ʔuulhemoo/Lexicon

From AkanaWiki
< ʔuulhemoo(Redirected from ʔuuleomoh/Lexicon)
Jump to: navigation, search

The following is a lexicon of ʔuulhemoo. Etymologies are from Satnímʔa unless otherwise indicated. Nouns are listed in the direct case first, followed by the oblique.

Part of Speech Abbreviations:

  • adv - adverb
  • n - noun
  • par - grammatical particle
  • pp - postposition
  • adj - adjective
  • pron - pronoun
  • v.it - intransitive verb
  • v.mt - monotransitive verb
  • v.dt - ditransitive verb
Primary Stem Secondary Stem PoS gloss etymology
aas ịsaa n immortality ayasu(u), from Iŋ. aje-e-sy:
ag/aa- ya v.it die ag(a)
ak adv the day after tomorrow ak
am ma n sun amo
am' m'a n person, human being amʔa
ŋa n river aŋi
aọ ha v.it play áh(o)
aọs/aọ- sa v.mt hit áüs(a)
ap pa n bean apa
at ta v.mt cultivate, grow, tend át(i)
ac caa n death acu(u), from Iŋ. aje-sy:
avp ụpa v.mt suck ávup(o)
ber bre v.mt hold, wield bér(e)
bes pse n sword, weapon beshü
e par not e
ee par if ei
ees se v.it come éis(e)
eet te v.mt pull éiht(e)
eg/ee- ye v.mt push ég(e)
ek par and not, but not ek
eo he v.mt eat éh(i)
el par because el
en ne v.dt give én(ö)
en' n'e n feather etno
ens nse n gift ense
eog/eoy- ye v.it leave éug(i)
es par nor ése
gak kha v.mt say gák(i)
gaọc' khca n bird gauzuʔa
ge pp through ge
gen' ŋe v.it dance gétn(e)
get par however get
gii gi n bee gii
giiŋ' ŋ'i n honey, sweetness giikŋe
gin' ŋi adj straight gítn(i)
giŋ ŋi n fingernail giŋö
gịp khpị v.mt gather, collect gíp(u)
gọm ŋọ adj red góm(o)
gụl glụ n breast guli
iim pp without iim
iis si n hand iise
ik ki n fish ike
ir ri adj slow ír(ö)
ʔi n name iʔe
ịịk' k'ị v.mt hurt, cause pain iiʔəg(a)
ịs/ịụ- sị v.mt have, own ás(i)
ka par and, also ka
kak par moreover kak
kas ksa n hair kasa
keod/keo- gze v.mt see kéüd(ö)
keoy kye n heart keüye
keok khe n saddle kehkü
keʔ k'e n earth keʔe
kiil kli n cliff, ridge kiili
kiip khpi n arm kiipü
kiit khti v.dt teach kíit(ö)
kiiʔ k'e v.mt want, like kíiʔ(e)
kin ŋ'i adj full kín(ü)
kiʔ k'i adj yellow kíʔ(ö)
kịị adv yesterday, recently kii
kịp khpị n water kipo
kịp khpị v.mt irritate, annoy, aggrivate kíp(u)
kịp'r khprị n louse kipruʔo
kịv kvị n fruit, produce kivo
koh/koo kho v.it sit kéh(ö)
kọn' ŋ'ọ n grape kotni
kụm ŋ'ụ n axe kuma
laap lpa v.it walk láap(a)
lah/laa lha adj near láh(o)
lak lka v.mt mix lák(a)
lal adv repeatedly, often, habitually lal
lal la n gorge, ravine, canyon lala
lam lma n berry lámo
lan' lna n back (part of the body) latni
laŋ lŋa n skin laŋa
las lsaa n smoke laso(o)
lee le n land lee
leep lpe v.mt wipe léep(e)
lees lse v.it return ləléis(e)
lel le v.mt rub lél(e)
leo lhe n tribe, people lehö
lep lpe n wild animal, game lepe
liil li v.dt give (as a gift) líil(ö)
liip lpi v.mt get, win, earn líip(e)
lịịp lpị n winter liip
lịm lmị n the right, the east limo
lịn lnị adj green lin(o)
lịp lpị v.mt find, discover líp(a)
lịt ltị adj short lít(a)
lŋịịn' lnị n bone ləŋaatni
lọ pp for lo
lọn' lnọ adj warm lotn(o)
lọŋ' lŋọ adj new lokŋ(o)
lọọ lọ n man loo
lọọ pp under loo
lọọn lhnọ n stallion lohni
lọọp lpọ n leg ləlipo
lọọr' l'rọ n thief, robber looruʔa
lọb/lọv lvọ v.mt steal lób(o)
lọd/lọọ lzọ v.mt milk lód(o)
lọlŋ lŋọ v.mt dig, dig up, dig for lólŋ(o)
lọm lmọ n flower lomo
lọŋ lŋọ v.mt scratch lóŋ(o)
lseos lse n lanolin, wax ləlseusi
lụ lụ adj long lu
lụụʔ l'ụ n ear luuʔo
lụl lụ v.dt share lúl(o)
lụn' lnụ n belly lutna
lụn' lnụ n many lutna
lụn' lnụ v.mt grind, mill lútn(o)
mịn' nị adj wide mutn(i)
mo pp by means of
moe myo n dog möye
mol pp along möl
moŋ' ŋo n sheep mökŋi
mokh ŋkho n herd mökkü
mos/moo mso v.mt sew mös(i)
mọọ mọ n place, location moo
mọọʔ m'ọ adj sharp mouʔ(o)
mọl mlọ n bear moli
mun nu n mother münö
muŋ ŋu adj wet müŋ(ö)
muŋ adv in the past müŋ
mụ adv completely, well mu
mụn' nụ n nose mutno
mụs/mụụ- msụ v.it shine mús(a)
mụs msụ n moon mussa
mụụʔ m'ụ adj rotten muuʔ(a)
nel nle adj white nel(ö)
nip mpi n fog nipö
nọ pp up, onto no
nọọ pp above noo
nọọl nhlọ n plain, grassland mədohla
nọr nrọ n the left, the west noru
nọv nvọ v.it think nóv(u)
nụk ŋkụ adj tame nuk(a)
nụk adv rarely nuk
nụŋ' ŋụ n foot nukŋi
ŋ'an' ŋ'na n meat gəmuʔátna
ŋaaʔ adv frequently ŋaaʔ
ŋes ŋse adj smooth 'ŋes(i)
ŋi pp like 'ŋi
ŋklep ŋklpe n livestock, domesticated animal nəklépe
ŋon adv long ago, years ago ŋəŋön
ŋọọ ŋhọ v.it rain ŋəŋooh(o)
ŋụụd/ŋụụ ŋzụ adj dull, blunt ŋuuz(i)
od/oo zo v.it turn (around) öd(ö)
ol lo n liver öli
on no n year önö
ọb bọ n agricultural field ọbọ
ọblp blpọ n foreigner oblapo "non-nomadic person"
ọblpl blplọ n non-allied village oblapla "non-nomadic group"
ọbr brọ n town, permanent settlement obri "farm"
ọg/ọa- yo v.mt worry about og(o)
ọm pp with, of, regarding om
ọn' n'ọ n mouth otnu
ọr rọ adj old or(o)
pa par then, next pa
pad/paọ- bzọ v.mt throw pad(o)
pal pla adj far pal(o)
pal pla v.it grow pal(o)
phad/phaọ phsọ v.dt fling, shoot (direct object is the projectile) pəpad(o)
phkhịp khpị n drop (small quantity of liquid) pəkkipo
phkhịph phkhphị v.it cry, weep pəkkipop(o)
phci phci v.mt shoot (at) pəpezoʔkí
plkeod/plkeo- plgze v.mt investigate, scout out, spy on pəlkeud(ö)
plụn' plnụ n egg pəllutna
poor pro n seed pööri
pok'r p'mro n master, commander pökŋerüʔe
pol plo n cloud pölö
pon pmo v.mt cover, conceal pön(ü)
pos pso n tree bark pösi
pọg phkọ n road, path pogu
pọn pmọ v.it find one's way pon(o)
pọŋ pmọ v.mt watch over, guard, protect poŋŋ(a)
pud/puu bzu adj small püd(ö)
puug phku v.mt inflate püüg(e)
puup phu v.it breathe, blow püüp(ö)
pụŋ' p'mụụ n word, utterance pukŋu
ran' rna adj thick ratn(u)
rịị ryị n sky riya
rịị par therefore, thus rii
rịs rsị adj good ris(a)
rụs rsụ v.it shout, call (of an animal) rúsa
rụụg/rụụy rhyụ v.mt call to rúsag(a)
saal hla n salt saala
saan' hna adj big saatn(a)
saaŋ hŋa n leaf saaŋo
saaʔ c'a n night saaʔi
sakr hŋra n ancestor spirit sakŋari
salp hlpa n member of one's village or an allied village sallupu "nomadic person"
salpl hlpla n allied village salluplo
san' hna n horse satni
saŋ pp inside, during saŋ
saŋ' hŋa n soul sakŋa
saŋ' hŋaa n spring (season) sakŋ
saọ par or sau
saọ adv surprisingly sau
saọp' c'ọ v.it spit sauʔup(o)
saọʔ c'a v.mt wash sauʔ(i)
saph pha v.it ride sapp(o)
sas sa n eye sasa
sathŋ thŋa n filly sathŋu
sav' hva v.mt fight savuʔ(a)
se pp down se
seeg/see- khe v.it run seeg(e)
seem hme adj bad seem(ö)
seemhŋ hmhŋe n ghost, evil spirit seemsəkŋ
sen hne v.mt sing sen(ö)
sen hne n lake sine
seop phe n star sesepe
seos se n fat, grease seüsi
sii si v.it float siih(ö)
siŋ' c'ŋi adj together siʔŋ(ö)
siip' c'i v.mt cure, care for (medically) siiʔep(ö)
siip phi n pine tree siipö
siis si n day siise
siic' c'ii n a short period of time, a moment siiseʔö(ö), diminutive of "day"
siiʔ c'i v.mt hear, listen to siiʔ(e)
siiʔ c'i n snake siiʔe
simp hmpi v.mt count sínup(ö)
sin' hni n palm of the hand sitnö
siu si v.it stand sih(ö)
siun sni v.mt stick (something) in the ground sihn(e)
siuŋkh sŋkhi v.it make camp, build a home sihŋkk(e)
sịịk khị n fish siiki
sịịp phị n guts siipo
sịịs sị n grain siisi "millet"
sịk khị n summer sik
sịl adv tomorrow sil
sịụs sị n neck sausi
soo so adj quick sööh(i)
sool hloe n mountain sööle
soor sro n eagle sööhri
soov hvo n slave söüvü
sooʔ c'o n hill sööʔe
soe par (question marker) söi
sọlp hlpọ n priest salupo
stọọl sthlọ n bridle sohtohlo
suug khu v.mt give birth to, engender süüg(e)
suun' hnu n wind süütnö
suup phu v.it live, be alive süüp(ö)
suuv hvu v.mt drink süüv(ö)
sụl hlụ adj round sul(o)
sụụ pp outside suu
sụụŋ hŋụ n pig suuŋo
sụụʔ c'ụ adj heavy suuʔ(a)
sụụʔ c'ụ n saliva suuʔo
ta ta v.mt do, make ta
taay tya n knee taayu
taav tva v.mt bend taav(a)
taaʔ t'a n milk taaʔa
tal tla v.mt pierce, stab tal(o)
tan' n'a adj cold tatn(o)
tan' n'a v.it fall tatn(u)
tat tha v.mt use tat(a)
tev tve n daughter tevi
tịk thkị n house, home tika
tịl tlị n wool tilo
tịn n'ị n father, head of the household tino
tịŋ n'ịụ n son tiŋa "brother, uncle, eldest son"
ton adv next year, in the near future tön
tọ pp on, at to
tọọl thlọ n rope tohlo
tọh thọ n grass toho
tọv tvọ n root tivo
c'a v.it make oneself felt ʔsa
c'an' c'na n mare suʔsátni
c'ec c'e n fat, soft, or lazy person süʔepéce "well-fed animal"
can' cna n colt catni "foal"
ci adv now, currently ci
tuv tvu n deer tevü
tụn' n'ụ v.mt have sex with tutn(i)
ụk kụ adj steep uk(i)
ụụŋ hŋụ n woman, wife uhŋi
ụụp pụ n anger uupo
ụụth thụ v.mt anger uutt(a)
ụg/ụkh gụ v.mt kill ug(a)
ụmp mpụ v.mt bite unup(o)
ụn nụ n tooth uno
vevs use v.mt split vövəs(e)
von' un'o v.mt know vötn(e)
vook uuko n knife vöhki
voc uco v.it come of age vötnes(e)
vos uso v.mt cut vös(e)
volg/voli ulyo v.mt marry, swear to, make an alliance with ʋólləg(e)
vọʔ v'ọ n life force, vital energy voʔa "holiness"
ʔaa ʔaa adj black ʔaa
ʔaak' k'a n ash(es) ʔaaʔhki
ʔaap p'a adj narrow ʔáap(o)-
ʔaap' p'a v.mt burn ʔáaʔup(o)
ʔaaʔ ʔa n fire ʔaaʔa
ʔak' k'a v.mt mock ʔaʔk(a)
ʔak k'a n friend ʔuka
ʔal l'a v.mt tie, fasten ʔal(i)
ʔav v'a n tree ʔavo
ʔaʔ ʔa v.it laugh ʔaʔ(o)
ʔe pp to ʔe
ʔeel' l'e n wall, rampart, fortification ʔeeʔlü
ʔeev v'e n worm ʔeevü
ʔeeʔ ʔe n soil ʔeeʔe
ʔed/ʔeo c'e v.it lie (down) ʔed(e)
ʔed/ʔeth t'e v.mt place, put in place ʔed(e)
ʔek par instead ʔek
ʔeon n'e n horn ʔeünö
ʔeop p'e v.it defecate ʔésep(ö)
ʔeoʔ ʔe n rock, stone ʔeüʔö
ʔes c'e n dung, feces ʔese
ʔii adv continuously, always ʔii
ʔil l'i adj dry ʔil(e)
ʔint n'ti v.mt build, put together, create ʔint(e)
ʔiŋ ŋ'i adj thin ʔiŋ(ö)
ʔịịp'r p'rị n hunter ʔiipruʔa
ʔịịp p'ị v.mt hunt ʔiip(o)
ʔịkh k'ị n woodland, forest ʔakki
ʔịl l'ị n anus, colon ʔili
ʔịr r'ị v.it sleep ʔir(o)
ʔo par but, however ʔö
ʔoh/ʔoo ʔo v.mt cook ʔöh(ü)
ʔol l'o n child ʔölö
ʔon' n'o n head ʔötni
ʔọ pp on behalf of ʔo
ʔọm m'ọ v.mt fear ʔom(o)
ʔọms m'sọọ n fear ʔom + Nominalizer
ʔọŋ ŋ'ọ n autumn ʔoŋ
ʔọr r'ọ n tail ʔori
ʔọt t'ọ adj correct ʔot(a)
ʔuuʔ ʔu n sand ʔeeʔhü
ʔus c'u v.mt squeeze, press ʔüs(e)
ʔụk pp after, behind ʔuk
ʔụk k'ụ adj dirty ʔuk(i)
ʔụk k'ụ v.mt soil, make dirty ʔuk(a)
ʔụk k'ụ n (destructive) power, strength ʔuki
ʔụn' pp towards ʔutn
ʔụs c'ụ n wolf ʔụsi