi)


Shapes

ṣyntrà “sphere/orb” *(ṣyntrâ) (ṣyndó)

laiké “cube” (laikó)


Numerals

ɔ̀thɔn “zero” (àthan)

tús “one” (túsi)

travá “two” (tavá/tevé)

ṇỳr “three” (ńỳri)

luŋkàr “four” *(tuŋkàr) (tuŋgèri)

mỳrṣá “five” (mỳrṣe)

mynthà “six” (myntaè)

śáthán “seven” (śáthán/śéthén)

mókòr “eight” (móxori/moxòri)

nitàr “nine” (nitàri)

fuań “ten”

entùr “eleven” (ondùri)

minzàìr “twelve” (minsàìr) (minsàìri)

míli “thousand” (míli)

Adjectives

Colour

làkà “colour” *(làkâ) (laxá)

min “white”

tyś “black” (tyśi)

ńi “green”

niràr “blue” (niràri)

asai “azure”

séke “red” (séxe/sóxo)

lykha “scarlet” (lykhe)

vàlma “orange”

tó “yellow”

tíié “pink” (tíió)

rùìiá “purple” (ruiié/rùìie)

Way of doing things

yun “proper/correct”

naryà “true right”

tánát “false/lies”

súá “healthy”

aha “wicked”


Tastes

suvi “sweet”

asá “sour” (asá/esé)

ná “bitter” (né)

sosò “salty”

ùmà “umami” (ùmè)

thaka “meaty” (thaka/thekhe)


Descriptions

chàsyn “royal/regal”

trɔ̀nz “inferior”

tàìmɔ̀n “superior”

ais “nice”


Religious

theŋkriia “holy/sacred”

sáśaia “perfect/sacred”

yṣania “virtuous”

solai “light heavenly being”

sikha “dark heavenly being”

Brightness

ratai “bright”

nɔs “dim (archaic)”

fozíia “dim”

ʎàẓỳ “between bright and dim/ambient light”

miràr “shining”

khores “ethereal”

akan “heavenly”

suó “bright/energetic”

źothós “intensifier”


Weather

vasa “wet/moist/damp”

cha “hot”

co “humid”

tízra “cold” (tísra)

ʎi “dry”

trosé “gentle”

pun “harsh”


Shape

taŋaŋ “hard”

yin “soft”

sɔ́ “round”

sáí “sharp”

tho “blocky”

míri “deep”

hlós “shallow”

cí “steep”


Traits

chír “reckless”

ɔ̀pɔ̀hʎa “accidental/unintentional” *(ɔ̀pɔ^hʎ)


Age

narau “old”

yin “new”

càìma “old of age” *(câîma)

ahliara “young”


Verbs

Verbs are given in their neuter stem. The masculine stem is formed by o ablaut on the final vowel, and the feminine stem is formed by deleting the final consonant and changing the vowel harmony to front. If a second form is given it is an irregular feminine form (neuter verbs did not end in ɔ, o or u).

Ritual Actions

kúthas/kúthɔs/kúthos “to appease the gods”

trɔźá/trozó “to invoke the gods”

khanas “to ignite”

sathras/sethros “to sacrifice”

ńamar “to sacrifice animals”

tani “to cut”

tà “to burn incense”

iśá “to anoint/purify”

túás “to invoke” *(tûâs)

mapà/mapò “to call into being” *(mapâ)

náís “to alter reality”

ṣyśa/śiśo “to prophecise/foretell”

ilánz “to forsee”


Movement

miya “to dance”

tukan “to walk”

tuciian “to skip”

yaska “to travel”

máí “to swim”

òmai “to crawl”

màìnka “to run”

kiakhań/kiakhoń “to sprint”

khɔńca “to sit”

ńiakha “to pose”

śina “to return”

pỳìkha “to stay” *(pâîkha)

làtàs “to pursue” *(làtâs)

màtà “to escape” *(màtâ)

hòltò “to rush”


zɔ́rà “to wake”

aŋanz “to live”

útána “to die”

phɔfy “to smash”

tàntà/tèntò “to eat” *(tântâ)


cís “to guess”

àtìchin “to ask” *(àtîchin)

àtòn “to converse” *(àtôn)


Survival

thàl “to make”

tél “to catch”

cha “to hunt”

cáʎa “to grow plants”

tasàr “to fertilise”

mólia “to water”

sa “to plant seeds”

naṇas “to harvest (archaic)”

khań “to harvest”

va “to gather”


Markets

kàrn/kòrn “to buy”

mýza “to sell”

párá “to give”


Emotion

ɔva/ovo “to copy/mimic”

pízvis “to annoy”

ṣuańi “to please/make happy”

lahṇi “to make angry”

ʎia “to make sad”

ṣychy “to calm”

ary “to charm”

kaṣỳh “to change in mood”

vam “to instruct/train”

hlɔńỳln “to be furious”

san “to obsess”


War

sýnka/sínko “to fight”

trávarl “to battle”

káhál “to attack”

úratai “to ambush”

rúhar/rúhur “to defend”

śɔ́ha/sóho “to barricade”


Information

kuiiá “to speak”

tála “to listen”

màì “to write”

vá/vó “to study”

sytyf “to create” (tytyf)

cúntrì “to smolder” (cúntrî)


Negative

kúm “to rot”

kuan “to decay”

tí “to be infested”

bía “to be sullen”

zu “to corrupt”

emi “to manipulate”